Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku obavljanja usluga APIF-a

22.07.2022. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
apif

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku obavljanja usluga Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 70, 22.07.2022

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 96/05, 74/10 i 68/13) i člana 17. stav 1. tačka 4. Statuta Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, broj: UO-VII-756/17, od 25.4.2017. godine, Upravni odbor Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, na sjednici održanoj 20.5.2022. godine, uz saglasnost Ministarstva finansija, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA USLUGA AGENCIJE ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima, načinu i postupku obavljanja usluga Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/13) poslije člana 23. dodaje se novi član 23a, koji glasi:

 

“Član 23a.

(1) Nadležni sudovi, organi uprave i lokalne samouprave, kao i druge organizacije, pravna i fizička lica, mogu na internet stranici Agencije, bez dokazivanja pravnog interesa, pregledati, preuzeti i odštampati podatke iz registra poslovnih subjekata.

(2) Podaci iz registra poslovnih subjekata preuzimaju se pojedinačno po poslovnom subjektu u dokumentu koji je: u elektronskom obliku i ima naziv: ‘Aktuelni pregled podata- ka iz registra poslovnih subjekata’ (u daljem tekstu: aktuelni pregled).

(3) Podaci koji se navode u aktuelnom pregledu su trenutno važeći podaci o poslovnom subjektu i u potpunosti od- govaraju podacima u registru poslovnih subjekata.

(4) Aktuelni pregled nema formu elektronskog dokumenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, ne sadrži pečat i potpis ovlašćenog lica Agencije.

(5) Aktuelni pregled sadrži sljedeće:
a) naziv Agencije,
b) naziv aktuelnog pregleda,
v) pregled podataka o poslovnom subjektu,
g) datum i vrijeme preuzimanja podataka iz registra, d) broj strana.

(6) Obrazac i sadržaj aktuelnog pregleda nalazi se u Prilogu ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja-e u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-XLVII-1093-1/22

20. maja 2022. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Upravnog odbora, Radmila Stojnić, s.r.

 

 

Prilog

 

REPUBLIKA SRPSKA

AGENCIJA ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE

 

AKTUELNI PREGLED PODATAKA IZ REGISTRA POSLOVNIH SUBJEKATA

 

U sudski registar, kod subjekta upisa ______________________________, upisani su sljedeći podaci:

MBS: ____________ MB: _____________ JIB: _____________ Carinski broj:

Firma: _______________________________________________________ Skraćena oznaka firme: __________________________________________ Sjedište: ______________________________________________________ Status poslovnog subjekta: ________________

OSNIVAČI SUBJEKTA UPISA
Prezime i ime
_____________________ _____________________________ _________________________

Broj: UO-XLVII-1093-1/22 20. maja 2022. godine Banja Luka

Predsjednik Upravnog odbora, Radmila Stojnić, s.r.

Prilog

KAPITAL SUBJEKTA UPISA

Ugovoreni (upisani) kapital: ____ KM Uplaćeni kapital: ____ KM

 

UDIO OSNIVAČA U KAPITALU

 

Osnivač

 

Ugovoreni kapilal KM

 

Procenat %

 

OSNOVNA (PRETEŽNA) DJELATNOST

 

Dana________________ u________ časova                                                                                                                                                                           

Strana 1/2

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu

Naziv:

 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

 

POSLOVNE JEDINICE SUBJEKTA UPISA

 

LICA OVLAŠĆENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

 

Dana u časova

 

Strana 2/2

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.