Odluka o visini referentne tržišne cijene električne energije u sistemu podsticaja

19.10.2022. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
eelektrična energija

Ovom odlukom utvrđuje se visina referentne tržišne cijene koja se koristi u sistemu podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za obračun premije proizvođačima koji su ostvarili pravo na podsticaj u skladu sa propisima.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 102, 19.10.2022.

 

Na osnovu člana 31. stav 5. Zakona o obnovljivim izvorima energije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/22) i člana 33. stav 1. tačka v) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 52. redovnoj sjednici, održanoj 7. oktobra 2022. godine, u Trebinju, donijela je

 

ODLUKU

O VISINI REFERENTNE TRŽIŠNE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE U SISTEMU PODSTICAJA

I

Ovom odlukom utvrđuje se visina referentne tržišne cijene koja se koristi u sistemu podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za obračun premije proizvođačima koji su ostvarili pravo na podsticaj u skladu sa propisima.

II

Referentna tržišna cijena utvrđuje se u iznosu od 0,803 KM/kWh i ne sadrži porez na dodanu vrijednost (PDV).

III

Referentnu tržišnu cijenu iz tačke II primjenjuje Operator sistema podsticaja za obračun premije za električnu energiju:

1. proizvedenu u malom postrojenju koju proizvođač, koji je ostvario pravo na podsticaj, prodaje na tržištu ili koju koristi za sopstvene potrebe,

2. obračun tržišne premije za električnu energiju proizvedenu u velikim postrojenjima za ponuđače izabrane u postupku aukcije i

3. za obračun premije za proizvodna postrojenja koja su ostvarila pravo na podsticaj u vidu premije za potrošnju električne energije za vlastite potrebe ili za prodaju na tržištu do 30. juna 2022. godine, pri čemu se premija utvrđuje kao razlika između odgovarajuće garantovane ot- kupne cijene i referentne tržišne cijene iz tačke I ove odluke.

IV

Referentna tržišna cijena iz tačke I primjenjuje se za obračun premije za električnu energiju proizvedenu u IV kvartalu 2022. godine, odnosno u periodu od 1. oktobra 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

V

Početkom primjene ove odluke prestaje se primjenjiva- ti tržišna referentna cijena utvrđena Odlukom o visini referentne tržišne cijene električne energije u sistemu podsticaja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 72/22).

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na internet stranici Regulatorne komisije.

 

Obrazloženje

Na osnovu odredbe člana 31. stav 5. Zakona o obnovljivim izvorima energije - u daljem tekstu: Zakon (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/22), Regulatorna ko- misija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je nadležna da utvrdi referentnu tržišnu cijenu najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni kvartal, kao prosječnu ostvarenu veleprodajnu cijenu ostvarenu u prethodnom kvartalu u Bosni i Hercegovini i/ili na dvije berze u zemljama u okruženju.

Na 52. redovnoj sjednici, održanoj 7. oktobra 2022. go- dine, Regulatorna komisija je razmotrila Prijedlog odluke o visini referentne tržišne cijene električne energije u sistemu podsticaja.

Odredbama člana 31. st. 4. i 5. Zakona propisano je da Operator sistema podsticaja primjenjuje referentnu tržišnu cijenu kod obračuna premije za električnu energiju proizvedenu u malom postrojenju koju proizvođač prodaje na tržištu ili koju koristi za sopstvene potrebe. Premije za električnu energiju utrošenu za vlastite potrebe i električnu energiju prodatu na tržištu su promjenljive i utvrđuju se kao razlika između garantovane otkupne cijene koja je na snazi u momentu zaključenja prvog ugovora o podsticaju sa Operatorom sistema podsticaja i referentne tržišne cijene.

Odredbama člana 35. st. 1. i 2. Zakona propisano je da Operator sistema podsticaja primjenjuje referentnu tržišnu cijenu za obračun tržišne premije za električ- nu energiju proizvedenu u velikim postrojenjima za ponuđače izabrane u postupku aukcije. U ovom slučaju trži- šna premija je takođe promjenljiva i izračunava se kao razlika između prodajne cijene električne energije po- nuđača iz postupka aukcije i referentne tržišne cijene.

Pored toga, referentnu tržišnu cijenu primjenjuje Operator sistema podsticaja i za obračun premije za električnu energiju proizvedenu u postrojenjima za koje je podsticaj u vidu premije za potrošnju električne energije za vlastite potrebe ili za prodaju na tržištu ostvaren do 30. juna 2022. godine, u skladu sa odredbama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19).

Obračun referentne tržišne cijene zasniva se na odredbi člana 31. stav 5. Zakona, kojom je propisano da se referentna tržišna cijena utvrđuje kao prosječna ostvarena veleprodajna cijena ostvarena u prethodnom kvartalu u Bosni i Hercegovini i/ili na dvije berze u zemljama u okruženju.

Korisnici dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom, izdate od strane Regulatorne komisije, kroz redovno izvještavanje dostavljaju podatke o ostvarenom prometu i prosječnoj ostvarenoj cijeni. Podaci o ostvarenom prometu i prosječnoj cijeni za korisnike dozvole za snabdijevanje II reda koju izdaje Regulatorna komisija u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) dostupni su na internet stranici FERK-a, a podaci o ostvarenom obimu trgovine i prosječnoj cijeni bazne energije na berzama dostupni su na internet strani- cama berzi iz okruženja.

U skladu sa navedenim, te na bazi podataka o ostvarenom obimu trgovine (MWh) i prosječnoj cijeni (KM/MWh) u prethodna tri mjeseca, i to: korisnika dozvole za trgovinu i snabdijevanje koju izdaje Regulatorna komisija, korisnika dozvole za snabdijevanje II reda koju izdaje Regulatorna komisija u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK), dnevnih i mjesečnih izvještaja o ostvarenom obimu trgovine i prosječnoj cijeni bazne energije, na tržištu dan unaprijed, na berzama električne energije u Srbiji (SEEPEX), Hrvat- skoj (CROPEX) i Mađarskoj (HUPX), utvrđena je referent- na tržišna cijena u visini od 0,803 KM/kWh.

Referentna tržišna cijena iz ove odluke primjenjuje se za obračun premije za električnu energiju proizvedenu u četvrtom kvartalu 2022. godine, odnosno u periodu od 1. oktobra 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

S obzirom na naprijed navedeno, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

Broj: 01-396-9/22/P-52-358

7. oktobra 2022. godine

Trebinje

 

Predsjednik, Vladislav Vladičić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.