Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava granta udruženjima

20.08.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava granta udruženjima

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu sredstava granta udruženjima od javnog interesa, ostalim udruženjima i fondacijama

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 77, 20.08.2021.

 

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar uprave i lokalne samouprave, 5. augusta 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU SREDSTAVA GRANTA UDRUŽENJIMA OD JAVNOG INTERESA, OSTALIM UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA

 

Član 1.

U Pravilniku o kriterijima i postupku za dodjelu sredsta- va granta udruženjima od javnog interesa, ostalim udruže- njima i fondacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 105/17 i 54/19) u članu 8. u stavu 3. tačka 2) mijenja se i glasi:

“2) obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove i obrađuje podnesene zahtjeve prije razmatranja zahtjeva od strane komisije,”.

Član 2.

Poslije člana 14. dodaje se novi član 14a, koji glasi:

“Član 14a.

Dodjela sredstava granta utvrđenih na budžetskim po- zicijama Ministarstva za tekuću godinu (tekući grantovi) dobrotvornim društvima ʼMerhametʼ u Republici Srpskoj, humanitarnom društvu Kolo srpskih sestara, kao i dodje- la sredstava za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata vršit će se na način i po postupku utvrđenim ovim pravilnikom, s tim da će se u postupku

 

POTPIS DUŽNIKA ILI POVJERIOCA _______________________

vrednovanja projekta/programa izuzeti kriteriji iz člana 19. stav 2. tačka 1) i stav 3. Pravilnika.”.

Član 3.

U članu 15. stav 1. mijenja se i glasi:

“(1) Javni poziv iz člana 13. ovog pravilnika objavljuje se najmanje jednom godišnje u sredstvima informiranja, i to u najmanje jednom dnevnom listu i na internet stranici Mi- nistarstva.”.

Član 4.

U članu 17. u stavu 2. tačka 2) mijenja se i glasi:

“2) kopija izvoda iz sudskog registra o registraciji udru- ženja izdana od nadležnog registarskog suda, ne starija od šest mjeseci, sa svim promjenama koje su nastupile nakon registracije udruženja (promjena lica ovlašćenog za zastupa- nje, promjena sjedišta i sl.),”.

Tačka 5) mijenja se i glasi:

“5) uvjerenje ili potvrda banke o otvorenom transakcio- nom računu udruženja, ne starije od šest mjeseci (kopija),”.

Tačka 7) mijenja se i glasi:

“7) original uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za za- poslene, ne starije od 90 dana od dana podnošenja prijavnog obrasca, a ukoliko nema zaposlene – izjava o tome ovjerena od nadležnog gradskog, odnosno općinskog organa uprave ili notara,”.

Tačka 12) mijenja se i glasi:

“12) izjava ovlašćenog lica da isti projekat nije finansiran iz budžeta Republike, ovjerena od nadležnog gradskog, od- nosno općinskog organa uprave ili notara,”.

Član 5.

U članu 21. u stavu 3. tačka 2) mijenja se i glasi:

“2) obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Konkursne komisije,”.

Član 6.

Član 31. briše se.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 10.3-020-2354/21

5. augusta 2021. godine

Banja Luka

 

Ministar, Senka Jujić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.