Odluka o izmjenama Odluke o kupovini i prodaji efektivnog stranog novca za devizna sredstva

16.04.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Odluka o izmjenama Odluke o kupovini i prodaji efektivnog stranog novca za devizna sredstva

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kupovini i prodaji efektivnog stranog novca za devizna sredstva komercijalnim bankama

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 34, 16.4.2021.

 

Na osnovu člana 2. stav (4) tačka b) alineja (I), člana 7. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 13/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine, na Petoj sjednici, od 29.3.2021. godine, d o n o s i

 

 

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KUPOVINI I PRODAJI EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA ZA DEVIZNA SREDSTVA KOMERCIJALNIM BANKAMA

 

Član 1.
U Odluci o kupovini i prodaji efektivnog stranog novca za devizna sredstva komercijalnim bankama (“Službeni glasnik BiH”, broj 64/18) u članu 2. iza stava (3) dodaje se stav (4), koji glasi:
“(4) Radni dan u smislu ove odluke je dan na koji rade Centralna banka i TARGET sistem. Neradni dani za Centralnu banku su subota, nedjelja, 1. i 2. januar i 1. i 2. maj i drugi dani koje u skladu sa propisima iz opravdanih razloga odredi guverner Centralne banke. Neradni dani za TARGET definisani su propisima Eurosistema.”.
36 SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 34 16.4.2021.

Član 2.
U članu 4. stav (6) mijenja se i glasi: “(6) Centralna banka u zavisnosti od trenutne raspoloživosti deviznih rezervi, planu investiranja i ranije preuzetim obavezama može odobriti zahtjev iz stava (5) ovog člana.”.
 Član 6. mijenja se i glasi:

Član 3.
“Član 6. (Naknada)
Centralna banka vrši obračun i naplatu naknade u skladu s propisom o tarifi naknada Centralne banke.”.

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 1.5.2021. godine.

Član 5.
Ova odluka objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, “Službenim novinama Federacije BiH” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

 

Broj: UV-122-01-1-892-8/21

29. marta 2021. godine Sarajevo

 


Predsjedavajući Upravnog odbora Centralne banke BiH, guverner,
Dr Senad Softić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.