Uputstvo o načinu vođenja, dostavljanja i korištenja podataka iz Registra računa fizičkih lica

10.12.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
računi

Ovim Uputstvom bliže se propisuje način vođenja Registra računa fizičkih lica, sadržaj i način dostavljanja podataka, način davanja i korištenja podataka iz Registra.

 

Službene novine Federacije BiH broj 100/21 (10.12.2021.)

 

Na osnovu člana 10. stav (2) tačka 9. Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11) i člana 12a. stav (6) Zakona o unutrašnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15, 79/15 i 4/21), Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije, na 15. sjednici održanoj 08.12.2021. godine, donosi

 

UPUTSTVO

O NAČINU VOĐENJA, DOSTAVLJANJA I KORIŠTENJA PODATAKA IZ REGISTRA RAČUNA FIZIČKIH LICA


 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovim Uputstvom bliže se propisuje način vođenja Registra računa fizičkih lica (u daljem tekstu: Registar), sadržaj i način dostavljanja podataka, način davanja i korištenja podataka iz Registra.
 

Član 2.
(Uspostava Registra)

 

(1) Registar uspostavlja i vodi Finansijsko informatička agencija (u daljem tekstu: Agencija) na osnovu podataka koje joj dostavljaju ovlaštene organizacije za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa (u daljem tekstu: ovlaštene organizacije) u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15, 79/15 i 4/21) (u daljem tekstu: Zakon) i ovim Uputstvom.

(2) Registar, u smislu ovog Uputstva, odnosi se na informacijski sistem u vlasništvu Agencije.

 

Član 3.
(Fizičko lice)

 

Fizičko lice, u smislu ovog Uputstva, je domaće ili strano fizičko lice koje kod ovlaštenih organizacija može otvoriti račune za obavljanje platnog prometa u domaćoj i stranoj valuti i račune za polaganje novčanih depozita i uloga na štednju, u domaćoj i stranoj valuti i druge račune, u domaćoj i stranoj valuti, na osnovu ugovora zaključenog sa ovlaštenom organizacijom.
 

II. SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA

 

Član 4.
(Sadržaj podataka)

 

(1) Registar sadrži elektronsku bazu u koju se pohranjuju sljedeći podaci:

a) ime i prezime fizičkog lica, a za fizičko lice nerezidenta i podaci o državljanstvu,

b) jedinstveni matični broj fizičkog lica, odnosno drugu identifikacionu oznaku za fizičko lice - nerezidenta (broj identifikacionog dokumenta: pasoša ili druge odgovarajuće lične isprave),

c) mjesto i adresu prebivališta, mjesto i adresu boravišta, ako posjeduje, a za fizičko lice nerezidenta adresu prebivališta u domicilnoj zemlji,

d) broj potvrde banke o identitetu fizičkog lica - nerezidenta kojem se otvara račun na osnovu sudskog rješenja, odnosno lica koje je određeno za staratelja (na osnovu rješenja o starateljstvu),

e) broj računa fizičkog lica,

f) vrstu računa (tekući i depozitni),

g) datum otvaranja računa fizičkog lica,

h) datum zatvaranja računa fizičkog lica,

i) datum promjene ličnih podataka u vezi s računom,

j) podatke iz tač. a) do i) ovog člana o licima koja su ovlaštena da raspolažu sredstvima na računu fizičkog lica,

k) oznaku "R" ili "N" zavisno od toga da li je račun rezidenta ili nerezidenta

1) status računa (aktivan, blokiran, ugašen),

m) datum promjene statusa iz tačke 1) ovog stava,

n) naziv banke u kojoj je otvoren račun, općina i grad i

o) ostali podaci sadržani u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Uputstva.

(2) Svi elementi sadržaja Registra navedeni su u prilogu iz stava (1) tačka o) ovog člana.

(3) Registar ne sadrži podatke o stanju i promjenama na računima, shodno odredbama člana 12a. stav (2) Zakona.

 

Član 5.
(Vrste konekcije)

 

(1) Registar se nalazi u zatvorenoj mreži i moguće mu je pristupiti samo putem MPLS-a i preko uređaja koji se nalaze unutar VPN mreže. Za prenos podataka koristi se REST API.

(2) U početnoj fazi uspostavljanja Registra, ovlaštene organizacije su dužne dostaviti podatke o svim postojećim aktivnim i blokiranim računima fizičkih lica uz njihovu historiju promjena, na osnovu kojih će biti napravljen inicijalni import podataka, putem Excel fajla.

 

Član 6.
(Dostavljanje i kontrola podataka)

 

(1) Ovlaštene organizacije dužne su kontinuirano, odmah po otvaranju, promjeni podataka o računu i zatvaranju računa fizičkih lica dostavljati elektronskim putem podatke iz člana 4. ovog Uputstva u Registar, na način i sa sadržajem propisanim Zakonom i ovim Uputstvom.

(2) Ovlaštene organizacije odgovorne su za tačno i ažurno dostavljanje podataka u Registar.

(3) Agencija je dužna ažurirati podatke u Registru, odmah nakon prijema informacija od ovlaštenih organizacija o promjenama podataka iz člana 4. ovog Uputstva, te osigurati identičnost podataka u Registru s podacima dostavljenim od ovlaštenih organizacija.

(4) Zaprimljene slogove podataka od ovlaštenih organizacija Agencija evidentira i kontroliše, nakon čega se ovlaštenim organizacijama dostavljaju rezultati kontrole. Ispravni slogovi se upisuju u Registar, a slogove u kojima postoji greška ovlaštena organizacija je dužna ispraviti i ponovo dostaviti Agenciji u što kraćem roku.

 

Član 7.
(Razmjena podataka)

 

(1) Razmjena podataka između ovlaštenih organizacija i Agencije vrši se na način i putem konekcije kako je utvrđeno u članu 5. stav (1) ovog Uputstva.

(2) Tehničke detalje konekcije i vrstu zaštite Registra utvrđuje Agencija, na osnovu čega će posebno, sa svakom ovlaštenom organizacijom, zaključiti ugovor.

(3) Agencija na svojoj internet stranici objavljuje funkcionalne zahtjeve i tehničku specifikaciju Registra.

 

III. NAČIN DAVANJA I KORIŠTENJA PODATAKA

 

Član 8.
(Korisnici podataka)

 

(1) Podaci iz Registra nisu javno dostupni i na njih se primjenjuju propisi kojima se uređuje poslovna tajna i zaštita ličnih podataka.

(2) Korisnici podataka iz Registra, koji na osnovu zahtjeva podnesenog u skladu sa članom 9a. Zakona koriste podatke iz Registra, u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona (u daljem tekstu: korisnici) su:

a) fizička lica na koja se odnose podaci iz Registra,

b) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,

c) ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, organ nadležan za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i organ nadležan za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti,

d) Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i drugi kontrolni organi u skladu s propisima kojima se uređuju poslovi iz njihove nadležnosti,

e) advokati uz priloženu punomoć radi pružanja pravne pomoći zastupanja fizičkih i pravnih lica,

f) nadležni sudovi, drugi nadležni organi ili ovlaštena lica u vezi sa postupkom izvršenja ili obezbjeđenja na imovini imaoca računa.

 

Član 9.
(Način davanja i korištenja podataka iz Registra)

 

(1) Agencija je ovlaštena da, na osnovu podnesenog zahtjeva u pisanoj formi ili elektronskom obliku, podatke iz Registra dostavi, odnosno omogući pristup tim podacima:

a) ako je lice na koje se ti podaci odnose prethodno dalo pismeni pristanak,

b) na osnovu odluke ili zahtjeva nadležnog suda,

c) Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, radi vršenja nadzora nad ovlaštenim organizacijama u skladu sa Zakonom,

d) ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, organu nadležnom za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i organu nadležnom za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, u skladu sa propisima,

e) Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i drugom kontrolnom organu u skladu s propisima kojima se uređuju poslovi iz njihove nadležnosti,

f) advokatima radi preduzimanja pravnih radnji s ciljem pružanja pravne pomoći zastupanja fizičkih i pravnih lica u ostvarivanju njihovih potraživanja uz priloženu punomoć stranke,

g) u vezi s postupkom izvršenja ili osiguranja na imovini imaoca računa, na osnovu zahtjeva suda, drugog nadležnog organa ili ovlaštenog lica koje u skladu sa posebnim zakonom ima pravni interes za prinudno ostvarenje potraživanja u tom postupku.

(2) Korisnici podatke iz Registra mogu koristiti radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene nadležnosti isključivo u svrhu za koju su pribavljeni i ne mogu ih dalje saopštavati ili dostavljati trećim licima, niti tim licima omogućiti pristup ovim podacima, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom.

 

Član 10.
(Obaveze drugih lica u pogledu korištenja podataka)

 

Član 9. stav (2) ovog Uputstva primjenjuje se i na lica koja su zaposlena ili angažovana, odnosno koja su bila zaposlena ili angažovana kod korisnika podataka iz člana 8. ovog Uputstva, a kojima su podaci učinjeni dostupnim, kao i druga lica kojima su zbog prirode njihovog posla ti podaci učinjeni dostupnim.
 

Član 11.
(Zahtjev za dostavljanje podataka)

 

(1) Zahtjev za dostavljanje podataka iz Registra, osim podataka utvrđenih zakonom kojim se uređuje upravni postupak, mora da sadrži podatke o pravnom osnovu i svrsi korištenja ličnih podataka, kao i druge podatke koji su propisani ovim Uputstvom.

(2) Agencija je odgovorna da dostavlja podatke subjektima iz člana 8. ovog Uputstva u skladu sa Zakonom i propisom kojim se uređuje upravni postupak.

(3) Agencija podatke iz Registra kontinuirano ažurira odmah nakon prijema obavještenja od ovlaštenih organizacija o promjenama podataka, te osigurava sigurnost i povjerljivost podataka i poduzima sve tehničke i organizacione mjere u cilju zaštite i tajnosti podataka, u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima se uređuju poslovna tajna i zaštita ličnih podataka.

(4) Zaposleni u Agenciji koji obrađuju podatke iz Registra dužni su čuvati tajnost podataka, pridržavati se utvrđenog načina zaštite podataka i obrađivati podatke na način koji odredi Agencija.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 12.
(Stupanje na snagu)

 

Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 01-02-2-4144-2/2021
08. decembra/prosinca
2021. godine


Predsjednik
Upravnog odbora
Dr. sci. Dragan Prusina, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.