Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu

27.10.2022. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
poljoprivredno zemljište

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 106, 27.10.2022. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Trideset petoj posebnoj sjednici, održanoj 14. septembra 2022. godine.

Vijeće naroda Republike Srpske je aktom broj: 03.2- 485/22, od 21. septembra 2022. godine, obavijestilo Narodnu skupštinu da navedeni zakon spada u pitanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske, na sjednici održanoj 11. oktobra 2022. godine, u skladu sa Amandmanom LXXVII, nije usaglasila navedeni zakon, te je isti dostavljen Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijelo je Rješenje broj: UV-4/22, od 18. oktobra 2022. godine, kojim je utvrđeno da nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Navedeno rješenje objavljeno je u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 104/22, od 25. oktobra 2022. godine, a ispravka navedenog rješenja objavljena je u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 105/22, od 27. oktobra 2022. godine.

 

Broj: 01-020-4689/22

27. oktobra 2022. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU

Član 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 i 119/21) u članu 29. u stavu 3. riječi: “1980. godine” zamjenjuju se riječima: “nakon roka do kojeg se objekti smatraju legalno izgrađenim u skladu sa posebnim propisom o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata”.

Član 2.

U članu 36. u stavu 1. tačka k) mijenja se i glasi:

“k) legalizacije objekata koji se smatraju legalno izgrađenim u skladu sa posebnim propisom o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata”.

U stavu 5. u tački v) riječi: “do kraja 1980. godine” zamjenjuju se riječima: “u roku u kojem se objekti smatraju legalno izgrađenim u skladu sa posebnim propisom o lega- lizaciji bespravno izgrađenih objekata”.

Član 3.

U članu 70. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

“(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju ako je odgovarajućim aktom prostornog uređenja za poljoprivredno zemljište u svojini Republike utvrđena druga namjena, može se izvršiti zamjena tog zemljišta za poljoprivredno zemljište u svojini jedinice lokalne samouprave, radi očuvanja fonda ovog zemljišta i smanjenja njegove degradacije”.

Dosadašnji st. 2, 3, 4. i 5. postaju st. 3, 4, 5. i 6.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, riječi: “iz stava 2. ovog člana” brišu se.

Član 4.

U članu 71. u stavu 1. riječi: “30 godina” zamjenjuju se riječima: “50 godina”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-977/22

14. septembra 2022. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.