Zaključak o obustavljanju postupka po zahtjevu privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo

01.10.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Zaključak o obustavljanju postupka po zahtjevu privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo

Obustavlja se postupak po zahtjevu privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo

 

Službeni glasnik BiH broj 61/21 (1.10.2021.)

 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e) i člana 42. stav (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), te člana 122. stav (2) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), u postupku pokrenutom Zaključkom o pokretanju postupka broj: UP-06-26-2-028-11/20 od dana 02.02.2021. godine, po zahtjevu privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesenom protiv privrednih subjekata United Media S.a.r.l., Bulevard Pierre Frieden 43, L-1543, Luksemburg, Sport Klub d.o.o. Sarajevo, Džemala Bjedića 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Nova BH d.o.o. Sarajevo, Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina i Telemach BH d.o.o. Sarajevo, Džemala Bjedića 216, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2) tačke a), b) i c) Zakona o konkurenciji, na 91. (devedesetprvoj) sjednici održanoj dana 31.08.2021. godine, donijelo je

 

ZAKLJUČAK

O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA 

1) Obustavlja se postupak pokrenut Zaključkom o pokretanju postupka broj: UP-06-26-2-028-11/20 od dana 02.02.2021. godine, po zahtjevu privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesenom protiv privrednih subjekata United Media S.a.r.l., Bulevard Pierre Frieden 43, L-1543, Luksemburg, Sport Klub d.o.o. Sarajevo, Džemala Bjedića 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Nova BH d.o.o. Sarajevo, Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina i Telemach BH d.o.o. Sarajevo, Džemala Bjedića 216, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2) tačke a), b) i c) Zakona o konkurenciji, zbog odustajanja podnosioca zahtjeva od zahtjeva i daljeg vođenja postupka.

2) Obavezuje se privredni subjekt BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, da plati administrativnu taksu na zaključak u iznosu od 500,00 KM (petsto konvertibilnih maraka), u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

3) Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) zaprimilo je dana 14.10.2020. godine, pod brojem: UP-06-26-2-028-3/20, Zahtjev za pokretanje postupka i određivanje privremene mjere (u daljem teksu Zahtjev), podnesen od strane privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: BH Telecom ili Podnosilac zahtjeva) protiv privrednog subjekta United Media S.a.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543, Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg (u daljem tekstu: United Media), a koji je dopunama Zahtjeva zaprimljenim dana 27.10.2020. godine pod brojem: UP-06-26-2-028-5/20 i dana 04.12.2020. godine pod brojem: UP-06-26-2-028-8/20, proširen i na njegova povezana društva, privredne subjekte Sport Klub d.o.o. Sarajevo, Džemala Bjedića 160 G, Lamela C, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Sport Klub), Nova BH d.o.o. Sarajevo, Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Nova BH) i Telemach BH d.o.o. Sarajevo, Džemala Bjedića 216, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Telemach BH).

Zahtjev je podnesen zbog radnji privrednog subjekta United Media na tržištu Bosne i Hercegovine, za koje Podnosilac zahtjeva smatra da predstavljaju kršenje odredbi člana 10. stav (2) tačke a), b) i c) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik" BiH br. 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljem tekstu: Zakon), a odnose se na ekskluzivnu distribuciju utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za EURO 2020 i takmičenja Liga nacije (u daljem tekstu: Sadržaj).

Podnosilac zahtjeva kao sporne radnje privrednih subjekata United Media, Sport Klub, Nova BH i Telemach BH (u daljem tekstu zajedno navedeni: Protivna strana), u bitnom navodi slijedeće:

- Organizator takmičenja UEFA organizovala je prodaju TV prava na emitovanje utakmica takmičenja pod nazivom Liga nacija, a ekskluzivno pravo emitovanja utakmica kvalifikacija za UEFA Euro 2020 i utakmica Lige nacija na teritoriji Bosne i Hercegovine stekao je TV kanal Sportklub. U međuvremenu Sadržaj nije distribuiran putem TV kanala Sportklub, nego je međusobnim sublicenciranjem distribuiran od strane povezanog društva TV kanala Nova BH, koji su u zajedničkom vlasništvu privrednog subjekta United Media i pod kontrolom privrednog subjekta United Group B.V. iz Holandije (u daljem tekstu: grupacija United Media). Na taj način je TV kanal Nova BH, stekao ekskluzivno pravo distribucije Sadržaja.

- TV kanal Nova BH obratio se privrednom subjektu BH Telecom dana 09.10.2019. godine sa informacijom o obaveznoj primjeni komercijalnih uslova od 01.11.2019. godine, te time zabranio dalje emitovanje TV kanala Nova BH bez plaćanja naknade. Privredni subjekt BH Telecom, odbio je saradnju na komercijalnom osnovu sa TV kanalom Nova BH, kao nosiocem dozvole za televizijsko emitovanje putem zemaljske radiodifuzije s teritorije Bosne i Hercegovine. Osim razloga nepovoljne komercijalne ponude, privredni subjekt BH Telecom nije stupio u ovaj poslovni odnos zbog mogućeg daljeg sublicenciranja ekskluzivnih sportskih sadržaja sa TV kanala Nova BH na neki novi kanal u okviru grupacije United Media.

- Prema važećim zakonskim propisima, TV kanali u okviru grupacije United Media mogu ekskluzivno emitovati sportske sadržaje iz člana 10. stav (2) Zakona o javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 78/05, 35/09, 32/10, 51/15 i 25/16) samo pod uslovom dostupnosti cjelokupnom stanovništvu Bosne i Hercegovine.

- Iako u Bosni i Hercegovini nije usvojena lista važnih sadržaja, Zakon o javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine u članu 10. sadrži ratio izuzimanja određenih događaja kao posebno značajnih i nužno dostupnih cijelom stanovništvu. Ipak, emitovanje posljednjih utakmica fudbalske reprezentacije u okviru navedenih takmičenja nije emitovano cjelokupnom stanovništvu Bosne i Hercegovine, čime je direktno ograničeno tržište na štetu potrošača, putem zloupotrebe dominantnog položaja od strane privrednog subjekta United Media.

- Na relevantnom tržištu distribucije Sadržaja na teritoriji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: relevantno tržište), privredni subjekt United Media, kao isključivi nosilac ekskluzivnih prava na emitovanje Sadržaja ima 100% tržišnog udjela, čime se u skladu sa članom 9. stav (2) Zakona pretpostavlja postojanje dominantnog položaja.

- Aktivnosti zloupotrebe dominantnog položaja privrednog subjekta United Media potrebno je posmatrati u odnosu na povezana društva koja posluju u okviru grupacije United Media. U konkretnom slučaju ograničavanje distribucije Sadržaja direktno pogoduje interesima privrednog subjekta Telemach, koji je jedini bh. operator koji u svojoj ponudi emituje TV kanal Nova BH i koji na osnovu ovakve poslovne prakse ostvaruje antitržišnu prednost nad konkurentima. Drugi operatori, poput privrednog subjekta BH Telecom faktički su spriječeni u distribuciji TV kanala Nova BH, kako zbog previsoke cijene samog kanala, tako i zbog poslovne prakse privrednog subjekta United Media, po kojoj se ekskluzivni sadržaji izdvajaju iz postojećih TV kanala, formiraju novi TV kanali i po nepovoljnim komercijalnim uslovima nude IPTV/CATV/DHT operatorima.

Nakon kompletiranja Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je dana 02.02.2021. godine pod brojem: UP-06-26-2-028-9/20, Podnosiocu zahtjeva izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, u smislu člana 28. stav (3) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da povrede Zakona na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje nije moguće utvrditi bez provođenja postupka, pa je u skladu sa članom 32. Zakona, dana 02.02.2021. godine pod brojem: UP-06-26-2-028-11/20, donijelo Zaključak o pokretanju postupka protiv privrednih subjekata United Media, Sport Klub, Nova BH i Telemach BH (u daljem tekstu: Zaključak).

Zahtjevom je od Konkurencijskog vijeća, pored pokretanja postupka, traženo i donošenje rješenja o privremenoj mjeri kojim bi se privrednom subjektu United Media odredila obaveza da se svim zainteresovanim operatorima omogući preuzimanje terestrijalnog signala u vremenu direktnog emitovanja Sadržaja ili alternativno, uvažavajući komercijalne interese privrednog subjekta United Media, predlaže određivanje mjere kojom bi se navedeni privredni subjekt obavezao na emitovanje Sadržaja putem TV kanala Sportklub, koji je dostupan većem broju korisnika.

Konkurencijsko vijeće je odmah po pokretanju postupka, dana 02.02.2021. godine pod brojem: UP-06-26-2-028-15/20, donio Rješenje o odbijanju zahtjeva za određivanjem privremene mjere (u daljem tekstu: Rješenje), kojim se zahtjev odbija kao neosnovan iz razloga što Podnosilac zahtjeva nije dostavio dovoljno relevantnih dokaza koji bi upućivali na postojanje povreda konkurencije koje je naveo u tom zahtjevu, kao i zbog toga što se iste nisu mogle utvrditi preliminarno bez provođenja postupka.

Nakon donošenja Zaključka i Rješenja, Konkurencijsko vijeće je iste dostavilo Podnosiocu zahtjeva (akt broj: UP-06-26-2-028-16/20 od 10.02.2021. godine), dok je Protivnoj strani uputilo akte kojima se obavještavaju o pokretanju postupka i traži dostava dokumentacije, dostavljaju Zahtjev i Zaključak na odovor i dostavlja Rješenje (akt broj: UP-06-26-2-028-17/20 od 10.02.2021. godine za privredni subjekt Sport Klub, akt broj: UP-06-26-2-028-18/20 od 10.02.2021. godine za privredni subjekt Nova BH, akt broj: UP-06-26-2-028-19/20 od 10.02.2021. godine za privredni subjekt Telemach BH i akt broj: UP-06-26-2-02820/20 od 10.02.2021. godine za privredni subjekt United Media).

Privredni subjekti Sport Klub (podneskom zaprimljenim dana 17.02.2021. godine pod brojem: UP-06-26-2-028-21/20), Telemach BH (podneskom zaprimljenim dana 18.02.2021. godine pod brojem: UP-06-26-2-028-22/20) i Nova BH (podneskom zaprimljenim dana 19.02.2021. godine pod brojem: UP-06-26-2-028-23/20) dostavili su Konkurencijskom vijeću punomoć za zastupanje u predmetnom postupku, koja je data advokatima Nihadu Sijerčiću, Amini Đugum, Lejli Popara i Alenu Gračiću, sa sjedištem kancelarije na adresi Fra Anđela Zvizdovića 1/B2, 71000 Sarajevo.

Konkurencijsko vijeće je dana 22.03.2021. godine zaprimilo odgovore na Zahtjev i Zaključak, kao i traženu dokumentaciju od strane privrednih subjekata Sport Klub (podnesak broj: UP-06-26-2-028-28/20), Telemach BH (podnesak broj: UP-06-26-2-028-29/20) i Nova BH (podnesak broj: UP-06-26-2-028-30/20).

Privredni subjekti Sport Klub i Telemach BH su u svojim odgovorima na Zahtjev i Zaključak naveli da nemaju pasivnu legitimaciju u postupku jer nisu prisutni na relevantnom tržištu, pa se u skladu s tim i ne mogu smatrati strankama koje posjeduju ili zloupotrebljavaju dominantan položaj.

Privredni subjekt Nova BH u svom odgovoru na Zahtjev i Zaključak u bitnom je naveo sljedeće:

- Relevantnim tržištem predmetnog postupka se ne može smatrati tržište distribucije Sadržaja na teritoriji Bosne i Hercegovine kako je to navedeno u Zahtjevu, nego to može biti samo tržište emitovanja TV kanala u Bosni i Hercegovini, na kojem privredni subjekt Nova BH ima relativno nizak udio na tržištu, koji ne može predstavljati osnov za utvrđivanje dominantnog položaja.

- Ne postoje radnje zloupotrebe dominantnog položaja na koje ukazuje privredni subjekt BH Telecom, niti je radnjama privrednog subjekta Nova BH ograničeno tržište na štetu potrošača. Kao dokaz za to navodi se:

- da su se utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na kanalu Nova BH počele emitovati znatno prije zaključenja ugovora o distribuciji kanala Sport Klub od strane privrednog subjekta BH Telecom;

da nije tačno da samo povezana društva privrednog subjekta Nova BH imaju ugovor o distribuciji kanala, jer kanal Nova BH distribuiraju svi značajniji operateri u Bosni i Hercegovini izuzev privrednog subjekta BH Telecom i operatera u sastavu Telekom Srbija Grupe i nekoliko oparatera pod kontrolom ranijeg rukovodstva udruženja AKOP;

- da svi korisnici u Bosni i Hercegovini imaju pristup Sadržaju bez naknade s obzirom da je kanal Nova BH dostupan korisnicima terestrijalnim putem, što predstavlja osnovni usov vlasnika programskih prava za dalju distribuciju sadržaja;

- da nije tačno da operateri koji su povezana društva privrednog subjekta Nova BH ne plaćaju ili manje plaćaju prava na distribuciju kanala Nova BH, za šta je kao dokaz dostavljen ugovor o distribuciji između privrednih subjekata Nova BH i Telemach BH od 25.10.2019. godine;

- da je Podnosilac zahtjeva iznio paušalno i bez ikakvih dokaza tvrdnje da je cijena za distribuciju kanala Nova BH prekomjerna, s obzirom da je ista u cijelosti u skladu sa zakonom;

- da povreda konkurencije postoji na strani privrednog subjekta BH Telecom koji je sa drugim privrednim subjektima zaključio zabranjeni sporazum radi kolektivnog bojkota privrednog subjekta Nova BH.

U međuvremenu, Konkurencijsko vijeće je dana 26.03.2021. godine, pod brojem: UP-06-26-2-028-31/20, zaprimilo Zahtjev za izuzeće Nebojše Popića, postupajućeg odgovornog člana Konkurencijskog vijeća u predmetnom postupku, koji su preko punomoćnika advokata Nihada Sijerčića iz Sarajeva, podnijeli privredni subjekti Telemach BH i Nova BH.

Privredni subjekt United Media dostavio je traženi odgovor na Zahtjev i Zaključak, te punomoć za zastupanje u predmetnom postupku, podneskom zaprimljenim dana 01.04.2021. godine pod brojem: UP-06-26-2-028-32/20.

U svom odgovoru na Zahtjev i Zaključak privredni subjekt United Media se nije posebno izjašnjavao, nego je naveo da je saglasan sa svim zaključcima iz odgovora privrednog subjekta Nova BH.

Punomoć za zastupanje privrednog subjekta United Media u postupku data je advokatima Nihadu Sijerčiću, Amini Đugum i Lejli Popara, sa sjedištem kancelarije na adresi Fra Anđela Zvizdovića 1/B2, 71000 Sarajevo.

Konkurencijsko vijeće je u toku provođenja postupka utvrdilo da se u predmetnom slučaju radi o osjetljivom tržištu i da je za utvrđivanje činjeničnog stanja i ocjenu dokaza potrebno pribaviti više relevantnih podataka i izvršiti dodatne analize, što zahtjeva produženje roka za donošenje konačnog rješenja, u smislu člana 41. stav (2) Zakona, pa je dana 31.05.2021. godine, pod brojem: UP-06-26-2-028-35/20, donio Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja, kojim je rok produžen za dodatna 3 (tri) mjeseca.

Konkurencijsko vijeće je dana 14.07.2021. godine, pod brojem: UP-06-26-2-028-39/20, donijelo Zaključak kojim se Zahtjev za izuzeće Nebojše Popića, kao postupajućeg odgovornog člana u predmetnom postupku odbija kao neosnovan.

S obzirom da se u predmetnom postupku radi o strankama koje imaju protivne interese, kada se u skladu sa članom 140. tačka 1) Zakona o upravnom postupku mora odrediti usmena rasprava, Konkurencijsko vijeće je njeno održavanje zakazalo za dan 05.08.2021. godine.

Pozive na usmenu raspravu Konkurencijsko vijeće je uputilo strankama dana 21.07.2021. godine, (Protivnoj strani aktom broj: UP-06-26-2-028-41/20, Podnosiocu zahtjeva aktom broj: UP-06-26-2-028-42/20), s tim da je Podnosiocu zahtjeva uz poziv dostavljen i odgovor Protivne strane na Zahtjev i Zaključak.

Nakon zakazivanja usmene rasprave, Konkurencijsko vijeće je dana 23.07.2021. godine, pod brojem: UP-06-26-2-028-43/20, zaprimilo podnesak punomoćnika privrednog subjekta Nova BH, advokata Nihada Sijerčića iz Sarajeva, koji obavještava Konkurencijsko vijeće da je u predmetnom postupku došlo do promjene okolnosti koje su bile razlog za njegovo pokretanje, jer smatra da je privredni subjekt BH Telecom postupak pokrenuo tražeći besplatnu distribuciju kanala Nova BH, do čega je spletom okolnosti u međuvremenu došlo.

Naime, privredni subjekt Nova BH zaprimio je dopis Regulatorne agencije za telekomunikacije BiH (u daljem tekstu: RAK) broj: 05-29-7-1302-8/21 od 15.06.2021. godine, kojim se obavještava o planu gašenja predajničkih lokacija prema izmijenjenom Planu namjene i korištenja radiofrekventnog spektra u BiH, nakon čega su ubrzo izdata i formalna rješenja kojima se emiterima oduzimaju pojedine frekvencije za zemaljsko emitovanje TV signala.

RAK je dao instrukciju emiterima da, kao alternativu za zemaljsko emitiranje, na nekomercijalnoj osnovi pristupe distribuciji programa putem licenciranih telekomunikacijskih mreža, na koju emiteri koji su nosioci dozvole za televizijsko emitiranje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije, imaju pravo u skladu sa članom 9. Pravila 79/2016 o dozvolama za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija (u daljem tekstu: Pravilo 79/2016), ukoliko se saglasnost za distribuciju daje bez naknade.

Privredni subjekt Nova BH je postupio po navednoj instrukciji zahtijevajući od operatera da omoguće pristup signala Nova BH njihovim mrežama bez naknade, nakon čega je dana 19.07.2021. godine dao saglasnost privrednom subjektu BH Telecom za distribuciju kanala Nova BH.

Privredni subjekt BH Telecom je obavjestio privredni subjekt Nova BH da će početi sa distribucijom kanala Nova BH odmah nakon što od RAK-a zaprimi ažuriranu programsku listu u skladu sa Pravilom 79/2016.

Imaju u vidu navedene okolnosti privredni subjekt Nova BH smatra da je dalje vođenje ovog postupka bespredmetno i protivno načelu ekonomičnosti upravnog postupka, te je predložio Konkurencijskom vijeću da se privredni subjekt BH Telecom do održavanja zakazane usmene rasprave izjasni ima li pravni interes za nastavak vođenja postupka.

Istim podneskom, navedeno je da Protivna strana neće potraživati troškove postupka ukoliko privredni subjekt BH Telecom zahtjev povuče odmah.

Konkurencijsko vijeće je aktom broj: UP-06-26-2-028-44/20 od 27.07.2021. godine obavjestilo Podnosioca zahtjeva o novim okolnostima u postupku i tražio da se izjasni na podnesak privrednog subjekta Nova BH, kojim je on o tome obavjestio Konkurencijsko vijeće.

Podnosilac zahtjeva dostavio je Konkurencijskom vijeću podnesak zaprimljen dana 03.08.2021. godine, pod brojem: UP-06-26-2-028-45/20, u kojem se izjašnjava da odustaje od Zahtjeva i daljeg vođenja postupka, pod uslovom da Protivna strana odustane od zahtjeva za nadoknadu troškova, kako je to ponuđeno u podnesku Protivne strane, zaprimljenom od strane Konkurencijskog vijeća dana 23.07.2021. godine, pod brojem: UP-06-26-2-028-43/20.

U skladu sa novonastalom situacijom u predmetnom postupku, Konkurencijsko vijeće je dana 03.08.2021. godine obavjestilo Podnosioca zahtjeva o otkazivanju usmene rasprave (akt broj: UP-06-26-2-028-46/20), dok je Protivnu stranu obavjestio o odustajanju Podnosioca zahtjeva od Zahtjeva i daljeg vođenja postupka i otkazivanju usmene rasprave (akt broj: UP-06-26-2-028-47/20).

Članom 122. stav (1) Zakona o upravnom postupku propisano je da stranka može odustati od svog zahtjeva u toku cijelog postupka, a stavom (2) istog člana da će organ koji vodi postupak koji je pokrenut na zahtjev stranke, u slučaju da stranka odustane od svog zahtjeva, donijeti zaključak kojim se postupak obustavlja.

S obzirom da je Podnosilac zahtjeva odustao od Zahtjeva i da u predmetnom slučaju ne postoji javni interes za dalje vođenje postupka, niti to traži Protivna strana, u smislu člana 122. stav (3) Zakona o upravnom postupku, Konkurencijsko vijeće je donijelo odluku o obustavljanju postupka, kako je to navedeno u tački (1) dispozitiva ovog Zaključka.

 

Troškovi postupka
 

Članom 105. stav (1) Zakona o upravnom postupku propisano je da svaka stranka, po pravilu, sama snosi svoje troškove prouzrokovane postupkom.

Stranke u predmetnom postupku su se izjasnile da neće potraživati troškove postupka, odnosno da odustaju od zahtjeva za nadoknadu troškova postupka, zbog čega Konkurencijsko vijeće nije ni odlučivalo o troškovima postupka.

 

Administrativna taksa
 

Na ovaj Zaključak Podnosilac zahtjeva, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 108. stav (1) tačka b) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) je obavezan platiti administrativnu taksu u iznosu od 500,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.
 

 

Pouka o pravnom lijeku
 

Protiv ovog Zaključka nije dopuštena žalba.

Nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovog Zaključka.

 

 

Broj UP-06-26-2-028-48/20
31. augusta 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. sc. Amir Karalić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.