Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu finansija KS

03.11.2022. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
korupcija

Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo

Službene novine Kantona Sarajevo broj 44/22 (3.11.2022.)

Na osnovu člana 66. st. (1) i (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35 05) i člana 35. stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/22), ministar finansija Kantona Sarajevo donosi 

 

PRAVILNIK 

O POSTUPKU INTERNOG PRIJAVLJIVANJA KORUPCIJE I POSTUPANJU PO PRIJAVAMA U MINISTARSTVU FINANSIJA KANTONA SARAJEVO 


 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Član 1. 
(Predmet) 

 

Pravilnikom o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se način prijavljivanja korupcije u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), postupanje po zaprimljenim prijavama korupcije, razmatranje zaprimljenih prijava korupcije, obaveze obavještavanja osobe koja je prijavila korupciju o poduzetim radnjama, te druga pitanja koja su vezana za prijavljivanje korupcije u Ministarstvu. 
 

Član 2. 
(Pojmovi) 

 

U smislu ovog Pravilnika: 

a) "korupcija" podrazumijeva zloupotrebu povjerene funkcije, radne obaveze ili posla od strane nosioca javne funkcije ili državnog službenika i namještenika u Ministarstvu; 

b) "prijava korupcije" je pismeno ili usmeno obavještenje koje sadrži informacije iz kojih proizilazi sumnja da je izvršena korupcija; 

c) "interno prijavljivanje" postoji kada prijavitelj podnosi prijavu da je izvršena korupcija, ministru finansija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar) kao odgovornom licu u Ministarstvu ili ovlaštenom licu za prijem i postupanje po prijavama korupcije u Ministarstvu. 

 

Član 3. 
(Rodna ravnopravnost) 

 

Izrazi koji su u ovom pravilniku radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muški i na ženski rod. 
 

II. PRIJAVLJIVANJE KORUPCIJE 

 

Član 4. 
(Pravo na prijavljivanje korupcije) 

 

(1) Svaki državni službenik i namještenik Ministarstva ili drugo lice koje ima informaciju o postojanju bilo kojeg oblika korupcije (u daljem tekstu: prijavitelj) u Ministarstvu može podnijeti prijavu kompcije. 

(2) Pravo na prijavljivanje koaipcije državnog službenika ili namještenika u Ministarstvu ne isključuje pravo na podnošenje disciplinske prijave u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo BiH", br. 31/16 i 45/19), Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/05 i 103/21), Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantona Sarajevu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/20 i 23/22), Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/04, 75/09, 17/21 i 55/21), Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva finansija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 31/20) i Etičkog kodeksa i drugih podzakonskih akata kojima je ovo pravo regulisano. 

 

Član 5. 
(Način prijavljivanja i sadržaj prijave) 

 

(1) Prijava korupcije može se podnijeti putem protokola, putem pošte, putem elektronske pošte (e- mail) ili online sistema za prijavu korupcije na službenoj internet stranici Ministarstva, putem kutije/sandučeta za prijavu na kojem je jasno naznačeno "ZA PRIJAVU KORUPCIJE" ili usmeno izjaviti na zapisnik. 

(2) Prijava sadrži: 

a) podatke o prijavitelju korupcije; 

b) informacije koje upućuju daje u Ministarstvu izvršena korupcija; 

c) opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja da je izvršena korupcija; 

d) podatke o licu za koje prijavitelj sumnja da je izvršilo korupciju, ukoliko prijavitelj ima informacije o tome u trenutku podnošenja prijave i 

e) podatke i dokumentaciju iz koje proizilazi sumnja daje izvršena korupcija, ukoliko istim raspolaže. 

 

Član 6. 
(Ovlašteno lice za prijem i postupanje po prijavama korupcije) 

 

(1) Ovlašteno lice za prijem i postupanje po prijavama korupcije (u daljem tekstu: ovlašteno lice) je lice koje posebnim rješenjem imenuje ministar, shodno članu 31. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/22) (u daljem tekstu: Zakon). 

(2) Pristup zaprimljenim prijavama pristiglim na način iz člana 5. stav (1) ovog pravilnika ima samo ovlašteno lice. 

(3) Ovlaštenom licu nije dozvoljeno brisati, mijenjati sadržaj prijave na bilo koji način niti prosljeđivati prijavu dalje, osim nadležnim organima iz člana 34. stav (1) tač. h), i) i j) Zakona odnosno iz čl. 9., 10. i 11. ovog pravilnika. 

 

Član 7. 
(Postupanje po prijavi) 

 

(1) Postupak internog prijavljivanja počinje kada prijavitelj podnese prijavu iz člana 5. stav (1) ovog pravilnika ministru ili ovlaštenom licu. 

(2) Ukoliko prijavitelj podnese prijavu ministru, ministar može postupati po prijavi kao ovlašteno lice shodno odredbama Zakona i ovog pravilnika ili prijavu može kao odgovorno lice Ministarstva, proslijediti ovlaštenom licu na dalje postupanje. 

(2) Ovlašteno lice nakon što zaprimi prijavu utvrđuje da li prijava sadržajno ispunjava uslove iz člana 5. stav (2) ovog pravilnika. 

(3) Ovlašteno lice je dužno postupati i po anonimnim prijavama koje sadrže sve podatke propisane u članu 5. stav (2) tač. b), c), d) i e) ovog pravilnika. 

(4) U slučaju da prijava ne ispunjava uslove iz člana 5. stav (2) ovog pravilnika, ovlašteno lice će o tome obavijestiti prijavitelja, čiji mu je identitet poznat, da u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti prijavu dopuni. 

(5) Ako prijavitelj ne otkloni nedostatke u roku utvrđenom u stavu (4) ovog člana, pa se usljed toga ne može postupati po prijavi smatrat će se da prijava nije ni podnesena. 

(6) O zaprimanju nepotpune prijave, ovlašteno lice je dužno sačiniti službenu zabilješku. 

(7) Ovlašteno liee će svaku zaprimljenu prijavu, podatke navedene u prijavi, kao i identitet osobe koja je podnijela prijavu tretirati kao službenu tajnu i neće provoditi aktivnosti usmjerene na otkrivanje identiteta anonimnog prijavitelja. 

 

Član 8. 
(Radnje nakon zaprimanja prijave) 

 

(1) Ovlašteno lice je dužno da postupi po prijavi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijave. 

(2) Ovlašteno lice samostalno provodi radnje utvrđivanja osnovanosti prijave korupcije. 

(3) Ovlašteno lice ima pravo neposrednog uvida u predmete, poduzete radnje i sve druge akte na koje se prijava odnosi ili koji mogu biti povezani sa prijavom. 

(4) Državni službenici i namještenici u Ministarstvu su dužni sarađivati sa ovlaštenim licem i pružiti mu sve potrebne informacije koje se tiču prijave korupcije. 

(5) U roku od 30 dana od dana podnošenja prijave, ovlašteno lice je dužno obavijestiti prijavitelja o mjerama i aktivnostima poduzetim po podnesenoj prijavi. 

(6) U roku od osam dana od dana okončanja postupka po prijavi, ovlašteno lice je dužno dostaviti prijavitelju odluku o ishodu postupka po podnesenoj prijavi korupcije. 

(7) U roku od osam dana od dana okončanja postupka po prijavi, ovlašteno lice je dužno obavijestiti Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom o ishodu postupka po podnesenoj prijavi korupcije. 

 

Član 9. 
(Postupanje s prijavama koje se odnose na krivična djela) 

 

(1) U slučaju kada je ovlašteno lice utvrdilo da prijava ukazuje na izvršenje krivičnog djela, dužno je u roku od pet dana od dana prijema prijave, prijavu proslijediti nadležnom tužilaštvu. 

(2) Ovlašteno lice je dužno proslijediti prijavu nadležnom tužilaštvu bez odlaganja i u slučaju kada u toku postupanja po prijavi, dođe do saznanja koja ukazuju na izvršenje krivičnog djela. 

 

Član 10. 
(Postupanje s prijavama koje se odnose na prekršaj) 

 

(1) U slučaju kada je ovlašteno lice utvrdilo da prijava ukazuje na izvršenje prekršaja, dužno je u roku od pet dana od dana prijema prijave, prijavu proslijediti organu ovlaštenom za inspekcijski nadzor. 

(2) Ovlašteno lice je dužno proslijediti prijavu organu ovlaštenom za inspekcijski nadzor bez odlaganja i u slučaju kada u toku postupanja po prijavi, dođe do saznanja koja ukazuju na izvršenje prekršaja. 

 

Član 11. 
(Postupanje s prijavama koje se odnose na disciplinsku odgovornost) 

 

U slučaju kada je ovlašteno lice utvrdilo da je prijava osnovana, te da se na osnovu prijave ili radnji provedenih na utvrđivanju njene osnovanosti može zaključiti da navedeno djelo ima obilježja disciplinske odgovornosti, prijavu će proslijediti ministru radi pokretanja disciplinskog postupka protiv državnog službenika ili namještenika u skladu sa odredbama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantona Sarajevu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/20 i 23/22) ili Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/04, 75/09, 17/21 i 55/21). 
 

Član 12. 
(Registar prijava) 

 

Svaka zaprimljena prijava će se evidentirati u centralnu evidenciju svih prijava, osim anonimnih prijava, u roku od pet dana od dana prijema prijave. 
 

Član 13. 
(Zaštita podataka i osoba) 

 

(1) U postupanju po prijavama, Ministarstvo preduzima sve radnje na način kojim se osigurava zaštita svake osobe koja to zatraži u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49 06, 76/11 i 89/11) kao i drugih propisa koji uređuju ovu oblast. 

(2) Svi podaci iz prijave, kao i identitet prijavitelja i ostalih lica koji se navode u prijavama izuzeti su od saopćenja javnosti. 

 

Član 14. 
(Čuvanje i prijava podataka) 

 

Prijave, predmeti, kao i sva dokumentacija u vezi sa prijavom se čuva u zaključanom u sefu, kojem pristup ima ovlašteno lice. 
 

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 15. 
(Obaveze ministra) 

 

(1) Ministar će osigurati uslove za blagovremeno i nesmetano provođenje svih mjera i aktivnosti u vezi sa primjenom ovog pravilnika. 

(2) Pravilnik će biti dostavljen svim državnim službenicima i namještenicima Ministarstva, po njegovom stupanju na snagu. 

 

Član 16. 
(Stupanje na snagu) 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". 
 

Broj 08-01-02-42879/22
20. oktobra 2022. godine
Sarajevo 


Ministar
Davor Čičić, s. r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.