Pravilnik o kriterijima i postupku za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima

02.09.2022. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
audiovizuelne djelatnosti

Ovim pravilnikom propisuju se učesnici za svaku vrstu projekta posebno, kao i postupak utvrđivanja ispunjenosti kriterija za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima koji se finansiraju ili sufinansiraju iz sredstava Audiovizuelnog centra Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 84, 02.09.2022.

 

Na osnovu člana 50. stav 9. Zakona o audio-vizuelnim djelatnostima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 56/22), direktor Javne ustanove Audio-vizuelni centar Repupblike Srpske, augusta 2022. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA IZBOR PROJEKATA U AUDIO-VIZUELNIM DJELATNOSTIMA

 

GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se učesnici za svaku vrstu projekta posebno, kao i postupak utvrđivanja ispunjenosti kriterija za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima koji se finansiraju ili sufinansiraju iz sredstava Audio-vizuelnog centra Republike Srpske (u daljem tekstu: Centar).

Član 2.

(1) Prijavu na javni konkurs za razvoj projekata audio-vizu- elnih djela, za proizvodnju audio-vizuelnih djela, za manjinske koprodukcije, za TV serije i za druge oblike audio-vizuelnog stvaralaštva mogu podnijeti samostalni preduzetnici i pravna lica koja ispunjavaju uvjete propisane odgovarajućim javnim konkursom za razvoj projekata audio-vizuelnih djela, odnosno javnim konkursom za proizvodnju audio-vizuelnih djela, za manjinske koprodukcije, za TV serije i za druge oblike audio- vizuelnog stvaralaštva.

(2) Prijavu na javni konkurs za razvoj scenarija audio- vizuelnih djela mogu podnijeti fizička lica koja ispunjavaju uvjete propisane odgovarajućim javnim konkursom za ra- zvoj scenarija audio-vizuelnih djela.

(3) Na javni konkurs iz stava 1. ovog člana mogu se pri- javljivati projekti iz oblasti audio-vizuelnih djelatnosti na- mijenjeni prvenstveno javnom prikazivanju u bioskopima

u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika).

Član 3.

Kriteriji za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatno- stima koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Centra, u skladu sa Zakonom o audio-vizuelnim djelatnostima (u da- ljem tekstu: Zakon) su sljedeći:

1) da je projekat u audio-vizuelnoj djelatnosti od značaja za Republiku,

2) da se radi o izvodljivom projektu u audio-vizuelnoj djelatnosti, koji ima značajnu umjetničku i produkcijsku vrijednost,

3) da učešće umjetničkih i tehničkih saradnika u projektu u audio-vizuelnoj djelatnosti osigurava promociju i značajno doprinosi razvoju audio-vizuelne djelatnosti Republike,

4) originalnost, autentičnost ideje, teme i sadržaja sce- narija,

5) inovativnost, ubjedljivost scenarija i doprinos razvoju filmske umjetnosti,

6) narativna struktura scenarija, karakterizacija likova i uvjerljivost dijaloga,

7) ocjena doprinosa značaju domaće audio-vizuelne dje- latnosti,

8) doprinos scenarija u predstavljanju duha vremena,

9) očekivana privlačnost projekta za domaći i međuna- rodni kulturni prostor,

10) izvodljivost projekta u audio-vizuelnoj djelatnosti: budžet, složenost snimanja, plan i termini snimanja.

Član 4.

(1) Centar raspisuje javni konkurs za finansiranje ili su- finansiranje projekata za razvoj i podršku audio-vizuelnim djelatnostima.

(2) Javni konkurs iz stava 1. ovog člana otvoren je za podnošenje prijava najmanje 30 dana od dana objave, a obja- vljuje se u jednim dnevnim novinama koje izlaze na podru- čju Republike i na internet stranici Centra.

(3) Javni konkurs sadrži vrstu projekata, uvjete učešća na konkursu, spisak konkursne dokumentacije, rok i način pod- nošenja prijave, maksimalan iznos sredstava koji se mogu dodijeliti podnosiocu prijave, pojedinačnu odgovornost pod- nosioca prijave za ispravnost dostavljenog projekta u skladu sa konkursom, kriterije na osnovu kojih se vrši vrednovanje projekata, rok i način donošenja odluke, vrstu i dinamiku do- dijeljenih sredstava, kao i spisak prihvatljivih troškova pri pravdanju odobrenih sredstava dobitnika na javnom konkur- su Centra, s izuzetkom konkursa za razvoj scenarija.

(4) Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu da se dodjeljuju za: 1) finansiranje razvoja scenarija audio-vizuelnih djelâ, 2) sufinansiranje razvoja projekata audio-vizuelnih djelâ,

3) sufinansiranje proizvodnje audio-vizuelnih djelâ: du- gometražni igrani filmovi, dugometražni dokumentarni fil- movi, kratkometražni igrani filmovi, kratkometražni doku- mentarni filmovi, animirani filmovi i eksperimentalni filmo- vi, video-igre i ostale vrste audio-vizuelnih djelâ,

4) sufinansiranje manjinske koprodukcije,

5) sufinansiranje televizijske serije,

6) sufinansiranje drugih oblika audio-vizuelnog stvara- laštva.

Član 5.

(1) Za svaku vrstu projekta iz člana 4. stav 4. ovog pravilni- ka u tabeli za ocjenjivanje, koja se nalazi u Prilogu 1. ovog pra- vilnika i čini njegov sastavni dio, razrađeni su kriteriji propisani Zakonom i članom 3. ovog pravilnika.

 

(2) Ocjenjivanje projekata koji su prijavljeni na jav- ni konkurs vrši se sistemom bodovanja u ovisnosti o vrsti projekta u skladu sa razradom kriterija za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima i tabelom za ocjenjivanje iz stava 1. ovog člana.

(3) Maksimalan broj bodova koji projekat može ostvari- ti u postupku ocjenjivanja prijavljenih projekata na javnom konkursu na osnovu zbira dodijeljenih bodova po svim krite- rijima je 105 bodova.

(4) Da bi se projekat kvalificirao po osnovu javnog kon- kursa za finansiranje i sufinansiranje mora da osvoji najma- nje 51 bod.

Član 6.

Podnosilac prijave na javni konkurs obavezan je da prilo-

ži sljedeću dokumentaciju:

1) popunjen obrazac prijave, koji se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio,

2) uvjerenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu fi- zičkog lica koje se prijavljuje na konkurs za razvoj scenarija, odnosno, uvjerenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu osnivača pravnog lica i samostalnog preduzetnika, na kon- kurse za razvoj projekta, za proizvodnju audio-vizuelnih dje- la, za manjinske koprodukcije, za televizijske serije i druge oblike audio-vizuelnog stvaralaštva i rješenje ili izvod o re- gistraciji produkcijske kuće koji sadrži podatke o poslovnom nazivu pravnog lica i samostalnog preduzetnika, sjedištu, matičnom broju, poreznom identifikacionom broju i prete- žnoj djelatnosti pravnog lica i samostalnog preduzetnika,

3) detaljan opis projekta sa relevantnim pratećim dokumen- tima i dokazima, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa,

4) spisak članova autorsko-producentskog tima projek- ta sa profesionalnim biografijama i profil pravnog lica i sa- mostalnog preduzetnika, kada se na konkurs mogu prijaviti pravna lica i samostalni preduzetnici,

5) ovjerenu izjavu kod nadležnog organa jedinice lokal- ne samouprave o prethodno dobivenim sredstvima po osnovu drugih javnih konkursa u Republici, koja se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, prilikom prijave na sve konkurse, izuzev konkursa za finansiranje razvoja scenarija,

6) Centar može pojedinačno za svaku vrstu projekta tra- žiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz do- kumentaciju navedenu u t. od 1. do 5. ovog stava.

Član 7.

(1) Dokumentacija se dostavlja na obrascima koji se na-

laze u prilogu poziva na javni konkurs kada su za određenu dokumentaciju propisani obavezni obrasci i čine sastavni dio poziva na javni konkurs.

(2) Dokumentacija koja ne bude popunjena na propisa- nim obrascima neće biti uzeta u razmatranje, osim u sluča- ju kada Centar traži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave.

(3) Dokumentacija se dostavlja u elektronskoj formi na adresu navedenu u tekstu konkursa.

(4) Učesnici na javnom konkursu kojima budu odobrena sredstva dužni su da nakon obavijesti Centra dostave doku- mentaciju Centru u štampanoj formi.

(5) Dokumentacija iz stava 4. ovog člana dostavlja se u obimu koji Centar traži od učesnika.

Član 8.

(1) Vrednovanje projekata vrši Komisija za vrednovanje

projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju direktor Centra imenuje rješenjem u skladu sa Zakonom.

(2) Komisiju čine tri člana iz reda afirmiranih audio-vi- zuelnih radnika, od kojih je najmanje jedan član državljanin Republike sa prebivalištem na teritoriji Republike.

(3) Zadatak članova Komisije je da, na osnovu kriteri- ja utvrđenih Zakonom, ovim pravilnikom i tekstom javnog

konkursa, profesionalno i objektivno izvrše procjenu i struč- no vrednovanje dostavljenih projekata, te na osnovu toga predlože direktoru rang-listu projekata i iznose za finansira- nje, odnosno sufinansiranje.

(4) Direktor Centra sa svakim članom Komisije potpisu- je ugovor kojim se definiraju prava i obaveze.

Član 9.

(1) Obaveza članova Komisije iz člana 8. stav 1. ovog pravilnika je da prilikom imenovanja i u toku cijelog postup- ka javnog konkursa vode računa o svim okolnostima koje dovode ili bi mogle dovesti do sukoba interesa u skladu sa propisima kojima je uređena oblast sukoba interesa tokom razmatranja pristiglih prijava na javni konkurs.

(2) O postojanju sukoba interesa iz stava 1. ovog člana čla- novi Komisije dužni su obavijestiti Centar, odnosno po pozivu Centra potpisati izjavu kojom pod punom materijalnom i kri- vičnom odgovornošću garantiraju da nisu u sukobu interesa.

Član 10.

(1) Članovi Komisije se obavezuju da će podatke do ko- jih dođu u toku provođenja postupka javnog konkursa čuvati kao profesionalnu tajnu.

Član 11.

(1) Nakon zatvaranja javnog konkursa, direktor Centra pristigle prijave dostavlja Komisiji koja vrši procjenu i struč- no vrednovanje dostavljenih projekata.

(2) Nakon što je Komisija izvršila stručno vrednovanje projekata, direktoru Centra dostavlja prijedlog rang-liste, izvještaj o procjeni i stručnom vrednovanju dostavljenih pro- jekata sa pismenim obrazloženjima i predloženim iznosima za finansiranje ili sufinansiranje projekata.

(3) Na osnovu predložene rang-liste i izvještaja Komi- sije, direktor Centra donosi rješenje o finansiranju ili sufinan- siranju projekta u skladu sa raspoloživim sredstvima Centra.

(4) Protiv rješenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Upravnom odboru Centra u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

(5) Najveći iznos koji se može dodijeliti za sufinansiranje jednog projekta ne može biti veći od 80% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta.

(6) Rang-lista projekata koji će biti finansirani ili sufi- nansirani objavljuje se na internet stranici Centra.

Član 12.

(1) Direktor Centra, sa dobitnikom kome su odobrena sredstva za sufinansiranje projekta, zaključuje ugovor kojim se reguliraju uvjeti, način, rokovi, isplata i namjensko kori- štenje odobrenih sredstava.

(2) Direktor Centra, sa dobitnikom kome su odobrena sredstva za finansiranje projekta, zaključuje ugovor kojim se reguliraju uvjeti, način, rokovi i isplata sredstava.

(3) Ukoliko podnosilac prijave na javni konkurs, kojem su odobrena sredstva za finansiranje i sufinansiranje projek- ta, ne potpiše ugovor iz st. 1. i 2. ovog člana u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, smatrat će se da je odu- stao od prijave na javni konkurs.

Član 13.

(1) Fizičko lice koje se prijavilo na konkurs za razvoj scenarija i kome su na konkursu odobrena sredstva za finan- siranje razvoja scenarija potpisuje ugovor o autorskom djelu sa Centrom u skladu sa propisima kojima je uređena oblast autorskog i srodnih prava.

(2) Fizičko lice iz stava 1. ovog člana dužno je da u vre- menskom roku koji je definiran ugovorom iz stava 1. ovog člana dostavi Centru završnu verziju scenarija.

(3) Završna verzija scenarija iz stava 2. ovog člana po- drazumijeva scenario odgovarajućeg sadržaja i obima koji je definiran ugovorom u odnosu na javni konkurs za koji je podnijeta prijava.

Član 14.

(1) Pravno lice i samostalni preduzetnik čijem projek- tu je odobreno sufinansiranje od strane Centra dužan je da prilikom realizacije projekta sredstva koristi za odobrene namjene u realizaciji projekta, u skladu sa zaključenim ugovorom.

(2) Dobitnik sredstava sufinansiranja iz stava 1. ovog člana treba da dostavi detaljan narativni i finansijski izvje- štaj o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih na javnom konkursu Centra sa prikazanim cjelokupnim budžetom naj- kasnije 30 dana od dana završetka realizacije projekta ili na način i u roku definiranim u ugovoru.

(3) Narativni i finansijski izvještaj dostavljaju se na obra- scu, koji se nalazi u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Uz finansijski izvještaj iz stava 3. ovog člana dosta- vljaju se:

1) skenovi svih računa,

2) skenovi ugovora o isplaćenim honorarima, kao i doka- ze o izmirenim poreznim obavezama,

3) dokaze o svim ostalim eventualnim plaćanjima i izmi- rivanju obaveza po osnovu ostalih plaćanja.

(5) Ukoliko dobitnik sredstava sufinansiranja iz stava 1. ovog člana koji treba da dostavi detaljan narativni i finan- sijski izvještaj o namjenskom utrošku ne dostavi narativni i finansijski izvještaj u roku iz stava 2. ovog člana, Centar će pismenim putem tražiti dostavljanje izvještaja u naknadno ostavljenom roku.

(6) Ukoliko dobitnik sredstava sufinansiranja iz stava 1. ovog člana koji treba da dostavi detaljan narativni i finansij- ski izvještaj o namjenskom utrošku u propisanom roku iz st. 3. i 4. ovog člana ne dostavi izvještaj ili ukoliko Centar uoči nepravilnosti u izvještaju, Centar će tražiti povrat sredstava, a dobitnik neće imati pravo učešća na javnom konkursu za sufinansiranje projekata naredne tri godine.

(7) U slučaju da dobitnik ne izvrši povrat sredstava, Cen- tar će pokrenuti spor kod nadležnog suda.

Član 15.

(1) Dobitnici sredstava na javnom konkursu imaju pravo

da 10% od ukupnih sredstava dodijeljenih od strane Centra utroše za administrativne troškove.

(2) Troškovi reprezentacije u smislu ovog pravilnika podrazumijevaju usluge keteringa na lokacijama snimanja i obilaska lokacija za učesnike projekta.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana u opravdanim sluča- jevima direktor Centra može odobriti i druge troškove repre- zentacije.

(4) Troškovi prijevoza i smještaja pravdaju se u skladu sa Uredbom, kojom je uređena oblast naknada za službena pu- tovanja u zemlji i inozemstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske.

Član 16.

(1) Kopije računa i dokazi o izvršenim uplatama dostavljaju se elektronski na zvaničnu elektronsku adresu Centra.

(2) Sva dokumentacija, kao i dokazi o izvršenim upla- tama, moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlašćenog lica korisnika.

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 2-174/22

23. augusta 2022. godine

Banja Luka

 

V.d. direktora,

Anja Ilić, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.