Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja centralnog registra preduzetnika

22.07.2022. 16:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
registar

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja centralnog registra preduzetnika

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 70, 22.07.2022.

 

Na osnovu člana 36. stav 4. Zakona o obrtničko-preduzetničkoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 i 84/19) i člana 17. stav 1. tačka 4. Statuta Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, broj: UO-VII-756/17, od 25.4.2017. godine, Upravni odbor Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, na sjednici održanoj 20.5.2022. godine, uz saglasnost Ministarstva privrede i preduzetništva, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA CENTRALNOG REGISTRA PREDUZETNIKA

 

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja centralnog registra preduzetnika (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/13) u članu 6. u stavu 2. riječi: “Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva” zamjenjuju se riječima: “ministarstvu nadležnom za postupak registracije preduzetnika”.

Poslije člana 6. dodaje se novi član 6a, koji glasi:

Član 2.

“Član 6a.

(1) Nadležni sudovi, organi uprave i lokalne samouprave, kao i druge organizacije, pravna i fizička lica, mogu na internet stranici Agencije, bez dokazivanja pravnog interesa, pregledati, preuzeti i odštampati podatke iz centralnog registra predu- zetnika.

(2) Podaci iz centralnog registra preduzetnika preuzimaju se pojedinačno po preduzetniku u dokumentu koji je u elektron- skom obliku i ima naziv: ‘Aktuelni pregled podataka preduzetnika iz registra poslovnih subjekata’ (u daljem tekstu: aktuelni pregled).

(3) Podaci koji se navode u aktuelnom pregledu su trenutno važeći podaci o preduzetniku i u potpunosti odgovaraju po- dacima u registrima preduzetnika, koje vode registracioni organi.

(4) Aktuelni pregled nema formu elektronskog dokumenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, ne sadrži pečat i potpis ovlašćenog lica Agencije.

(5) Aktuelni pregled sadrži sljedeće:

a) naziv Agencije,

b) naziv aktuelnog pregleda,

v) pregled podataka o preduzetniku,

g) datum i vrijeme preuzimanja podataka iz centralnog registra preduzetnika,

d) broj strana.

(6) Obrazac i sadržaj aktuelnog pregleda nalazi se u Prilogu ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-XLVII-1094-1/22

20. maja 2022. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Upravnog odbora, Radmila Stojnić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.