Odluka o visini naknade za postupanje notarske komore po ispravama notara kojima je prestala služba

06.08.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Odluka o visini naknade za postupanje notarske komore po ispravama notara kojima je prestala služba

Odluka o visini naknade za postupanje notarske komore po ispravama notara kojima je prestala služba

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 72, 06.08.2021.

Notarska komora Republike Srpske

 

U skladu sa članom 23. Statuta Notarske komore Repu- blike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 51/15 i 46/19), a u vezi sa članom 17. Pravilnika o načinu postu- panja sa pečatima, štambiljima i arhivskom građom notara u slučaju prestanka vršenja službe notara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 61/21), Upravni odbor Notarske komore Republike Srpske, na sjednici održanoj 28.7.2021. godine, donio je

 

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA POSTUPANJE NOTARSKE KOMORE PO ISPRAVAMA NOTARA KOJIMA JE PRESTALA SLUŽBA

 

Član 1.

Naknada Notarske komore Republike Srpske za postupa- nje po zahtjevima u vezi sa arhivskom građom notara kojima je prestala služba notara iznosi 20,00 KM (dvadeset 00/100 konvertibilnih maraka).

Član 2.

Iz naknade iz člana 2. ove odluke regulirat će se troškovi odlaska u depozit Arhiva, nabavka materijala, sačinjavanja foto-kopija isprava, kao i troškovi dostavljanja isprava na- dležnim notarima.

Član 3.

Notarska komora i imenovani nadležni notari nemaju pravo na naknadu ako se radi o ispravci greške notara kojem je prestala služba notara.

Član 4.

Naknada iz člana 1. ove odluke uplaćuje se na račun No- tarske komore Republike Srpske 5550070022477291 kod Nova banka a.d. Banja Luka.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 1394/2021

30. jula 2021. godine

Banjaluka

Upravni odbor Notarske komore RS,

predsjednik, Samojko Đorda, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.