Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

22.10.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
subjekti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Službene novine Federacije BiH broj 85/21 (22.10.2021.)

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


 

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 26.01.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 30.09.2021. godine.
 

Broj 01-02-1-447-01/21
18. oktobra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

 

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 


Član 1.


U Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14), član 3. mijenja se i glasi:
"Član 3.
(Značenje pojedinih izraza upotrijebljenih u Zakonu)
Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:
1) Registar - je baza podataka koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa koji su obavezni registrovati se u skladu sa odredbama ovog zakona, a sastoji se od glavne knjige registra i zbirke isprava registra.
2) Registarski sud - svaki sud nadležan za poslove registracije i kao takav označen posebnim zakonom Federacije.
3) Nadležni registarski sud - sud nadležan za upis u registar subjekta upisa koji se određuje prema sjedištu subjekta upisa.
4) Jednošalterski sistem - sistem pružanja usluga podnosiocima prijave na jedinstvenoj fizičkoj ili virtuelnoj lokaciji u postupku registracije poslovnih subjekata kod nadležnog registarskog suda, postupcima dodjeljivanja jedinstvenog identifikacionog broja i registracije kod nadležnog poreznog organa, razvrstavanja pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti kod nadležnog organa za razvrstavanje subjekata po djelatnostima, kao i upisa u registar carinskih obveznika, i registar obveznika indirektnih poreza kod nadležne uprave za indirektno oporezivanje ukoliko za to postoje tehničke i organizacijske mogućnosti.
5) Sistem registra - informacioni sistem koji služi za registraciju poslovnih subjekata, elektronsku komunikaciju i razmjenu podataka između: učesnika u postupku registracije svih registarskih sudova, registrom godišnjih finansijskih izvještaja Finansijsko-informatičke agencije, Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine, Upravom za indirektno oporezivanje, Federalnim zavodom za statistiku i nadležnim općinskim službama za upravu.
6) Jedinstvena baza registra - je dio sistema registra koji služi kao centralno mjesto za pohranjivanje registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektronskom obliku u zbirku isprava.
7) Glavna knjiga registra - javni dio sistema registra koji sadrži podatke o subjektima upisa propisane ovim zakonom, a vodi se u elektronskom i štampanom obliku. Glavnu knjigu registra u elektronskom i štampanom obliku vodi sud nadležan prema sjedištu poslovnog subjekta. Elektronski oblik glavne knjige čine podaci sudskog registra u elektronskome obliku propisani ovim zakonom i drugim propisima. Štampani oblik glavne knjige čine podaci sudskog registra u pisanom obliku propisani ovim zakonom i drugim propisima, a sastoji se od aktivnog i pasivnog dijela. Aktivni dio glavne knjige sadrži se od aktualnih podataka sudskog registra, a pasivni dio glavne knjige sadrži podatke o prethodnim upisima.
8) Zbirka isprava registra - dio registra koji sadrži isprave na osnovu kojih je izvršen upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu registra, kao i druge dokaze dostavljene i sastavljene u postupku upisa u registar, kao i odluke donesene u postupku upisa u registar.
9) Subjekt upisa - poslovni subjekt, odnosno pravno lice čiji je upis obavezan po ovom zakonu. To je privredno društvo osnovano sa ciljem obavljanja privredne djelatnosti, javno preduzeće, zadruga ili zadružni savez i drugo pravno lice koje se osniva u skladu sa zakonima Federacije, a radi sticanja dobiti. Subjekti upisa, u smislu ovog zakona, su i subjekti čiji je upis određen posebnim zakonom Federacije.
10) Matični broj subjekta upisa (u daljem tekstu: MBS) - jedinstveni evidencijski identifikacioni broj koji svakom subjektu upisa prilikom upisa u registar dodjeljuje nadležni registarski sud. MBS je jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv u registarskom sudu, osim u slučaju promjene oblika organizovanja i sjedišta subjekta upisa na područje drugog registarskog suda, uz obavezno navođenje prethodno dodijeljenog MBS subjekta upisa. Koristi se kao stalna oznaka poslovnog subjekta u registru i kod povezivanja podataka o poslovnim subjektima sadržanih u drugim registrima i evidencijama.
11) Upis u registar - registracija, (svaki) upis ili izmjena jednog ili više podataka od značaja za pravni promet u glavnu knjigu registra.
12) Brisanje iz registra - svaki unos čije je značenje prestanak subjekta upisa odnosno prestanak važenja pojedinačnog podatka upisanog u glavnoj knjizi registra vezanog za pojedinačni subjekt upisa.
13) Učesnik u postupku registracije - lice koje je pokrenulo postupak registracije, lice o čijim se pravima i pravnim interesima odlučuje u postupku, te nadležni organ. Predlagač, u smislu ovog zakona, jeste subjekt upisa odnosno drugo lice po čijem se prijedlogu pokreće postupak za upis u sudski registar, a protivnik predlagača je subjekt upisa prema kojem se ostvaruje zahtjev istaknut u prijedlogu.
14) Podnosilac prijave - učesnik u postupku registracije koji je pokrenuo postupak registracije, odnosno lice koje je potpisalo prijavu za registraciju, odnosno prijedlog, a odnosi se na osnivača koji podnosi prijavu, odnosno lice ovlašteno osnivačkim aktom, generalnom odnosno specijalnom punomoći ili na osnovu drugog pravnog osnova, da podnese prijavu za upis u sudski registar.
15) Izvod iz registra - ovjerena isprava koja se izdaje na zahtjev zainteresovanog lica na propisan način, a sadrži aktuelne podatke (aktuelni izvod iz sudskog registra), odnosno pored aktuelnog i sve prethodno upisane podatke (historijski izvod iz sudskog registra), koji se nalaze u glavnoj knjizi registra za pojedinačnog subjekta upisa.
16) Evidencija podružnica drugog registarskog suda - podaci o podružnicama čije je sjedište subjekta upisa na području drugog registarskog suda.
17) Evidencija podružnica stranog društva - podaci o podružnicama stranih društava.".


Član 2.


U članu 4. stav (1) tačka 8), mijenja se i glasi:
"8) javnosti - svako može, bez dokazivanja pravnog interesa, izvršiti uvid u podatke upisane u glavnoj knjizi registra i javne podatke iz zbirke isprava registra, osim isprava za koje je zakonom isključena primjena principa javnosti registra, te zahtijevati da mu se izda izvod odnosno prepis javnih podataka iz glavne knjige registra, a jedino se zakonom propisuje kada je za uvid ili za pribavljanje izvoda iz zbirke isprava registra nužno dokazivanje pravnog interesa.".


Član 3.


U članu 5. stav (1) iza riječi "drugim" dodaje se riječ "posebnim".


Član 4.


Član 7. mijenja se i glasi:


"Član 7.
(Predmet registracije)
(1) U registar se upisuje: osnivanje i brisanje subjekta upisa, osnivanje odnosno brisanje dijela subjekta upisa (podružnica ili poslovna jedinica), sve statusne promjene uključujući promjene oblika organizovanja subjekta, podaci o povezanim društvima, podaci o subjektu upisa koji su od značaja za pravni promet i njihova izmjena, podaci u vezi sa prestankom, stečajnim odnosno likvidacionim postupkom, podaci o pokretanju postupka brisanja subjekta registracije, kao i drugi podaci utvrđeni ovim kao i drugim zakonima Federacije.
(2) Pored podataka iz stava (1) ovog člana u registar se upisuje zabrana obavljanja djelatnosti i upisa drugih činjenica na osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog organa, privremene mjere odnosno zabilježbe o odlukama donesenim u skladu sa drugim propisima.".


Član 5.


U članu 8. dodaju se novi st. (9), (10), (11) i (12), koji glase:
"(9) Predsjednik registracionog suda i nadležna služba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj je smješten sistem registra dužni su sprovoditi mjere osiguranja i zaštite pohranjivanja podataka, kao i mjere održavanja i provjere ispravnosti rada elektronskog sistema.
(10) Osiguranje neophodnih kadrovskih, tehničkih i organizacionih uslova funkcionisanja sistema registra, kao i za tačno i ažurno pohranjivanje podataka u jedinstvenu bazu te uredno provođenje mjera sigurnosti, u nadležnosti je predsjednika suda.
(11) Svaka dostava podataka elektronskim putem van zaštićene mreže sudova koja kao posljedicu ima upis podataka u jedinstvenu bazu sudskog registra mora biti kriptirana i zaštićena od neovlaštenih izmjena od strane trećih lica.
(12) Svaki prenos podataka elektronskim putem van zaštićene mreže sudova iz jedinstvene baze sudskog registra u druge sisteme mora biti kriptiran i zaštićen od neovlaštenih izmjena od strane trećih lica.".


Član 6.


Član 10. mijenja se i glasi:


"Član 10.
(Sadržaj registra)
(1) Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava registra. Nadležni registarski sud vodi glavnu knjigu registra i zbirku isprava za svakog pojedinačnog subjekta upisa.
(2) Glavna knjiga registra je knjiga podataka koja se istovremeno vodi u štampanom i elektronskom obliku. Glavna knjiga registra u štampanom obliku vodi se u nadležnom registarskom sudu. Glavna knjiga registra u elektronskom obliku dostupna je svim registarskim sudovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Nadležni registarski sud dužan je osigurati da je konačan upis u glavnu knjigu registra trenutno dostupan svim registarskim sudovima na teritoriji Bosne i Hercegovine.
(4) U momentu predaje prijave za registraciju podaci koji su dostupni ograničeni su na momenat predaje prijave i firmu prijavljenu za registraciju. Nakon okončanog postupka registracije odnosno nakon donošenja rješenja o registraciji svi podaci sadržani u glavnoj knjizi registra dostupni su u skladu sa odredbom st. (2) i (3) ovog člana.
(5) Glavna knjiga registra u elektronskom obliku vodi se putem jedinstvenog informacionog sistema.
(6) Glavna knjiga vodi se tako da se podaci upisani u registarskom sudu pripremaju i pohranjuju u jedinstvenu bazu podataka.
(7) U jedinstvenu bazu podataka mora biti pohranjen svaki upisani podatak. Upisi kojima svi ili određeni podaci o subjektu prestaju važiti, moraju ostati dostupni za pretraživanje putem MBS-a i firme toga subjekta.
(8) Zbirka isprava registra vodi se u štampanom, a može i u elektronskom obliku.
(9) Registarski sudovi odgovaraju za vjerodostojnost izvršenog upisa.
(10) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijet će propis kojim će se urediti vođenje registra, osiguranje, upotreba i čuvanje sadržaja registarskih podataka, vođenje zbirke isprava u elektronskom obliku, kao i pretvaranje isprava pohranjenih u zbirci isprava na papiru u elektronski oblik.".


Član 7.


Iza člana 10. dodaje se član 10a. koji glasi:
"Član 10a.
(Internet stranica sudskog registra)
(1) Internet stranica sudskog registra je dio sistema registra putem koje je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige kao i javno objavljene podatke o sadržaju provedenih upisa u registar, odnosno javno objavljene odluke za koje je zakonom ili odlukama registarskog suda određeno da će se objaviti na način na koji se objavljuju upisi u sudski registar.
(2) Internet stranici registra pristupa se preko interneta na internet adresi, a pretraživanje podataka provodi se putem izbornika internet stranice registra.
(3) Podaci iz javnih objava objavljeni na internet stranici registra moraju godinu dana ostati dostupni za pretraživanje.
(4) Uvid u javne podatke glavne knjige kao i javno objavljene podatke putem internet stranice sudskog registra je besplatan.".


Član 8.


U članu 22. u stavu (1), iza tačke 9) dodaje se nova tačka 10), koja glasi:
"10) Ovjerenu izjavu iz člana 6. stav (2) Zakona o privrednim društvima, kojom se garantuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti;".
Dosadašnja tačka 10) postaje tačka 11).


Član 9.


Član 48. mijenja se i glasi:


"Član 48.
(Podnošenje prijave za registraciju)
(1) Postupak upisa u registar pokreće se prijavom u štampanom obliku ili elektronskom prijavom, potpisanom u skladu sa propisima koji regulišu elektronski dokument i elektronski potpis.
(2) Osnivači subjekta upisa prijavu za registraciju predaju lično ili putem ovlaštenog predstavnika/zastupnika, odnosno punomoćnika. Punomoćnik podnosioca prijave može biti advokat ili notar.
(3) Prijava za upis u registar može biti predata neposredno registarskom sudu, elektronskim putem i putem pošte.".


Član 10.


Član 49. mijenja se i glasi:


"Član 49.
(Obrazac prijave)
(1) Podnosilac prijave za registraciju subjekta upisa podnosi popunjen i potpisan obrazac prijave za registraciju, zajedno sa potrebnim ispravama.
(2) Prijava sadrži zahtjev za upis svih obaveznih općih i posebnih podataka odnosno njihovih promjena u sudski registar.
(3) Pored podataka iz stava (2) ovog člana, prijava za registraciju sadrži pretežnu djelatnost subjekta upisa i druge podatke potrebne za provođenje postupka razvrstavanja pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti kod nadležnog organa za razvrstavanje subjekata po djelatnostima, postupka dodjeljivanja jedinstvenog identifikacionog broja i registracije kod nadležnog poreznog organa i po potrebi postupaka upisa u registar carinskih obveznika i registar obveznika indirektnih poreza kod nadležne uprave za indirektno oporezivanje.
(4) Obrazac prijave za registraciju dostupan je u registarskom sudu i na odgovarajućim internet stranicama i ne može biti predmet trgovine.
(5) Uz prijavu za registraciju, podnosilac prijave istovremeno predaje potrebne isprave utvrđene u članu 22. ovog zakona, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
(6) Izuzetno od stava (5) ovog člana, dokumenti u prilogu elektronskog obrasca prijave za registraciju dostavljaju se elektronski sa kvalifikovanim elektronskim potpisom i pečatom organa koji je izdao takav dokument u formi elektronskog dokumenta.
(7) Podatke iz st. (2) i (3) ovog člana, kao i isprave iz st. (5) i (6) ovog člana, podnosilac prijave nije u obavezi dostaviti u slučaju kada je za potrebe dokazivanja ispunjenosti uslova za registraciju, nadležni registarski sud u mogućnosti koristiti podatke iz registara drugih organa, kao i podatke koji proizilaze iz kvalifikovanog elektronskog certifikata odnosno korisničkog naloga podnosioca prijave.".


Član 11.


Iza člana 49. dodaje se novi član 49a. koji glasi:
"Član 49a.
(Postupak elektronske registracije)
(1) Prijava u postupku elektronske registracije podnosi se na elektronskom obrascu prijave za registraciju, u okviru korisničnog naloga, uz koji se prilažu isprave u formi elektronskog dokumenta.
(2) Kada se prijava podnosi elektronskim putem, provjera identiteta podnosioca prijave, kao i provjera registarskih isprava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.
(3) U postupku elektronske registracije nadležni registarski sud donosi odluke elektronski potpisane od strane registarskog sudije i ovjerene elektronskim pečatom registarskog suda, koje se u formi elektronskog dokumenta, kao i druge isprave potrebne za obavljanje djelatnosti subjekta upisa dostavljaju podnosiocu prijave.
(4) Registarski sud pored odluke u formi elektronskog dokumenta iz stava (3) ovog člana, podnosiocu prijave izdaje i rješenje o upisu subjekta upisa u registar u štampanom obliku.
(5) Svi dokumenti izdati od strane nadležnog registarskog suda u postupku elektronske registracije imaju svojstvo javne isprave i ne može im se osporiti pravna punovažnost zbog činjenice da su izdati u formi elektronskog dokumenta.
(6) Federalno ministarstvo pravde donijet će pravilnik kojim će bliže propisati uslove i postupak elektronske registracije, kao i sadržaj, oblik i način popunjavanja prijave za registraciju.".


Član 12.


Član 50. mijenja se i glasi:


"Član 50.
(Postupak po prijemu prijave)
(1) Po prijemu prijave za registraciju sud provjerava identitet podnosioca prijave, isključivost firme subjekta registracije i uplatu takse.
(2) Prijava za registraciju u elektronskom obliku dostavlja se odmah po njenom prijemu poreznom organu, Federalnom zavodu za statistiku i prema potrebi carinskom organu nadležnom prema mjestu sjedišta subjekta upisa radi pribavljanja poreznog identifikacionog broja i carinskog broja.


Član 13.


Član 59. mijenja se i glasi:


"Član 59.
(Izgled i sadržaj rješenja o registraciji)
(1) Rješenje o upisu u registar i izvod izdaje se u materijalnom i elektronskom obliku na obrascu koji sadrži osnovne podatke o subjektu upisa.
(2) Rješenje u materijalnom obliku sadrži naziv i pečat nadležnog registarskog suda, ime i prezime sudije, datum donošenja rješenja, opće i posebne podatke utvrđene ovim zakonom.
(3) Rješenje o elektronskom obliku sadrži elektronski potpis u skladu sa zakonom o elektronskom dokumentu i zakonom o elektronskom potpisu, kao i naziv nadležnog registarskog suda, ime i prezime sudije, datum donošenja rješenja, opće i posebne podatke utvrđene ovim zakonom.
(4) Rješenje o upisu subjekta upisa u registar sadrži MBS koji softver automatski generiše prilikom otvaranja novog dosijea poslovnog subjekta kod suda, JIB dodijeljen od nadležnog poreznog organa Federacije i carinski broj, odnosno porezni identifikacioni broj za poslovne subjekte koji se registruju za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja dodijeljen od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ako je pribavljen.
(5) Rješenje kojim se odbija zahtjev ili odbacuje prijava podnosioca prijave ili ako se istim rješava o prijedlozima učesnika koji su međusobno suprotni, obavezno sadrži uvod, izreku i obrazloženje i izdaje se u materijalnom i elektronskom obliku.
(6) Rješenje o registraciji važi na teritoriji Bosne i Hercegovine nezavisno o tome gdje je izvršena registracija.".


Član 14.


Član 60. mijenja se i glasi:


"Član 60.
(Zaključak)
Zaključak se izdaje u materijalnom i elektronskom obliku i sadrži podatke iz člana 59. st. (2) i (3) ovog zakona kao i naziv subjekta upisa i predmet prijave, nalog subjektu upisa da u određenom roku, koji ne može biti kraći od tri niti duži od 15 dana, otkloni utvrđene nedostatke prijave, odnosno ispravi ili pribavi određene isprave od nadležnog organa, odnosno institucije, kao i pravne posljedice nepostupanja po zaključku.".


Član 15.


U članu 68. stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) Zahtjev iz stava (2) ovog člana može se podnijeti u roku od 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 90 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli suda i internet stranici registra.".


Član 16.


U članu 73. u stavu (1) iza riječi: "Službenim novinama Federacije BiH" dodaju se riječi: "internet stranici registarskog suda".


Član 17.


Član 74. mijenja se i glasi:


"Član 74.
(Dostavljanje poreznog identifikacionog broja i razvrstavanje subjekata po djelatnostima)
(1) Prijavu za upis osnivanja subjekta upisa i upis dijela subjekta upisa sud će odmah putem sistema registra dostaviti nadležnom organu za razvrstavanje subjekata po djelatnostima radi razvrstavanja subjekta upisa prema klasifikaciji djelatnosti i nadležnom poreznom organu prema sjedištu subjekta upisa radi dodjeljivanja identifikacionog broja i porezne registracije.
(2) Nadležni organ za razvrstavanje subjekata po djelatnostima dužan je izvršiti razvrstavanje subjekta upisa prema djelatnosti u roku od jednog radnog dana od dana prijema prijave za registraciju i o tome putem jedinstvenog informacionog sistema obavijestiti nadležni porezni organ i nadležni registarski sud.
(3) Nadležni porezni organ dužan je putem jedinstvenog informacionog sistema dostaviti porezni identifikacioni broj odnosno podbroj u roku od jednog radnog dana od dana prijema prijave za registraciju ili obavijestiti sud o razlozima nedostavljanja poreznog identifikacionog broja odnosno podbroja.
(4) Razlog za odbijanje izdavanja poreznog identifikacionog broja može biti postojanje poreznog duga osnivača subjekta upisa.
(5) Ako nadležni porezni organ ne dostavi porezni identifikacioni broj i podbroj u ostavljenom roku, sud neće donijeti rješenje o registraciji poslovnog subjekta.
(6) Sud će izdati rješenje o registraciji subjekta upisa po dostavljanju poreznog broja, bez dodatnih troškova po subjekta upisa. U slučaju da se porezni identifikacioni broj ne dostavi u roku od sedam dana od dana podnošenja prijave sudu, sud će odbaciti prijavu.


Član 18.


Član 76. mijenja se i glasi:


"Član 76.
(Obavezna obavještenja)
(1) Nadležni registarski sud rješenje o registraciji osnivanja odnosno statusne promjene poslovnog subjekta po donošenju dostavit će:
1) Poreznom organu nadležnom prema sjedištu subjekta upisa - Upravi za indirektno oporezivanje.
2) Nadležnoj općinskoj službi za upravu i kantonalnom organu uprave nadležnom za poslove privrede, prema sjedištu subjekta upisa.
3) Federalnom zavodu za statistiku i privrednoj komori.
4) Zavodu za penziono i invalidsko osiguranje prema sjedištu subjekta upisa radi registracije.
5) Carinskom organu nadležnom prema mjestu sjedišta subjekta upisa, ukoliko je subjekt upisa registrovan za vanjskotrgovinsko poslovanje.
6) Nadležnim regulatornim organima u skladu sa posebnim propisima koji utvrđuju uslove i izdaju dozvole, odnosno odobrenja za obavljanje pojedinih djelatnosti, ako je subjekt upisa registrovan za takvu djelatnost.
7) Finansijsko informatičkoj agenciji FIA-i.
(2) Nadležnoj općinskoj službi za upravu i kantonalnom organu uprave nadležnom za poslove privrede, prema sjedištu subjekta upisa obavezno se, uz rješenje o registraciji osnivanja odnosno statusne promjene poslovnog subjekta, dostavlja i izjava iz člana 6. stav (2) Zakona o privrednim društvima.
(3) Rješenje o registraciji osnivanja u elektronskom obliku, odnosno statusne promjene poslovnog subjekta po donošenju, bit će dostupno elektronskim putem svim subjektima navedenim u stavu (1) ovog člana.".


Član 19.


Član 78. mijenja se i glasi:


"Član 78.
(Izdavanje izvoda iz registra)
(1) Svi registarski sudovi u Federaciji dužni su omogućiti svakom zainteresovanom licu uvid u podatke glavne knjige registra, odnosno izdati izvod iz glavne knjige registra nezavisno od nadležnosti tog suda za registraciju subjekta upisa.
(2) Nadležni registarski sud koji vodi glavnu knjigu registra, na zahtjev lica ovlaštenog za zastupanje subjekta upisa odnosno člana organa upravljanja poslovnog subjekta odnosno nadležnog državnog organa, dužan je izdati izvod iz registra.
(3) Izvod iz registra predstavlja javnu ispravu.
(4) Uvid u isprave i druge akte iz zbirke isprava subjekta upisa može se izvršiti ako za to postoji opravdan pravni interes, uz odobrenje ovlaštenog lica i uz prisustvo ovlaštenog službenika suda.
(5) Zahtjev za izdavanje izvoda iz registra podnosi se nadležnom registarskom sudu, podnosioci zahtjeva isti preuzimaju u sudu uz dokaz uplate takse, ako je ona posebnim propisom predviđena.".


Član 20.


U članu 81. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Ukoliko nadležni registarski sud utvrdi da nisu ispunjeni svi formalni i materijalni uslovi za upis u sudski registar, pozvat će predlagača da u roku od tri dana otkloni uočene nedostatke, a ukoliko predlagač ne postupi u navedenom roku, donijet će rješenje o odbacivanju prijave.".


Član 21.


Član 82. mijenja se i glasi:


"Član 82.
(Objavljivanje rješenja o registraciji)
(1) Pravosnažno rješenje o registraciji se bez odlaganja objavljuje na oglasnoj tabli suda i internet stranici registra.
(2) Smatra se da je upis objavljen istekom jednog dana od dana objavljivanja u skladu sa stavom (1) ovog člana.


Član 22.


Član 84. mijenja se i glasi:


"Član 84.
(Funkcionisanje sistema)
(1) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dužna je osigurati tehničku ispravnost, održavanje i trenutnu isporuku elektronskih podataka glavne knjige registra kao i funkcionisanje sistema registracije.
(2) Isključivi vlasnik sistema registra, uključujući i verifikovane izvorne kodove i sve dijelove sistema je Federacija.".


Član 23.
(Prelazna odredba)


(1) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine propis će iz člana 10. stav (10) ovog zakona donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Federalno ministarstvo pravde će pravilnik iz člana 49a. stav (6) ovog zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Član 24.
(Stupanje na snagu i početak primjene)


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati od 1.9.2021. godine.
 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.