Pravilnik o izgledu službenih legitimacija javnih tužilaca i stručnih saradnika u tužilaštvima RS

17.10.2022. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
službene legitimacije

Ovim pravilnikom propisuju se izgled i sadržaj službenih legitimacija javnih tužilaca (u daljem tekstu: tužilaca) i stručnih saradnika u javnim tužilaštvima Republike Srpske (u daljem tekstu: tužilaštva), postupak izdavanja službenih legitimacija, zamjena i vođenje evidencije o izdatim i zamijenjenim službenim legitimacijama.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 101, 17.10.2022.

 

Na osnovu člana 10. i člana 46. st. 7. i 8. Zakona o jav- nim tužilaštvima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 69/16), glavni republički javni tužilac donosi

 

PRAVILNIK

O IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENIH LEGITIMACIJA JAVNIH TUŽILACA I STRUČNIH SARADNIKA U TUŽILAŠTVIMA REPUBLIKE SRPSKE

I - Opšte odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se izgled i sadržaj službenih legitimacija javnih tužilaca (u daljem tekstu: tužilaca) i stručnih saradnika u javnim tužilaštvima Republike Srpske (u daljem tekstu: tužilaštva), postupak izdavanja službenih legitimacija, zamjena i vođenje evidencije o izdatim i zamijenjenim službenim legitimacijama.

Član 2.

(1) Službena legitimacija izdaje se tužiocu nakon donošenja odluke o imenovanju od strane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.

(2) Službena legitimacija izdaje se stručnom saradniku nakon donošenja rješenja o zasnivanju radnog odnosa u tužilaštvu.

(3) Službene legitimacije izdaje glavni republički tužilac.

Član 3.

(1) Službena legitimacija predstavlja javnu ispravu kojom tužilac, odnosno stručni saradnik dokazuje svoju službenu funkciju, identitet i ovlašćenja predviđena zakonom.

(2) Korisnik službene legitimacije dužan je nositi legitimaciju za vrijeme vršenja službene dužnosti.

II - Izgled i sadržaj službene legitimacije

Član 4.

(1) Službena legitimacija tužilaca i stručnih saradnika je dimenzija 140 x 70 x 90 mm, urađena na bijelom papiru, u tvrdom kožnom povezu, crne boje.

(2) Prednja strana službene legitimacije sadrži natpis Republika Srpska, naziv tužilaštva i oznaku “službena legitimacija”.

(3) Na prednjoj strani službene legitimacije utisnut je amblem Republike Srpske.

(4) Unutrašnja lijeva strana službene legitimacije sadrži fotografiju korisnika legitimacije sa pečatom Republičkog tužilaštva, JMB lica na koje glasi legiti- macija, ime, prezime, funkciju, datum izdavanja i potpis glavnog republičkog tužioca.

(5) Unutrašnja desna strana službene legitimacije sadrži naznaku da lice na koje glasi legitimacija ima ovlašćenja koja mu pripadaju po Zakonu o tužilaštvima Republike Srpske, Zakonu o krivičnom postupku i drugim propisima, mjesto i datum, kao i registarski broj legiti-macije.

(6) Sadržaj službene legitimacije štampa se na ćiriličnom i latiničnom pismu.

(7) Izgled legitimacije prikazuje se na obrascima u prilozima 1, 2, 3. i 4, koji su sastavni dio ovog pravilnika.

Član 5.

(1) Službena legitimacija tužioca i stručnog sarad- nika izdaje se na zahtjev glavnog tužioca tužilaštva u koje je tužilac izabran, odnosno u kojem je stručni saradnik zasnovao radni odnos.

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana sadrži lične podatke o licu za koje se traži službena legitimacija predviđena u obrascu legitimacije i dvije fotografije.

(3) Zahtjev za izdavanje službene legitimacije podnosi se glavnom republičkom tužiocu.

III - Gubitak, oštećenje i zamjena službene legitimacije

Član 6.

(1) U slučaju gubitka ili znatnijeg oštećenja službene legitimacije, lice na koje glasi legitimacija dužno je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, obavijestiti glavnog republičkog tužioca i sačiniti službenu zabilješku o okolnostima pod kojima se to dogodilo radi utvrđivanja eventualne odgovornosti korisnika legitimacije i preduzimanja potrebnih mjera i izdavanja nove legitimacije.

(2) Nova legitimacija će se izdati u skladu sa članom 4. ovog pravilnika nakon što se izgubljena, oštećena ili na drugi način nestala legitimacija objavi nevažećom u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(3) Rješenje kojim se službena legitimacija oglašava nevažećom donosi glavni republički tužilac.

(4) Rješenje iz stava 3. je konačno i protiv njega se ne može pokrenuti upravni spor.

(5) Nova službena legitimacija će se izdati i ukoliko su nastupile promjene ličnog identiteta imaoca bitne sa aspekta mogućnosti njegove identifikacije, o čemu odlu- čuje glavni republički tužilac.

(6) Službene legitimacije koje su iz bilo kojeg razloga povučene iz upotrebe uništava komisija koju imenuje glav- ni republički tužilac.

Član 7.

(1) Tužilac koji iz bilo kojeg razloga bude razrije- šen dužnosti tužioca, odnosno stručni saradnik kojem iz bilo kojeg razloga prestane radni odnos u tužilaštvu dužan je odmah, a najkasnije u roku od sedam dana, vratiti službenu legitimaciju glavnom okružnom, odnosno glavnom republičkom tužiocu.

(2) Glavni okružni tužilac službenu legitimaciju iz stava 1. ovog člana dužan je odmah ili najkasnije u roku od sedam dana dostaviti glavnom republičkom tu- žiocu.

(3) Ukoliko tužilac ili stručni saradnik ne vrate službenu legitimaciju, glavni okružni, odnosno glavni republički tužilac dužni su preduzeti sve mjere kako bi ista bila vraćena.

(4) Ukoliko tužilac ili stručni saradnik i nakon preduzetih mjera od strane glavnog okružnog, odnosno glavnog republičkog tužioca ne vrate službenu legitimaciju u predviđenom roku, glavni republički tužilac legitima- ciju oglašava nevažećom u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 8.

(1) Republičko tužilaštvo Republike Srpske vodi evidenciju o izdatim službenim legitimacijama posebno za tužioce, a posebno za stručne saradnike.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) ime i prezime korisnika službene legitimacije,

2) funkciju koju obavlja,

3) registarski broj,

4) naziv i mjesto tužilaštva u kojem je korisnik slu- žbene legitimacije zaposlen,

5) broj i datum izdavanja legitimacije, 6) datum razduženja i napomenu.

IV - Završne odredbe

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 10.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o službenim legitimacijama tužilaca i ozna- kama na vozilima tužilaštava Republike Srpske, broj: A-319/04, od 23.4.2004. godine, objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 40/04.

 

Broj: A-370/21

9. novembra 2021. godine

Banja Luka

 

Glavni republički tužilac, Mahmut Švraka, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.