Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u Kabinetu predsjedavajućeg KS

03.11.2022. 13:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
korupcija

Pravilnikom o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo se uređuje način internog prijavljivanja korupcije u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Službene novine Kantona Sarajevo broj 44/22 (3.11.2022.)

Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/22), šefica Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, donosi 

 

PRAVILNIK 

O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE I ZAŠTITI LICA KOJE PRIJAVI KORUPCIJU U KABINETU PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO 


 

I - Opće odredbe 

 

Član 1. 
(Predmet Pravilnika) 

 

Pravilnikom o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Pravilnik) se uređuje način internog prijavljivanja korupcije u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kabinet), postupanje po zaprimljenim prijavama korupcije, zaštita prijavitelja korupcije i druga pitanja vezana za interno prijavljivanje korupcije u Kabinetu. 
 

II - Interno prijavljivanje korupcije 

 

Član 2. 
(Pojam, sadržaj i vrste prijave) 

 

(1) Prijava korupcije je svako pismeno i usmeno obavještenje koje sadrži informacije iz kojih proizilazi sumnja da je izvršena korupcija. 

(2) Prijava treba da sadrži: podatke o prijavitelju korupcije, podatke o instituciji za koju prijavitelj sumnja da je u istoj izvršena korupcija, opis radnje ili ponašanja uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja da je izvršena korupcija, podatke o licu za koje prijavitelj sumnja daje izvršilo korupciju ukoliko ima iste u trenutku podnošenja prijave, te podatke i dokumentaciju iz koje proizilazi sumnja da je izvršena korupcija, ukoliko istim raspolaže. 

(3) Vrste zaštićenog prijavljivanja su: 

- interno prijavljivanje- kada prijavitelj podnosi prijavu odgovornom licu u Kabinetu ili ovlaštenom licu da je u Kabinetu izvršena korupcija. 

- eksterno prijavljivanje- kada prijavitelj podnosi prijavu Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. 

- javno objavljivanje informacija iz kojih proizilazi sumnja da je izvršena korupcija. 

 

Član 3. 
(Pravo na interno prijavljivanje korupcije) 

 

(1) Svaki državni službenik, namještenik, odnosno, uposlenik u Kabinetu, koji ima saznanja ili materijalne dokaze o postojanju bilo kojeg oblika korupcije u Kabinetu, za koji sazna na bilo koji način, može podnijeti internu prijavu zbog postojanja korupcije ili okolnosti koje ukazuju na postojanje korupcije. 

(2) U skladu sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije Kantona Sarajevo, pod korupcijom se podrazumijeva zloupotreba povjerene funkcije, radne obaveze ili posla od strane nosioca javne funkcije ili javnog službenika u institucijama Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo, ili općina na teritoriji Kantona Sarajevo, koja može dovesti do sticanja privatne koristi. 

(3) Prijava iz stava (1) ovog člana podnosi se: 

a) putem protokola 

b) putem pošte 

c) putem elektronske pošte (e-mail), 

d) putem online sistema za prijavu korupcije na službenoj stranici Kabineta, i dr. komunikacijskih kanala (sanduče/kutija za podnošenje prijava sa jasnom naznakom: ZA PRIJAVU KORUPCIJE) koja se nalazi na vidnom mjestu, dostupnom prijavitelju. 

(4) Zloupotreba prava prijavljivanja iz stava (1) ovog člana predstavlja težu povredu radne dužnosti. 

 

Član 4. 
(Lica nadležna za prijem i postupanje po prijavama) 

 

(1) Rukovodilac Kabineta imenuje ovlašteno lice ili više njih za prijem prijava korupcije i za postupanje po prijavama korupcije. 

(2) Rukovodilac Kabineta dužan je omogućiti podnošenje prijava korupcije obezbjeđenjem sandučeta/kutije za podnošenje prijava sa jasnom naznakom: ZA PRIJAVU KORUPCIJE) koja se nalazi na vidnom mjestu, dostupnom prijavitelju. 

(3) Ovlašteno lice dužno je provjeravati sadržinu sandučića jednom sedmično, te ukoliko prilikom otvaranja utvrdi da postoji prijava istu kovertira zajedno sa eventualnim prilozima i u što kraćem roku dostavlja odgovornom licu. Na koverti upisuje datum zaprimanja prijave i svoj potpis. 

 

Član 5. 
(Način internog prijavljivanja) 

 

(1) Interno prijavljivanje može biti usmeno i pismeno. 

(2) Kada se prijavljivanje vrši u pismenoj formi prijava mora sadržavati elemente iz člana 2. stav (2) ovog Pravilnika. 

(3) Kabinet će obezbjediti Obrazac za prijavu korupcije, koji je sastavni dio ovog Pravilnika i učiniti ga dostupnim na službenim stranicama Kabineta, te dostupnim u šalter sali zgrade Kantona Sarajevo. 

(4) U slučaju usmenog prijavljivanja lice koje zaprima prijavu dužno je o istoj sačiniti službenu zabilješku. Službena zabilješka obavezno mora sadržavati informaciju o kojem djelu korupcije se radi, sve okolnosti koje ukazuju o postojanju korupcije, vrijeme i mjesto zaprimanja prijave, ime i prezime lica koje je podnijelo prijavu, prijedlog o dokazima i materijale koji potvrđuju navode zahtjeva (pismeni dokazi). 

 

Član 6. 
(Postupanje po internoj prijavi) 

 

(1) Sve prijave zaprimljene putem pošte, elektronskim putem, online sistemom ili dostavljene u vidno označenom mjestu za prijavu korupcije unutar institucije, trebaju biti protokolisane. 

(2) Nakon prijema ovlašteno lice dužno je utvrditi da li prijava ispunjava uslove propisane Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, te postupiti u skladu sa procedurom propisanom Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo. 

(3) Ukoliko Kabinet nije nadležan za postupanje po dostavljenoj prijavi, dužan je u roku od osam dana od dana prijema prijavu dostaviti nadležnom organu i o istom obavijestitit prijavitelja. 

 

III - Zaštita prijavitelja korupcije 

 

Član 7. 
(Zaštita prava podnositelja prijave) 

 

(1) Prema uposlenom koji ima saznanja o postojanju korupcije ili koji prijavi korupciju u Kabinetu ne smiju se poduzimati bilo kakve štetne radnje koje imaju za cilj odvraćanje od prijavljivanja korupcije, odnosno, kažnjavanje zbog izvršenog prijavljivanja korupcije. 

(2) Rukovodilac Kabineta, odnosno, neposredno nadređeni licu koje je prijavilo korupciju dužan je osigurati zaštitu osobnog i profesionalnog integriteta lica koje je prijavilo korupciju u Kabinetu, te osigurati da isti ne smije trpjeti posljedice zbog prijave, niti ga stavljati u nepovoljan položaj u odnosu na druge uposlene u Kabinetu. 

 

IV - Prijelazne i završne odredbe 

 

Član 8. 
(Saradnja sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom) 

 

Kabinet će pri sprovođenju aktivnosti sarađivati sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo u svim segmentima neophodnim za dosljednu primjenu i implementaciju Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo. 
 

Član 9. 
(Transparentnost) 

 

Kabinet će osigurati transparentnost rada vodeći računa o primjeni odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka svih sudionika u implementaciji Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo. 
 

Član 10. 
(Obaveza upoznavanja sa odredbama Pravilnika) 

 

(1) Rukovodilac Kabineta dužan je Pravilnik učiniti dostupnim svim uposlenicima u Kabinetu objavom na oglasnoj tabli Kantona Sarajevo i na službenoj stranici Kabineta, po njegovom stupanju na snagu. 

(2) Svi uposleni u Kabinetu dužni su potpisati izjavu o tome da su upoznati sa pravima i obavezama iz ovog Pravilnika, a ista će se priložiti i čuvati u njihovom osobnom dosijeu. 

 

Član 11. 
(Stupanje na snagu) 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivaće se od 01.01.2023. godine. 
 

Broj 01-02-41862/22
07. oktobra 2022. godine
Sarajevo 


Šefica kabineta
Aida Arap, s. r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.