Odluka o uspostavljanju Komisije za saradnju sa NATO-om Bosne i Hercegovine

16.03.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
nato

Ovom odlukom uspostavlja se Komisija za saradnju sa NATO-om Bosne i Hercegovine, utvrđuje njen sastav i djelokrug poslova.

 

Službeni glasnik BiH, broj 16/21, 16.3.2021.

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 84. Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici održanoj 24. februara 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O USPOSTAVLJANJU KOMISIJE ZA SARADNJU SA NATO-om BOSNE I HERCEGOVINE


 

Član 1.
(Predmet odluke)

 

Ovom odlukom uspostavlja se Komisija za saradnju sa NATO-om Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija), utvrđuje njen sastav i djelokrug poslova.
 

Član 2.
(Sastav Komisije)

 

Komisija se uspostavlja u sljedećem sastavu:

a) mr. Josip Brkić, zamjenik ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, predsjedavajući;

b) mr. Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za upravljanje resursima, zamjenik predsjedavajućeg;

c) dr. Muhamed Smajić, sekretar Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, zamjenik predsjedavajućeg;

d) Mijo Krešić, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za politiku i planove, član;

e) Mate Miletić, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine za zaštitu tajnih podataka, član;

f) Almir Šahović, pomoćnik ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za multilateralne poslove, član;

g) Željko Bogut, sekretar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, član;

h) Radivoje Pajić, šef Kabineta ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, član;

i) dr Denis Hadžović, šef Kabineta ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, član;

j) Mlađen Božović, šef Kabineta ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, član;

k) Davor Bošnjak, šef Kabineta ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine, član;

1) Ivica Dronjić, savjetnik u Kabinetu ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine, član;

m) Milomir Hršum, glavni inspektor u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, član;

n) Sabina Konjhodžić, šefica Odsjeka za politički kriterij i koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine, članica;

o) Alida Sofić, pomoćnica direktora u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, članica;

p) Božo Zovko, šef Odsjeka za provođenje propisa u Regionalnom centru Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, član;

r) Mišo Kerleta, šef Odjela u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine, član;

s) Momir Brajić, šef Odsjeka za NATO i PfP u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, član;

t) Siniša Ostojić, brigadir, šef Odsjeka za NATO/PfP u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, član;

u) Ismet Kadić, pukovnik, viši stručni saradnik za NATO/PfP programe u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, član;

v) Alma Vražalica, savjetnica u Odsjeku za NATO i PfP u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, članica i tehnički sekretar.

 

Član 3.
(Djelokrug poslova)

 

Djelokrug poslova Komisije je:

a) utvrđuje prioritete u realizaciji obaveza Bosne i Hercegovine koje proizlaze iz učešća Bosne i Hercegovine u NATO programu "Partnerstvo za mir", kao i realizacije obaveza iz dokumenta 'Program Reformi Bosne i Hercegovine'.

b) predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine mjere i aktivnosti za realizaciju obaveza iz tačke a) ovog stava i kontinuirano prati i analizira njihovo sprovođenje, te izvještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o istom;

c) organizuje i rukovodi izradom godišnjih dokumenata Programa reformi u okviru saradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a te iste dostavlja Vijeću ministara na razmatranje i usvajanje;

d) vrši stručno-konsultativne poslove i funkcionalnu koordinaciju aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine koje su involvirane u proces realizacije obaveza iz tačke a) ovog stava;

e) sarađuje sa drugim državnim i entitetskim institucijama, kao i nevladinim organizacijama, u procesu realizacije obaveza iz tačke a) ovog stava;

f) sarađuje sa nadležnim autoritetima iz sjedišta NATO-a u Briselu i NATO štaba u Sarajevu u svrhu adekvatne realizacije obaveza iz tačke a) ovog stava;

g) sarađuje sa Misijom Bosne i Hercegovine pri NATO-u u Briselu u procesu realizacije obaveza iz tačke a) ovog stava;

h) sarađuje sa nadležnim institucijama drugih zemalja, kao i sa međunarodnim organizacijama, u procesu realizacije obaveza iz tačke a) ovog stava;

i) predlaže projekte i programe koji su od posebnog interesa za saradnju Bosne i Hercegovine i NATO-a;

j) obavlja i druge poslove koji su od značaja za saradnju Bosne i Hercegovine i NATO-a.

 

Član 4.
(Donošenje odluka)

 

(1) Komisija će u svom radu, po pravilu, nastojati sve odluke i zaključke donositi konsenzusom. (2) U slučaju da se konsenzus ne postigne, Komisija odlučuje većinom glasova prisutnih članova Komisije, uz obavezu da su u tu većinu uključeni glasovi najmanje dva predstavnika svakog konstitutivnog naroda, od čega je jedan glas predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg ove komisije iz reda svakog od konstitutivnih naroda.

(3) U slučaju da se odluka ili zaključak ne donese u roku od 15 dana ni na taj način, u drugom krugu glasanja prilikom računanja većine propisane u stavu (2) ovog člana, potreban je glas predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg ove Komisije iz reda svakog od konstitutivnih naroda.

 

Član 5.
(Donošenje poslovnika o radu)

 

U roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke, Komisija će donijeti poslovnik o radu.
 

Član 6.
(Izvještavanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)

 

Komisija je dužna svakih šest mjeseci Vijeću ministara Bosne i Hercegovine podnijeti izvještaj o aktivnostima iz svog djelokruga rada.
 

Član 7.
(Stupanje na snagu i primjena)

 

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o uspostavljanju Komisije za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 75/16 i 1/19) i drugi akti doneseni na osnovu te odluke.

(2) Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

 

VM broj 39/21
24. februara 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.