Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

21.09.2022. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
legalizacija

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 93, 21.09.2022. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske, donosim 

UKAZ 

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Trideset petoj posebnoj sjednici, održanoj 14. septembra 2022. godine, a Vijeće naroda 21. septembra 2022. godine konstatiralo da se usvo- jeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj. 

Broj: 01-020-4300/22
21. septembra 2022. godine

Banjaluka 

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r. 

 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH
OBJEKATA 

Član 1.

U Zakonu o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 62/18) poslije člana 1. dodaje se novi član 1a, koji glasi: 

“Član 1a. 

Legalizacija objekata predstavlja opći interes za Republiku Srpsku, koji se ostvaruje primjenom odredaba ovog zakona”. 

Član 2. Član 8. mijenja se i glasi: 

“Član 8. 

(1) Objekti izgrađeni do kraja 1991. godine smatraju se legalno izgrađenim, o čemu nadležni organ donosi rješenje kojim se utvrđuje legalnost objekta, a na osnovu nekih od sljedećih dokaza: 

1) aerofotogrametrijskog snimka, ako je izvršeno za po- dručje jedinice lokalne samouprave do kraja 1991. godine, 

2) evidencija nadležnih organa, ukoliko je objekat evi- dentiran, 

3) kupoprodajnog ugovora zaključenog do tog perioda, 

4) ugovora o građenju, zaključenog do tog perioda, 

5) drugih dokaza, a u skladu sa Zakonom o općem uprav- nom postupku, na osnovu kojih se može utvrditi da je obje- kat izgrađen do kraja 1991. godine. 

(2) Legalno izgrađenim objektima smatraju se i indivi- dualni stambeni i individualni stambeno-poslovni objekti, čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2 i po- moćni objekti koji su u funkciji glavnog objekta (garaže, ljetne kuhinje, ostave i sl.), osim složenih objekata u smislu Zakona o uređenju prostora i građenju, a koji su izgrađeni do 31. decembra 2013. godine i koji se nalaze na digitalnim ortofoto planovima Republike Srpske izrađenim od 2012. do 2013. godine, sa kojim raspolaže Republička uprava za geo- detske i imovinsko-pravne poslove ili čije se postojanje do 31. decembra 2013. godine može dokazati na osnovu drugih dokaza iz stava 1. ovog člana, o čemu nadležni organ donosi rješenje kojim se utvrđuje legalnost objekta. 

(3) Za objekte iz stava 2. ovog člana za koje je vlasnik objekta podnio zahtjev za donošenje rješenja o legalnosti, dokaz da se objekat nalazi na digitalnim ortofoto planovi- ma pribavlja po službenoj dužnosti organ jedinice lokalne samouprave nadležan za legalizaciju objekata, a Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dužna je da na zahtjev tog organa izda uvjerenje da li se objekat nalazi na navedenom digitalnom planu. 

(4) Rješenje iz st. 1. i 2. ovog člana obavezno sadrži podatke o građevinskoj parceli na kojoj je objekat izgra- đen, dimenzije i spratnost objekta, bruto građevinsku i korisnu površinu objekta i druge podatke ovisno o vrsti objekta.

(5) Za objekte iz ovog člana postupak izdavanja upotreb- ne dozvole provodi se prema članu 141a. Zakona o uređe- nju prostora i građenju, a rješenje o utvrđivanju legalnosti objekta, uz dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima, predstavlja osnov za podnošenje zahtjeva za izdavanje upo- trebne dozvole. 

(6) Izuzetno od stava 5. ovog člana, za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte iz st. 1. i 2. ovog člana, za koje su riješeni imovinsko-pravni od- nosi, rješenje iz stava 1, odnosno rješenje iz stava 2. ovog člana zamjenjuje naknadnu građevinsku i upotrebnu dozvo- lu. 

(7) Objekti iz ovog člana koji su nakon 1991. godine, odnosno nakon 2013. godine bespravno dograđeni ili na- dograđeni podliježu legalizaciji, s tim što investitor plaća troškove legalizacije za razliku korisne površine. 

(8) Vlasnici objekata iz st. 1. i 2. ovog člana oslobađaju se plaćanja posebne naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, u skladu sa uvjetima propisanim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. 

(9) Republički i drugi organi uprave podnosiocu zahtjeva ili organu koji vodi postupak legalizacije izdaju dokaze po- trebne za utvrđivanje legalnosti objekata iz ovog člana, bez naplaćivanja naknada ili drugih troškova”. 

Član 3.
U članu 12. stav 2. mijenja se i glasi: 

“(2) Odlukom iz stava 1. ovog člana propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na subvencije, način dokazivanja statu- sa lica koja ostvaruju to pravo i drugi dokazi za ostvarivanje prava iz ovog zakona, visina subvencije, koja za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide I. i II. kategorije može iznositi i 100%, te način plaćanja naknada iz člana 11. ovog zakona i drugo”. 

Član 4.
U članu 16. stav 1. mijenja se i glasi: 

“(1) Ako je zahtjev za legalizaciju podnesen, nadležni ur- banističko-građevinski inspektor će, na zahtjev investitora, odnosno vlasnika bespravnog objekta, zaključkom prekinuti postupak izvršenja rješenja o uklanjanju bespravnog objekta do pravosnažnog okončanja postupka legalizacije”. 

Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi: 

“(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je inspektor rješenjem o uklanjanju bespravnog objekta utvrdio da je be- spravna izgradnja započeta nakon 18. jula 2018. godine ili ako je u odgovarajućem postupku već utvrđeno da bi zadrža- vanje tog objekta ili dijela objekta onemogućilo privođenje zemljišta na kojem je izgrađen krajnjoj namjeni u skladu sa provedbenim dokumentom prostornog uređenja, inspektor će rješenjem odbiti zahtjev za donošenje zaključka o prekidu postupka izvršenja rješenja o uklanjanju bespravnog objekta u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva”. 

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4. 

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”. 

 

Broj: 02/1-021-976/22
14. septembra 2022. godine

Banjaluka 

 

Predsjedni Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.