Izmjene Pravilnika o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanja na području KS

06.10.2022. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
liste čekanja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanja na području Kantona Sarajevo

Službene novine Kantona Sarajevo broj 40/22 (6.10.2022.)

Na osnovu člana 13. stav (1) tačka 1), 2) i 3) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10, 75/13) kojim su utvrđene mjere za osiguranje i provođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na području kantona, a sa ciljem ostvarivanja društvene brige za zdravlje građana na nivou Kantona Sarajevo, Ministar zdravstva Kantona Sarajevo donosi 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM USLUGAMA ZA KOJE SE NE MOŽE FORMIRATI LISTA ČEKANJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 


 

Član 1 

 

U Pravilniku o zdravtsvenim uslugama za koje se ne može formirati Lista čekanja na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/22) u članu 4. dodaje se stav novi stav koji glasi: 

"(5) Zdravstvene usluge iz priloga 1. ovog pravilnika imaju tretman hitnih usluga za koje se ne može formirati lista čekanja, te ne podliježu naplati ličnog učešća osiguranih lica". 

 

Član 2. 

 

Član 5. mijenja se i glasi: 

 

"(1) U slučaju ostvarivanja usluge u skladu sa članom 4. stav (3) ovog pravilnika, osigurano lice ima pravo na refundaciju sredstava od Zavoda, najviše do iznosa propisanog po zvaničnom cjenovniku utvrđenom od strane Federacije BiH a u svakom slučaju ne više od zvaničnog cjenovnika ustanove u kojoj je pružena zdravstvena usluga. 

(2) Za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene zvaničnim cjenovnikom Federacije BiH refundirat će se iznos prema zvaničnom cjenovniku ustanove koja je pružila zdravstvenu uslugu. 

(3) U slučaju da se cijena zdravstvene usluge koju osiguranik plati i zvanična cijena utvrđena od strane Federacije BiH razlikuju, razliku snosi osiguranik iz ličnih sredstava. 

(4) Zavod je dužan izvršiti refundaciju sredstava u roku do 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

(5) Sredstva za refundaciju osiguranom licu, Zavod obezbjeđuje umanjenjem sredstava ugovornoj ustanovi koja nije obavila uslugu u planiranom roku. 

(6) Refundaciju sredstava, pod uslovima koji važe za osiguranika, može tražiti i zdravstvena ustanova koja je uslugu pružila. 

(7) Uz zahtjev za refundaciju, zdravstvena ustanova je dužna dostaviti dokaze kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz ovog Pravilnika (original uputnica sa naznakom narudžbe u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, potvrda o naručivanju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ukoliko je izdata posebno, dokumentacija koja dokazuje ispunjenost uslova propisanih ovim pravilnikom), te dokaz da je usluga pružena (originalni račun i izjavu pacijenta)." 

 

Član 3. 

 

U članu 8. stav (5) mijenja se i glasi: 

"Ako se zdravstvena usluga ne može pružiti u roku datom u Prilogu 1. ovog pravilnika, zdravstvena usluga se osiguranom licu pruža u drugoj ustanovi u skladu sa stavom (3) član 4. ovog pravilnika" 

 

Član 4. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". 
 

Broj 10-33-32390-3/22
19. septembra 2022. godine
Sarajevo 


Ministar
Prof. dr. Haris Vranić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.