Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca

22.10.2021. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca

 

Službene novine Federacije BiH broj 85/21 (22.10.2021.)

 

Na osnovu člana 18. stav (5), a u vezi sa članom 28. Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBUCI, CERTIFIKATU I REGISTRU POLJOPRIVREDNIH SAVJETODAVACA


 

Član 1.

U Pravilniku o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/15) (u daljem tekstu: Pravilnik) u članu 4. u tačci b) iza riječi: "agronomije" dodaju se riječi: "i/ili ruralnog razvoja".
 

Član 2.

U članu 13. iza st. (1) i (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Federalno ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za upis u Registar savjetodavaca ukoliko utvrdi da fizičko lice ne ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom".
 

Član 3.
 

Iza člana 14. dodaje se novi član 14a. koji glasi:

"Član 14a.

(Brisanje iz Registra)

(1) Zahtjev za brisanje iz Registra savjetodavaca poljoprivredni savjetodavac dostavlja na Obrascu broj 3. iz člana 11. Pravilnika.

(2) Federalno ministarstvo poljoprivrednog savjetodavca briše iz Registra na osnovu zahtjeva poljoprivrednog savjetodavca ili po službenoj dužnosti ukoliko poljoprivredni savjetodavac prestane da ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom o čemu donosi rješenje o brisanju iz Registra."
 

Član 4.
 

U članu 23. stav (3) riječi: "bolesti ili spriječenosti zbog službenog posla poljoprivredni savjetodavac ima pravo da jednu godinu izostane s godišnje obuke" zamjenjuju se riječima: "spriječenosti iz opravdanih razloga, poljoprivredni savjetodavac ima pravo izostati s godišnje obuke dva puta u periodu od pet godina od dana izdavanja certifikata".
 

Član 5.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 04-2-02/1-1429-3/21
Septembra 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Mr. sci. Šemsudin Dedić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.