Pravilnik o visini naknade za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka

03.11.2022. 10:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
vodotok

Ovim pravilnikom utvrđuje se pravo na podnošenje zahtjeva za izdavanje saglasnosti za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka, visina naknade i način plaćanja korištenja uređenih vodotoka na području grada Sarajeva.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 44/22 (3.11.2022.)

Na osnovu člana 76. stav 1. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst) i člana 7. stav 2. Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/07), gradonačelnica Grada Sarajeva donosi 

 

PRAVILNIK 

O VISINI NAKNADE I NAČINU PLAĆANJA ZA KORIŠTENJE PRIOBALNOG POJASA UREĐENIH VODOTOKA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA 


 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Član 1. 

 

Ovim pravilnikom utvrđuje se pravo na podnošenje zahtjeva za izdavanje saglasnosti za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka, visina naknade i način plaćanja korištenja uređenih vodotoka na području grada Sarajeva. 
 

Član 2. 

 

Uređenim vodotokom na području grada Sarajeva smatraju se vodotoci iz člana 3. Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/07). 
 

Član 3. 

 

(1) Pravo na podnošenje pismenih zahtjeva za izdavanje odobrenja za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka imaju sva pravna i fizička lica (u daljnjem tekstu: korisnici). 

(2) Pismeni zahtjev podnosi se gradonačelnici Grada Sarajeva na obrascu B1 (vidjeti web stranicu www.sarajevo.ba") i treba da sadrži: 

a) Ovjerena kopija/original aktuelnog izvoda iz sudskog registra za pravna lica ili ovjerena kopija rješenja/odobrenja za obavljanje djelatnosti za obrt, odnosno ovjerena kopija lične karte i važeća prijavnica mjesta boravka za fizička lica, sve ne starije od 15 dana; 

b) ID broj i PDV broj (za obveznika PDV sistema); 

c) Mikrolokacija na kojoj se traži odobrenje za korištenje: 

- fotomontaža postavljenog objekta, 

- obilježena mikrolokacija na mapi. 

d) Namjena za koju se namjerava koristiti mikrolokacija (billboard, reklamna vitrina...), sa naznačenim traženim periodom korištenja. 

e) Potpisana izjava ovlaštene osobe o uredno izmirenim finasijskim obavezama prema Gradu Sarajevu, a što će biti predmet provjere nadležne službe. 

 

Član 4. 

 

(1) Zahtjevi se predaju obavezno na pisarnici Grada Sarajeva, uz navođenje tačne satnice i datuma predaje. 

(2) Zahtjevi se razmatraju dinamikom kako su podneseni, a saglasnost se daje podnosiocu koji je prvi podnio zahtjev na traženoj lokaciji te ispunjava sve propisane uslove. 

(3) Zahtjevom se ne može tražiti početak saglasnosti (datum početka korištenja priobalnog pojasa uređenih vodotoka) unaprijed za više od 14 dana od dana predaje zahtjeva te će se takav zahtjev odbiti, s tim da se u toku jedne kalendarske godine ne može podnijeti zahtjev za početak korištenja priobalnog pojasa u narednoj kalendarskoj godini. 

(4) Izuzetno od stava (2) ovog člana, sva pravna i fizička lica koja već imaju u zakupu površine koje su predmet ovog Pravilnika i koji su redovno u skladu sa pravosnažnim Rješenjem o davanju saglasnosti za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka izmirivali svoje obaveze prema Gradu Sarajevu, imaju pravo podnijeti zahtjev za ponovnu dodjelu iste lokacije najranije 30 dana te najkasnije 15 dana prije isteka važenja pravosnažnog Rješenja bez primjene vremenske odrednice iz stava (2) ovog člana. 

(5) Pravna i fizička lica koja već imaju u zakupu površine koje su predmet ovog Pravilnika, ukoliko nisu pravovremeno (definisano stavom (4) ovog člana), podnijeli zahtjev za produženje saglasnosti, gube pravo navedeno u stavu (4) ovog člana. 

(6) U slučaju primjene stava (4) ovog člana, zahtjevi drugih subjekata na istoj lokaciji odbit će se zbog zauzetosti lokacije. 

 

Član 5. 

 

(1) Ukoliko se dva ili više zahtjeva za istu lokaciju predaju na isti dan, Grad Sarajevo će organizovati licitaciju na kojoj će se odobrenje dodijeliti onom licu koje na licitaciji ponudi veći iznos cijene za korištenje površine. 

(2) Početne cijene licitacije ne mogu biti manje od cijena utvrđenih ovim Pravilnikom. 

(3) Komisiju za provođenje licitacije formirat će gradonačelnica iz reda državnih službenika te će izdati uputstvo o načinu provođenja licitacije. 

 

Član 6. 

 

Saglasnost na korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka, na osnovu zahtjeva iz člana 3. ovog Pravilnika, može trajati najviše do 31.12.2022. godine. 
 

Član 7. 

 

(1) Za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka, podnosilac zahtjeva dužan je da plati odgovarajuću naknadu. 

(2) Naknada se naplaćuje za postavljanje znakova informacija, postavljanje reklamnih panoa i drugih vrsta reklamnog materijala, postavljanje objekata komunalne infrastrukture i urbanog mobilijara, hortikulturno uređenje i postavljanje objekata privremenog karaktera (kiosci, ljetne bašte, prodajnih i reklamnih objekata i drugo utvrđeno članom 2. Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo), te za sport i rekreaciju na vodama. 

 

Član 8. 

 

(1) Za korisnika za kojeg se u toku postupka izdavanja saglasnosti utvrdi da od ranije ima dospjele, a neizmirene naknade, neće se izdati saglasnost. 

(2) Korisnik koji ima sklopljen sporazum sa Pravobranilaštvom Grada Sarajeva o izmirenju dugova, izuzima se iz odredbe iz stava (1) ovog člana. 

 

Član 9. 

 

(1) Gradonačelnica Grada Sarajeva će pismene zahtjeve iz člana 3. ovog pravilnika dostaviti na daljnje postupanje Komisiji za ocjenu prihvatljivosti zahtjeva za izdavanje saglasnosti za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka (u daljnjem tekstu: Komisija). 

(2) Komisija iz stava (1) ovog člana ima ukupno 6 članova, i to 3 stalna i 3 zamjenska člana, a sastavljena je od stručnih lica Grada Sarajeva i formira je gradonačelnica Grada Sarajeva Rješenjem. 

(3) Zadatak komisije je da razmatra zahtjeve za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka vodeći računa o vremenskoj dinamici predaje zahtjeva, izlazi na teren radi utvrđivanja prostornih, funkcionalnih i sigurnosnih mogućnosti na traženoj lokaciji, prethodne zauzetosti lokacije, odnosno prethodno datog pozitivnog mišljenja na zahtjev, ostalih bitnih elemenata vodeći se standardima u ovoj oblasti te propisima višeg reda i ovog Pravilnika. 

(4) Komisija nadležnoj Službi dostavlja Mišljenje sa preporukom o prihvatljivosti zahtjeva za izdavanje saglasnosti za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka. 

(5) Nadležna Služba na osnovu Mišljenja iz stava (4) ovoga člana rješava konkretan zahtjev za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka u formi rješenja, a vodeći se formalnopravnim propisima. 

 

II. ZONE UREĐENIH VODOTOKA 

 

Član 10. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđene su slijedeće zone, i to: 

I zona - uređeni vodotok rijeke Miljacke od Bentbaše do mosta u ulici Hamdije Ćemerlića (općina Novo Sarajevo) i uređeni otvoreni dio Koševskog potoka i Bistričkog potoka. 

II zona - uređeni vodotok rijeke Miljacke od mosta u ulici Hamdije Ćemerlića (općina Novo Sarajevo) do završetka regulisanog dijela rijeke Miljacke i regulisani dio rijeke Dobrinje, kao i regulisani dio rijeke Mošćanice. 

 

III. VISINA I NAČIN PLAĆANJA NAKNADA 

 

Član 11. 

 

(1) Korisnici priobalnog pojasa uređenih vodotoka plaćaju jednokratnu naknadu u iznosu utvrđenu u ovom Pravilniku. 

(2) Prikupljena naknada pripada Gradu Sarajevu i usmjerava se za održavanje uređenih korita i obala vodotoka u skladu sa zakonom i Odlukom o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/07). 

(3) Visina mjesečne naknade zavisi od zone u kojoj se nalazi traženi lokalitet. 

 

Član 12. 

 

Visina mjesečne naknade za postavljanje znakova informacija: 

I zona 60 KM/m2, 

II zona 40 KM/m2. 

 

Član 13. 

 

Visina mjesečne naknade za postavljanje reklamnih panoa i drugih vrsta reklamnog materijala: 

I zona (jednostrani reklamni panoi, vitrine) 10 KM/m2 

I zona (dvostrani reklamni panoi, vitrine) 12 KM/m2 

II zona (jednostrani reklamni panoi, vitrine) 8 KM/m2 

II zona (dvostrani reklamni panoi, vitrine) 10 KM/m2 

 

Član 14. 

 

Visina mjesečne naknade za postavljanje objekata komunalne infrastrukture i urbanog mobilijara: 

I zona 20 KM/m2 

II zona 16 KM/m2 

 

Član 15. 

 

Visina mjesečne naknade za postavljanje urbanog mobilijara koji se koristi u reklamne svrhe iznosi: 

I zona 6 KM/m2 reklamne površine 

II zona 4 KM/m2 reklamne površine 

 

Član 16. 

 

Visina mjesečne naknade za postavljanje objekata privremenog karaktera (kiosci, ljetne bašte, drugih prodajnih i reklamnih objekata): 

1. Visina naknade za postavljanje kioska: 

I zona 80 KM/m2 

II zona 70 KM/m2 

2. Visina naknade za postavljanje ljetne bašte: 

I zona (do 50 m2) 36 KM/m2 

I zona (preko 50 m2) 24 KM/m2 

II zona (do 50 m2) 30 KM/m2 

II zona (preko 50 m2) 20 KM/m2 

3. Visina naknade za postavljanje drugih prodajnih i reklamnih objekata: 

Naknada za postavljanje pojedinih stolova/tezgi u dane državnih, vjerskih i drugih praznika u periodu od 7 (sedam) dana po jednom prodajnom mjestu maksimalne površine 3 m2: 

u I zoni 30 KM/m2 

u II zoni 20 KM/m2 

 

Član 17. 

 

Visina mjesečne naknade za sport i rekreaciju na vodama iznosi 400 KM po sezoni. 
 

Član 18. 

 

Smanjenje cijene zakupa može odobriti gradonačelnica Grada Sarajeva u slučaju važenja stanja prirodne ili druge nesreće, odnosno vanrednog stanja uz prethodnu saglasnost Gradskog vijeća. 
 

Član 19. 

 

(1) Visine naknada iz ovog Pravilnika prikazane su bez PDV-a, a teret plaćanja PDV-a snosi korisnik. 

(2) Naknada se plaća unaprijed za cijeli odobreni period na osnovu računa ispostavljenog najkasnije do 10-og za prethodni mjesec. 

(3) Naknada za korištenje priobalnog pojasa uređenih korita vodotoka uplaćuje se na jedan od bankovnih računa Grada Sarajeva s naznakom "Naknada za korištenje priobalnog pojasa uređenih korita vodotoka". 

 

IV. NADZOR 

 

Član 20. 

 

(1) Poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem ovog Pravilnika vrše nadležne inspekcije Gradskog inspektorata. 

(2) U provođenju nadzora Gradski inspektor ovlašten je: 

a) Narediti fizičkim i pravnim osobama radnje ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno od ovog Pravilnika i Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih vodotoka na području grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/07); 

b) Naložiti uklanjanje privremenog objekta-sadržaja postavljenog bez pravosnažnog odobrenja; 

c) Naložiti uklanjanje privremenog objekta-sadržaja nakon isteka roka na koji je odobrenje za korištenje dato; 

d) Pokrenuti prekršajni postupak; 

e) Pregledati jesu li ispunjeni uslovi u skladu sa izdanim rješenjima; 

f) Poduzimati i druge radnje i mjere za koje je ovlašten u skladu sa Odlukom o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih vodotoka na području grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/07). 

 

V. STUPANJE NA SNAGU 

 

Član 21. 

 

(1) Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od narednog dana stupanja na snagu. 

(2) Pravilnik važi do 31.12.2022. godine 

(3) Pravilnik će se naknadno objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". 

 

Broj 01/09-11-6973/22
19. oktobra 2022. godine
Sarajevo 


Gradonačelnica
Doc. dr. Benjamina Karić, s. r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.