Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu

26.11.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
dizel

Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 107, 26.11.2021.

 

Na osnovu člana 14. stav 1. alineja vii) Zakona o si- stemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), a u vezi sa članom 60. Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17, 4/18, 3/21 i 62/21), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, po prijedlozima vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, na 54. sjednici, održanoj 2.11.2021. godine, d o n i o j e

 

ODLUKU

O KOLIČINAMA DIZEL-GORIVA NA KOJE SE NE PLAĆA PUTARINA ZA 2022. GODINU

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se količine dizel-goriva koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željezni- ca na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu (u daljem tekstu: oslobađanje).

Član 2.

Korisnici oslobađanja iz člana 1. ove odluke su sljedeći subjekti:

 

a) U Federaciji Bosne i Hercegovine:

Količina (litara/godišnje)

 

1.

RUDNICI

33.402.777

1.1.

ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla

2.214.159

1.2.

ZD Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik

3.619.203

1.3.

ZD Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. Kakanj

5.600.326

1.4.

ZD Rudnik mrkog uglja “Breza” d.o.o. Breza

911.230

1.5.

ZD Rudnik mrkog uglja “Zenica" d.o.o. Zenica

368.100

1.6.

ZD Rudnik mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila

0,00

1.7.

ZD Rudnik uglja "Gračanica” d.o.o. Gornji Vakuf - USKOPLJE

500.000

1.8.

Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići

15.604.759

1.9.

Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijsg

150.000

1.10.

Rudnici boksita d.o.o. Posušje

350.000

1.11.

Rudnici boksita “Jajce” o.d.d. Jajce

85.000

1.12.

LAGER d.o.o. Posušje

4.000.000

 

2.

ŽELjEZNICE

 

2.1.

Željeznice Fedsracije Bosne i Hercegovine

 

 

Rudnici i Željeznice Federacije BiH oslobađaju se za 2022. godinu u ukupnoj količini od 36.264.602 litra.

 

b) U Republici Srpskoj
Količina (litara/godišnje)

 

1.

RUDNICI I TERMOELEKTRANE

41.977.430

1.1.

Mješovti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko

7.994.000

1.2.

Mješoviti holding “Elektroprivreda Republika Srpske” - Matično preduzećs a.d. Trebinje - ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

12.665.930

1.3.

“EFT - Rudnik i Termoslsktrana Stanari” d.o.o. Stanari

10.200.000

1.4.

“Novi rudnik mrkog uglja Miljevina" a.d. Miljevina

1.998.000

1.5.

“ArcelorMittal Prijedor” d.o.o. Prijedor

5.405.000

1.6.

“Boksit” a.d. Milići

1.150.000

1.7.

“Gross” d.o.o. Gradiška

350.000

1.8.

Rudnik krečnjaka “Carmeuse” a.d. Doboj

157.500

1.9.

Rudnik boksita d.o.o. Mrkonjić Grad

48.000

1.10.

Rudnik boksita a.d. Srebrenica

1.539.000

1.11.

“Japra” a.d. Novi Grad

470.000

 

2.

ŽELjEZNICE

1.013.520

2.1.

Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj

1.013.520

 

Rudnici, Željeznice i termoelektrane Republike Srpske oslobađaju se za 2022. godinu u ukupnoj količini od 42.990.950 litara.

 

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Uprava za indirektno oporezivanje.

Uprava za indirektno oporezivanje jednom u tri mjeseca podnijeće Upravnom odboru izvještaj o realizaciji ove odluke.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Ova odluka biće objavljena i u službenim glasilima entiteta.

 

Predsjedavajući UO UIO,

Vjeskoslav Bsvanda, s.r.

 

Broj 02-07-85-2/21

2. novembra 2021. godine

Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.