Izmjene Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u FBiH

26.10.2022. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
klasifikacija djelatnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH broj 85/22 (26.10.2022.)

Na osnovu člana 7. Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11), direktor Federalnog zavoda za statistiku donosi 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

 

Član 1. 

 

U Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/17) u članu 3. stavu (4) riječ "akt" zamjenjuje se riječima: "kopiju akta". 

U stavu (6) znaci "otvorena zagrada" i "zatvorena zagrada" zamjenjuju se znakom "zarez", a riječi: "npr. naziv, sjedište, oblik organizovanja i slično" zamjenjuju se riječima: "a koji su sastavni dio obavještenja o razvrstavanju". 

Iza stava (6) dodaju se novi stavovi (7) i (8) koji glase: 

"(7) Potpisom podnosioca prijave i pečatom poslovnog subjekta za koji se podnosi prijava na obrascu RPS potvrđuje se da su upisani podaci potpuni i tačni." 

(8) Kopije akata iz st. (2), (3) i (4) prilažu se neovjerene uz original na uvid. 
 

Član 2. 

 

Član 7. mijenja se i glasi: 

 

"Član 7. 

(1) Promjena pretežne djelatnosti utvrđuje se: 

a) za poslovni subjekt koji ostvaruje dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu prema najvećem učešću određene djelatnosti u ukupnoj dodanoj vrijednosti; 

b) za poslovni subjekt koji ne ostvaruje dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu prema najvećem učešću broja zaposlenih i isplaćenim bruto plaćama. 

(2) Za utvrđivanje pokazatelja iz stava (1) tačka a) ovog člana koriste se podaci poslovnog subjekta na osnovu kojih se izvodi dodana vrijednost, a koja se izračunava na osnovu podataka o poslovnim prihodima, nabavnoj vrijednosti prodane robe, materijalnim i nematerijalnim troškovima i troškovima usluga, a koji se daju za prethodnu kalendarsku godinu. 

(3) Za utvrđivanje pokazatelja iz stava (1) tačka b) ovog člana koriste se podaci poslovnog subjekta o broju zaposlenih i isplaćenim bruto plaćama, a koji se daju za prethodnu kalendarsku godinu. 

(4) Poslovni subjekti, uključujući i poslovne subjekte koji nisu imali poslovnih aktivnosti u prethodnoj kalendarskoj godini, te subjekti koji su promijenili vlasništvo, a po čijem se zahtjevu vrši ponovno razvrstavanje uz prijavu na obrascu RPS podnose i prijavu na obrascu "Prijava promjene pretežne djelatnosti" (u daljem tekstu: obrazac PPL-D). Poslovni subjekti prilažu još bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu kalendarsku godinu, biznis plan, statut, odluku o promjeni pretežne djelatnosti ili drugi dokaz o otpočinjanju, odnosno namjeri otpočinjanja nove djelatnosti. 

(5) Svi novoosnovani poslovni subjekti, koji u godini osnivanja nisu imali nikakvih poslovnih aktivnosti ili su pretežno obavljali djelatnost različitu od djelatnosti utvrđene u obavještenju o razvrstavanju, mogu u roku od 12 mjeseci od preuzimanja obavještenja o razvrstavanju podnijeti zahtjev za promjenu pretežne djelatnosti te uz prijave na obrascima RPS i PPL-D priložiti odgovarajuće dokaze kao što su izjava o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu sačinjena u skladu sa propisima koji regulišu računovodstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, inspekcijski zapisnik, bankovni izvod transakcijskog računa i slično. 

(6) Prijava promjene pretežne djelatnosti (obrazac PPL-D) popunjena podacima za prethodnu kalendarsku godinu ovjerava se potpisom i pečatom certificiranog računovođe, a koji sadrži naziv "certificirani računovođa", njegovo ime i prezime i broj važeće licence." 
 

Član 3. 

 

U članu 8. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: 

"(3) Uz zahtjev za ponovno razvrstavanje dijelova u svom sastavu, pored akata predviđenih članom 3. stav (3) ovog pravilnika, poslovni subjekt prilaže i svoju odluku o promjeni pretežne djelatnosti tih dijelova." 
 

Član 4. 

 

U članu 9. stav (2) broj "8" zamjenjuje se brojem "15" 
 

Član 5. 

 

Član 10. mijenja se i glasi: 

 

"Član 10. 

(1) Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta sadrži: naziv, sjedište i adresu, šifru i naziv razreda djelatnosti prema KD-u i identifikacioni broj poslovnog subjekta, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku. 

(2) Obavještenje o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta sadrži: naziv, sjedište, adresu, identifikacioni broj, šifru i naziv razreda djelatnosti prema KD-u dijela poslovnog subjekta, naziv i identifikacioni broj poslovnog subjekta u čijem su sastavu, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku. 

(3) Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta i njegovih dijelova izdaje se na unaprijed kreiranom obrascu." 
 

Član 6. 

 

U članu 11. stav (1) mijenja se i glasi: 

"(1) Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta i njegovih dijelova izdaje se poslovnom subjektu u jednom primjerku." 
 

Član 7. 

 

Član 15. mijenja se i glasi: 

 

"Član 15. 

Obrazac prijave za razvrstavanje po djelatnostima poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta - obrazac RPS i obrazac prijave za promjenu pretežne djelatnosti - obrazac PPL-D zamjenjuju se novim obrascima koji se nalaze u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio." 
 

Član 8. 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj 01-02-1205/22
20. oktobra 2022. godine
Sarajevo 


Direktor
Doc. dr. Emir Kremić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
izmjena.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.