Pravilnik o izdavanju dozvola

17.08.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izdavanju dozvola

Pravilnikom o izdavanju dozvola propisuju se i uređuju postupak izdavanja, produženja, izmjene, poništenja i oduzimanja dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 75, 17.08.2021

 

Na osnovu odredbi člana 13. stav 3. Zakona o energetici (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 49/09), člana 24. Zakona o električnoj energiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/20), člana 9. stav 4. Zakona o plinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 22/18 i 15/21) i člana 9. stav 2. t. g) i đ) Zakona o nafti i derivatima nafte (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 36/09 i 102/12), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 9. redovnoj sjednici, održanoj 22.7.2021. godine, u Trebinju, donijela je

 

PRAVILNIK

O IZDAVANJU DOZVOLA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Pravilnikom o izdavanju dozvola (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se i uređuju postupak izdavanja, produženja, izmjene, poništenja i oduzimanja dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, kriteriji za izdavanje, uvjeti dozvola, vrste, sadržaj i period važenja dozvola, način vođenja registra dozvola, kao i način nadgledanja.

Član 2. (Cilj donošenja)

Cilj donošenja ovog pravilnika je uspostavljanje jedinstvenih kriterija za donošenje odluke po zahtjevu za izdavanje dozvole, propisivanje uvjeta dozvole, te osiguranje zakonitosti, javnosti, efikasnosti, ekonomičnosti i nediskriminacije u postupku izdavanja, produženja, izmjene, poništenja i oduzimanja dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti i u postupku nadgledanja.

Član 3. (Definicije i skraćenice)

(Definicije)

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku, u smislu odredbi ovog pravilnika, imaju sljedeće značenje:

“voditelj postupka” označava lice koje imenuje Regulatorna komisija, a koje ima ovlašćenje da provodi postupak, rukovodi javnim razmatranjem i sačini izvještaj sa preporukom za odlučivanje;

“distribucija” označava prenošenje električne energije kroz distributivne sisteme srednjeg i niskog napona sa ciljem njene isporuke kupcima, odnosno prenošenje prirodnog plina kroz distributivne sisteme pritiska do 16 bara radi njegove isporuke kupcima, ali ne obuhvaća snabdijevanje;

“dozvola za obavljanje energetske djelatnosti” označava akt Regulatorne komisije kojim se energetski subjekt ovlašćuje za obavljanje određene energetske djelatnosti;

“energetska djelatnost”, u smislu Pravilnika, označava proizvodnju električne energije, distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom električne energije, snabdijevanje i trgovinu električnom energijom, proizvodnju derivata nafte, transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima, skladištenje nafte i derivata nafte, proizvodnju prirodnog plina, transport i upravljanje transportnim sistemom prirod- nog plina, skladištenje i upravljanje sistemom za skladištenje prirodnog plina, distribuciju i upravljanje distributivnim si- stemom prirodnog plina, trgovinu i snabdijevanje prirodnim plinom, upravljanje postrojenjem za komprinirani prirodni plin i upravljanje postrojenjem za utečnjeni prirodni plin;

“energetski subjekt” je pravno lice ili preduzetnik koje obavlja jednu ili više energetskih djelatnosti u skladu sa za- konom;

“energija” podrazumijeva oblik energije koji je dostupan kao komercijalna roba, kao što su električna energija, toplot- na energija, prirodni plin, nafta i derivati nafte i biogorivo;

“zakon” označava Zakon o energetici, Zakon o električ- noj energiji, Zakon o plinu, Zakon o nafti i derivatima nafte i Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj koge- neraciji;

“zatvoreni distributivni sistem” je sistem preko kojeg se distribuira električna energija na prostorno ograničenoj industrijskoj i trgovačkoj zoni ili zoni zajedničkih usluga ako je poslovanje ili proizvodni proces korisnika tog si- stema iz specifičnih i sigurnosnih razloga povezan ili taj sistem obavlja distribuciju električne energije prvenstve- no vlasniku ili operatoru sistema ili njihovim povezanim preduzećima;

“javna rasprava” označava javno razmatranje predmeta razmatranja uz neposredno učešće zainteresiranih lica;

“javni snabdjevač električnom energijom” označava snabdjevača koji je, u skladu sa propisima, određen da osigu- ra univerzalnu uslugu snabdijevanja električnom energijom malih kupaca i domaćinstava koji nisu izabrali snabdjevača na tržištu;

“javni snabdjevač prirodnim plinom” je energetski subjekt koji snabdijeva prirodnim plinom domaćinstva koja nisu izabrala snabdjevača na tržištu;

“jednokratna regulatorna naknada” je naknada utvrđena posebnom odlukom Regulatorne komisije koju uplaćuje podnosilac prilikom podnošenja zahtjeva;

“komprinirani prirodni plin” je plin u plinovitom stanju komprimiran na pritisak veći od 100 bara;

“korisnik dozvole” je energetski subjekt koji posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti;

“kupac” označava pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice koje kupuje energiju;

“krajnji kupac” označava kupca koji kupuje energiju za sopstvenu upotrebu;

“nafta” je smjesa ugljovodonika prirodnog porijekla koja se prerađuje u svrhu dobivanja derivata nafte;

“naftovod” označava sistem cjevovoda i drugih objekata neophodnih za transport nafte;

“obaveza javne usluge” označava nametnutu obavezu energetskom subjektu da određenu energetsku djelatnost obavlja kao javnu uslugu po reguliranim uvjetima, koja će osigurati sigurnost snabdijevanja, a koja se može odnositi na redovitost, kvalitet i cijenu usluge te uvjete u vezi sa ener- getskom efikasnošću i korištenjem energije iz obnovljivih izvora energije;

“operater distributivnog sistema električne energije” je energetski subjekt koji obavlja djelatnost distribucije elek- trične energije i upravljanja distributivnim sistemom elek- trične energije, odgovoran je za rad, održavanje i razvoj distributivnog sistema na određenom području, njegovo povezivanje sa drugim sistemima i za osiguranje dugoročne sposobnosti sistema da ispuni potrebe za distribucijom elek- trične energije na ekonomski opravdan način;

“operater distributivnog sistema za prirodni plin” je energetski subjekt koji obavlja djelatnost distribucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog plina;

“operater transportnog sistema prirodnog plina” je ener- getski subjekt koji obavlja djelatnost transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog plina ili njegovim poseb- nim dijelom i odgovoran je za njegov rad;

“operater postrojenja za komprimiranje prirodnog plina” je energetski subjekt koji obavlja komprimiranje prirodnog plina specijalnim kompresorima velikih snaga i radnih priti- saka, vrši skladištenje te je odgovoran za rad postrojenja za komprimiranje prirodnog plina;

“operater postrojenja za utečnjeni prirodni plin” je ener- getski subjekt koji obavlja prevođenje prirodnog plina u teč- no stanje ili skladištenje, vrši pretovar i ponovno vraćanje u plinovito stanje te je odgovoran za rad terminala za prirodni plin;

“opći uvjeti za isporuku i snabdijevanje električnom energijom” predstavljaju podzakonski akt koji donosi Regu- latorna komisija, a kojim se uređuju isporuka i snabdijeva- nje električnom energijom, priključenje elektroenergetskih objekata krajnjih kupaca na mrežu i drugi odnosi između korisnika dozvola, kao i korisnika dozvola i krajnjih kupa- ca, uključujući i korisnike dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije čiji su objekti priključeni na distributivnu mrežu;

“opći uvjeti za snabdijevanje prirodnim plinom” pred- stavljaju podzakonski akt kojim se uređuju uvjeti i način isporuke prirodnog plina i koji, uz saglasnost Regulatorne komisije, donosi svaki snabdjevač prirodnim plinom;

“podnosilac zahtjeva” je lice koje podnosi zahtjev Regu- latornoj komisiji za izdavanje dozvole za obavljanje energet- ske djelatnosti;

“pravila o radu transportnog sistema prirodnog plina” predstavljaju podzakonski akt kojim se uređuje rad i upra- vljanje transportnim sistemom i koji, uz saglasnost Regula- torne komisije donosi operater transportnog sistema;

“pravila o radu distributivnog sistema prirodnog plina” predstavljaju podzakonski akt kojim se uređuje rad i upra- vljanje distributivnim sistemom i koji, uz saglasnost Regula- torne komisije, donosi operater distributivnog sistema;

“produktovod” označava sistem cjevovoda i drugih obje- kata neophodnih za transport derivata nafte;

“proizvodnja derivata nafte” označava proces prerade i dorade nafte ili degazolinaže kojima se dobivaju tečni i pli- noviti proizvodi - derivati nafte, uključujući i tečni naftni plin;

“proizvodnja energije”označava fizički ili hemijski pro- ces prerade energenta ili obnovljivih izvora energije u elek- tričnu, toplotnu ili druge oblike energije;

“proizvođač” u smislu ovog pravilnika označava ener- getski subjekt, organiziran u skladu sa zakonom, koji posje- duje dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, prirodnog plina ili derivata nafte;

“regulatorna naknada” označava godišnji novčani iznos koji korisnik dozvole uplaćuje Regulatornoj komisiji, odre- đen posebnim rješenjem o regulatornoj naknadi Regulatorne komisije na bazi budžeta Regulatorne komisije usvojenog od strane Narodne skupštine Republike Srpske;

“rezervni snabdjevač električnom energijom” označa- va snabdjevača koji je, u skladu sa propisima, određen da snabdijeva električnom energijom kupce, osim malih kupa- ca i kupaca iz kategorije domaćinstava koji se snabdijevaju na otvorenom tržištu u slučaju stečaja ili likvidacije ili pre- stanka ili oduzimanja dozvole snabdjevaču koji ih je do tada snabdijevao;

“sigurnost snabdijevanja” podrazumijeva sposobnost energetskog sistema da osigura krajnjem kupcu energiju defi- niranog nivoa kontinuiteta i kvaliteta na održiv način i u skla- du sa postojećim standardima i ugovorenim aranžmanima;

“skladištenje nafte i derivata nafte” označava djelatnost skladištenja i čuvanje nafte i/ili derivata nafte na propisan način u posebnim prostorima, osim ako se skladištenje oba- vlja isključivo za vlastite potrebe;

“snabdijevanje električnom energijom i/ili prirodnim pli- nom” podrazumijeva prodaju električne energije i/ili prirod- nog plina krajnjim kupcima, uključujući i preprodaju;

“snabdjevač” označava energetski subjekt koji obavlja djelatnost snabdijevanja električnom energijom ili prirodnim plinom;

“snabdjevač posljednjeg izbora (rezervni snabdjevač) prirodnim plinom” je energetski subjekt koji obavlja djelat- nost snabdijevanja krajnjeg kupca prirodnim plinom ukoliko je njegov dotadašnji snabdjevač prestao sa svojom aktivno- šću i ukoliko je kupcu prestalo snabdijevanje plinom bez zaštite;

“transport derivata nafte produktovodima” označava transport derivata nafte kroz cjevovod radi isporuke drugim transporterima derivata nafte, skladištu ili kupcu, po nalogu naručioca transporta;

“transport nafte” označava transport nafte naftovodima i drugim oblicima transporta;

“transport nafte naftovodima” označava transport nafte kroz cjevovod pod pritiskom radi isporuke drugim transpor- terima nafte naftovodima ili proizvođaču derivata nafte, po nalogu naručioca transporta;

“transport prirodnog plina” označava prijenos prirodnog plina kroz plinovode pod visokim pritiskom (pritiska većeg ili jednako 16 bara) sa ciljem njegove isporuke krajnjim kup- cima, ali ne obuhvaća snabdijevanje prirodnim plinom;

“trgovac” označava energetski subjekt koji obavlja dje- latnost trgovine električnom energijom i/ili prirodnim pli- nom u skladu sa zakonom;

“trgovina” podrazumijeva kupoprodaju električne ener- gije uključujući i preprodaju na veleprodajnom tržištu i pre- kograničnu trgovinu, odnosno kupovinu radi dalje prodaje i prodaju prirodnog plina na slobodnom tržištu energetskim subjektima, ali ne uključuje prodaju električne energije i pri- rodnog plina krajnjim kupcima;

“sertifikacija” je postupak kojim se utvrđuje usklađenost operatera transportnog sistema prirodnog plina sa uvjetima u vezi sa njegovom neovisnošću i razdvajanjem od vertikalno integriranog subjekta, kao i sa drugim relevantnim zahtjevi- ma iz zakona.

Drugi pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku, a nisu navedeni u ovom članu, imaju značenje definirano zakonom i podzakonskim aktima Regulatorne komisije.

(Skraćenice)

Regulatorna komisija - Regulatorna komisija za energe- tiku Republike Srpske,

DERK - Državna regulatorna komisija za električnu energiju,

FERK - Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine,

NOS - Neovisni operator sistema u Bosni i Hercegovini, BOS - Balansno odgovorna strana.

Član 4.

(Obaveza posjedovanja dozvola)

Energetski subjekat dužan je da, prije nego što počne obavljati energetsku djelatnost, pribavi dozvolu za obavlja- nje energetske djelatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje određene energetske djelatnosti i ovim pravilnikom.

Član 5.

(Izuzeća od obaveze posjedovanja dozvole)

(1) Energetski subjekat nije obavezan da posjeduje do- zvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne ener- gije za:

a) proizvodnju električne energije u elektranama snage do 1 MW, izuzev ako jedan proizvođač proizvodi električnu ener- giju u više objekata čija je ukupna snaga veća od 1 MW,

b) proizvodnju električne energije isključivo za vlastite potrebe, v) proizvodnju električne energije u novim elektranama, najduže šest mjeseci od dana pribavljanja upotrebne dozvole.

(2) Energetski subjekat nije obavezan da posjeduje do- zvolu za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja tran- sportnim sistemom prirodnog plina na novom transportnom sistemu najduže 12 mjeseci od dana pribavljanja upotrebne dozvole od nadležnog organa iz oblasti građenja za taj sistem.

(3) Energetski subjekat nije obavezan da posjeduje do- zvolu za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja di- stributivnim sistemom prirodnog plina na novom distribu- tivnom sistemu najduže šest mjeseci od dana pribavljanja upotrebne dozvole od nadležnog organa iz oblasti građenja za taj sistem.

Član 6. (Vrste dozvola)

(1) Regulatorna komisija u elektroenergetskom sektoru izdaje sljedeće dozvole:

a) dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje elek- trične energije u hidroelektranama, termoelektranama, ter- moelektranama sa integriranim rudnicima, kogenerativnim postrojenjima i ostalim elektranama koje koriste obnovljive ili druge izvore energije,

b) dozvolu za obavljanje djelatnosti distribucije i upra- vljanja distributivnim sistemom električne energije,

v) dozvolu za obavljanje djelatnosti distribucije i upra- vljanja zatvorenim distributivnim sistemom električne ener- gije i

g) dozvolu za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgo- vine električnom energijom.

(2) Regulatorna komisija u sektoru prirodnog plina izda- je sljedeće dozvole:

a) dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje prirod- nog plina,

b) dozvolu za obavljanje djelatnosti transporta i upravlja- nja transportnim sistemom prirodnog plina,

v) dozvolu za obavljanje djelatnosti distribucije i upra- vljanja distributivnim sistemom prirodnog plina,

g) dozvolu za obavljanje djelatnosti skladištenja i upra- vljanja sistemom za skladištenje prirodnog plina,

d) dozvolu za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdije- vanja prirodnim plinom,

đ) dozvolu za obavljanje djelatnosti upravljanja postroje- njem za utečnjeni prirodni plin i

e) dozvolu za obavljanje djelatnosti upravljanja postroje- njem za komprimirani prirodni plin.

(3) Regulatorna komisija u sektoru nafte i derivata nafte izdaje sljedeće dozvole:

a) dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje derivata nafte,

b) dozvolu za obavljanje djelatnosti transporta nafte naf- tovodima,

v) dozvolu za obavljanje djelatnosti transporta derivata nafte produktovodima i

g) dozvolu za obavljanje djelatnosti skladištenja nafte i derivata nafte.

Član 7.

(Period važenja dozvole)

Dozvole se izdaju na period važenja:

a) do 30 godina za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, djelatnosti distribucije i upravljanja di- stributivnim sistemom električne energije i distribucije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom električne energije,

b) do pet godina za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom,

v) od 15 do 30 godina za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog plina i distri- bucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog plina,

g) do 10 godina za obavljanje djelatnosti proizvodnje prirodnog plina, skladištenja i upravljanja sistemom za skla- dištenje prirodnog plina, trgovine i snabdijevanja prirodnim plinom, upravljanja postrojenjem za utečnjeni prirodni plin i upravljanja postrojenjem za komprimirani prirodni plin i

d) od pet do 30 godina za obavljanje djelatnosti pro- izvodnje derivata nafte, transporta nafte naftovodima, tran- sporta derivata nafte produktovodima i skladištenja nafte i derivata nafte.

DIO DRUGI - POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE

Član 8. (Pokretanje postupka)

(1) Postupak izdavanja dozvole pokreće se na zahtjev podnosioca.

(2) Energetski subjekat koji namjerava obavljati više energetskih djelatnosti dužan je da podnese zahtjev za izda- vanje dozvole za svaku od tih djelatnosti posebno.

Član 9. (Obrasci zahtjeva)

(1) Zahtjev za izdavanje, izmjenu i oduzimanje dozvole podnosi se Regulatornoj komisiji na popunjenom obrascu čiji je sastavni dio lista prateće dokumentacije.

(2) Obrasci zahtjeva su:

a) obrazac OB. 04. 01 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije,

b) obrazac OB. 04. 02 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja distributiv- nim sistemom električne energije,

v) obrazac OB. 04. 03 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom električne energije,

g) obrazac OB. 04. 04 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom,

d) obrazac OB. 04. 05 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje prirodnog plina,

đ) obrazac OB. 04. 06 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog plina,

e) obrazac OB. 04. 07 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja distributiv- nim sistemom prirodnog plina,

ž) obrazac OB. 04. 08 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti skladištenja i upravljanja sistemom za skladištenje prirodnog plina,

z) obrazac OB. 04. 09 - Zahtjev za izdavanje dozvole za oba- vljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim plinom,

i) obrazac OB. 04. 10 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja postrojenjem za utečnjeni prirodni plin,

j) obrazac OB. 04. 11 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja postrojenjem za kompri- miranani prirodni plin,

k) obrazac OB. 04. 12 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje derivata nafte,

l) obrazac OB. 04. 13 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti transporta nafte naftovodima,

lj) obrazac OB. 04. 14 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti transporta derivata nafte produktovo- dima,

m) obrazac OB. 04. 15 - Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti skladištenja nafte i derivata nafte,

n) obrazac OB. 04. 16 - Zahtjev za izmjenu dozvole i

nj) obrazac OB. 04. 17 - Zahtjev za oduzimanje dozvole.

(3) Obrasci izjava koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole su:

a) obrazac OB. 04. 18 - Izjava o prihvaćanju visine i ra- sporeda uplate regulatorne naknade i

b) obrazac OB. 04. 19 - Izjava o tačnosti i vjerodostojno- sti dostavljenih podataka.

(4) Obrasci tabela sa općim, tehničkim i energetskim po- dacima o objektima za proizvodnju električne energije koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje dje- latnosti proizvodnje električne energije su:

a) tabela 1 - podaci za hidroelektranu,

b) tabela 2 - podaci za termoelektranu,

v) tabela 3 - podaci za vjetroelektranu,

g) tabela 4 - podaci za solarnu elektranu i

d) tabela 5 - podaci za druge proizvodne objekte.

(5) Obrasci zahtjeva su, u elektronskoj formi, dostupni na internet stranici Regulatorne komisije.

Član 10. (Podnošenje zahtjeva)

(1) Podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole dužan je da, u pisanoj i elektronskoj formi, podnese uredan zahtjev za izdavanje dozvole Regulatornoj komisiji neposredno na protokol Regulatorne komisije ili putem pošte.

(2) Pod urednim zahtjevom iz stava (1) ovog člana po- drazumijeva se popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje do- zvole sa priloženom potrebnom dokumentacijom.

(3) Popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole tre- ba da bude ovjeren i potpisan od strane podnosioca, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili ovlašćenog punomoćnika.

(4) Potrebnu dokumentaciju uz zahtjev kojom podnosi- lac dokazuje svoje navode iz zahtjeva čine izjave i dokazi utvrđeni ovim pravilnikom i isti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji koja nije starija od 90 dana.

(5) Podnosilac zahtjeva dužan je da uz zahtjev dostavi i dokaz o uplati jednokratne regulatorne naknade koju Regu- latorna komisija utvrđuje posebnom odlukom.

Član 11.

(Pregled urednosti zahtjeva i otklanjanje nedostataka)

(1) Regulatorna komisija vrši pregled urednosti dosta- vljenog zahtjeva za izdavanje dozvole.

(2) Ako se nakon pregleda iz stava (1) ovog člana utvrdi da zahtjev za izdavanje dozvole sadrži neki nedostatak koji sprečava dalje postupanje po zahtjevu, Regulatorna komisi- ja, u pisanoj formi, obavještava podnosioca zahtjeva o nedo- statku i određuje mu rok od najduže 30 dana od dana prijema obavijesti, u kojem je podnosilac zahtjeva dužan da nedostat- ke otkloni i upozorava ga na posljedice u slučaju propuštanja i neotklanjanja nedostataka.

(3) Ukoliko podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, Regulatorna komisija zaključkom odba- cuje takav zahtjev kao neuredan.

(4) Ukoliko Regulatorna komisija zaključkom odbaci zahtjev kao neuredan, podnosilac zahtjeva nema pravo na povrat uplaćene jednokratne regulatorne naknade.

Član 12. (Odustanak od zahtjeva)

(1) Podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole može odu- stati od svog zahtjeva u toku cijelog postupka.

(2) Ako podnosilac odustane od zahtjeva, Regulatorna komisija će donijeti zaključak kojim se postupak obustavlja.

(3) U slučaju odustanka od zahtjeva, podnosilac zahtje- va nema pravo na povrat uplaćene jednokratne regulatorne naknade.

Član 13. (Provjera podataka)

(1) Regulatorna komisija može s ciljem utvrđivanja či- njenica o ispunjenju propisanih kriterija za izdavanje dozvole provjeriti sve podatke i, po potrebi, izvršiti pregled objekata, postrojenja i opreme podnosioca zahtjeva.

(2) Provjera se može obaviti u bilo kojoj fazi postupka od momenta podnošenja zahtjeva do donošenja konačne odluke o zahtjevu.

(3) Regulatorna komisija može u bilo kojem trenutku u toku procesa izdavanja dozvole zatražiti dodatne informacije i dokumentaciju od podnosioca ukoliko je to neophodno za donošenje odluke po zahtjevu za izdavanje dozvole.

(4) Podnosilac zahtjeva je dužan da sarađuje sa Regula- tornom komisijom i dostavi joj zahtijevane podatke i infor- macije u određenom roku.

(5) Ukoliko podnosilac zahtjeva ne omogući provjeru ili pregled iz stava (1) ovog člana ili ne dostavi tražene informa- cije iz stava (3) ovog člana, Regulatorna komisija odbacuje zahtjev za izdavanje dozvole.

Član 14.

(Razmatranje zahtjeva, nacrt dozvole, objava i komentari)

(1) Regulatorna komisija na redovnoj sjednici razmatra uredan zahtjev podnosioca s ciljem utvrđivanja ispunjenosti kriterija za izdavanje dozvole propisanih ovim pravilnikom, vodeći pri tome računa o općem javnom interesu, bezbjedno- sti i sigurnosti snabdijevanja električnom energijom, prirod- nim plinom i naftom i derivatima nafte.

(2) Nakon razmatranja urednog zahtjeva za izdavanje dozvole, Regulatorna komisija utvrđuje nacrt dozvole ili do- nosi drugu odluku o zahtjevu za izdavanje dozvole.

(3) Ukoliko utvrdi nacrt dozvole Regulatorna komisija na istoj redovnoj sjednici donosi zaključak o javnom razma- tranju nacrta dozvole, kojim se utvrđuje način provođenja javnog razmatranja, predmet razmatranja, mjesto i vrijeme održavanja i vrsta javne rasprave ukoliko se ista održava, odredbe o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja po- stupka i način i rokovi za podnošenje komentara i druga pita- nja od značaja za provođenje javnog razmatranja.

(4) Voditelj postupka je ovlašćen za dalje vođenje po- stupka do izrade prijedloga odluke o zahtjevu sa mogućno- šću traženja dodatnih konsultacija kada je to neophodno.

(5) Nacrt dozvole i zaključak o održavanju javnog ra- zmatranja dostavljaju se podnosiocu, a zahtjev za izdavanje dozvole, nacrt dozvole i zaključak Regulatorna komisija objavljuje na svojoj internet stranici.

(6) Regulatorna komisija objavljuje obavijest za javnost koja sadrži osnovne informacije o zahtjevu, nacrtu dozvole, javnom razmatranju, održavanju javne rasprave, načinu na koji zainteresirana lica mogu dobiti dodatne informacije i ostvariti uvid u zahtjev, načinu i roku dostavljanja komen- tara zainteresiranih lica, te informacije koje se odnose na mogućnost učešća zainteresiranih lica u postupku ukoliko imaju posebno pravo ili pravni interes da učestvuju u po- stupku.

(7) Obavijest iz stava (6) ovog člana objavljuje se u jednim dnevnim novinama koje su dostupne na cijeloj teritoriji Repu- blike Srpske i internet stranici Regulatorne komisije.

(8) Zainteresiranim licima ne mogu se dati na uvid infor- macije i dokumentacija koji su, na osnovu zahtjeva podno- sioca, od strane Regulatorne komisije zaštićeni klauzulom povjerljivosti u skladu sa odredbama Pravilnika o povjerlji- vim informacijama.

Član 15. (Javne rasprave)

(1) Regulatorna komisija može odlučiti da u toku javnog razmatranja održi i javnu raspravu, pri čemu odlučuje o vrsti, broju i mjestu održavanja javne rasprave cijeneći podnese- ni zahtjev, uticaj obavljanja djelatnosti za koju se zahtijeva izdavanje dozvole na lokalnu zajednicu i druge informacije o mogućim spornim pitanjima u postupku.

(2) Regulatorna komisija može organizirati opću, struč- nu i formalnu raspravu u postupku izdavanja dozvole i omogućiti učešće zainteresiranih lica u postupku u skladu sa Pravilnikom o javnom razmatranju i postupku rješavanja sporova.

(3) U postupku izdavanja dozvole formalna rasprava se održava kada je potrebno neposredno izvođenje dokaza ili provođenje istrage, a sve s ciljem donošenja pravedne odluke o zahtjevu.

(4) Javna rasprava se obavezno održava u toku javnog razmatranja u postupcima kada se određena dozvola za oba- vljanje energetske djelatnosti izdaje po prvi put podnosiocu zahtjeva.

Član 16. (Prijedlog dozvole)

(1) Nakon završetka postupka javnog razmatranja i iste- ka roka za podnošenje komentara na nacrt dozvole, voditelj postupka, uz konsultacije sa sekretarom i šefom sektora, sa- činjava izvještaj sa javnog razmatranja čiji je sastavni dio i izvještaj sa javne rasprave i obrađuje dostavljene komentare sa preporukom po komentarima i izrađuje prijedlog rješenja o izdavanju dozvole čiji su sastavni dio dozvola i uvjeti dozvole.

(2) Izvještaj sa javnog razmatranja sa obrađenim komen- tarima i prijedlog rješenja iz stava (1) ovog člana dostavljaju se Regulatornoj komisiji na odlučivanje.

Član 17.

(Odluka o izdavanju dozvole)

(1) Konačnu odluku o izdavanju dozvole Regulatorna komisija donosi na redovnoj sjednici u formi rješenja čiji su sastavni dijelovi izdata dozvola i uvjeti dozvole, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(2) Konačnu odluku o izdavanju dozvole Regulatorna komisija donosi ukoliko su ispunjeni kriteriji za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, a na osnovu izvještaja sa javnog razmatranja sa obrađenim komentarima i prijedloga rješenja iz stava (2) član 16. ovog pravilnika.

(3) Početak važenja dozvole utvrđuje se u rješenju o izdavanju dozvole.

(4) Rješenje o izdavanju dozvole dostavlja se podnosiocu zahtjeva.

Član 18.

(Odluka o odbijanju zahtjeva)

(1) Regulatorna komisija odbit će zahtjev za izdavanje dozvole ako podnosilac zahtjeva ne dokaže ispunjenje krite- rija za izdavanje dozvole.

(2) Regulatorna komisija može odbiti zahtjev za izdava- nje dozvole u slučaju kada je podnosilac zahtjeva odstupio od uvjeta propisanih u prethodnoj dozvoli, a zahtijeva pro- duženje dozvole.

(3) Regulatorna komisija dostavlja odluke o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole iz sektora prirodnog plina Se- kretarijatu Energetske zajednice u svrhu informiranja.

(4) Odluku o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole Regulatorna komisija donosi na redovnoj sjednici.

DIO TREĆI - DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

POGLAVLJE I. DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U ELEKTROENERGETSKOM SEKTORU

ODJELJAK A. Potrebni dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti

Član 19. (Zajednički dokumenti)

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti u elektroenergetskom sektoru obavezno se prilažu sljedeći dokumenti:

a) aktuelni izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra,

b) akti nadležnih organa za matični broj i jedinstveni identifikacioni broj (JIB) podnosioca zahtjeva,

v) osnivački akt privrednog društva sa pratećim ugovo- rima ili statutom,

g) organizaciona struktura podnosioca zahtjeva (organi- zaciona šema), sistematizacija radnih mjesta, podaci o broju zaposlenih i njihovoj stručnoj osposobljenosti (uključujući podatke o položenim stručnim ispitima zahtijevanim za oba- vljanje djelatnosti i vrsti radnog ugovora) i izjava podnosio- ca zahtjeva da ima stručno osposobljene kadrove za obavlja- nje zahtijevane djelatnosti ili zaključene ugovore sa drugim pravnim ili fizičkim licima koji imaju stručnu osposobljenost za obavljanje elektroenergetske djelatnosti,

d) izjava podnosioca i dokaz o pravnom osnovu za ko- rištenje elektroenergetskih objekata, postrojenja, uređaja i opreme ili poslovnog prostora koji se koriste u svrhu oba- vljanja elektroenergetske djelatnosti,

đ) komplet finansijskih izvještaja za prethodne tri godine koji sadrži: izvještaj o finansijskom položaju (bilans stanja), izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu (bilans uspjeha), izvještaj o tokovima gotovine, izvještaj o promjenama na kapitalu, napomene (note) uz finansijski izvještaj i izvještaj neovisnog revizora ili početni izvještaj o finansijskom po- ložaju za novoformirane subjekte, odnosno za preduzetnike poslovne knjige i poslovne evidencije za prethodne tri godi- ne u skladu sa propisima koji reguliraju ovu oblast,

e) izjava podnosioca i potvrde poslovnih banaka da pod- nosilac zahtjeva raspolaže dovoljnim vlastitim sredstvima ili da ima mogućnost kreditnog zaduženja kod banke ili moguć- nost dobivanja bankarskih garancija,

ž) izjava podnosioca, te potvrde poslovnih banaka o svim otvorenim transakcijskim računima podnosioca zah- tjeva i njihovom statusu (eventualne blokade i obim prome- ta) u posljednjem mjesecu prije dana podnošenja zahtjeva,

z) godišnji i trogodišnji planovi poslovanja podnosioca zahtjeva,

i) uvjerenje nadležnog organa da podnosiocu zahtjeva i njegovom zakonskom zastupniku ne traje izrečena mjera sigurnosti zabrane ili zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, dužnosti ili elektroenergetskih djelatnosti na osnovu odreda- ba Krivičnog zakona Republike Srpske, odnosno Zakona o prekršajima Republike Srpske,

j) uvjerenje nadležnog organa o izmirenim poreznim obavezama,

k) uvjerenje nadležnog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi stečajni ili likvidacioni postupak ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice (osim za djelatnost distri- bucije i upravljanja distributivnim sistemom),

l) dokaz o uplati jednokratne regulatorne naknade.

Član 20.

(Dodatni dokumenti uz zahtjev za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije)

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje dje- latnosti proizvodnje električne energije, pored dokumenata definiranih u članu 19, obavezno se prilažu i sljedeći doku- menti:

a) popis elektroenergetskih postrojenja i objekata i spi- skovi stalnih sredstava u vezi sa zahtijevanom djelatnošću, a kojih je podnosilac zahtjeva vlasnik ili korisnik, b) tehnološka šema izvedenog stanja postrojenja sa opi- som, jednopolna šema postrojenja sa okruženjem (sa eviden- tiranim mjernim mjestima i podacima o mjernim uređajima na mjernim mjestima), deklaracija o mjernim mjestima i/ili registar mjerenja,

v) zapisnici i rješenja nadležnih inspekcija i pregled ak- tivnosti koje su provedene na osnovu rješenja nadležnog or- gana o tehničkoj ispravnosti i sigurnosti postrojenja, kao i ispunjenju standarda zaštite životne sredine,

g) izjava/potvrda o osiguranju postrojenja i opreme za obavljanje djelatnosti,

d) vodopravni akti pribavljeni u skladu sa propisima,

đ) ekološka dozvola i drugi akti u vezi sa zaštitom život- ne sredine pribavljeni u skladu sa propisima,

e) ugovor o koncesiji u skladu sa propisima o dodjeli koncesije,

ž) elektroenergetska saglasnost, ugovor o priključenju i deklaracija o priključku proizvodnog objekta na distributiv- nu mrežu i/ili uvjete za priključak, ugovor o priključku i odo- brenje za priključenje na prijenosnu mrežu za novoizgrađene proizvodne objekte,

z) ugovori u vezi sa djelatnosti proizvodnje električne energije (NOS, BOS, prijenosna kompanija i operater di- stributivnog sistema osim navedenih u tački ž) ovog člana, trgovci i snabdjevači),

i) upotrebna dozvola za novoizgrađeni proizvodni obje- kat.

(2) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana dostavlja se posebno za svaki proizvodni objekat ukoliko se podnosi zah- tjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvod- nje električne energije u više proizvodnih objekata.

Član 21.

(Dodatni dokumenti uz zahtjev za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja distributivnim sistemom električne energije i distribucije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom električne energije)

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje dje- latnosti distribucije i upravljanja distributivnim sistemom električne energije i distribucije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom električne energije, pored dokume- nata definiranih u članu 19, obavezno se prilažu i sljedeći dokumenti:

a) popis elektroenergetskih postrojenja i objekata i spi- skovi stalnih sredstava u vezi sa zahtijevanom djelatnošću, a kojih je podnosilac zahtjeva vlasnik ili korisnik,

b) jednopolne šeme distributivnog područja sa okruže- njem, sa ucrtanim napojnim trafostanicama i elektranama zaključno sa TS 10(20)/0,4 kV,

v) tehnički i energetski parametri distributivnih elektro- energetskih postrojenja i objekata i opis sistema za upravlja- nje i kontrolu sistema (tehnički opis sa šematskim prikazom),

g) zapisnici i rješenja nadležnih inspekcija i pregled ak- tivnosti koje su provedene na osnovu rješenja nadležnog or- gana o tehničkoj ispravnosti i sigurnosti postrojenja, kao i ispunjenju standarda zaštite životne sredine,

d) izjava/potvrda o osiguranju postrojenja i opreme za obavljanje djelatnosti,

đ) ugovor o koncesiji u skladu sa propisima o dodjeli koncesije,

e) ekološke dozvole i drugi akti u vezi sa zaštitom život- ne sredine pribavljeni u skladu sa propisima,

ž) broj korisnika sistema po kategoriji potrošnje i pripa- dajućoj grupi kupaca,

z) geografska karta područja na kome se obavlja zahtije- vana djelatnost,

i) ugovori sa NOS-om, BOS-om, prijenosnom kompa- nijom, drugim operaterima distributivnog sistema, proizvo- đačima čiji su objekti priključeni na distributivni sistem i trgovcima i snabdjevačima,

j) tipski obrasci elektroenergetskih saglasnosti, obrasci ugovora o priključenju i ugovora o pristupu korisnika na di- stributivni sistem,

k) opis sistema i sredstava za komunikaciju sa snabdje- vačima i korisnicima distributivnog sistema, kao i sistema za daljinsko očitanje mjernih uređaja i elektronske razmjene podataka.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje dje- latnosti distribucije i upravljanja distributivnim sistemom električne energije, pored dokumenata definiranih u stavu (1) ovog člana, obavezno se prilaže i dokaz o izvršenom razdva- janju operatera distributivnog sistema, koji je dio vertikal- no integriranog subjekta, a kojim je osigurana neovisnost u smislu pravne forme, organizacije i odlučivanja u odnosu na druge djelatnosti koje nisu povezane sa distribucijom u skla- du sa Zakonom o električnoj energiji.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje dje- latnosti distribucije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom električne energije, pored dokumenata definiranih u stavu (1) ovog člana, obavezno se prilažu i sljedeći doku- menti:

a) dokazi da se na geografski ograničenoj industrijskoj zoni, trgovačkoj zoni ili zoni zajedničkih usluga:

1) poslovanje ili proizvodni proces korisnika zatvorenog distributivnog sistema iz specifičnih i sigurnosnih razloga povezuje, odnosno da je povezano i

2) električna energija distribuiše prvenstveno vlasniku za- tvorenog distributivnog sistema, odnosno operateru sistema, njihovim povezanim licima i drugim korisnicima sistema;

b) upotrebna dozvola za elektroenergetske objekte i po- strojenja koji čine zatvoreni distributivni sistem;

v) pravila o radu zatvorenog distributivnog sistema uko- liko se posebno donose.

Član 22.

(Dodatni dokumenti uz zahtjev za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom)

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom, pored doku- menata definiranih u članu 19, obavezno se prilažu i sljedeći dokumenti:

a) spisak stalnih sredstava i detaljan opis informaciono- komunikacionih tehnologija koje se koriste za obavljanje djelatnosti (softver, hardver i komunikacije);

b) namjeravani godišnji obim:

1) snabdijevanja električnom energijom i

2) trgovine električnom energijom;

v) planirani broj kupaca;

g) obrasci tipskih ugovora o snabdijevanju krajnjih kupa- ca električnom energijom;

d) odluka Vlade Republike Srpske o određivanju javnog snabdjevača električnom energijom, ako je to slučaj;

đ) odluka Vlade Republike Srpske o određivanju rezerv- nog snabdjevača električnom energijom, ako je to slučaj.

ODJELJAK B. Kriteriji za donošenje odluke o izdava- nju dozvole za obavljanje djelatnosti u elektroenergetskom sektoru

Član 23.

(Zajednički kriteriji za donošenje odluke o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti u elektroenergetskom sektoru)

Dozvola za obavljanje djelatnosti u elektroenergetskom sektoru izdaje se podnosiocu zahtjeva koji dokaže:

a) da je obavljanje djelatnosti za koju traži dozvolu upi- sao u odgovarajući registar,

b) da ispunjava tehničke, operativne i organizacione uvjete za rad,

v) da posjeduje materijalna sredstva, odnosno objekte, instalacije i opremu, potrebne za obavljanje djelatnosti,

g) da ispunjava propisane uvjete u vezi sa stručnom ospo- sobljenošću radnika za obavljanje poslova rukovanja i održa- vanja elektroenergetskih postrojenja, instalacija i uređaja za elektroenergetsku djelatnost za koju se izdaje dozvola,

d) da, ukoliko ne posjeduje sopstvene resurse za ispunja- vanje kriterija iz t. v) i g) ovog člana, ima zaključene ugovo- re sa drugim pravnim ili fizičkim licima kojim se osigurava tehnička i stručna kvalificiranost podnosioca zahtjeva za obavljanje djelatnosti,

đ) da ispunjava finansijske kriterije za obavljanje djelat- nosti, uključujući i instrumente osiguranja,

e) da posjeduje dokaz o pravnom osnovu za korištenje elektroenergetskih objekata u kojima se obavlja djelatnost,

ž) da uredno izmiruje porezne obaveze,

z) da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja elektro- energetske djelatnosti.

Član 24.

(Dodatni kriteriji za donošenje odluke o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje

električne energije)

Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije izdaje se podnosiocu zahtjeva koji pored kriterija definiranih u članu 23. dokaže da:

a) ispunjava uvjete za siguran rad proizvodnih objekata i postrojenja po zdravlje i život ljudi i funkcioniranje opreme i instalacija,

b) posjeduje vodopravne akte za proizvodne objekte pri- bavljene u skladu sa propisima,

v) za proizvodne objekte posjeduje ekološke dozvole, odnosno druge akte u vezi sa zaštitom životne sredine priba- vljene u skladu sa propisima,

g) posjeduje propisana pravila održavanja i eksploatacije (rada) proizvodnih objekata i postrojenja,

d) je ispunio uvjete za priključenje i pristup proizvodnih objekata na elektroenergetsku mrežu,

đ) ostvaruje energetsku efikasnost korištenja primarnih izvora energije, odnosno da preduzima mjere za poboljšanje efikasnosti,

e) posjeduje upotrebnu dozvolu za svaki proizvodni objekat,

ž) je pravno i funkcionalno razdvojen od operatera siste- ma u skladu sa Zakonom o električnoj energiji.

Član 25.

(Dodatni kriteriji za donošenje odluke o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja distributivnim sistemom električne energije)

Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije i upravlja- nja distributivnim sistemom električne energije izdaje se podnosiocu zahtjeva koji pored kriterija definiranih u članu 23. dokaže da:

a) ispunjava uvjete za siguran rad distributivnih objekata i postrojenja po zdravlje ljudi i funkcioniranje opreme i in- stalacija,

b) posjeduje distributivna mrežna pravila donijeta u skla- du sa zakonom,

v) je uspostavio efikasan sistem očitavanja brojila za mjerenje električne energije i sistem za elektronsku razmje- nu podataka sa snabdjevačima i korisnicima distributivnog sistema,

g) je uspostavio osnov za daljinsko upravljanje i kontrolu distributivnog sistema,

d) je operater distributivnog sistema, koji je dio verti- kalno integriranog subjekta osigurao neovisnost u smislu pravne forme, organizacije i odlučivanja u odnosu na druge djelatnosti koje nisu povezane sa distribucijom, a što se osi- gurava na način da:

1) licima odgovornim za rukovođenje operaterom di- stributivnog sistema nije dozvoljeno da učestvuju u radu organa vertikalno integriranog subjekta, koji su direktno ili indirektno odgovorni za svakodnevni rad proizvodnje električne energije i snabdijevanja i trgovinu električnom energijom,

2) preduzimanjem odgovarajućih mjera koje će osigurati da lica odgovorna za rukovođenje operaterom distributivnog sistema postupaju profesionalno i na način koji im omoguća- va neovisnost u radu,

3) operater distributivnog sistema donosi odluke neovi- sno o vertikalno integriranom subjektu o pitanju sredstava potrebnih za pogon, održavanje i razvoj mreže,

4) je operater distributivnog sistema obavezan da ima na raspolaganju odgovarajuće finansijske, materijalne, tehničke i ljudske resurse za obavljanje djelatnosti,

5) operater distributivnog sistema svojom registriranom djelatnošću, sjedištem, komunikacijama, poslovnim imenom i obilježjem i poslovnim prostorom ne može dovoditi do za- bune u vezi sa odvojenim identitetom subjekta za snabdije- vanje koji je dio istog vertikalno integriranog subjekta,

6) neovisnost operatera distributivnog sistema ne utiče na pravo vertikalno integriranog subjekta da odobrava plan poslovanja i propisuje opći nivo zaduženosti operatera di- stributivnog sistema i prati izvršenje plana poslovanja i in- vesticija,

7) vertikalno integriranom subjektu nije dozvoljeno da daje uputstva u vezi sa svakodnevnim obavljanjem poslova niti na pojedinačne investicione odluke operatera distribu- tivnog sistema ukoliko su u okviru odobrenog finansijskog plana,

8) vertikalno integrirani subjekt može kontrolirati plan poslovanja uključujući i plan investicija, donošenje internih tehničkih propisa, utvrđivanje poslovnih politika i drugih prava čijom primjenom se osigurava zaštita interesa unutar vertikalno integriranog subjekta u mjeri u kojoj se ne naruša- va neovisnost operatera distributivnog sistema i

9) da je operater distributivnog sistema donio program usklađenosti kojim se propisuju mjere i način praćenja nje- govog poštovanja i obaveza zaposlenih za postizanje po- stavljenih ciljeva, kao i imenovao neovisno lice ili tijelo za praćenje izvršenja programa usklađenosti uz prethodnu sa- glasnost Regulatorne komisije.

Član 26.

(Dodatni kriteriji za donošenje odluke o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom električne energije)

Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije i upravlja- nja zatvorenim distributivnim sistemom električne energije izdaje se podnosiocu zahtjeva koji pored kriterija definiranih u članu 23. dokaže da:

a) na geografski ograničenoj industrijskoj zoni, trgovač- koj zoni ili zoni zajedničkih usluga:

1) je poslovanje ili proizvodni proces korisnika zatvore- nog distributivnog sistema iz specifičnih i sigurnosnih razlo- ga povezano i

2) se električna energija distribuiše prvenstveno vlasniku zatvorenog distributivnog sistema, odnosno operateru siste- ma, njihovim povezanim licima i drugim korisnicima siste- ma;

b) posjeduje upotrebne dozvole za elektroenergetske objekte i postrojenja koja čine zatvoreni distributivni sistem;

v) je donio pravila o radu zatvorenog distributivnog si- stema uz saglasnost Regulatorne komisije ukoliko se pravila posebno donose;

g) svi korisnici zatvorenog distributivnog sistema imaju posebna mjerna mjesta;

d) je osigurao vođenje odvojenih računa za obavljanje ove energetske djelatnosti.

ODJELJAK V. Uvjeti dozvola za obavljanje djelatnosti u elektroenergetskom sektoru

Član 27.

(Zajednički uvjeti dozvola za obavljanje djelatnosti u elektroenergetskom sektoru)

U dozvole za obavljanje djelatnosti u elektroenerget- skom sektoru uključuju se sljedeći uvjeti:

a) koji su određeni odredbama zakona,

b) koji osiguravaju konstantno ispunjavanje kriterija za izdavanje dozvole, navedenih u čl. 23-26. ovog pravilnika, ovisno o elektroenergetskoj djelatnosti,

v) koji obavezuju korisnika dozvole da regulira odnose sa drugim učesnicima na tržištu električne energije u skladu sa propisanim pravilima tržišta,

g) određeni za osiguranje finansijske stabilnosti korisni- ka dozvole,

d) kojima se zahtijeva puno poštovanje drugih zakona i propisa,

đ) koji zabranjuju napuštanje ili izmjenu obavljanja dje- latnosti za koju je izdata dozvola bez prethodnog odobrenja Regulatorne komisije,

e) koji se odnose na rješavanje prigovora, sporova i žalbi,

ž) kojima se sprečava zloupotreba komercijalnih infor- macija i osigurava tajnost povjerljivih poslovnih podataka, kao i drugih podataka čija je obaveza čuvanja utvrđena po- sebnim propisima, a do kojih korisnik dozvole dođe prilikom obavljanja djelatnosti,

z) kojima se definira način izvještavanja i dostavljanja podataka i informacija Regulatornoj komisiji,

i) koji se odnose na obaveze u pogledu plaćanja regula- torne naknade za period važenja dozvole,

j) i bilo koji drugi uvjet koji je potreban kako bi se ispu- nili ciljevi zakona ili propisa Regulatorne komisije.

Član 28.

(Dodatni uvjeti dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije)

Pored uvjeta navedenih u članu 27, u uvjete dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije mogu biti uključeni i dodatni uvjeti:

a) koji od korisnika dozvole zahtijevaju pružanje pomoć- nih usluga, u skladu sa raspoloživim tehničkim mogućnosti- ma i tehničkim i komercijalnim pravilima na tržištu električ- ne energije,

b) koji se odnose na obavezu reguliranja balansne odgo- vornosti u skladu sa propisima,

v) koji se odnose na obaveze u slučaju obavljanja javne usluge,

g) kojima se korisnik dozvole obavezuje da djelatnost proizvodnje električne energije obavlja razdvojeno od osta- lih djelatnosti kojima se bavi u skladu sa zakonom,

d) kojima se regulira transparentno i odvojeno vođenje računovodstvenih evidencija i pristup računovodstvenim evidencijama ovlašćenim licima i objelodanjivanje informa- cija koje su potrebne za izvršavanje nadležnosti Regulatorne komisije,

đ) da proizvodni objekti posjeduju ispravne i verificira- ne mjerne uređaje koji omogućavaju mjerenje proizvedene električne energije, kao i električne energije koja se preuzi- ma ili isporučuje u elektroenergetsku mrežu, uključujući i vlastitu potrošnju električne energije,

e) da je osigurano registriranje i analiziranje ponašanja parametara visokih brana, uključujući i seizmološke pojave u skladu sa zakonom,

ž) kojima se reguliraju prava vlasništva ili korištenja ze- mljišta, postrojenja i objekata u svrhu obavljanja djelatnosti,

z) koji se odnose na finansijsku i tehničku sposobnost da demontira i/ili ukloni otpad i da zatvori i/ili ukloni sve proizvodne objekte u skladu sa tehničkim zahtjevima i zah- tjevima zaštite životne sredine nakon trajnog prestanka oba- vljanja djelatnosti i u drugim sličnim slučajevima koji naru- šavaju principe zaštite životne sredine,

i) koji se odnose na energetsku efikasnost, unapređenje kvaliteta obavljanja djelatnosti i pridržavanja tehničkih pro- pisa i standarda, propisa zaštite na radu i komercijalnih i trži- šnih pravila,

j) koji se odnose na obavezu zaštite životne sredine i osi- guranje trajne kontrole uticaja na okolinu u skladu sa uvje- tima ekološke dozvole i drugim propisima iz oblasti zaštite životne sredine,

k) koji se odnose na obaveze postupanja u skladu sa pra- vilima zaštite tržišne konkurencije prilikom učešća na tržištu električne energije, uključujući zabranu neopravdanog po- vlačenja elektrane i zabranu neopravdanog smanjenja pro- izvodnje električne energije,

l) koji obavezuju korisnika dozvole da bez naknade omo- gući nadležnom operateru sistema slobodan pristup opremi u njegovom postrojenju koja se koristi za prenos ili distribu- ciju električne energije u svrhu održavanja protoka električ- ne energije i da stavi na raspolaganje nadležnom operateru sistema podatke potrebne za rad sistema u skladu sa propisi- ma kojima se regulira rad elektroenergetskog sistema, tržišta električne energije, kao i propisima kojima se uređuje kori- štenje obnovljivih izvora energije,

lj) koji se odnose na baze podataka i obavezu evidentira- nja i čuvanja podataka,

m) koji se odnose na obavezu posjedovanja vodopravnih akata i pridržavanja obaveza iz tih akata u skladu sa propisi- ma koji reguliraju ovu oblast,

n) koji se odnose na reguliranje prava korištenja javnih dobara i energetskih objekata, odnosno obavljanje djelatno- sti, a sve u skladu sa propisima o dodjeli koncesije,

nj) koji se odnose na režim rada elektrana na slivu.

Član 29.

(Dodatni uvjeti dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja distributivnim sistemom električne energije)

Pored uvjeta navedenih u članu 27, u uvjete dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja distributiv- nim sistemom električne energije uključuju se sljedeći do- datni uvjeti:

a) koji se odnose na upravljanje, održavanje i razvoj di- stributivnog sistema u pogledu osiguranja dugoročne spo- sobnosti distributivnog sistema da ispuni realne potrebe za distribucijom električne energije na ekonomski primjeran način,

b) kojima operater distributivnog sistema, koji je dio verti- kalno integriranog subjekta, u kontinuitetu osigurava neovisnost u smislu pravne forme, organizacije i odlučivanja u odnosu na druge djelatnosti koje nisu povezane sa distribucijom u skladu sa Zakonom o električnoj energiji,

v) u vezi sa vođenjem računovodstvenih evidencija, te obaveze primjene Jedinstvenog regulatornog kontnog plana, a sve radi efikasnog reguliranja cijena i tarifa, g) u pogledu obaveze obavljanja javne usluge,

d) koji se odnose na priključenje objekata korisnika di- stributivnog sistema u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, tehničkim propisima i standardima,

đ) koji se odnose na pristup i korištenje distributivnog sistema,

e) koji se odnose na obračun i naplatu naknade za kori- štenje distributivnog sistema, naknade za priključenje, nak- nade po osnovu pružanja nestandardnih usluga i naknade po osnovu obračunate neovlašćene potrošnje,

ž) koji se odnose na obavezu izrade planova razvoja i investicija u distributivnom sistemu,

z) u vezi sa bilansom električne energije i snage u distri- butivnom sistemu,

i) koji se odnose na osiguranje usklađenosti pogona di- stributivnog sistema sa prijenosnim sistemom i priključenim postrojenjima korisnika distributivnog sistema,

j) u vezi sa upravljanjem proizvodnjom električne ener- gije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u skladu sa propisima uvažavajući tehnička ograničenja elektroener- getskog sistema,

k) koji se odnose na primjenu distributivnih mrežnih pra- vila,

l) u pogledu izrade standardnih profila opterećenja kraj- njih kupaca,

lj) koji se odnose na praćenje i preduzimanje mjera za sma- njivanje distributivnih gubitaka električne energije, kao i plani- ranje i nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka elek- trične energije u distributivnom sistemu,

m) koji se odnose na balansiranje i obavezu vođenja registra balansnih grupa na maloprodajnom tržištu električne energije,

n) koji se odnose na kontrolu ispravnosti priključka i mjernog mjesta i pouzdanost i ispravnost mjerenja električne energije na mjestu primopredaje sa korisnicima distributiv- nog sistema i internim mjernim mjestima proizvođača pri- ključenih na distributivni sistem,

nj) koji se odnose na obavezu uvođenja naprednih mjer- nih sistema,

o) koji se odnose na baze podataka i obavezu evidenti- ranja i čuvanja podataka, uključujući i podatke o krajnjim kupcima i njihovim snabdjevačima za sva mjesta isporuke,

p) koji se odnose na obavezu dostavljanja podataka na- dležnim subjektima o očitanjima brojila električne energije na mjestu primopredaje sa korisnicima distributivnog siste- ma i internim mjernim mjestima proizvođača priključenih na distributivni sistem,

r) u pogledu uvođenja pravila za elektronsku razmjenu podataka na maloprodajnom tržištu električne energije i pri- mjene mjera informacione sigurnosti,

s) da informacije o mogućnosti korištenja distributivne mreže i slobodnim rezervama snage po trafostanicama budu dostupne javnosti putem internet stranice i uslužnom centru na posebnoj WEB GIS platformi prilagođenoj za te potrebe,

t) u pogledu kvaliteta snabdijevanja električnom energijom,

ć) u pogledu sigurnosti snabdijevanja električnom ener- gijom,

u) u pogledu uređenja odnosa oko korištenja i upravlja- nja zatvorenim distributivnim sistemima,

f) u pogledu priključenja i uređenja mjesta za punjenje električnih vozila,

h) koji se odnose na promjenu snabdjevača i status malih kupaca u skladu sa odredbama zakona,

c) u vezi sa prekidima, obustavom i ograničenjem ispo- ruke električne energije u skladu sa Zakonom o električnoj energiji i Općim uvjetima za isporuku i snabdijevanje elek- tričnom energijom,

č) koji se odnose na poboljšanje energetske efikasnosti,

dž) koji se odnose na obavezu zaštite životne sredine,

š) koji se odnose na finansijsku i tehničku sposobnost da demontira i/ili ukloni sve otpade i da zatvori i/ili ukloni sve distributivne objekte u skladu sa tehničkim zahtjevima i principima zaštite životne sredine ili isteka životnog vijeka objekta ili dijela objekta i u drugim sličnim slučajevima koji narušavaju principe zaštite životne sredine,

aa) koji se odnose na obaveze u pogledu rada uslužnog centra,

ab) koji se odnose na prava korištenja javnih dobara i energetskih objekata, odnosno obavljanja djelatnosti, a sve u skladu sa propisima o dodjeli koncesije.

Član 30.

(Dodatni uvjeti dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom električne energije)

Pored uvjeta navedenih u članu 27, u uvjete dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom električne energije uključuju se i sljedeći dodatni uvjeti:

a) koji se odnose na rad, upravljanje i održavanje distri- butivne mreže u zatvorenom distributivnom sistemu,

b) koji se odnose na priključenje korisnika zatvorenog distributivnog sistema,

v) koji se odnose na pristup zatvorenom distributivnom sistemu,

g) u pogledu ispunjenja racionalnih zahtjeva za poveća- nje snage sistema,

d) koji se odnose na primjenu pravila o radu zatvorenog distributivnog sistema,

đ) koji se odnose na obavezu izrade plana investicija za- tvorenog distributivnog sistema,

e) u pogledu utvrđivanja, donošenja i primjene tarifa za korištenje zatvorenog distributivnog sistema,

ž) u pogledu obaveze vođenja odvojenih računa za dje- latnost distribucije električne energije i upravljanje zatvore- nim distributivnim sistemom,

z) koji se odnose na prećenje i preduzimanje mjera za smanjivanje gubitaka električne energije, kao i planiranje i nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka električ- ne energije u zatvorenom distributivnom sistemu,

i) koji se odnose na obavezu ispravnosti i pouzdanosti mjerenja električne energije na mjestima primopredaje sa korisnicima zatvorenog distributivnog sistema,

j) koji se odnose na obavezu pružanja informacija energetskim subjektima i korisnicima distributivnog si- stema,

k) u pogledu saradnje sa operatorom sistema na čiju je mrežu priključen,

l) koji se odnose na obavezu dostavljanja podataka snab- djevaču za kupce unutar zatvorenog distributivnog sistema na osnovu izmjerenih vrijednosti ili izračunatih na osnovu profila potrošnje,

lj) koji se odnose na promjenu snabdjevača i status malih kupaca u skladu sa odredbama zakona,

m) u pogledu preduzimanja propisanih mjera sigurnosti,

n) koji se odnose na mjere za povećanje energetske efika- snosti i za zaštitu životne sredine.

Član 31.

(Dodatni uvjeti dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom)

(1) Pored uvjeta navedenih u članu 27, u uvjete dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električ- nom energijom uključuju se i sljedeći dodatni uvjeti:

a) da je korisnik dozvole obavezan da na transparentan i odgovarajući način osigura računovodstveno razdvajanje između djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom kao posebnog poslovnog segmenta i drugih dje- latnosti koje obavlja kao jedno pravno lice,

b) koji se odnose na obavezu zaključenja ugovora o snab- dijevanju električnom energijom sa svakim krajnjim kupcem u skladu sa Zakonom o električnoj energiji,

v) koji se odnose na obavezu da obračunava i fakturira električnu energiju i usluge koje pruža u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom,

g) koji se odnose na obavezu da račun za isporučenu električnu energiju sadrži posebno iskazanu cijenu električne energije, troškove za korištenje sistema, naknade propisane zakonom, poreze i ostale obaveze, te druge bitne informacije u skladu sa zakonom,

d) da se prema kupcima odnosi na fer i nediskriminato- ran način,

đ) koji se odnose na obaveze u pogledu informiranja i obavještavanja kupca,

e) koji se odnose na obavezu korisnika dozvole da za svoje kupce regulira pristup i korištenje distributivne i prije- nosne mreže, uključujući i sistemske usluge po reguliranim tarifama (ukoliko nije drugačije definirano u ugovoru o snab- dijevanju),

ž) koji se odnose na promjenu snabdjevača i status malih kupaca u skladu sa odredbama zakona i podzakonskih akata,

z) u pogledu poštovanja zaključenih ugovora,

i) u pogledu omogućavanja krajnjem kupcu različitih na- čina plaćanja,

j) koji se odnose na obavezu korisnika dozvole da predu- zima sve neophodne mjere iz okvira djelatnosti snabdijeva- nja da osigura zadovoljavajući kvalitet i sigurnost snabdije- vanja električnom energijom,

k) koji se odnose na obavezu preuzimanja električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i u efika- snoj kogeneraciji,

l) koji se odnose na obavezu da nabavi potrebne količine električne energije za snabdijevanje kupaca,

lj) u pogledu razmjene podataka sa operaterima sistema i primjene mjera informacione sigurnosti,

m) koji se odnose na unapređenje kvaliteta obavljanja dje- latnosti i pridržavanje važećih tehničkih propisa i standarda, komercijalnih i drugih pravila koji se odnose na snabdijevanje i trgovinu, uključujući, ali se ne ograničavajući na Opće uvjete za isporuku i snabdijevanje električnom energijom,

n) koji se odnose na potrebu usaglašenosti izvještaja za Regulatornu komisiju od strane korisnika dozvole u vezi sa is- porukom (prenošenjem) električne energije preko prijenosnog i distributivnog sistema sa izvještajima operatera sistema,

nj) koji se odnose na obaveze u pogledu punjenja elek- tričnih vozila,

o) koji se odnose na prekide, obustavu i ograničenja ispo- ruke električne energije u skladu sa Zakonom o električnoj energiji i Općim uvjetima za isporuku i snabdijevanje elek- tričnom energijom.

(2) Pored uvjeta navedenih u stavu (1) ovog člana, uko- liko korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom pruža uslugu javnog snab- dijevanja električnom energijom, u uvjete dozvole uključuju se i sljedeći uvjeti:

a) koji se odnose na obavezu obavljanja javne usluge snabdijevanja električnom energijom malih kupaca i doma- ćinstava koji nisu izabrali snabdjevača na tržištu,

b) koji se odnose na obavezu vođenja odvojenih računa za snabdijevanje krajnjih kupaca koji se snabdijevaju u siste- mu javnog snabdijevanja,

v) koji se odnose na obavezu da s ciljem osiguranja re- dovnog i sigurnog snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca koji imaju pravo na javno snabdijevanje na- bavlja potrebne količine električne energije na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o električnoj energiji,

g) koji se odnose na utvrđivanje, odobravanje i primjenu cijene javnog snabdijevanja,

d) u pogledu snabdijevanja energetski zaštićenog kupca.

(3) Pored uvjeta navedenih u stavu (1) ovog člana, uko- liko korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom pruža uslugu rezervnog snabdijevanja, u uvjete dozvole uključuju se i sljedeći uvjeti:

a) koji se odnose na obavezu snabdijevanja električnom energijom kupaca, osim kupaca iz kategorije domaćinstva i malih kupaca, kao rezervni snabdjevač, u skladu sa Zako- nom o električnoj energiji,

b) koji se odnose na primjenu utvrđene cijene električne energije za rezervno snabdijevanje.

POGLAVLJE II. DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U SEKTORU PRIRODNOG PLINA

ODJELJAK A. Potrebni dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti

Član 32. (Zajednički dokumenti)

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti u sektoru prirodnog plina obavezno se prilažu sljedeći do- kumenti:

a) aktuelni izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra,

b) akti nadležnih organa za matični broj i jedinstveni identifikacioni broj (JIB) podnosioca zahtjeva,

v) osnivački akt privrednog društva sa pratećim ugovo- rima ili statutom,

g) organizaciona struktura podnosioca zahtjeva (orga- nizaciona šema), sistematizacija radnih mjesta, podaci o broju zaposlenih i njihovoj stručnoj osposobljenosti (uklju- čujući podatke o položenim stručnim ispitima zahtijevanim za obavljanje djelatnosti i vrstom radnog ugovora) i izjava podnosioca zahtjeva da ima stručno osposobljene kadrove za obavljanje zahtijevane djelatnosti ili da ima zaključene ugo- vore sa drugim pravnim ili fizičkim licima koji imaju stručnu osposobljenost za obavljanje energetske djelatnosti,

d) izjava podnosioca i dokaz o pravnom osnovu za kori- štenje energetskih objekata, postrojenja, uređaja i opreme ili poslovnog prostora koji se koriste u svrhu obavljanja ener- getske djelatnosti,

đ) godišnji i trogodišnji planovi poslovanja podnosioca zahtjeva,

e) komplet finansijskih izvještaja za prethodne tri godine koji sadrži: izvještaj o finansijskom položaju (bilans stanja), izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu (bilans uspjeha), izvještaj o tokovima gotovine, izvještaj o promjenama na kapitalu, napomene (note) uz finansijski izvještaj i izvještaj neovisnog revizora ili početni izvještaj o finansijskom po- ložaju za novoformirane subjekte, odnosno za preduzetnike poslovne knjige i poslovne evidencije za prethodne tri godi- ne u skladu sa propisima koji reguliraju ovu oblast,

ž) izjava podnosioca i potvrde poslovnih banaka da pod- nosilac zahtjeva raspolaže dovoljnim vlastitim sredstvima ili da ima mogućnost kreditnog zaduženja kod banke ili moguć- nost dobivanja bankarskih garancija za nesmetano obavlja- nje djelatnosti u skladu sa planovima razvoja,

z) izjava podnosioca i potvrde poslovnih banaka o svim otvorenim transakcijskim računima podnosioca zahtjeva i njihovom statusu (eventualne blokade i obim prometa) u po- sljednjem mjesecu prije dana podnošenja zahtjeva,

i) ugovori o kreditima (dugovi, pozajmice) sa otplatnim planom ako se obavljanje energetske djelatnosti finansira pu- tem kredita,

j) uvjerenje nadležnog organa da podnosiocu zahtjeva ne traje izrečena mjera sigurnosti zabrane ili zaštitna mjera za- brane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti na osnovu odre- daba Krivičnog zakona Republike Srpske, odnosno Zakona o prekršajima Republike Srpske,

k) uvjerenje nadležnog organa da članovi uprave i odgo- vorna lica podnosioca zahtjeva nisu osuđivana za krivična djela ili da im nije izrečena mjera sigurnosti zabrane ili za- štitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje su povezane sa djelatnošću za koju je podnijet zahtjev za dozvolu na osnovu odredaba Krivičnog zakona Republike Srpske, odnosno Zakona o prekršajima Republike Srpske,

l) uvjerenje nadležnog suda da se nad podnosiocem zah- tjeva ne vodi stečajni ili likvidacioni postupak ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice,

lj) uvjerenje nadležnog organa o izmirenim poreznim obavezama,

m) dokaz o mjerama (planovi i izvještaji) kojima se osi- gurava kvalitet pružanja usluga,

n) dokaz o uplati jednokratne regulatorne naknade.

Član 33.

(Dodatni dokumenti za obavljanje djelatnosti proizvodnje prirodnog plina, transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog plina, distribucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog plina, skladištenja

i upravljanja sistemom za skladištenje prirodnog plina, upravljanja postrojenjem za utečnjeni prirodni plin i upravljanja postrojenjem za komprimirani prirodni plin)

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje dje- latnosti proizvodnje prirodnog plina, transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog plina, distribucije i upra- vljanja distributivnim sistemom prirodnog plina, skladištenja i upravljanja sistemom za skladištenje prirodnog plina, upra- vljanja postrojenjem za utečnjeni prirodni plin i upravljanja postrojenjem za komprimirani prirodni plin, pored dokume- nata definiranih u članu 32, obavezno se prilažu i sljedeći do- kumenti:

a) geografska karta područja na kome se obavlja/planira obavljanje djelatnosti iz sektora prirodnog plina sa šemat- skim prikazom proizvodnih kapaciteta, postrojenja za uteč- njeni ili komprimirani prirodni plin ili plinovodnog sistema sa okruženjem,

b) popis objekata, postrojenja, opreme i uređaja sa teh- ničkim parametrima i sa registrom osnovnih sredstava iz računovodstvene evidencije koji su potrebni za obavljanje djelatnosti, a koji sadrži neophodne podatke o datumu na- bavke, datumu stavljanja u upotrebu, nabavnoj vrijednosti, ispravci vrijednosti, godišnjem trošku amortizacije, naknad- nim procjenama, obezvrjeđenju, fer vrijednosti, revaloriza- cionoj rezervi, stepenu korištenja sa politikom amortizacije i nomenklaturu osnovnih sredstava za obračun amortizacije,

v) izjava/potvrda o osiguranju postrojenja i opreme za obavljanje djelatnosti,

g) upotrebne dozvole prema propisima iz oblasti uređe- nja prostora i građenja,

d) ekološka dozvola pribavljena u skladu sa propisima,

đ) opis sistema mjerenja i praćenja kvaliteta plina i kva- liteta isporuke,

e) planovi i izvještaji o održavanju proizvodnih kapaci- teta, postrojenja za utečnjeni ili komprimirani prirodni plin, odnosno transportnog, distributivnog ili skladišnog sistema u posljednje tri godine,

ž) pravila o radu sistema prirodnog plina,

z) ugovori i sporazumi zaključeni sa učesnicima na trži- štu prirodnog plina (osim krajnjih kupaca iz kategorije doma- ćinstva) ili nacrti ovih akata ako su isti u fazi zaključivanja,

i) podaci o korisnicima (broj i kategorija) čiji su objekti priključeni ili imaju mogućnost priključenja na sistem pri- rodnog plina, proizvodna postrojenja prirodnog plina ili po- strojenja za utečnjeni ili komprimirani prirodni plin,

j) zapisnici i rješenja nadležnih inspekcijskih organa i pregled aktivnosti koje su provedene na osnovu rješenja nadležnog organa u vezi sa tehničkom ispravnošću siste- ma (tehnička inspekcija, zaštita na radu, zaštita od požara i eksplozija i zaštita životne sredine).

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje dje- latnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom pri- rodnog plina, pored dokumenata definiranih u stavu (1) ovog člana, obavezno se prilažu i sljedeći dokumenti:

a) ugovor o koncesiji u skladu sa propisima o dodjeli koncesije ili pravni akt o povjeravanju obavljanja energetske djelatnosti kao djelatnosti od općeg interesa,

b) sertifikat operatera transportnog sistema prirodnog plina izdat od Regulatorne komisije u skladu sa Zakonom o plinu i propisima Regulatorne komisije,

v) tipski ugovori za priključenje i pristup na transportni sistem prirodnog plina.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelat- nosti distribucije i upravljanja sistemom za distribuciju pri- rodnog plina, pored dokumenata definiranih u stavu (1) ovog člana, obavezno se prilažu i sljedeći dokumenti:

a) dokazi o izvršenom razdvajanju operatera distributivnog sistema, koji je dio vertikalno integriranog subjekta i na čiji je sistem priključeno više od 100.000 krajnjih kupaca, a kojim je osigurana neovisnost u smislu pravne forme, organizacije i odlučivanja u odnosu na druge djelatnosti koje nisu povezane sa djelatnošću distribucije u skladu sa Zakonom o plinu,

b) ugovor o koncesiji u skladu sa propisima o dodjeli koncesije ili pravni akt o povjeravanju obavljanja energetske djelatnosti kao djelatnosti od općeg interesa,

v) tipski ugovori za priključenje i pristup na distributivni sistem prirodnog plina.

(4) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje dje- latnosti skladištenja i upravljanja sistemom za skladištenje prirodnog plina, pored dokumenata definiranih u stavu (1) ovog člana, obavezno se prilažu i sljedeći dokumenti:

a) dokazi da je operater skladišta, koji je dio vertikalno integriranog subjekta, osigurao neovisnost u smislu pravne forme, organizacije i odlučivanja u odnosu na druge djelatno- sti koje nisu povezane sa djelatnošću transporta i upravljanja transportnim sistemom, distribucije i upravljanja distributiv- nim sistemom i skladištenja u skladu sa Zakonom o plinu,

b) ugovor o koncesiji u skladu sa propisima o dodjeli koncesije ili pravni akt o povjeravanju obavljanja energetske djelatnosti kao djelatnosti od općeg interesa.

(5) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje dje- latnosti upravljanja postrojenjem za utečnjeni prirodni plin, pored dokumenata definiranih u stavu (1) ovog člana, oba- vezno se prilaže i odluka o određivanju obaveze pružanja javne usluge operateru postrojenja za utečnjeni prirodni plin ukoliko je to slučaj.

(6) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje dje- latnosti upravljanja postrojenjem za komprimirani prirodni plin, pored dokumenata definiranih u stavu (1) ovog člana, obavezno se prilaže i odluka o određivanju obaveze pružanja javne usluge operateru postrojenja za komprimirani prirodni plin ukoliko je to slučaj.

(7) Podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole za djelat- nost transporta i upravljanja transportnim sistemom za pri- rodni plin, kome je izdat sertifikat od strane Regulatorne ko- misije, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole nije u obavezi da ponovo prilaže dokumentaciju koju je pri- ložio u postupku za izdavanje sertifikata, izuzev dokumenta- cije koja je vremenski ograničena.

Član 34.

(Dodatni dokumenti za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim plinom)

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim plinom, pored dokume- nata definiranih u članu 32, obavezno se prilažu i sljedeći dokumenti:

a) spisak stalnih sredstava i detaljan opis informaciono- komunikacionih tehnologija koje se koriste za obavljanje djelatnosti (softver, hardver i komunikacije);

b) opći uvjeti snabdijevanja prirodnim plinom; v) planirani broj kupaca;

g) namjeravani godišnji obim:

1) snabdijevanja prirodnim plinom i

2) trgovine prirodnim plinom;

d) opis načina praćenja kvaliteta isporučenog prirodnog plina;

đ) obrasci tipskih ugovora o snabdijevanju krajnjih kupa- ca prirodnim plinom;

e) odluka Vlade Republike Srpske o određivanju snab- djevača sa obavezom javne usluge (javnog snabdjevača) ako je to slučaj;

ž) odluka Vlade Republike Srpske o postavljanju snab- djevača posljednjeg izbora (rezervnog snabdjevača) ako je to slučaj.

ODJELJAK B. Kriteriji za donošenje odluke o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti u sektoru prirodnog plina

Član 35.

(Zajednički kriteriji za donošenje odluke o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti u sektoru prirodnog plina)

Dozvola za obavljanje djelatnosti u sektoru prirodnog plina izdaje se podnosiocu zahtjeva koji dokaže:

a) da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti za koju se izdaje dozvola,

b) da ispunjava tehničke uvjete za obavljanje djelatnosti i da objekti i uređaji, instalacije ili postrojenja kojima upra- vlja, a neophodni su za obavljanje energetske djelatnosti, ispunjavaju uvjete i zahtjeve, da su podobni za upotrebu, kao i da ispunjava uvjete i zahtjeve utvrđene tehničkim propisi- ma, propisima o energetskoj efikasnosti, zaštiti od požara i eksplozija i propisima o zaštiti životne sredine,

v) da ispunjava propisane kriterije koji se odnose na stručnu osposobljenost zaposlenih za obavljanje poslova tehničkog ru- kovođenja, rukovanja i održavanja energetskih objekata, uređa- ja i postrojenja u sektoru prirodnog plina ili da ima zaključene ugovore sa pravnim ili fizičkim licima za obavljanje tih poslova, a koji ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti,

g) da posjeduje dokaz o pravnom osnovu za korištenje energetskih objekata u sektoru prirodnog plina u kojima se obavlja djelatnost,

d) da uredno izmiruje porezne obaveze,

đ) da ima finansijska sredstva neophodna za obavljanje djelatnosti ili dokaže da može da osigura ta sredstva,

e) da mu nije ukinuta dozvola za obavljanje bilo koje dje- latnosti u sektoru prirodnog plina u prethodnih pet godina od dana podnošenja zahtjeva (osim ako je dozvola oduzeta na njegov zahtjev) niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja privredne djelatnosti,

ž) da članovi uprave i odgovorna lica nisu osuđivani za krivična djela ili im nije izrečena zaštitna mjera zabrane oba- vljanja djelatnosti ili dužnosti koje su povezane sa djelatno- šću za koju se izdaje dozvola,

z) da donosi mjere potrebne za osiguranje kvaliteta pru- žanja usluga propisane Zakonom o plinu.

Član 36.

(Dodatni kriteriji za donošenje odluke o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog plina)

Dozvola za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog plina izdaje se podnosiocu zahtjeva koji, pored kriterija definiranih u članu 35, dokaže da je:

a) izvršio sertifikaciju operatera transportnog sistema prirodnog plina, odnosno pribavio sertifikat izdat od Regu- latorne komisije u skladu sa Zakonom o plinu i propisima Regulatorne komisije,

b) donio pravila rada transportnog sistema uz saglasnost Regulatorne komisije,

v) uspostavio sistem mjerenja i evidentiranja transporto- vanih količina prirodnog plina.

Član 37.

(Dodatni kriteriji za donošenje odluke o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog plina)

Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije i upravlja- nja distributivnim sistemom prirodnog plina izdaje se pod- nosiocu zahtjeva koji, pored kriterija definiranih u članu 35, dokaže da je:

a) operater distributivnog sistema koji je dio vertikalno integriranog subjekta i na čiji je sistem priključeno više od 100.000 krajnjih kupaca osigurao neovisnost u smislu prav- ne forme, organizacije i odlučivanja u odnosu na druge dje- latnosti koje nisu povezane sa djelatnošću distribucije, a što se osigurava na sljedeći način:

1) da licima koja su odgovorna za upravljanje operate- rom distributivnog sistema nije dozvoljeno učešće u orga- nima upravljanja vertikalno integriranog subjekta koji su direktno ili indirektno odgovorni za djelatnost proizvodnje, transporta ili snabdijevanja prirodnim plinom,

2) preduzimanjem mjera koje osiguravaju da su profe- sionalni interesi lica odgovornih za upravljanje operaterom distributivnog sistema uzeti u obzir na način kojim se osigu- rava njihova neovisnost u radu,

3) da operater distributivnog sistema donosi odluke ne- ovisno o vertikalno integriranom subjektu o pitanju sredstava potrebnih za rad, održavanje i razvoj distributivnog sistema,

4) da je operater distributivnog sistema dužan da ima zaposlena lica i da raspolaže finansijskim, materijalnim i tehničkim sredstvima neophodnim za ispunjavanje dužnosti propisanih Zakonom o plinu,

5) da neovisnost operatera distributivnog sistema ne uti- če na pravo vertikalno integriranog subjekta da operateru odobrava godišnji finansijski plan i postavlja granice njego- ve zaduženosti,

6) da vertikalno integrirani subjekt ne može uticati na rad i poslovanje niti uticati na odluke koje se odnose na izgrad- nju ili razvoj sistema operatera distributivnog sistema,

7) operater distributivnog sistema samostalno donosi odluke o tekućem poslovanju, odnosno odluke o izgradnji ili unapređenju distributivnog sistema ako su u okvirima odo- brenog finansijskog plana,

8) da je operater distributivnog sistema dužan da donese program nediskriminatornog ponašanja koji sadrži mjere i način praćenja njegovog poštovanja i obaveza zaposlenih za postizanje postavljenih ciljeva, pri čemu Regulatorna komisija na osnovu izvještaja može tražiti izmjenu ovog programa,

9) da je operater distributivnog sistema koji je dio ver- tikalnog integriranog subjekta u svojim komunikacijama i svojim poslovnim imenom obavezan da napravi razliku kada

je riječ o njegovom identitetu u odnosu na energetski subje- kat koji se bavi snabdijevanjem prirodnim plinom u istom vertikalno integriranom subjektu;

b) donio pravila o radu distributivnog sistema uz sagla- snost Regulatorne komisije;

v) uspostavio sistem mjerenja i evidentiranja distribuisanih količina prirodnog plina na primopredajnim mjestima.

Član 38.

(Dodatni kriteriji za donošenje odluke o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti skladištenja i upravljanja sistemom za skladištenje prirodnog plina)

Dozvola za obavljanje djelatnosti skladištenja i upravlja- nja sistemom za skladištenje prirodnog plina izdaje se pod- nosiocu zahtjeva koji, pored kriterija definiranih u članu 35, dokaže da je:

a) operater skladišta koji je dio vertikalno integriranog subjekta osigurao neovisnost u smislu pravne forme, organi- zacije i odlučivanja u odnosu na druge djelatnosti koje nisu povezane sa djelatnošću transporta i upravljanja transport- nim sistemom, distribucije i upravljanja distributivnim siste- mom i skladištenja, a što se osigurava na sljedeći način:

1) da licima koja su odgovorna za upravljanje operate- rom skladištenja nije dozvoljeno učešće u organima upra- vljanja vertikalno integriranog subjekta koji su direktno ili indirektno odgovorni za djelatnost proizvodnje, transporta, distribucije ili snabdijevanja prirodnim plinom,

2) preduzimanjem mjera koje osiguravaju da su profe- sionalni interesi lica odgovornih za upravljanje operaterom skladišta uzeti u obzir na način kojim se osigurava njihova neovisnost u radu,

3) da operater skladišta donosi odluke, neovisno o ver- tikalno integriranom subjektu, o pitanju sredstava potrebnih za rad, održavanje i razvoj skladišta,

4) da daje mogućnost vertikalno integriranom subjektu da operatoru odobrava godišnji finansijski plan,

5) da vertikalno integrirani subjekt ne može uticati na rad i poslovanje niti uticati na odluke koje se odnose na izgrad- nju ili razvoj skladišta,

6) operater skladišta samostalno donosi odluke o tekućem poslovanju, odnosno odluke o izgradnji ili unapređenju skladišta ako su u okvirima odobrenog finansijskog plana,

7) da je operater skladišta dužan da donese program ne- diskriminatornog ponašanja, koji sadrži mjere sprečavanja diskriminatornog ponašanja, način praćenja njegovog pošto- vanja i obaveza zaposlenih za postizanje postavljenih ciljeva;

b) uspostavio sistem mjerenja i evidentiranja količina prirodnog plina.

Član 39.

(Dodatni kriteriji za donošenje odluke o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim plinom)

Dozvola za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijeva- nja prirodnim plinom izdaje se podnosiocu zahtjeva koji, po- red kriterija definiranih u članu 35, dokaže da:

a) je donio opće uvjete snabdijevanja uz saglasnost Re- gulatorne komisije,

b) posjeduje sistem evidentiranja isporučenih količina, obračunavanja, ispostave računa, naplate i praćenja parame- tara isporučenog prirodnog plina.

ODJELJAK V. Uvjeti dozvola za obavljanje djelatnosti u sektoru prirodnog plina

Član 40.

(Zajednički uvjeti dozvola za obavljanje djelatnosti u sektoru prirodnog plina)

U dozvole za obavljanje djelatnosti u sektoru prirodnog plina uključuju se sljedeći uvjeti:

a) koji osiguravaju konstantno ispunjavanje kriterija za izdavanje dozvole, navedenih u čl. 35-39. ovog pravilnika, ovisno o energetskoj djelatnosti,

b) kojima se zahtijeva puno poštovanje drugih zakona i propisa,

v) kojima se korisnik dozvole obavezuje da se pridrža- va propisa koji se odnose na obavljanje djelatnosti od općeg interesa,

g) kojima se osigurava finansijska stabilnost korisnika dozvole u svrhu obavljanja djelatnosti za koju se traži do- zvola,

d) da nabavi, održava i unapređuje sredstva neophodna za obavljanje djelatnosti,

đ) kojima se korisnik dozvole obavezuje da regulira od- nose sa ostalim učesnicima na tržištu prirodnog plina s ci- ljem osiguranja kvalitetnog i sigurnog snabdijevanja kupaca, sigurnog funkcioniranja sistema i dugoročne sposobnosti si- stema da odgovori potrebama za obavljanje djelatnosti,

e) kojima je korisnik dozvole obavezan da osigura ra- zdvajanje djelatnosti od ostalih djelatnosti kojima se korisnik dozvole bavi,

ž) kojima se korisniku dozvole zabranjuje unakrsno su- bvencioniranje djelatnosti,

z) kojima se regulira transparentno i odvojeno vođenje računovodstvenih evidencija i pristup računovodstvenim evidencijama ovlašćenim licima i objelodanjivanje informa- cija koje su potrebne za izvršavanje nadležnosti Regulatorne komisije,

i) kojima se korisnik dozvole obavezuje da svoje finan- sijske izvještaje priprema u skladu sa Međunarodnim raču- novodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i pravilima Regulatorne komisije,

j) koji zabranjuju napuštanje ili izmjenu obavljanja dje- latnosti za koju je izdata dozvola bez prethodnog odobrenja Regulatorne komisije,

k) kojima se definiraju način izvještavanja i dostavljanja podataka i informacija Regulatornoj komisiji,

l) kojima se sprečava zloupotreba komercijalnih infor- macija i osigurava tajnost povjerljivih poslovnih podataka dobivanih od trećih strana,

lj) koji se odnose na obavezu da, u okviru obima svo- jih aktivnosti, planiraju i preuzimaju mjere za sigurno snab- dijevanje prirodnim plinom u skladu sa uredbom o uvjetima isporuke i snabdijevanja prirodnim plinom u slučaju pore- mećaja u radu energetskog sistema ili poremećaja na tržištu i planom za vanredne situacije,

m) koji se odnose na rješavanje sporova i žalbi,

n) koji se odnose na obaveze u pogledu plaćanja regula- torne naknade za period važenja dozvole,

nj) ili bilo koji drugi uvjeti određeni odredbama Zakona o energetici, Zakona o plinu ili propisima Regulatorne ko- misije.

Član 41.

(Dodatni uvjeti dozvole za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog plina)

Pored uvjeta navedenih u članu 40, u uvjete dozvole za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog plina uključuju se sljedeći dodatni uvje- ti:

a) da pod ekonomskim uvjetima izvršava aktivnosti, odr- žava i razvija siguran, pouzdan i efikasan transportni sistem s ciljem osiguranja otvorenog tržišta uz zaštitu životne sre- dine i osigurava adekvatna sredstva za ispunjavanje obaveza pružanja usluga,

b) koji se odnose na razdvajanje i neovisnost operatera transportnog sistema, odnosno ispunjenost kriterija za ser- tificiranje operatera transportnog sistema prirodnog plina u

skladu sa Zakonom o plinu i propisima Regulatorne komi- sije,

v) kojim se osigurava nediskriminatoran odnos prema svim korisnicima sistema,

g) da osigurava ostalim operaterima sistema dovoljno informacija kako bi se osigurao siguran i efikasan rad među- sobno povezanih sistema,

d) koji se odnose na pravila o radu transportnog sistema,

đ) koji se odnose na pravila o priključenju na transportni sistem,

e) koji se odnose na pravila o pristupu i korištenju tran- sportnog sistema,

ž) koji se odnose na dodjelu kapaciteta i upravljanje za- gušenjima i trgovinu kapacitetom,

z) koji se odnose na izradu i donošenje desetogodišnjeg plana razvoja uz saglasnost Regulatorne komisije, kojim osi- gurava minimalne standarde održavanja i razvoja transport- nog sistema, uključujući i interkonekcijski kapacitet i da se pridržava plana,

i) koji se odnose na izgradnju dovoljnog prekograničnog kapaciteta s ciljem integracije infrastrukture evropskog tran- sporta, a uzimajući u obzir sigurnost snabdijevanja prirod- nim plinom,

j) da nabavi prirodni plin koji koristi za izvršavanje svo- jih aktivnosti u skladu sa transparentnim, nediskriminator- skim i konkurentnim procedurama,

k) da na osnovu metodologije i tarifnog sistema Regula- torne komisije utvrdi cijene za transport i upravljanje tran- sportnim sistemom prirodnog plina, da pribavi saglasnost Regulatorne komisije na te cijene te da ih objavi prije počet- ka primjene i da ih primjenjuje,

l) da na osnovu metodologije Regulatorne komisije utvr- di naknade za priključenje na transportni sistem prirodnog plina, da pribavi saglasnost Regulatorne komisije na nakna- de te da ih objavi prije početka primjene i da ih primjenjuje,

lj) da u skladu sa metodologijom Regulatorne komisije donese pravila balansiranja i naknade za debalans transport- nog sistema prirodnog plina, da pribavi saglasnost Regula- torne komisije na naknade te da ih objavi prije početka pri- mjene i da ih primjenjuje,

m) da vrši razmjenu tehničkih i mjernih podataka i dru- gih bitnih informacija potrebnih za rad, upravljanje i razvoj transportnog sistema sa operaterima međusobno povezanih transportnih sistema, operaterima distributivnih sistema i kupcima koji su direktno priključeni na transportni sistem,

n) da u saradnji sa Regulatornom komisijom unapređuje saradnju operatera transportnog sistema na regionalnom ni- vou uključujući prekogranična pitanja,

nj) da sa operaterima susjednih sistema potpiše sporazu- me o interoperabilnosti sistema i razmjeni podataka na tač- kama interkonekcije,

o) da objavljuje na svojoj internet stranici informacije u vezi sa uslugama koje pruža i uvjetima koji se primjenjuju, zajedno sa tarifama, naknadama, tehničkim i drugim infor- macijama potrebnim za korisnike sistema,

p) koji se odnose na izgradnju direktnih plinovoda,

r) koji se odnose na izuzeća za nove interkonektore i oba- veze “uzmi ili plati”,

s) koje se odnose na reguliranje prava korištenja javnih dobara i energetskih objekata, odnosno obavljanje djelatno- sti, a sve u skladu sa propisima o dodjeli koncesije,

t) da provodi i u kontinuitetu nadzire usvojene mjere za- štite životne sredine, mjere zaštite na radu, mjere zaštite od požara i eksplozija u skladu sa propisima iz tih oblasti,

ć) da upravlja i održava mjernu i ispitnu opremu u skladu sa važećim propisima o verifikaciji i usaglašenosti.

Član 42.

(Dodatni uvjeti dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog plina)

Pored uvjeta navedenih u članu 40, u uvjete dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja distributiv- nim sistemom prirodnog plina uključuju se sljedeći dodatni uvjeti:

a) koji se odnose na siguran, pouzdan i bezbjedan rad distributivnog sistema prirodnog plina i kvalitet isporuke pri- rodnog plina, održavanje i razvoj distributivnog sistema na određenom području, njegovo povezivanje sa drugim siste- mima i za osiguranje dugoročne sposobnosti distributivnog sistema da ispuni potrebe za distribucijom prirodnog plina na ekonomski opravdan način i uz primjenu principa zaštite životne sredine,

b) kojima operater distributivnog sistema, ukoliko je dio vertikalno integriranog subjekta i na čiji je sistem priključe- no više od 100.000 krajnjih kupaca, osigurava neovisnost u smislu pravne forme, organizacije i odlučivanja u odnosu na druge djelatnosti koje nisu povezane sa djelatnošću distribu- cije u skladu sa Zakonom o plinu,

v) kojim se osigurava nediskriminatoran odnos prema svim korisnicima sistema,

g) koji se odnose na komunikaciju i razmjenu informaci- ja sa ostalim operatorima sistema kako bi se osigurao siguran i efikasan rad međusobno povezanih sistema,

d) koji se odnose na pravila o radu distributivnog siste- ma,

đ) koji se odnose na pravila o priključenju na distribu- tivni sistem,

e) koji se odnose na pravila o pristupu i korištenju distri- butivnog sistema,

ž) da svake tri godine, uz saglasnost Regulatorne komisi- je, donosi plan razvoja i investicija za period od deset godi- na, koji se ažurira svake godine i koji je usklađen sa strategi- jom razvoja energetskog sektora Republike Srpske, planom razvoja transportnog sistema i zahtjevima budućih korisnika za priključenje na distributivni sistem prirodnog plina i da ga se pridržava,

z) da na godišnjem nivou, uz saglasnost Regulatorne ko- misije, donosi i javno objavljuje godišnji i trogodišnji plan investicija, usklađen sa potrebama korisnika distributivnog sistema prirodnog plina, desetogodišnjim planom razvoja di- stributivnog sistema, planom investicija transportnog siste- ma na koji je priključen i prostorno-planskim dokumentima i da ga se pridržava,

i) da nabavi prirodni plin koji koristi za izvršavanje svo- jih aktivnosti u skladu sa transparentnim, nediskriminator- nim i konkurentnim procedurama,

j) da na osnovu metodologije i tarifnog sistema Regu- latorne komisije utvrdi cijene za distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom prirodnog plina, da pribavi sagla- snost Regulatorne komisije na te cijene te da ih objavi prije početka primjene i da ih primjenjuje,

k) da na osnovu metodologije Regulatorne komisije utvr- di naknade za priključenje na distributivni sistem prirodnog plina, da pribavi saglasnost Regulatorne komisije na nakna- de te da ih objavi prije početka primjene i da ih primjenjuje,

l) da vrši razmjenu tehničkih i mjernih podataka i dru- gih bitnih informacija potrebnih za rad, upravljanje i razvoj distributivnog sistema sa operaterima transportnog sistema i drugim operaterima distributivnog sistema,

lj) koji se odnose na izgradnju direktnih plinovoda,

m) koji se odnose na zatvorene distributivne sisteme,

n) koji se odnose na reguliranje prava korištenja javnih dobara i energetskih objekata, odnosno obavljanje djelat- nosti, a sve u skladu sa propisima o dodjeli koncesije,

nj) da provodi i u kontinuitetu nadzire usvojene mje- re zaštite životne sredine, mjere zaštite na radu, mjere zaštite od požara i eksplozija u skladu sa propisima iz tih oblasti,

o) da na svojoj internet stranici objavljuje informacije u vezi sa uslugama koje pruža i uvjetima koji se primjenjuju, zajedno sa tarifama, naknadama, tehničkim i drugim infor- macijama potrebnim za korisnike sistema,

p) da upravlja i održava mjernu i ispitnu opremu u skladu sa važećim propisima o verifikaciji i usaglašenosti,

r) koji se odnose na izradu godišnjeg izvještaja o radu.

Član 43.

(Dodatni uvjeti dozvole za obavljanje djelatnosti skladištenja i upravljanja sistemom za skladištenje prirodnog plina)

Pored uvjeta navedenih u članu 40, u uvjete dozvole za obavljanje djelatnosti skladištenja i upravljanja sistemom za skladištenje prirodnog plina uključuju se sljedeći dodatni uvjeti:

a) koji se odnose na upravljanje, održavanje i razvoj si- gurnog, pouzdanog i efikasnog skladišnog kapaciteta, osigu- ravajući zaštitu životne sredine i na osiguranje adekvatnih sredstava za ispunjavanje svojih obaveza,

b) kojima operater skladišta, ukoliko je dio vertikalno integriranog subjekta, osigurava neovisnost u smislu prav- ne forme, organizacije i odlučivanja u odnosu na druge djelatnosti koje nisu povezane sa djelatnošću transporta i upravljanja transportnim sistemom, distribucije i upravlja- nja distributivnim sistemom i skladištenja u skladu sa Za- konom o plinu,

v) kojim se osigurava nediskriminatoran odnos prema svim korisnicima skladišta,

g) da osigura svim ostalim operaterima sistema dovoljno informacija da bi se osiguralo da se transport i skladištenje prirodnog plina odvija na način koji je kompatibilan sa si- gurnim i efikasnim radom međusobno tehnički povezanog sistema,

d) da je dužan da pruži korisnicima sistema sve informa- cije koje su im potrebne za efikasan pristup skladištu,

đ) da je dužan da čuva sve informacije za period od pet godina i da ih stavi na raspolaganje Regulatornoj komisiji i drugim nadležnim organima, institucijama i tijelima Re- publike Srpske, kao i Sekretarijatu Energetske zajednice u skladu sa Zakonom o plinu,

e) da je dužan da dozvoli trgovinu skladišnim kapaciteti- ma i olahkša takvu trgovinu na nediskriminatoran i transpa- rentan način,

ž) da je dužan da utvrdi model ugovora i procedure za korištenje skladišta, odnosno skladišnih kapaciteta na pri- marnom tržištu,

z) da je dužan da omogući trgovinu kapacitetima na se- kundarnom tržištu,

i) koji se odnose na pravila o pristupu i korištenju skla- dišta,

j) da na osnovu metodologije i tarifnog sistema Regula- torne komisije utvrdi cijene pristupa i korištenja skladišta, da pribavi saglasnost Regulatorne komisije na te cijene te da ih objavi prije početka primjene i da ih primjenjuje,

k) koji se odnose na dodjelu kapaciteta i upravljanje za- gušenjima,

l) koji se odnose na reguliranje prava korištenja javnih dobara i energetskih objekata, odnosno obavljanje djelatno- sti, a sve u skladu sa propisima o dodjeli koncesije,

lj) da provodi i kontinuirano nadzire usvojene mjere za- štite životne sredine, mjere zaštite na radu, mjere zaštite od požara i eksplozija u skladu sa propisima iz tih oblasti,

m) da upravlja i održava mjernu i ispitnu opremu u skla- du sa važećim propisima o verifikaciji i usaglašenosti.

Član 44.

(Dodatni uvjeti dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja postrojenjem za utečnjeni prirodni plin ili dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja postrojenjem za komprimirani prirodni plin)

Pored uvjeta navedenih u članu 40, u uvjete dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja postrojenjem za utečnjeni prirodni plin ili dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja postrojenjem za komprimirani prirodni plin mogu biti uklju- čeni i sljedeći dodatni uvjeti:

a) koji se odnose na upravljanje, održavanje i razvoj si- gurnog, pouzdanog i efikasnog postrojenja za utečnjeni pri- rodni plin ili postrojenja za komprimirani prirodni plin osi- guravajući zaštitu životne sredine i na osiguranje adekvatnih sredstava za ispunjavanje svojih obaveza,

b) koji se odnose na pružanje javne usluge operateru po- strojenja za utečnjeni prirodni plin, odnosno operateru po- strojenja za komprimirani prirodni plin ukoliko mu je odre- đena obaveza pružanja javne usluge,

v) koji se odnose na osiguranje neovisnosti operatera postrojenja za utečnjeni prirodni plin ili operatera postroje- nja za komprimirani prirodni plin ukoliko je dio vertikalno integriranog subjekta u slučaju da mu je određena obaveza pružanja javne usluge,

g) da osigura svim operaterima sistema dovoljno infor- macija da bi se osiguralo da se utečnjavanje ili komprimira- nje prirodnog plina odvija na način koji je kompatibilan sa sigurnim i efikasnim radom međusobno tehnički povezanih sistema,

d) da provodi i kontinuirano nadzire usvojene mjere za- štite životne sredine, mjere zaštite na radu, mjere zaštite od požara i eksplozija u skladu sa propisima iz tih oblasti,

đ) da upravlja i održava mjernu i ispitnu opremu u skladu sa važećim propisima o verifikaciji i usaglašenosti.

Član 45.

(Dodatni uvjeti dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim plinom)

(1) Pored uvjeta navedenih u članu 40, u uvjete dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim plinom uključuju se sljedeći dodatni uvjeti:

a) koji se odnose na opće uvjete snabdijevanja prirodnim plinom,

b) koji se odnose na obavezu zaključenja ugovora o snab- dijevanju sa svakim krajnjim kupcem u skladu sa Zakonom o plinu i drugim propisima koji uređuju ovu oblast,

v) da je dužan da postupa prema kupcima na nediskrimi- natoran način,

g) da je dužan da pruži kupcima sve informacije koje su im potrebne za snabdijevanje prirodnim plinom u skladu sa Zakonom o plinu, a naročito u pogledu promjene cijene i drugih uvjeta snabdijevanja,

d) kojima se zahtijeva poštovanje uvjeta korištenja tran- sportnog, distributivnog i skladišnog sistema uključujući i tarife za korištenje ovih sistema odobrene od Regulatorne komisije,

đ) koji se odnose na pravila o promjeni snabdjevača pri- rodnog plina,

e) koji se odnose na čuvanje dokumentacije i vođenja evidencije aktivnosti po zaključenim ugovorima na tržištu prirodnog plina,

ž) koji se odnose na obavezu da nabavi potrebne količine prirodnog plina za snabdijevanje krajnjih kupaca,

z) kojima se korisnik dozvole obavezuje da garantira sigurnost isporuke ugovorenih količina i da u ime kupca

osigura zakup transportnih, distributivnih ili skladišnih ka- paciteta,

i) koji se odnose na način i uvjete pružanja informacija i obavijesti krajnjim kupcima (uslužni centar).

(2) Pored uvjeta navedenih u stavu (1) ovog člana, ukoli- ko korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snab- dijevanja prirodnim plinom obavlja snabdijevanje prirodnim plinom u obavezi javne usluge (javno snabdijevanje), u uvje- te dozvole uključuju se i sljedeći uvjeti:

a) koji se odnose na obavezu obavljanja javne usluge snabdijevanja prirodnim plinom domaćinstava koji nisu iza- brali snabdjevača na tržištu,

b) koji se odnose na pridržavanje pravila snabdijevanja prirodnim plinom u obavezi javne usluge,

v) da na osnovu metodologije i tarifnog sistema Regula- torne komisije utvrdi cijene prirodnog plina za snabdijevanje u obavezi javne usluge, da pribavi saglasnost Regulatorne komisije na te cijene te da ih objavi prije početka primjene i da ih primjenjuje,

g) da je dužan da obavlja djelatnost snabdijevanja na pouzdan način i u skladu sa propisanim uvjetima kvaliteta snabdijevanja u skladu sa obavezom javne usluge,

d) da je dužan da izradi standardni ugovor o snabdijeva- nju sa obavezom javne usluge kojim se uređuje kontinualno i pouzdano snabdijevanje prirodnim plinom domaćinstava uz odobrenje Regulatorne komisije,

đ) koji se odnose na obavezu izrade, usvajanja, objave i dostavljanja izvještaja o obavljanju snabdijevanja u obavezi javne usluge uz saglasnost Regulatorne komisije,

e) koji se odnose na pridržavanje programa mjera za so- cijalno ugrožene kupce.

(3) Pored uvjeta navedenih u stavu (1) ovog člana, uko- liko korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim plinom obavlja snabdijevanje po- sljednjeg izbora (rezervno snabdijevanje) prirodnim plinom, u uvjete dozvole uključuju se i sljedeći uvjeti:

a) koji se odnose na pridržavanje pravila o radu snabdje- vača posljednjeg izbora (rezervnog snabdjevača),

b) da na osnovu metodologije i tarifnog sistema Regula- torne komisije utvrdi cijene prirodnog plina za snabdijeva- nje posljednjeg izbora (rezervno snabdijevanje), da pribavi saglasnost Regulatorne komisije na te cijene te da ih objavi prije početka primjene i da ih primjenjuje,

v) koji se odnose na obavezu izrade, usvajanja, objave i dostavljanja izvještaja o aktivnostima snabdijevanja posljed- njeg izbora (rezervnog snabdijevanja).

POGLAVLJE III. DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U SEKTORU NAFTE I DERIVATA NAFTE

ODJELJAK A. Potrebni dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti

Član 46. (Zajednički dokumenti)

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje dje- latnosti u sektoru nafte i derivata nafte obavezno se prilažu sljedeći dokumenti:

a) aktuelni izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra,

b) akti nadležnih organa za matični broj i jedinstveni identifikacioni broj (JIB) podnosioca zahtjeva,

v) osnivački akt privrednog društva sa pratećim ugovo- rima ili statutom,

g) prikaz područja u prikladnoj razmjeri sa naznačenim objektima na kojem se obavlja djelatnost iz sektora nafte i deriva- ta nafte sa šematskim prikazom naftnog sistema sa okruženjem,

d) organizaciona struktura podnosioca zahtjeva (or- ganizaciona šema), sistematizacija radnih mjesta, poda-

ci o broju zaposlenih i njihovoj stručnoj osposobljenosti (uključujući podatke o položenim stručnim ispitima za- htijevanim za obavljanje djelatnosti i vrstom radnog ugo- vora) i izjava podnosioca zahtjeva da ima stručno ospo- sobljene kadrove za obavljanje zahtijevane djelatnosti ili zaključene ugovore sa drugim pravnim ili fizičkim licima koji imaju stručnu osposobljenost za obavljanje energet- ske djelatnosti,

đ) izjava da ima objekte, instalacije i opremu koju može koristiti, staviti u pogon za obavljanje energetske djelatnosti ili zaključeni ugovori sa drugim pravnim ili fizičkim licima koji imaju uticaja na tehničku kvalificiranost,

e) godišnji i trogodišnji planovi poslovanja podnosioca zahtjeva,

ž) opis sistema mjerenja i evidencija mjernih uređaja na primopredajnim mjestima,

z) u vezi sa praćenjem kvaliteta nafte, odnosno derivata nafte u skladu sa propisima,

i) komplet finansijskih izvještaja za prethodne tri godine koji sadrži: izvještaj o finansijskom položaju (bilans stanja), izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu (bilans uspjeha), izvještaj o tokovima gotovine, izvještaj o promjenama na kapitalu, napomene (note) uz finansijski izvještaj i izvještaj neovisnog revizora ili početni izvještaj o finansijskom polo- žaju za novoformirane subjekte,

j) izjava podnosioca i potvrde poslovnih banaka da pod- nosilac zahtjeva raspolaže dovoljnim vlastitim sredstvima ili da ima mogućnost kreditnog zaduženja kod banke ili moguć- nost dobivanja bankarskih garancija za nesmetano obavlja- nje djelatnosti u skladu sa planovima razvoja,

k) izjava podnosioca i potvrde poslovnih banaka o svim otvorenim transakcijskim računima podnosioca zahtjeva i njihovom statusu (eventualne blokade i obim prometa) u po- sljednjem mjesecu prije dana podnošenja zahtjeva,

l) ugovori o kreditima (dugovi, pozajmice) sa otplatnim planom ako se obavljanje energetske djelatnosti finansira pu- tem kredita,

lj) uvjerenje nadležnog organa da podnosiocu zahtjeva i njegovom zakonskom zastupniku ne traje izrečena mjera sigurnosti zabrane ili zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti za koju se zahtijeva izdavanje dozvo- le na osnovu odredaba Krivičnog zakona Republike Srpske, odnosno Zakona o prekršajima Republike Srpske,

m) uvjerenje nadležnog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi stečajni ili likvidacioni postupak,

n) popis objekata, postrojenja, opreme i uređaja sa teh- ničkim parametrima, a za djelatnosti transporta nafte nafto- vodima i transporta derivata nafte produktovodima i registar osnovnih sredstava iz računovodstvene evidencije koji su potrebni za obavljanje djelatnosti, a koji sadrži neophodne podatke o datumu nabavke, datumu stavljanja u upotrebu, nabavnoj vrijednosti, ispravci vrijednosti, godišnjem trošku amortizacije, naknadnim procjenama, obezvrjeđenju, fer vrijednosti, revalorizacionoj rezervi ako je primjenljivo, ste- penu istrošenosti sa politikom amortizacije i nomenklaturu za obračun amortizacije,

nj) izjava/potvrda o osiguranju postrojenja i opreme za obavljanje djelatnosti,

o) upotrebne dozvole prema zakonima iz oblasti uređe- nja prostora i građenja ili ovjerena foto-kopija, a izuzetno, u slučaju nemogućnosti pribavljanja originalnog dokumenta, može se dostaviti foto-kopija upotrebne dozvole uz izjavu ovlašćenog lica o razlozima nemogućnosti njihove dostave,

p) ekološka dozvola pribavljena u skladu sa propisima,

r) ugovor o koncesiji, gdje je primjenjivo,

s) planovi i izvještaji o održavanju proizvodnog/tran- sportnog/skladišnog sistema u posljednje tri godine,

t) zapisnici i rješenja nadležnih inspekcijskih organa i pregled aktivnosti koje su provedene na osnovu rješenja nadležnog organa u vezi sa tehničkom ispravnosti sistema (zaštita na radu, zaštita od požara i eksplozija i zaštita život- ne sredine) u periodu od 12 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole,

ć) važeća pravila rada sistema za transport ili skladištenje nafte i derivata nafte,

u) dokaz o uplati jednokratne regulatorne naknade.

(2) Podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole za proizvod- nju derivata nafte koji obavlja djelatnost proizvodnje derivata nafte kao naručilac proizvodnje, u smislu područja C, razred 19 Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, nije obavezan da uz zahtjev priloži dokumente iz t. ž), z), n), nj), o), p), r), s) i ć) stav (1) ovog člana, ali je dužan da dostavi ugo- vore zaključene sa proizvođačem derivata nafte koji posjeduje dozvolu u skladu sa propisima u Republici Srpskoj.

ODJELJAK B. Kriteriji za donošenje odluke o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti u sektoru nafte i derivata nafte

Član 47.

(Zajednički kriteriji za donošenje odluke o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti u sektoru nafte i derivata nafte)

(1) Dozvola za obavljanje djelatnosti u sektoru nafte i derivata nafte izdaje se podnosiocu zahtjeva koji dokaže:

a) da je obavljanje djelatnosti za koju traži dozvolu upi- sao u odgovarajući registar,

b) da posjeduje materijalna sredstva, odnosno objekte, instalacije i opremu potrebne za obavljanje djelatnosti,

v) da u radnom odnosu ima potreban broj radnika odgo- varajuće stručne spreme i kvalifikacija sa ovlašćenjima za obavljanje djelatnosti u skladu sa propisima i koji su orga- nizirani u radne cjeline i zaduženi za jasno specificirane po- slove na način koji osigurava obavljanje djelatnosti za koju se izdaje dozvola (uključujući podatke o položenim stručnim ispitima zahtijevanim za obavljanje djelatnosti),

g) da, ukoliko ne posjeduje sopstvene resurse za ispunja- vanje kriterija iz t. b) i v) ovog člana, ima zaključene ugovo- re sa drugim pravnim ili fizičkim licima kojim se osigurava tehnička i stručna kvalificiranost podnosioca zahtjeva za obavljanje djelatnosti,

d) da posjeduje opća akta, pravila, procedure i planove upravljanja, rada i održavanja u skladu sa zakonima, tehnič- kim propisima i standardima,

đ) da podnosiocu zahtjeva nije oduzeta dozvola za oba- vljanje iste djelatnosti u posljednjih pet godina prije podno- šenja zahtjeva ako je primjenjivo,

e) da podnosiocu zahtjeva i njegovom zakonskom zastu- pniku ne traje izrečena mjera sigurnosti zabrane ili zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti za koju se zahtijeva izdavanje dozvole,

ž) da se na osnovu priloženih dokumenata može ocijeni- ti da posjeduje finansijsku sposobnost za plaćanje obaveza (solventnost) za obavljanje djelatnosti za koju se izdaje do- zvola,

z) da osigurava pouzdano, efikasno i bezbjedno funkcio- niranje sistema uz primjenu principa zaštite životne sredine, zaštite od požara i eksplozija, zaštite na radu u skladu sa pro- pisima iz ovih oblasti,

i) da je uspostavljen efikasan sistem evidentiranja pro- izvedenih količina derivata nafte/transportovanih količina nafte i derivata nafte/uskladištenih količina nafte, odnosno derivata nafte i da na primopredajnim mjestima naftovoda, odnosno produktovoda/skladišnog sistema posjeduje isprav- na, usaglašena i sljediva mjerenja.

(2) Podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole za pro- izvodnju derivata nafte koji obavlja djelatnost proizvodnje

derivata nafte kao naručilac proizvodnje, u smislu područja C, razred 19 Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, dužan je ispuniti kriterije iz stava (1) ovog člana, a za kriterij iz tačke g) dužan je zaključiti ugovore sa pro- izvođačem derivata nafte koji posjeduje dozvolu u skladu sa propisima u Republici Srpskoj.

ODJELJAK V. Uvjeti dozvola za obavljanje djelatnosti u sektoru nafte i derivata nafte

Član 48.

(Zajednički uvjeti dozvola za obavljanje djelatnosti u sektoru nafte i derivata nafte)

U dozvole za obavljanje djelatnosti u sektoru nafte i de- rivata nafte mogu biti uključeni sljedeći uvjeti:

a) koji osiguravaju konstantno ispunjavanje kriterija za izdavanje dozvole navedenih u članu 47. ovog pravilnika,

b) kojima se korisnik dozvole obavezuje da se pridržava propisa koji se odnose na obavljanje djelatnosti od općeg in- teresa (ukoliko je djelatnost od općeg interesa),

v) kojima se zahtijeva puno poštovanje svih drugih za- kona i propisa,

g) kojima se osigurava finansijska stabilnost korisnika dozvole u svrhu obavljanja djelatnosti,

d) da nabavi, održava i unapređuje sredstva neophodna za obavljanje djelatnosti,

đ) da provodi i kontinualno nadzire usvojene mjere ko- jima se ispunjavaju obaveze zaštite životne sredine i osigu- ranje trajne kontrole uticaja na okolinu u skladu sa uvjetima ekološke dozvole i zakonima iz oblasti zaštite životne sre- dine,

e) kojima se reguliraju prava vlasništva ili korištenja zemljišta, postrojenja i objekata u svrhu obavljanja djelat- nosti,

ž) kojima se korisnik dozvole obavezuje da regulira od- nose sa učesnicima na tržištu nafte i derivata nafte i pridrža- va se ugovorenih obaveza s ciljem osiguranja kvalitetnog i sigurnog obavljanja djelatnosti,

z) koji se odnose na pridržavanje pravila o načinu podno- šenja žalbe Regulatornoj komisiji,

i) da upravlja i održava objekte, mjernu i ispitnu opre- mu u skladu sa važećim propisima o verifikaciji i usagla- šenosti,

j) da je finansijski i tehnički sposoban da upravlja rizi- cima od potencijalnih opasnosti izazvanih oštećenjima na sistemu (upravljanje objektima, instalacijama i opremom) i/ ili ukloni sve kvarove/štete i da zatvori ugrožene objekte/in- stalacije u skladu sa tehničkim zahtjevima, propisima i prin- cipima zaštite ljudi, objekata, instalacija, opreme i životne sredine,

k) kojima se predstavnicima Regulatorne komisije osi- gurava pristup informacijama i računovodstvenim eviden- cijama potrebnim za izvršavanje nadležnosti Regulatorne komisije,

l) kojima se korisnik dozvole obavezuje da svoje finan- sijske izvještaje priprema u skladu sa Međunarodnim raču- novodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i pravilima Regulatorne komisije,

lj) koji zabranjuju napuštanje ili izmjenu obavljanja dje- latnosti za koju je izdata dozvola bez prethodnog odobrenja Regulatorne komisije,

m) kojima se definira način izvještavanja i dostavljanja informacija Regulatornoj komisiji,

n) koji se odnose na obaveze u pogledu plaćanja regula- torne naknade za period važenja dozvole,

nj) da provodi i kontinualno nadzire usvojene mjere za- štite na radu, mjere zaštite od požara i eksplozija u skladu sa propisima iz ovih oblasti, o) kojima se osigurava nediskriminatorski odnos, spre- čavanje zloupotrebe komercijalnih informacija i osigurava čuvanje poslovne tajne učesnika na tržištu nafte i derivata nafte,

p) ili bilo koji drugi uvjeti određeni odredbama Zakona o energetici i Zakona o nafti i derivatima nafte ili propisima Regulatorne komisije.

Član 49.

(Dodatni uvjeti dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje derivata nafte)

Pored uvjeta navedenih u članu 48, u uvjete dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje derivata nafte mogu biti uključeni i dodatni uvjeti:

a) kojima se osiguravaju operativne rezerve derivata naf- te u skladu sa odredbama Zakona o nafti i derivatima nafte,

b) kojima se osigurava obaveza u pogledu osiguranja kvaliteta derivata nafte u skladu sa važećim propisima.

Član 50.

(Dodatni uvjeti dozvole za obavljanje djelatnosti transporta nafte naftovodima i transporta derivata nafte produktovodima)

Pored uvjeta navedenih u članu 48, u uvjete dozvole za obavljanje djelatnosti transporta nafte naftovodima i tran- sporta derivata nafte produktovodima mogu biti uključeni i dodatni uvjeti:

a) da na osnovu metodologije i tarifnog sistema Regula- torne komisije utvrdi cijene transporta nafte i derivata nafte, pribavi odobrenje Regulatorne komisije na te cijene te ih objavi prije početka primjene i da ih primjenjuje,

b) kojima je korisnik dozvole obavezan osigurati razdva- janje djelatnosti od ostalih djelatnosti kojima se korisnik do- zvole bavi,

v) koji se odnose na reguliranje prava korištenja javnih dobara i energetskih objekata, odnosno obavljanje djelatno- sti, a sve u skladu sa propisima o dodjeli koncesije.

Član 51.

(Dodatni uvjeti dozvole za obavljanje djelatnosti skladištenja nafte i derivata nafte)

Pored uvjeta navedenih u članu 48, u uvjete dozvole za obavljanje djelatnosti skladištenja nafte i derivata nafte mogu biti uključeni i dodatni uvjeti:

a) da kontinualno unapređuje i pridržava se pravila rada skladišnog sistema na principima javnosti i nediskrimina- cije,

b) da je finansijski i tehnički sposoban da upravlja rizi- cima od potencijalnih opasnosti izazvanih oštećenjima na skladištu i/ili ukloni sve kvarove/štete i da zatvori ugrožene objekte/instalacije u skladu sa tehničkim zahtjevima, propi- sima i principima zaštite ljudi, objekata, instalacija, opreme i životne sredine,

v) kojima se osigurava skladištenje rezervi nafte i deri- vata nafte u skladu sa odredbama Zakona o nafti i derivatima nafte,

g) koji se odnose na reguliranje prava korištenja javnih dobara i energetskih objekata, odnosno obavljanje djelatno- sti, a sve u skladu sa propisima o dodjeli koncesije.

POGLAVLJE IV. SADRŽAJ DOZVOLE

Član 52. (Sadržaj dozvole)

(1) Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti izdaje se rješenjem čiji sastavni dijelovi su dozvola i uvjeti do- zvole.

(2) Dozvola sadrži naziv i adresu korisnika, matični broj korisnika, registarski broj, početak važenja i period važenja dozvole.

(3) Uvjeti dozvole sačinjavaju: a) opće odredbe,

b) definicije,

v) predmet dozvole,

g) period važenja dozvole,

d) prava korisnika dozvole,

đ) obaveze korisnika dozvole,

e) nadgledanje,

ž) produženje, izmjenu, poništenje i oduzimanje dozvole, z) sankcije,

i) komunikacija,

j) prijelazne i završne odredbe,

k) priloge.

POGLAVLJE V. REGULATORNA NAKNADA

Član 53. (Regulatorna naknada)

(1) Korisnik dozvole dužan je da Regulatornoj komisiji plaća regulatornu naknadu tokom perioda važenja dozvole.

(2) Iznos regulatorne naknade određuje se posebnim rje- šenjem Regulatorne komisije, za svaku godinu u skladu sa budžetom Regulatorne komisije usvojenim od strane Narod- ne skupštine Republike Srpske.

DIO ČETVRTI - POSEBNI POSTUPCI U VEZI SA DOZVOLOM

Član 54.

(Pokretanje posebnih postupaka)

Postupak produženja, izmjene, poništenja i oduzimanja dozvole može se pokrenuti na zahtjev korisnika dozvole ili na inicijativu Regulatorne komisije.

Član 55. (Produženje dozvole)

(1) Korisnik dozvole ima pravo po isteku perioda važe- nja dozvole produžiti dozvolu u postupku i pod uvjetima koji su ovim pravilnikom propisani za izdavanje dozvole.

(2) Ukoliko korisnik dozvole namjerava u kontinuitetu da obavlja djelatnost za koju posjeduje dozvolu dužan je podnijeti zahtjev za produženje dozvole korištenjem obrasca za izdavanje nove dozvole najkasnije tri mjeseca prije isteka perioda važenja dozvole.

Član 56. (Izmjena dozvole)

(1) Izmjena dozvole vrši se na zahtjev korisnika dozvole ili na inicijativu Regulatorne komisije.

(2) Izmjena dozvole na zahtjev korisnika dozvole može se vršiti u slučajevima da nastupe:

a) promjene u vezi sa energetskim objektima koji se ko- riste za obavljanje djelatnosti,

b) statusne promjene korisnika dozvole i druge promjene podataka koji su od značaja u pravnom prometu, a upisuju se u odgovarajući registar,

v) okolnosti koje se odnose na ispunjenje uvjeta iz do- zvole.

(3) Regulatorna komisija na vlastitu inicijativu može po- krenuti postupak izmjene dozvole u slučajevima:

a) kada nastupe vanredne okolnosti koje utiču na sigur- nost snabdijevanja,

b) potrebe zaštite životne sredine,

v) kada je korisniku dozvole određena obaveza pružanja javne usluge,

g) osiguranja pouzdanog rada energetskog objekta,

d) kada na osnovu činjeničnog stanja ocijeni da je po- trebno zaštititi javni interes,

đ) kada korisnik dozvole ne podnese zahtjev za izmjenu dozvole u skladu sa stavom (1) ovog člana.

Član 57. (Poništavanje dozvole)

(1) Regulatorna komisija može poništiti izdatu dozvolu ako je korisnik dozvole u postupku izdavanja, produženja ili izmjene dozvole dao neistinite podatke na osnovu kojih je Regulatorna komisija donijela konačnu odluku ili u drugim slučajevima predviđenim posebnim propisima.

(2) Poništavanjem dozvole poništavaju se sve pravne po- sljedice koje je dozvola proizvela.

Član 58.

(Oduzimanje dozvole u sektoru električne energije i sektoru nafte i derivata nafte)

(1) Regulatorna komisija može, na osnovu ovlašćenja propisanih odredbama zakona, oduzeti izdatu dozvolu.

(2) Postupak oduzimanja dozvole pokreće se na osnovu zahtjeva korisnika dozvole, zainteresiranog lica ili nadle- žnog inspektora ili na inicijativu Regulatorne komisije.

(3) Dozvola se može oduzeti u slučajevima ako:

a) korisnik dozvole ne poštuje uvjete i rokove utvrđene dozvolom,

b) korisnik dozvole ne obavlja djelatnost u skladu sa odredbama zakona i drugih propisa,

v) korisnik dozvole prestane da obavlja djelatnost za koju je izdata dozvola,

g) korisnik dozvole daje Regulatornoj komisiji netačne informacije i podatke u toku perioda važenja dozvole,

d) je nad korisnikom dozvole pokrenut postupak likvida- cije ili stečaja, ukinut pravni osnov za korištenje energetskog objekta ili donesena pravosnažna presuda kojom je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti,

đ) korisnik dozvole prestane da ispunjava jadan ili više kriterija za izdavanje dozvole propisane zakonom i ovim pravilnikom,

e) korisnik dozvole ne omogući ovlašćenim licima Re- gulatorne komisije direktan pristup objektima, opremi i do- kumentaciji,

ž) korisnik dozvole ne poštuje odredbe zaključenog ugo- vora između elektroenergetskih subjekata u pogledu isplate propisanih naknada u ugovorenim rokovima,

z) korisnik dozvole ne plaća uredno regulatornu nakna- du.

(4) Regulatorna komisija može u toku postupka oduzi- manja dozvole odrediti razuman rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka u vezi sa ispunjenjem uvjeta iz dozvole o čemu opominje korisnika dozvole u pisanoj formi.

(5) Ako korisnik dozvole ne otkloni nedostatke u roku određenom u stavu (4) ovog člana, Regulatorna komisija na- stavlja postupak oduzimanja dozvole.

Član 59.

(Oduzimanje dozvole u sektoru prirodnog plina)

(1) Regulatorna komisija može, na osnovu ovlašćenja propisanih odredbama Zakona o plinu, privremeno ili trajno oduzeti izdatu dozvolu.

(2) Postupak oduzimanja dozvole pokreće se na osnovu zahtjeva korisnika dozvole, zainteresiranog lica ili nadle- žnog inspektora ili na inicijativu Regulatorne komisije.

(3) Dozvola se može privremeno oduzeti korisniku do- zvole u slučajevima ako:

a) korisnik dozvole ne poštuje uvjete i rokove utvrđene dozvolom,

b) ne obavlja djelatnosti za koje je izdata dozvola na na- čin propisan Zakonom o plinu i ovim pravilnikom,

v) ako u periodu od tri mjeseca ne izvršava svoje obaveze prema drugim korisnicima dozvola koji djelatnosti u sektoru prirodnog plina obavljaju kao javnu uslugu,

g) je nad korisnikom dozvole otvoren postupak likvida- cije ili stečaja, ukinut pravni osnov za korištenje energetskog objekta ili donesena pravosnažna presuda kojom je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti,

d) korisnik dozvole ne omogući ovlašćenim licima Regu- latorne komisije pristup objektima, opremi i dokumentaciji,

đ) korisnik dozvole ne plaća uredno regulatornu nakna- du.

(4) U slučaju iz stava (3) ovog člana, prije odlučivanja o privremenom oduzimanju dozvole, Regulatorna komisija izdaje upozorenje u pisanoj formi korisniku dozvole sa odre- đenim rokom u kojem je korisnik dozvole dužan da otkloni utvrđene nepravilnosti.

(5) O privremenom oduzimanju dozvole iz stava (3) ovog člana Regulatorna komisija donosi rješenje u kome određuje rok za otklanjanje nedostataka zbog kojih se pri- vremeno oduzima dozvola, a koji ne može biti duži od 90 dana od dana dostavljanja rješenja.

(6) Regulatorna komisija korisniku dozvole trajno oduzi- ma dozvolu za obavljanje djelatnosti ako energetski subjekt u roku koji je određen rješenjem o privremenom oduzimanju dozvole iz stava (5) ovog člana ne otkloni nedostatke zbog kojih mu je dozvola privremeno oduzeta.

(7) Izuzetno od stava (6) ovog člana, a radi zaštite jav- nog interesa, Regulatorna komisija može, nakon pribavljanja mišljenja ministarstva nadležnog za oblast energetike i mi- šljenja nadležne inspekcije, rješenjem odobriti energetskom subjektu da nastavi sa obavljanjem djelatnosti do osigura- vanja uvjeta za otklanjanje štetnih posljedica prestanka rada energetskog subjekta, ali ne duže od dvostrukog trajanja roka određenog u stavu (5) ovog člana.

(8) Ako bi prestankom obavljanja jedne od djelatnosti u sektoru prirodnog plina energetski subjekt kome je traj- no oduzeta dozvola mogao da ugrozi redovno i sigurno snabdijevanje prirodnim plinom, život i zdravlje ljudi ili prouzrokuje teške poremećaje u privredi, Vlada Republi- ke Srpske radi zaštite javnog interesa, na prijedlog mini- starstva nadležnog za oblast energetike i uz konsultacije sa Regulatornom komisijom, može donijeti odluku kojom se ovlašćuje drugi energetski subjekt koji ima dozvolu za oba- vljanje iste djelatnosti da obavlja tu djelatnost.

(9) Odlukom Vlade iz stava (8) ovog člana utvrđuju se prava i obaveze energetskog subjekta koji je određen za obavljanje energetske djelatnosti na određenom području, vrijeme u kojem će obavljati djelatnost, kao i prava vlasnika objekta koji je služio za obavljanje djelatnosti energetskog subjekta kome je dozvola oduzeta ako postoji potreba za ko- rištenjem istog objekta.

Član 60.

(Jedinstvena primjena pravila u ostalim postupcima)

(1) Pravila postupka za izdavanje dozvole primijenit će se i u postupku produženja, izmjene i oduzimanja dozvole.

(2) Ukoliko su u zahtjevu za pokretanje postupaka iz sta- va (1) ovog člana navedene činjenice ili podneseni dokazi na osnovu kojih se može utvrditi stanje stvari ili ako se to stanje može utvrditi na osnovu općepoznatih činjenica ili na osnovu službenih podataka kojima Regulatorna komisija ra- spolaže, ovi postupci se mogu provesti i donijeti odluka bez održavanja javne rasprave.

(3) Zahtjev za produženje, izmjenu i oduzimanje dozvole može se odbiti iz razloga propisanih članom 18. ovog pra- vilnika.

DIO PETI - REGISTAR/EVIDENCIJA DOZVOLA

Član 61. (Registar dozvola)

(1) Regulatorna komisija vodi registar izdatih dozvola.

(2) Registar dozvola sastoji se od evidencije o svim pod- nesenim zahtjevima i od registarskog spisa za svaku pojedi- načnu dozvolu.

(3) Registarski spis po svakoj dozvoli sadrži:

a) zahtjev za izdavanje dozvole sa priloženom dokumen- tacijom,

b) dokumentaciju koja se odnosi na javno razmatranje, v) rješenje kojim se usvaja ili odbija zahtjev za dozvolu, g) izdatu dozvolu,

d) rješenje o produženju dozvole,

đ) rješenje o izmjeni dozvole,

e) rješenje o poništenju dozvole,

ž) rješenje o oduzimanju dozvole,

z) iskorišteni pravni lijek na odluke Regulatorne komi- sije u vezi sa izdavanjem dozvole, odbijanjem zahtjeva za izdavanje dozvole, produženjem, izmjenom, poništenjem ili oduzimanjem dozvole,

i) ostalu dokumentaciju u vezi sa svakim pojedinačnim procesom.

(4) Regulatorna komisija vodi zbirni registar izdatih do- zvola u elektronskom obliku koji sadrži:

a) vrstu dozvole,

b) registarski broj dozvole,

v) naziv/ime, sjedište i adresu korisnika dozvole,

g) datum izdavanja dozvole,

d) period važenja dozvole,

đ) datume donošenja rješenja,

e) datum početka pružanja javne usluge i period pružanja.

(5) Svakoj dozvoli izdatoj od strane Regulatorne komi- sije određuje se registarski broj u skladu sa Pravilnikom o uredskom i arhivskom poslovanju Regulatorne komisije i Odlukom Regulatorne komisije o šifrovanju.

(6) Zbirni registar izdatih dozvola dostupan je na internet stranici Regulatorne komisije, a uvid se može obaviti i u pro- storijama Regulatorne komisije.

(7) Regulatorna komisija u elektronskom obliku vodi evidenciju podnijetih zahtjeva čije je rješavanje u toku koja je dostupna na internet stranici Regulatorne komisije i koja sadrži:

a) vrstu zahtjeva,

b) naziv/ime, sjedište i adresu podnosioca zahtjeva, v) datum podnošenja zahtjeva,

g) protokolni broj,

d) status zahtjeva.

Član 62. (Objava)

Rješenje o izdavanju, produženju, izmjeni, poništenju ili oduzimanju dozvole objavljuje se na internet stranici Regu- latorne komisije, a dispozitiv rješenja u “Službenom glasni- ku Republike Srpske”.

DIO ŠESTI - NADGLEDANJE

Član 63. (Uvjeti nadgledanja)

(1) Regulatorna komisija vrši nadgledanje korištenja do- zvole od strane korisnika dozvole.

(2) Korisnik dozvole je dužan sarađivati sa Regulator- nom komisijom prilikom nadgledanja korištenja dozvole i

vršiti izvještavanje u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju, drugim aktima i uvjetima definiranim u dozvoli.

(3) Ovlašćeno osoblje Regulatorne komisije obavlja re- dovne i vanredne nadzorne provjere u prostoru korisnika do- zvole i ima pravo pristupa objektima, postrojenjima, opremi i dokumentima radi uvida u obavljanje djelatnosti u skladu sa uvjetima izdate dozvole.

(4) U slučaju podnošenja žalbe trećeg lica protiv kori- snika dozvole, Regulatorna komisija ispituje opravdanost žalbe i provjerava da li je poslovna praksa korisnika dozvole u skladu sa uvjetima korištenja dozvole.

(5) Korisnik dozvole dužan je obavijestiti Regulatornu komisiju o svakoj povredi uvjeta za korištenje dozvole u roku od 10 dana od dana kada je povreda nastupila.

Član 64. (Sankcije)

Ukoliko Regulatorna komisija na osnovu neposred- nog opažanja, dobivenih podataka ili nadzorne provjere utvrdi da korisnik dozvole nije ispoštovao ili čini povre- de uvjeta za korištenje dozvole, može preduzeti sljedeće aktivnosti:

a) opomenuti korisnika dozvole o evidentiranim nepra- vilnostima i odrediti rokove za njihovo otklanjanje,

b) pokrenuti prekršajni postupak,

v) obavijestiti nadležne organe i tijela o uočenim nepra- vilnostima koje su iz njihove nadležnosti,

g) pokrenuti postupak poništenja ili oduzimanja dozvole.

Član 65. (Komunikacija)

(1) Službena komunikacija između korisnika dozvole i Regulatorne komisije obavlja se u pisanoj formi.

(2) Korisnik dozvole dužan je da dostavlja Regulatornoj komisiji dokumentaciju i informacije u originalu (ovjerene i potpisane od lica ovlašćenog za zastupanje) ili u ovjerenoj kopiji koja nije starija od 90 dana.

(3) Dokumentacija i informacije mogu biti dostavljeni i telefaksom ili elektronski pod uvjetom da se original ili ovjerena kopija dostavi osobno ili poštom na adresu Regu- latorne komisije, najkasnije u roku od sedam dana od dana dostavljanja telefaksom ili elektronski.

(4) Izvještaji i podaci za koje je Regulatorna komisija propisala obrasce dostavljaju se u formi i na način kako je propisano odredbama Pravilnika o izvještavanju.

DIO SEDMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 66.

(Saradnja sa drugim regulatornim komisijama i Sekretarijatom Energetske zajednice)

(1) Regulatorna komisija sarađuje sa drugim regulatornim komisijama iz oblasti energetike u Bosni i Hercegovini omogućavajući nesmetanu razmjenu informacija o podnese- nim zahtjevima za dozvole, o pitanjima nadgledanja, kao i odlukama po istim.

(2) Regulatorna komisija sarađuje sa Sekretarijatom Energetske zajednice u skladu sa zakonom.

Član 67.

(Plan podnošenja zahtjeva)

Regulatorna komisija može donijeti odluku o planu pod- nošenja i obrade zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti.

Član 68. (Postupci u toku)

Postupci koji su pokrenuti prema pravilima postupka koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga pravilnika okončat će se prema tim pravilima postupka.

Član 69. (Pravna zaštita)

(1) Odluka Regulatorne komisije o izdavanju, produženju, izmjeni, poništenju ili oduzimanju dozvole je konačna.

(2) Strana nezadovoljna odlukom može pokrenuti uprav- ni spor kod nadležnog suda.

Član 70. (Tumačenje Pravilnika)

(1) Tumačenje odredbi ovog pravilnika daje Regulatorna komisija.

(2) Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se po istom postupku koji se primjenjuje za njegovo donošenje.

Član 71. (Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju dozvola (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 7/19).

Član 72. (Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-354-6/21/R-9-270

22. jula 2021. godine

Trebinje

 

Predsjednik,

Vladislav Vladičić, s.r 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.