Zakon o dopuni Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo

16.09.2021. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Zakon o dopuni Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo

Zakon o dopuni Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 37/21 (16.9.2021.)

 

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donijela je

 

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O INSPEKCIJAMA KANTONA SARAJEVO


 

Član 1.
(Novi član 71a.)
 

U Zakonu o inspekcijama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/17) iza člana 71. dodaje se novi član 71a. koji glasi:

"Član 71a.

(Upravna mjera privremene zabrane rada kod subjekta nadzora u slučajevima pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, epidemija i pandemija)

(1) Kod pojave prirodnih i drugih nesreća, epidemija i pandemija, ako se utvrdi da subjekt nadzora postupa u suprotnosti sa donesenim naredbodavnim aktima kriznih štabova, zaključcima i odlukama Vlade Kantona i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao i preporukama ovlaštenih stručnih tijela resornog ministarstva koje su naredbodavnim aktima učinjene obavezujućim, postupajući inspektor će, zbog hitnosti postupka, a u cilju zaštite zdravlja i života ljudi, odmah izreći upravnu mjeru Rješenje o privremenoj zabrani rada u trajanju od 48 sati, u ponovljenom slučaju u trajanju od osam dana, a u svakom narednom ponovljenom slučaju u trajanju od 15 dana.

(2) Upravna mjera privremene zabrane rada se izriče odmah, putem zapisnika, kada postaje i izvršna, a inspektor će donijeti pisano rješenje u roku od 24 sata od zapisnički naložene mjere.

(3) Žalba na Rješenje o privremenoj zabrani rada, ne odlaže izvršenje Rješenja, jer se radi o hitnoj mjeri poduzetoj radi zaštite života i zdravlja ljudi, zbog prijeteće opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, epidemija i pandemija.

(4) Inspektor će izvršiti osiguranje izvršenja naložene upravne mjere, uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo."
 

Član 2.
(Rok za donošenje podzakonskog propisa)
 

Direktor Kantonalne uprave dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada, koji će se uskladiti sa odredbama ovog zakona.
 

Član 3.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Katona Sarajevo".
 

Broj 01-02-33972/21
13. septembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.