Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u Službi za skupštinske poslove Skupštine KS

03.11.2022. 12:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
korupcija

Pravilnikom o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo se uređuje način internog prijavljivanja korupcije u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo

Službene novine Kantona Sarajevo broj 44/22 (3.11.2022.)

 

Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/22), Sekretar Skupštine Kantona Sarajevo, donosi 

 

PRAVILNIK 

O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE I ZAŠTITI LICA KOJE PRIJAVI KORUPCIJU U SLUŽBI ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO 


 

I - OSNOVNE ODREDBE 

 

Član 1. 
(Predmet pravilnika) 

 

Pravilnikom o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: pravilnik) se uređuje način internog prijavljivanja korupcije u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), postupanje po zaprimljenim prijavama korupcije, zaštita prijavitelja korupcije i druga pitanja koja su vezana za interno prijavljivanje korupcije u Službi. 
 

II - POJAM I SADRŽAJ PRIJAVE 

 

Član 2. 
(Pojam i način podnošenja prijave) 

 

(1) Prijava korupcije je pismeno ili usmeno obavještenje koje sadrži informacije iz kojih proizilazi sumnja da je izvršena korupcija. 

(2) Prijava se može podnijeti putem protokola, putem pošte, putem elektronske pošte (e-mail) ili on-line sistema za prijavu korupcije na službenoj internet stranici Službe, putem kutije/sandučeta za prijavu ili usmeno izjaviti na zapisnik. 

 

Član 3. 
(Pravo i sadržaj prijave) 

 

(1) Svaki državni službenik, namještenik, odnosno, zaposlenik u Službi, koji ima saznanja ili materijalne dokaze o postojanju bilo kojeg oblika korupcije u Službi, za koji sazna na bilo koji način, može podnijeti internu prijavu zbog postojanja korupcije ili okolnosti koje ukazuju na postojanje korupcije. 

(2) Prijava treba da sadrži: podatke o prijavitelju korupcije, podatke o instituciji za koju prijavitelj sumnja daje u istoj izvršena korupcija, opis radnje ili ponašanja uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja daje izvršena korupcija, podatke o licu za koje pri-javitelj sumnja daje izvršilo korupciju ukoliko ima iste u trenutku podnošenja prijave, te podatke i dokumentaciju iz koje proizilazi sumnja daje izvršena korupcija, ukoliko istim raspolaže. 

 

III - OBLICI PRIJAVLJIVANJA I POSTUPANJE PO PRIJAVI 

 

Član 4. 
(Vrste zaštićenog prijavljivanja) 

 

Vrste zaštićenog prijavljivanja su: 

a) interno prijavljivanje - kada prijavitelj podnosi prijavu sekretaru Skupštine ili ovlaštenom licu iz člana 5. stav 1) ovog pravilnika, daje u Službi izvršena korupcija; 

b) eksterno prijavljivanje - kada prijavitelj podnosi prijavu Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo; 

c) javno objavljivanje informacija iz kojih proizilazi sumnja da je izvršena korupcija. 

 

Član 5. 
(Lice za prijem i postupanje po prijavama) 

 

(1) Sekretar Skupštine je dužan odrediti ovlašteno lice ili više njih za prijem prijava korupcije i za postupanje po prijavama korupcije. 

(2) Ovlašteno lice mora imati VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent. 

 

Član 6. 
(Obaveza sekretara Skupštine) 

 

Sekretar Skupštine dužan je omogućiti podnošenje prijave korupcije tako što će na vidnom mjestu, dostupnom prijavitelju, postaviti kutiju/sanduče za prijave, sa jasnom naznakom: "ZA PRIJAVU KORUPCIJE". 
 

Član 7. 
(Postupak sa prijavom) 

 

(1) Postupak internog prijavljivanja počinje kada prijavitelj prijavu iz člana 2. ovog pravilnika pod-nese sekretaru Skupštine ili ovlaštenom licu ili prijavu podnese na način iz člana 6. ovog pravilnika. 

(2) Nakon prijema prijave ovlašteno lice iz člana 5. ovog pravilnika dužno je utvrditi da li prijava ispunjava uslove propisane odredbom člana 3. stav (2) ovog pravilnika. 

(3) Ukoliko prijava ne ispunjava uslove propisane odredbom člana 3. stav (2) ovog pravilnika ovlašteno lice obavijestiti će prijavitelja, čiji mu je identitet poznat, da u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti prijavu dopuni. 

(4) Ukoliko prijavitelj ne postupi u skladu sa stavom (3) ovog člana smatrat će se da je odustao od prijave i ovlašteno lice nije dužno postupati po navedenoj prijavi. 

(5) Ovlašteno lice dužno je postupati i po anonimnim prijavama koje sadrže sve podatke propisane odredbom člana 3. stav (2) ovog pravilnika. 

 

Član 8. 
(Radnje nakon zaprimanja prijave) 

 

Nakon što utvrdi da prijava korupcije sadrži sve zakonom propisane elemente ovlašteno lice je dužno: 

a) postupiti po prijavi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijave; 

b) osigurati zaštitu ličnih podataka i anonimnost prijavitelja; 

c) poduzeti mjere i aktivnosti kojima će se spriječiti ili otkloniti nastupanje štetne radnje; 

d) osigurati zaštitu i ostvarivanje prava prijavitelja; 

e) poduzeti mjere na utvrđivanju disciplinske i materijalne odgovornosti lica koje je izvršilo korupciju; 

f) obavijestiti prijavitelja o mjerama i aktivnostima poduzetim po podnesenoj prijavi, u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave; 

g) dostaviti prijavitelju odluku o ishodu postupka po podnesenoj prijavi korupcije, u roku od osam dana od dana okončanja postupka po prijavi; 

h) prijavu, u roku pet dana od dana prijema, proslijediti organu ovlaštenom za inspekcijski nadzor, ukoliko sumnja da prijava ukazuje na izvršenje prekršaja; 

i) prijavu, u roku od pet dana od dana prijema, proslijediti nadležnom tužilaštvu ili drugom organu, ukoliko prijava ukazuje na izvršenje krivičnog djela; 

j) obavijestiti Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo o ishodu postupka po podnesenoj prijavi korupcije, u roku od osam dana od dana okončanja postupka po prijavi. 

 

IV - ZAŠTITA PRIJAVITELJA KORUPCIJE 

 

Član 9. 
(Zaštita prava podnositelja prijave) 

 

(1) Prijavitelj korupcije ne smije trpiti posljedice zbog prijave korupcije. Prijava korupcije predstavlja opravdan razlog za vjerovanje da je informacija bila istinita u trenutku kada je podnesena prijava. 

(2) Prema zaposlenom koji ima saznanja o postojanju korupcije ili koji prijavi korupciju u Službi, ne smiju se poduzimati bilo kakve štetne radnje koje imaju za cilj odvraćanje od prijavljivanja korupcije, odnosno, kažnjavanje zbog izvršenog prijavljivanja korupcije. 

(3) Sekretar Skupštine, dužan je osigurati zaštitu osobnog i profesionalnog integriteta lica koje je prijavilo korupciju u Službi, te osigurati da isti ne smije trpiti posljedice zbog prijave, niti se smije stavljati u nepovoljan položaj u odnosu na druge zaposlene u Službi. 

 

Član 10. 
(Zabrana zloupotrebe prijavljivanja korupcije) 

 

(1) Zabranjena je zloupotreba prijavljivanja korupcije. 

(2) Zloupotreba iz stava (1) ovog člana postoji kada prijavitelj dostavlja informacije za koje u momentu prijavljivanja zna da nisu istinite. 

 

V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 11. 
(Saradnja sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom) 

 

Služba će pri sprovođenju aktivnosti sarađivati sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo u svim segmentima neophodnim za dosljednu primjenu i implementaciju Zakona. 
 

Član 12. 
(Transparentnost) 

 

Služba će osigurati transparentnost rada vodeći računa i o primjeni odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka svih sudionika u implementaciji Zakona. 
 

Član 13. 
(Obaveza upoznavanja sa odredbama pravilnika) 

 

(1) Sekretar Skupštine je dužan ovaj pravilnik učiniti dostupnim svim zaposlenicima u Službi, dostavljanjem na službene e-mail adrese zaposlenika Službe, objavom na Oglasnoj tabli Kantona Sarajevo i na internet stranici Službe. 

(2) Svi zaposleni u Službi dužni su da potpišu izjavu o tome da su upoznati sa pravima i obavezama iz ovog pravilnika, a ista će se priložiti i čuvati u njihovom administrativnom dosijeu. 

 

Član 14. 
(Stupanje na snagu) 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 01.01.2023. godine. 
 

Broj 15-02-42139/22
10. oktobra 2022. godine
Sarajevo 


Sekretar
Skupštine Kantona Sarajevo
Aida Zeković, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.