Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o prostornom uređenju KS

04.01.2018. 11:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o prostornom uređenju KS

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/18, 04.01.2018

 

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka f) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 20.12.2017. godine, donijela je

 

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU KANTONA SARAJEVO


 

Član 1. (Dopuna člana 2.)

 

U Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17) u članu 2. tačka rr) iza riječi: "uvode nove instalacije ili ugrađuje nova oprema u građevinu," dodaju se riječi: "osim uvođenja novih instalacija i ugradnje nove opreme u organizaciji javnih komunalnih preduzeća,".
 

Član 2. (Izmjena člana 152.)

 

U članu 152. stav (1) tačka e) riječi: "a zadržava se obaveza naplate učinjenih troškova u postupku uklanjanja od strane vlasnika građevine prema općinskom organu" zamjenjuju se riječima: "a zadržava se obaveza, općinskog organa, da naplati učinjene troškove u postupku uklanjanja od vlasnika građevine".
 

Član 3. (Dopuna člana 177.)

 

U članu 177. dodaje se novi stav (1) koji glasi:

"(1) Skupština Kantona, gradsko ili općinsko vijeće koji su donijeli odluku o pristupanju izradi planskog dokumenta do dana 30.06.2017. godine donose i odluku o usvajanju i odluku o provođenju tog planskog dokumenta."

Dosadašnji stav (1) postaje stav (2).
 

Član 4. (Dodavanje novog člana)

 

Iza člana 178. dodaje se novi član 178 a. koji glasi:
 

"Član 178 a. (Započeti postupci legalizacije)

 

Izuzetno od odredbi člana 178. Zakona zahtjevi za legaliza- ciju građevina koji su podneseni u rokovima predviđenim Uputstvom o uvjetima i načinu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje građenih bez odobrenja za građenje izdatog od strane nadležnog organa uprave broj: 05-36-80/98 od 15.07.1998. godine, Uredbom o postupku i uvjetima za legaliza- ciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/01 i 14/02) i Odlukom o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15) nastavit će se rješavati po postupku predviđenom navedenim propisima izuzev ako to nije u suprotnosti sa Zakonom o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 25/03 i 67/05)."
 

Član 5. (Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-02-36614/17
20. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedateljica
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.