Zakona o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske

31.03.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Zakona o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske

Zakona o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske – broj 28, 31.03.2021.

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srp- ske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11), d o n o s i m

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZADUŽIVANJU, DUGU I GARANCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

 

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 30. marta 2021. godine, a Vijeće naroda 31. marta 2021. godine, konstatiralo da se Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

Broj: 01-020-1119/21

31. marta 2021. godine Banja Luka

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ZADUŽIVANJU, DUGU I GARANCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

U Zakonu o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/12, 52/14, 114/17 i 131/20) član 17. mijenja se i glasi:

“(1) Narodna skupština Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština), na prijedlog Vlade, odlučuje o ukupnom kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju koje može nastati u toku fiskalne godine, kao i o njegovoj namjeni, a pojedinačne odluke o zaduženju do odobrenih iznosa donosi Vlada, osim u slučaju iz stava 3. ovog člana.

(2) Odluka Vlade iz stava 1. ovog člana sadrži:

a) namjenu i vrstu zaduženja,

b) maksimalni iznos glavnice zaduženja,

v) maksimalnu kamatu i troškove zaduženja,

g) dospijeće i uvjete otplate glavnice, kamate i drugih troškova,

d) koeficijent stanja duga u vezi sa ograničenjima iz člana 15. ovog zakona,

đ) krajnje korisnike sredstava.

(3) Narodna skupština donosi odluku o odobravanju kapitalne investicije, kao i o maksimalnom iznosu zaduženja za finansiranje te investicije.

(4) Ministarstvo finansija, u saradnji sa resornim ministarstvima, priprema prijedlog odluke o zaduživanju iz stava 3. ovog člana, koji razmatra Vlada i dostavlja ga Narodnoj skupštini na usvajanje.

(5) Odluka iz stava 3. ovog člana sadrži elemente iz stava 2. ovog člana.

(6) Nakon donošenja odluke o zaduženju Republike Srp- ske u skladu sa ovim članom, ministar finansija ovlašćen je da potpiše kreditni ili projektni sporazum ili ugovor, odno- sno odluku i ugovore o emisiji hartija od vrijednosti.

(7) Ministarstvo finansija dostavlja izvještaj o zaduženju Vladi i Narodnoj skupštini u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem Republike Srpske.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-287/21 30. marta 2021. godine

Banjaluka

480

Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.