Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza sistemom EDI

09.11.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
edi

Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza sistemom elektronske razmjene podataka

 

Službeni glasnik BiH broj 68/21 (9.11.2021.)

 

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), a u vezi sa čl. 143. i 144. Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21 i 49/21), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi

 

UPUTSTVO

O POPUNJAVANJU CARINSKE DEKLARACIJE ZA POSTUPAK PROVOZA SISTEMOM ELEKTRONSKE RAZMJENE PODATAKA


 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet)

 

(1) Ovim uputstvom propisuje se:

a) način popunjavanja i podnošenja carinske deklaracije za postupak provoza sistemom elektronske razmjene podataka - EDI, korištenjem novog elektronskog sistema provoza (New Computerised Transit System-NCTS) na nacionalnom nivou (u carinskom području Bosne i Hercegovine) i to:

1) standardne elektronske provozne deklaracije (u daljnjem tekstu: elektronska provozna deklaracija),

2) "Obavještenja o predočenju robe" u vezi elektronske provozne deklaracije prije predočenja robe.

b) šifre koje se koriste za popunjavanje elektronske provozne deklaracije i "Obavještenja o predočenju robe".

(2) Postupak provoza uz korištenje elektronske razmjene podataka ne primjenjuje se na kretanje robe željeznicom, zrakoplovom i fiksnim prijevoznim instalacijama (član 287. Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini "Službeni glasnik BiH", broj: 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, u daljnjem tekstu: Odluka) i za postupak provoza po karnetu TIR.

 

Član 2.
(Upotreba izraza u muškom i ženskom rodu)

 

Riječi koje su radi preglednosti navedene u jednom rodu bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski rod.
 

Član 3.
(Zakoni i drugi propisi)

 

Ako nije drugačije navedeno u ovom uputstvu, podrazumijeva se da svako upućivanje u ovom uputstvu na zakone i druge propise uključuju i izmjene i dopune tih zakona i drugih propisa koje su stupile na snagu do datuma stupanja na snagu ovog uputstva i nakon tog datuma.
 

Član 4.
(Pravni osnov)

 

Provozna deklaracija podnijeta korištenjem sistema elektronske razmjene podataka zasniva se na sljedećim odredbama:

a) član 73. tačka b) i član 90. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 58/15, u daljnjem tekstu: Zakon),

b) član 131., član 133. stav (3), član 150., čl. 153. do 155. i član 261. stav (1) Odluke.

 

Član 5.
(Definicije)

 

(1) U svrhu primjene ovog uputstva, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

a) "elektronska razmjena podataka" (EDI - Electronic Data Interchange) - elektronski prijenos podataka, strukturiranih u skladu sa dogovorenim normama u pogledu poruka, između dva računarska sistema,

b) "elektronski sistem provoza" - elektronski sistem koji se koristi za elektronsku razmjenu podataka postupka provoza,

c) "standardna poruka" - unaprijed određena struktura za elektronski prijenos (razmjenu) podataka,

d) "carinska deklaracija za postupak provoza" (u daljnjem tekstu: provozna deklaracija) - zahtjev ili radnja kojom lice, u propisanoj formi i na propisani način, zahtijeva stavljanje robe u carinski postupak provoza,

e) "korisnik postupka provoza" (glavni obveznik/deklarant) - lice koje podnosi provoznu deklaraciju ili lice u čije ime se podnosi provozna deklaracija,

f) "zastupnik" - bilo koje lice koje imenuje drugo lice da preduzima carinske formalnosti koje se zahtijevaju prema carinskim propisima u postupku pred carinskim organom (čl. 5. i 6. Zakona),

g) "carinske formalnosti" - radnje koje preduzimaju lica i carinski organ s ciljem primjene carinskih propisa,

h) "provozni prateći dokument" (PPD) - dokument koji se štampa iz informacionog sistema, koji prati robu i zasnovan je na podacima iz elektronske provozne deklaracije. PPD se uvijek dopunjava popisom naimenovanja,

i) "predočenje robe carini" (u daljnjem tekstu: predočenje robe) - na propisani način obavještavanje carinskog organa o prispjeću robe u carinski ured ili u bilo koje drugo mjesto koje je odredio ili odobrio carinski organ,

j) "glavni referentni broj" (Master Reference Number, u daljnjem tekstu: MRN broj) - registarski broj koji dodjeljuje nadležni carinski ured carinskoj deklaraciji, korištenjem sistema elektronske razmjene podataka,

k) "podaci potrebni za identifikaciju robe" - podaci koji se koriste za identifikaciju robe u trgovinskom smislu i omogućavaju carinskom organu da izvrši tarifno svrstavanje robe, kao i da odredi količinu robe,

l) "dug" - neizmirene uvozne ili izvozne dažbine i druge dažbine koje se primjenjuju na robu stavljenu u postupak provoza,

m) "puštanje robe" - radnja carinskog organa kojom robu stavlja na raspolaganje uz uvjete i u svrhe određene carinskim postupkom provoza u koji je roba stavljena,

n) "imalac odobrenja" - lice kojem je u skladu sa carinskim propisima izdato odgovarajuće odobrenje za pojednostavljenja u postupku provoza,

o) "identifikacioni broj" (u daljnjem tekstu: I.B.) - identifikacioni broj jedinstven u carinskom području Bosne i Hercegovine koji je dodijeljen obvezniku indirektnih poreza od strane Uprave za indirektno oporezivanje,

p) "puno ime" - ime i prezime ako je u pitanju fizičko lice, odnosno puni naziv ako je u pitanju pravno lice ili udruženje lica,

r) "zajednički postupak provoza" - carinski postupak provoza u okviru ugovornih strana Konvencije o zajedničkom provoznom postupku od 20. maja 1987. godine (država zajedničkog provoza).

(2) Drugi izrazi koji se koriste u ovom uputstvu, a kojima nije određeno značenje ovim uputstvom, imaju značenje prema Zakonu i Odluci.

 

DIO DRUGI - STRUKTURA ELEKTRONSKE PROVOZNE DEKLARACIJE

 

Član 6.
(Struktura elektronske provozne deklaracije)

 

(1) Detaljna struktura i sadržaj elektronske provozne deklaracije u skladu je sa tehničkim specifikacijama o kojima carinski organ obavještava korisnika postupka provoza, kako bi se osiguralo uredno funkcionisanje sistema.

(2) Elektronska provozna deklaracija sastoji se od grupa podataka. Svaka grupa podataka sadrži obilježja podataka (u daljnjem tekstu: atributi) kojima se detaljno opisuju svojstva te grupe podataka.

(3) Ako postoji, odgovarajući broj polja JCI naveden je u Prilogu 1. ovog uputstva uz određenu grupu podataka, odnosno atributa.

(4) Nazivi grupa podataka sa odgovarajućom brojčanom oznakom grupe, dati su u Prilogu 39. Odluke i Prilogu 1. ovog uputstva.

 

Član 7.
(Format i vrsta/dužina podataka za provoznu deklaraciju)

 

(1) Pojam "vrsta/dužina" podatka u objašnjenju atributa označava zahtjeve za vrstu podataka i dužinu podataka koji se koristi. Šifre za vrste podataka su sljedeće:

a) a - slovna

b) n - brojčana

c) an - slovnobrojčana

(2) Broj iza šifre vrste podatka označava dozvoljenu dužinu podataka. Primjenjuje se sljedeće: Neobavezne dvije tačke ispred pokazatelja dužine znače da dužina podatka nije utvrđena, već oni mogu imati najviše onoliko znakova koliko je utvrđeno u pokazatelju dužine. Zarez u dužini podataka znači da atribut može imati decimalne brojeve, pri čemu broj ispred zareza označava ukupnu dužinu atributa, a broj iza zareza označava najveći dozvoljeni broj cifara poslije decimalnog zareza.

(3) Primjeri dužine polja i formata:

 

a1

1 alfabetski znak, utvrđena dužina

n2

2 numerička znaka, utvrđena dužina

an3

3 alfanumerička znaka, utvrđena dužina

a..4

do 4 alfabetska znaka

n..5

do 5 numeričkih znakova

an..6

do 6 alfanumeričkih znakova

n..7,2

do 7 numeričkih znakova (karaktera) uključujući najviše dva decimalna mjesta. Dozvoljeno je pomjeranje decimalnog znaka.

 (4) Format zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za elektronske provozne deklaracije dati su u Prilogu 38. Odluke i u Prilogu 1. ovog uputstva, a kardinalitet zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za elektronske provozne deklaracije dat je u Prilogu 38. Odluke.

(5) Kardinalitet zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za elektronske provozne deklaracije označava koliko puta se element podatka može koristiti na određenom nivou u elektronskoj provoznoj deklaraciji ili u "Obavješenju o predočenju robe" (nivo: zaglavlja deklaracije-D, glavne pošiljke-MC, kućne pošiljke-HC, naimenovanja robe kućne pošiljke-HI).

(6) Maksimalni kardinalitet za svaki provozni postupak je sljedeći:

a) D 1x

b) MC 1x (po deklaraciji)

c) HC 999x (po MC za provoz)

d) HI 9,999x (po HC)

 

Član 8.
(Struktura MRN broja)

 

Struktura MRN broja za elektronske provozne deklaracije u carinskom informacionom sistemu je u alfanumeričkom (slovnobrojčanom) obliku (an) od 18 oznaka (n2+a2+an12+a1+an1), kako slijedi:
 

Polje

Sadržaj

Forma

(vrsta i dužina podatka)

Primjer

1

Posljednje dvije cifre godine formalnog prihvatanja carinske deklaracije (GG)

numeričko 2

21

2

Šifra polaznog carinskog ureda (koja uključuje i ISO alfa 2 šifru (slovna) za državu Bosnu i Hercegovinu)

alfanumeričko 8

BA094013

3

Jedinstvena identifikacija po godini i carinskom uredu (registarski broj prihvatanja carinske deklaracije, kojem prethode nule ako nije šestocifren). Svaka carinska deklaracija koja se obradi tokom jedne godine mora imati jedinstven broj povezan sa predmetnim carinskim postupkom

alfanumeričko 6

000001

4

Oznaka (identifikator) vrste postupka iz člana 9. ovog uputstva (na primjer: J - za postupak provoza)

alfabetsko 1

J

5

Kontrolni broj

alfanumeričko 1

5

MRN broj u navedenom primjeru glasi: 21BA094013000001J5

 

 

Član 9.
(Oznaka vrste postupka u strukturi MRN broja)

 

Oznaka vrste postupka (alfabetska - a1), koja se nalazi u strukturi MRN broja carinske deklaracije za postupak provoza glasi kako slijedi:
 

Šifra$$$Šifre K, L i M primjenjuju se od dana početka primjene izlazne i ulazne sažete deklaracije u zajedničkom postupku provoza.$$$

Postupak

J

Samo provozna deklaracija

K

Provozna deklaracija i izlazna sažeta deklaracija

L

Provozna deklaracija i ulazna sažeta deklaracija

M

Provozna deklaracija i izlazna sažeta deklaracija i ulazna sažeta deklaracija

 

 

DIO TREĆI - FORMALNOSTI U OKVIRU POSTUPKA PROVOZA KORIŠTENJEM SISTEMA ELEKTRONSKE RAZMJENE PODATAKA

 

Član 10.
(Obaveze korisnika postupka provoza/zastupnika koje proizilaze iz podnošenja elektronske provozne deklaracije)

 

(1) Carinske formalnosti u okviru postupka provoza, u skladu sa članom 261. Odluke, obavljaju se korištenjem sistema elektronske razmjene podataka.

(2) Elektronska provozna deklaracija mora sadržavati sve podatke neophodne za primjenu propisa kojima je uređen carinski postupak provoza za koji se roba prijavljuje i mora biti potpisana od strane njenog podnosioca kvalifikovanim elektronskim potpisom.

(3) Potpis korisnika postupka provoza ili, prema potrebi, njegovog ovlaštenog zastupnika, čini ga odgovornim u pogledu svih podataka koji se odnose na postupak provoza u skladu sa odredbama o provozu sadržanim u Zakonu, Odluci i ovom uputstvu.

(4) U pogledu provođenja carinskih formalnosti za provoz i carinskih formalnosti na odredištu, u interesu je svakog lica koje je uključeno u predmetne radnje da provjeri sadržaj svoje carinske deklaracije prije nego je potpiše i podnese carinskom uredu. Posebno, ako predmetno lice otkrije bilo koje neslaganje između robe koju treba prijaviti i podataka koji su već navedeni u dokumentima koji se koriste, to lice je obavezno odmah obavijestiti carinski ured, kako bi bile preduzete potrebne carinske formalnosti.

(5) Shodno članu 74. i članu 90. Zakona, korisnik postupka provoza je dužan uz elektronsku provoznu deklaraciju priložiti sva dokumenta potrebna radi primjene propisa kojima je uređen provozni postupak. Shodno članu 80. Zakona, na zahtjev carinskog organa, korisnik postupka provoza je dužan dostaviti i druga dokumenta u svrhu provjere tačnosti podataka sadržanih u provoznoj deklaraciji.

(6) Na osnovu člana 272. Zakona i člana 142. Odluke, elektronska provozna deklaracija popunjava se na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

(7) Provozna deklaracija mora se popuniti ispravno, a podaci upisani u provoznu deklaraciju moraju biti potpuni, tačni i istiniti. Kada se polaznom carinskom uredu podnese provozna deklaracija koju je elektronski potpisao korisnik postupka provoza ili njegov ovlašteni zastupnik, smatra se da to lice prijavljuje predmetnu robu za postupak provoza i odgovoran je u skladu sa propisima za:

a) tačnost i potpunost podataka navedenih u provoznoj deklaraciji,

b) vjerodostojnost, tačnost i valjanost svih dokumenata priloženih uz provoznu deklaraciju,

c) ispunjavanje svih obaveza koje se odnose na stavljanje robe u postupak provoza koja je navedena u provoznoj deklaraciji.

 

Član 11.
(Popunjavanje elektronske provozne deklaracije)

 

(1) Elektronska provozna deklaracija popunjava se u skladu sa strukturom i pojedinostima podataka koji su navedeni u Prilogu 1. i 2. ovog uputstva, te Prilogu 38. i 39., kao i Prilogu 23. i 24. Odluke, ukoliko nisu u suprotnosti sa strukturom i pojedinostima podataka koji su navedeni u Prilogu 38. i 39.

(2) Podatke i šifre u elektronskoj provoznoj deklaracije popunjava korisnik postupka provoza/zastupnik u skladu s prilozima navedenim u stavu (1) ovog člana.

(3) Podaci i šifre elektronske provozne deklaracije za službenu upotrebu popunjavaju se automatski od strane sistema ili od strane postupajućeg carinskog ureda u skladu s odredbama propisanim Uputstvom za provođenje nacionalnog postupka provoza uz upotrebu NCTS sistema ("Službeni glasnik BiH", broj 38/21).

(4) Podaci koji se ne moraju popuniti, ne popunjavaju se, osim ako nije drugačije navedeno u Priloga 1. ovog uputstva, Glavi III Priloga 39. i Prilogu 23. Odluke.

(5) Pravila za popunjavanje određenih elemenata podataka, koji se ne primjenjuju u NCTS-u na nacionalnom nivou, a implementirani su u istom za potrebu primjene u zajedničkom postupku provoza, navedena su u Tabeli 2, Priloga 1. ovog uputstva.

(6) Podaci određene grupe podataka elektronske provozne deklaracije, koji se popunjavaju odgovaraju podacima koji se unose u sljedeća polja JCI za postupak provoza 1, 2, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 52, 53, C, D.

(7) Podaci određene grupe podataka "Obavještenja o predočenju robe", koji se popunjavaju, odgovaraju podacima koji se unose u sljedeća polja JCI za postupak provoza 7, 14, 21, 27, 30, 44, 50, C.

(8) Šifre koje se koriste za popunjavanje određenih polja elektronske provozne deklaracije propisane su Prilogom 38. Odluke i Prilogom 1. i 2. ovog uputstva, koji uključuje i šifre iz Priloga 24. Odluke, ukoliko nisu u suprotnosti sa šiframa iz Priloga 38. Odluke.

 

Član 12.
(Korištenje šifre carinskog ureda)

 

Za popunjavanje određenih podataka u elektronskoj provoznoj deklaraciji koristi se šifra carinskog ureda propisana Prilogom 2. ovog uputstva. Šifra carinskog ureda ima sljedeću strukturu (alfanumeričku - an8):

a) prve dvije oznake (a2): ISO alfa 2 šifra za državu Bosnu i Hercegovinu ("BA"),

b) sljedećih šest oznaka (n6): numeričke (brojčane) oznake.

 

DIO ČETVRTI - PODNOŠENJE I PRIHVATANJE ELEKTRONSKE PROVOZNE DEKLARACIJE

 

Član 13.
(Podnošenje i prihvatanje elektronske provozne deklaracije)

 

(1) Elektronska provozna deklaracija podnosi se polaznom carinskom uredu.

(2) Polazni carinski ured prihvata ispravno elektronskim putem podnijetu provoznu deklaraciju, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) ako je podnijeta i elektronski potpisana od strane korisnika postupka provoza,

b) ako provozna deklaracija sadrži sve podatke potrebne za potrebe postupka provoza kako je navedeno u Prilogu 38. i 39 Odluke i Prilogu 1. i 2. ovog uputstva,

c) ako su uz provoznu deklaraciju priložena sva potrebna dokumenta, u pisanoj formi, bez odstupanja od odredbi kojim su regulirane nepotpune elektronske provozne deklaracije,

d) ako je roba na koju se provozna deklaracija odnosi predočena polaznom carinskom uredu tokom redovnog radnog vremena.

(3) Na zahtjev korisnika postupka provoza polazni carinski ured može odobriti da se roba predoči van redovnog radnog vremena ili na nekom drugom mjestu, u skladu sa članom 170. stav (2) Odluke.

(4) Nakon predočenja sve potrebne dokumentacije carinskom službeniku u polaznom carinskom uredu i završetka svih carinskih formalnosti u polaznom carinskom uredu u skladu sa čl. 265. do 274. Odluke, te puštanja robe u postupak provoza (član 275. Odluke), priložena dokumentacija ostaje korisniku postupka provoza i ista se čuva i na raspolaganju je carinskom organu u skladu sa članom 19., članom 21. stav (1) tačka c) i članom 90. Zakona.

(5) U skladu sa članom 276. Odluke, polazni carinski ured korisniku postupka provoza izdaje provozni prateći dokument ili provozni/bezbjednosni prateći dokument, koji prati robu puštenu u postupak provoza, a odgovara obrascu iz Priloga 40. Odluke, odnosno obrascu iz Priloga 42. Odluke, u slučaju kada se pored podataka o provozu, unose i bezbjednosni podaci iz priloga 15. Odluke.

 

DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 14.
(Sastavni dio uputstva)

 

Sastavni dio uputstva čine:

a) Prilog 1. - Način popunjavanja i šifre provozne deklaracije i "Obavještenja o predočenju robe" koji se podnose sistemom elektronske razmjene podataka u NCTS-u;

b) Prilog 2. - Šifre carinskih ureda.

 

Član 15.
(Stupanje na snagu i primjena)

 

Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.
 

Broj 01-02-2-499-37/21
03. novembra 2021. godine
Banja Luka

 


Direktor
Dr. Miro Džakula

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
uputstvo.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.