Odluka o izmjeni Odluke o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH

16.04.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Odluka o izmjeni Odluke o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH

Odluka o izmjeni Odluke o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 34, 16.4.2021.

 

Na osnovu člana 2. stav (3) tačka c) i člana 7. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 13/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine, na Petoj sjednici, od 29.3.2021. godine, d o n o s i

 

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA POSLOVNIH SUBJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Član 1.
U Odluci o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 64/18 i 88/18) obrazac pisanog zahtjeva iz člana 12. stav (2) zamjenjuje se novim obrascem, koji je sastavni dio ove odluke.

Član 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 1.5.2021. godine.

Član 3.
Ova odluka objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, “Službenim novinama Federacije BiH” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

 

Broj: UV-122-01-1-892-6/21

29. marta 2021. godine Sarajevo

Predsjedavajući
Upravnog odbora Centralne banke BiH, guverner,
Dr Senad Softić, s.r.

 

Zahtjev za izdavanje izvještaja iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini
Vrsta izvještaja iz Jedinstvenog registra računa: (označiti vrstu/e traženih izvještaja):
- Izvještaj o računu poslovnog subjekta
- Izvještaj o istoriji statusa računa poslovnog subjekta

- Izvještaj o računima poslovnog subjekta
- Izvještaj da poslovni subjekat nema evidentiran niti jedan račun u JRR
- Izvještaj o računu poslovnog subjekta – Glavni račun
- Izvještaj o promjeni Glavnog računa poslovnog subjekta

Način preuzimanja Izvještaja iz Jedinstvenog registra ra- čuna (označiti samo jedan od ponuđenih načina):
- lično (u Glavnoj jedinici / filijali CBBiH kojoj je upućen zahtjev)
- faks broj: ______________________________ □ e-mail: ______________________________

Identifikacioni broj poslovnog subjekta

Broj računa poslovnog subjekta

Naziv, mjesto/sjedište i adresa poslovnog subjekta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: obavezno ispuniti red u koloni identifikacioni broj poslovnog subjekta i/ili broj računa poslovnog subjekta, kao i red u koloni naziv poslovnog subjekta.
Podnosilac Zahtjeva: __________________ telefon: ______________ datum podnošenja Zahtjeva: _________________ (potpis i pečat)
Centralna banka Bosne i Hercegovine - Glavna jedinica Sarajevo, Ul. Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo,
tel: (++387 33) 286-400; faks: (++387 33) 286-491, 286-437; e-mail: jrrsarajevo@cbbh.ba
Centralna banka Bosne i Hercegovine - Glavna jedinica Mostar, Zagrebačka ul. 10, 88 000 Mostar, tel: (++387 36) 355-236, 355-218; faks: (++387 36) 355-242; e-mail: jrrmostar@cbbh.ba
Glavna banka Republike Srpske Centralne banke BiH, Vidovdanska ul. 19, 78 000 Banja Luka,
tel: (++387 51) 243-618, 243-630; faks: (++387 51) 243-654, 243-660; e-mail: jrrbanjaluka@cbbh.ba
Centralna banka Bosne i Hercegovine - Filijala Brčko, Ul. Bosne Srebrene 28, 76 100 Brčko,
tel: (++ 387 49) 217-426, 217-179; faks: (++ 387 49) 217-882; e-mail: jrrbrcko@cbbh.ba
Filijala Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama, Ul. Milana Simovića 14, 71 420 Pale,
tel: (++387 57) 202-910; faks: (++387 57) 227-158; e-mail: jrrpale@cbbh.ba

Uputstvo za uplatu
Uplatu izvršiti na račun broj: 0000020000000097
Primalac: Centralna banka Bosne i Hercegovine
Svrha doznake: naknada za izvještaj iz JRR – tarifni stav 4.1.1.
Iznos naknade: 10,00 KM po jednom izvještaju iz JRR.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.