Pravilnik o edukaciji za polaganje notarskog ispita

16.09.2021. 15:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o edukaciji za polaganje notarskog ispita

Ovim pravilnikom propisuju se postupak i način edukacije kandidata radi polaganja notarskog ispita, vođenje evidencije o izvršenoj edukaciji i utvrđivanje naknade za vršenje edukacije i druga pitanja.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 83, 16.09.2021.

 

Na osnovu člana 127. stav 3. i člana 143. tačka 7. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21) i člana 10. stav 1. tačka 11. Statuta Notarske komore Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 51/15 i 46/19), uz Saglasnost ministra pravde Republike Srpske, broj: 08.021/052-6119/21, od 3.9.2021. godine, Skupština Notarske komore Republike Srpske, na sjednici održanoj 10.9.2021.godine, donijela je

PRAVILNIK

O EDUKACIJI ZA POLAGANjE NOTARSKOG ISPITA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se postupak i način edukacije kandidata radi polaganja notarskog ispita, vođenje evidencije o izvršenoj edukaciji i utvrđivanje naknade za vršenje edukacije i druga pitanja.

Član 2.

(1) Zahtjev za edukaciju podnosi kandidat koji želi polagati notarski ispit, i to Notarskoj komori Republike Srpske, a nakon objavljivanja poziva za edukaciju.

(2) Poziv iz stava 1. ovog člana objavljuje se na inter- net stranici Notarske komore Republike Srpske i u naj- manje jednim dnevnim novinama.

Član 3.

Notarska komora Republike Srpske obavještava kandidate o organizovanju edukacije javnim pozivom, u kojem određuje mjesto i vrijeme edukacije, rok za prijavljivanje kandidata i ostale uslove.

Član 4.

Nakon isteka roka za prijavljivanje kandidata za edukaciju, ako se prijavilo više od 10 kandidata, Notarska ko- mora Republike Srpske obavještava prijavljene kandidate o mjestu, vremenu i programu edukacije kandidata.

Član 5.

(1) Prije pohađanja edukacije kandidat je dužan uplatiti na ime edukacije naknadu u iznosu koji će posebnom odlukom utvrditi Upravni odbor Notarske komore Repu- blike Srpske, a imajući u vidu broj prijavljenih kandida- ta i program edukacije.

(2) Bračni supružnik i djeca poginulog borca Republike Srpske oslobođeni su od plaćanja naknade.

Član 6.

Edukaciju kandidata vrše edukatori koje će imenovati Upravni odbor Notarske komore Republike Srpske iz reda predstavnika Ministarstva pravde Republike Srpske, profesora pravnog fakulteta, sudija i drugih stručnjaka iz oblasti pravne struke i notara Notarske komore Repu- blike Srpske.

Član 7.

Edukacija se vrši u skladu sa Programom edukacije za polaganje notarskog ispita, koji donosi Notarska komora Republike Srpske.

Član 8.

O pohađanju edukacije Notarska komora Republike Srpske vodi posebnu evidenciju i izdaje kandidatu odgovara- juće uvjerenje.

Član 9.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o edukaciji za polaganje notarskog ispita (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 96/17).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 1660/2021

13. septembra 2021. godine Banjaluka

 

Skupština Notarske komore RS, predsjednik,

Mr Slada Ivelić, s.r 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.