Pravilnik o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju prirodnog gasa

11.11.2022. 14:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
tarife

Pravilnik o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju prirodnog gasa

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 111, 11.11.2022.

 

 

Na osnovu člana 22. tačka 1) alineje 1. i 2. Zakona o gasu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 22/18 i 15/21), člana 19. Statuta Regulatorne komisije za energeti- ku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/21) i člana 45. stav (2) Poslovnika o radu Re- gulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 49. redovnoj sjednici, održanoj 15. septembra 2022. godine, u Trebinju, donijela je

 

PRAVILNIK

O TARIFNOJ METODOLOGIJI I TARIFNOM SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

 

DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Pravilnikom o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju prirodnog gasa (u daljem tekstu: Pravilnik) Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) uređuju se:

a) princip i način utvrđivanja regulatornog potreb- nog prihoda za djelatnost distribucije, uključujući i upravljanje distributivnim sistemom (u daljem tekstu: distributivni sistem),

b) princip i način raspodjele regulatornog potrebnog prihoda na kategorije korisnika distributivnog sistema,

v) tarifni sistem i utvrđivanja tarifa za pristup distributivnom sistemu prirodnog gasa i

g) pravila tarifnog postupka.

Član 2. (Cilj Pravilnika)

Cilj donošenja ovog pravilnika je:

a) omogućavanje pravičnog i ekonomičnog postupa- ka regulacije tarifa u sektoru prirodnog gasa, uvođenje tržišnih mehanizama i međunarodno prihvaćene prakse zasnovane na principima ravnopravnog pristupa i nedi- skriminacije korisnika distributivnog sistema, te jasni i unaprijed poznati uslovi pristupa distributivnom si- stemu prirodnog gasa u Republici Srpskoj,

b) pomoć razvoju sigurnih, pouzdanih i efikasnih mehanizama pružanja usluga u sektoru prirodnog gasa usmjerenih prema kupcu na principu nediskriminacije, javnosti i čuvanja poslovne tajne, te promovisanje adekvat- nosti sistema i energetske efikasnosti, na najefikasniji način, i

v) osiguranje koristi za kupce od efikasnog funkcio- nisanja tržišta prirodnog gasa i promovisanje efikasne konkurencije i zaštite kupaca.

Član 3. (Značenje pojmova)

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku i njego- vim prilozima imaju sljedeće značenje:

Energetski subjekt - pravno lice ili preduzetnik koji u sektoru prirodnog gasa obavlja jednu od djelatnosti iz sektora prirodnog gasa.

Gornja toplotna moć gasa (GCV) - količina toplotne energije koja se dobije potpunim sagorijevanjem normalnog kubnog metra prirodnog gasa, 1 m3 (0 °C, 1.01325 bar), pri temperaturi produkata sagorijevanja od 25 °C. Izražava se u kWh/m3.

Javna usluga - obaveza energetskih subjekata da, u op- štem ekonomskom interesu, obavljaju djelatnosti u sektoru prirodnog gasa prema regulisanim uslovima koji se mogu odnositi na sigurnost snabdijevanja, kontinuitet, kvali- tet i cijenu usluge, uključujući energetsku efikasnost i korišćenje energije iz obnovljivih izvora.

Javni snabdjevač - energetski subjekt koji snabdijeva prirodnim gasom male kupce i domaćinstva koji nisu iza- brali snabdjevača na tržištu.

Kapacitet - maksimalna dnevna potrošnja gasa za određeni period.

Krajnji kupac - kupac koji kupuje prirodni gas za vla- stite potrebe.

Kupac iz kategorije domaćinstva - krajnji kupac ili potrošač gasa koji nabavlja prirodni gas za vlastito domaćinstvo, isključujući obavljanje komercijalnih ili profesionalnih djelatnosti.

Kupac - pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje kupuje prirodni gas, uključujući proizvođače prirod- nog gasa i kupce na veleprodajnom tržištu.

Maksimalni godišnji kapacitet - maksimalni kapa- citet na godišnjem nivou.

Mjerno mjesto - mjesto mjerenja kod preuzimanja pri- rodnog gasa i mjesto razgraničenja odgovornosti distribu- tivnog sistema i korisnika sistema prirodnog gasa.

Operater distributivnog sistema - energetski subjekt koji obavlja djelatnost distribucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog gasa.

Računovodstveno razdvajanje - obaveza energetskog su- bjekta da sačini godišnji finansijski izvještaj za svaku regulisanu energetsku djelatnost pojedinačno u skladu sa pravilima kojim se propisuje vođenje knjigovodstvene evi- dencije i regulatornim kontnim planom.

Regulisana djelatnost - djelatnost koju obavlja ener- getski subjekt po uslovima koje propisuje Regulatorna ko- misija i/ili čije se cijene usluga utvrđuju u postupku i na način koji propiše Regulatorna komisija.

Regulisani subjekt - energetski subjekt koji obavlja regulisanu djelatnost.

Tarifni sistem - sistem kriterijuma i pravila, koji sadrži: kategorije korisnika i grupe kupaca, tarifne ele- mente, način njihove primjene u određenim periodima po- trošnje (korišćenja) i koristi se za utvrđivanje tarifa i obračun u regulisanim djelatnostima prirodnog gasa.

Tarifni element - obračunske veličine tarifnog sistema u kojima se mogu izraziti učinci regulisanog energetskog subjekta koji obavlja djelatnost distribucije i upravljanja distributivnim sistemom.

Tarifa - jedinične cijene za tarifne elemente.

Toplotna moć gasa - količina toplotne energije koju sadrži 1 m3 prirodnog gasa, pri određenom gasnom stanju. Toplotna moć gasa se izražava u SI jedinicama (kWh/m3 ili kJ/m3).

Zakon - Zakon označava Zakon o gasu.

(2) Pored pojmova koji su dati u stavu (1) ovog člana, u ovom pravilniku su korišćeni termini i izrazi obu- hvaćeni odredbama Zakona o gasu i podzakonskim aktima Regulatorne komisije.

Član 4.

(Načela tarifne metodologije)

(1) U skladu sa odredbama ovog pravilnika, utvrđuju se tarife za pristup i korišćenja distributivnog sistema prirodnim gasom.

(2) Pravilnik se zasniva na sljedećim načelima:

a) tarife koje se utvrđuju u sektoru prirodnog gasa za- snovane su na opravdanim troškovima obavljanja djelatno- sti tako da se obezbijedi funkcionisanje i razvoj distri- butivnog sistema,

b) regulatorni potreban prihod na osnovu koga se utvrđuju tarife zasnovan je na opravdanim troškovima za obavljanje djelatnosti i povratu na kapital tako da se obezbijedi tehnička sigurnost i pouzdanost rada, kao i razvoja sistema,

v) regulatorni potreban prihod na osnovu koga se utvr- đuju tarife zasnovan je na fer odnosu između kvaliteta usluga i cijena koje plaćaju korisnici sistema,

g) regulatorni potreban prihod utvrđuje se za svakog operatera distributivnog sistema na osnovu opravdanih troškova sistema i

d) regulatorni potreban prihod raspoređuje se na ko- risnike sistema, razvrstane u kategorije korisnika ili tarifne grupe, po principu proporcionalnosti i nedi- skriminacije u skladu sa pripadajućim troškovima koje prouzrokuju distributivnom sistemu.

DIO DRUGI - POTREBNI PRIHOD I TROŠKOVI REGULISANE DJELATNOSTI

GLAVA I - REGULATORNI POTREBNI PRIHOD

Član 5.

(Regulatorni potrebni prihod kao podloga za izračunavanje tarifa)

(1) Utvrđivanje tarifa regulisanih djelatnosti zasni- va se na obračunu godišnjeg potrebnog prihoda regulisa- nog energetskog subjekta koji odobrava Regulatorna komi- sija.

(2) Regulatorni potrebni prihod zasniva se na oprav- danim, svrsishodnim i cjelishodnim troškovima u svrhu obavljanja regulisane djelatnosti.

(3) Energetski subjekti dostavljaju Regulatornoj komi- siji energetski bilans, odnosno plan distribucije pri- rodnog gasa za svaku godinu tarifnog perioda.

(4) Plan distribucije prirodnog gasa iz stava (3) ovog člana sadrži sve potrebne podatke i elemente korišćenja sistema u skladu sa tarifnim sistemom ovog pravilnika.

Član 6. (Tarifni period)

(1) Tarifni period utvrđuje se u trajanju od tri godine kada regulatorni potreban prihod i tarife ostaju nepro- mijenjeni.

(2) Potrebni prihod i tarife mogu se mijenjati i u toku tarifnog perioda u slučaju značajne promjene nekon- trolisanih troškova poslovanja.

(3) U slučaju sprovođenja vanrednog tarifnog postupka iz stava (2) ovog člana, može se sprovesti tarifni postu-

pak ili skraćeni tarifni postupak (bez sprovođenja for- malne rasprave) u zavisnosti od zahtijevanih promjena.

Član 7.

(Izračunavanje regulatornog potrebnog prihoda)

(1) Regulatorni potreban prihod regulisanog energet- skog subjekta, u svrhu utvrđivanja tarifa, izračunava se primjenom sljedeće formule i iskazuje se u konvertibil- nim markama (KM):

OPP = TP + PK - OP + K gdje su elementi:

OPP - regulatorni godišnji potreban prihod, TP - troškovi poslovne aktivnosti,

PK - odobreni povrat na kapital,

OP - ostali prihod i

K - korekcija prihoda po osnovu odstupanja ostvarenog prihoda u odnosu na utvrđeni regulatorni prihod u pret- hodnom tarifnom postupku.

(2) Elementi regulatornog potrebnog prihoda iz sta- va (1) ovog člana utvrđuju se analizom stalne imovine i troškova posebno za svaku godinu regulatornog perioda u skladu sa ovim pravilnikom.

(3) Energetski subjekat troškove obavljanja regulisane djelatnosti dokumentuje podacima o ostvarenju u godinama tekućeg tarifnog perioda i planom poslovanja za svaku go- dinu tarifnog perioda.

GLAVA II - KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANjE ELEMENATA REGULATORNOG POTREBNOG PRIHODA

Odjeljak A. Regulativna osnova

Član 8. (Regulativna osnova)

(1) Regulativna osnova se utvrđuje na osnovu vrijed- nosti stalne imovine potrebne za obavljanje djelatnosti i predstavlja osnovu za određivanje troškova poslovne aktivnosti i povrata na kapital.

(2) Regulativna osnova utvrđuje se kao neto vrijednost angažovane stalne imovine (nematerijalne i materijalne) i trajne obrtne imovine potrebne za obavljanje djelatno- sti.

(3) Neto vrijednost stalne imovine priznaje se kao iznos nabavne vrijednosti ili tržišne/fer vrijednosti imovine umanjene za akumulisanu amortizaciju i akumuli- sani gubitak zbog obezvređenja imovine, ali samo za imo- vinu koja se efektivno koristi za obavljanje djelatnosti.

(4) Regulativna osnova izračunava se primjenom slje- deće formule:

RO = NVSIt-1 + (SPt + SPt+1 + SPt+2 + SPt+3) -

(RSt + RSt+1 + RSt+2 + RSt+3) + TOI gdje je:

RO - regulativna osnova,

NVSIt-1 - neto vrijednost stalne imovine na kraju go- dine koja prethodi godini vođenja tarifnog postupka,

SP - sredstva u pripremi, odnosno sredstva čija je nabavka planirana trogodišnjim planom investicija u godini vođenja tarifnog postupka i godinama tarifnog perioda,

RS - rashodovana sredstva, odnosno sredstva kojima će isteći životni vijek u godini vođenja tarifnog postupka i godinama tarifnog perioda,

TOI - trajna obrtna imovina za godinu regulatornog perioda i

t - godina u kojoj se vodi tarifni postupak.

(5) Regulatorna komisija priznaje sredstva u pripremi (SP), odnosno sredstva čija je nabavka planirana prema trogodišnjem planu investicija, na koji je Regulatorna komisija dala saglasnost za prve dvije godine tarifnog perioda.

11.11.2022. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 111 21

 (6) Za treću godinu tarifnog perioda koja nije obuhva- ćena trogodišnjim planom investicija radi se procjena na osnovu trogodišnjeg plana investicija i desetogo- dišnjeg plana razvoja.

(7) Izuzetno, u slučaju sprovođenja prvog tarifnog postupka u skladu sa ovim pravilnikom prije davanja sa- glasnosti Regulatorne komisije na trogodišnji plan in- vesticija, razmatraće se vrijednost sredstava u pripremi prema postojećem trogodišnjem planu investicija.

(8) Sredstva u pripremi (SP) koja ulaze u regulator- nu osnovu priznaju se kao polovina vrijednosti sredstava čije aktiviranje se planira u tarifnom periodu.

(9) Regulatorna komisija prati odstupanja ostvarenih i odobrenih sredstava u pripremi i vrši potrebne korek- cije u narednom tarifnom postupku.

(10) Trajna obrtna imovina za godinu regulatornog pe- rioda utvrđuje se kao 1/12 utvrđenih troškova poslovne aktivnosti (TP) utvrđenih u skladu sa članom 11. ovog pravilnika.

Član 9.

(Procjena vrijednosti stalne imovine)

(1) Regulisani energetski subjekt obavezan je vršiti procjenu vrijednosti stalne imovine u skladu sa računo- vodstvenim politikama.

(2) Procjena vrijednosti stalne imovine treba da bude evidentirana u poslovnim knjigama najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za odobrenje tarifa da bi je Re- gulatorna komisija uzela u razmatranje.

Član 10.

(Preispitivanje vrijednosti stalne imovine)

(1) Regulatorna komisija preispituje realizaciju odo- brenih investicija sa stanovišta opravdanosti i rezul- tata koji se postižu realizacijom investicija.

(2) Regulatorna komisija provjerava primjenu pravila za vođenje knjigovodstvenih evidencija i pravila o pri- znavanju i vrednovanju stalne imovine koja su definisana računovodstvenim politikama i na osnovu kojih je pod- nesen zahtjev u svrhu utvrđivanja regulatornog potrebnog prihoda.

(3) U regulativnu osnovu ne uključuje se vrijednost be- splatno preuzete imovine (donacije, prenos imovine bez naknade, učešće građana u izgradnji objekata, državna da- vanja i pomoć).

Odjeljak B. Troškovi poslovne aktivnosti

Član 11.

(Troškovi poslovne aktivnosti)

(1) Troškovi poslovne aktivnosti koji se uključuju u odobreni potreban prihod obuhvataju opravdane troškove koji su potrebni za obavljanje djelatnosti i utvrđuju se za svaku godinu regulatornog perioda.

(2) Troškovi poslovne aktivnosti odnose se na: a) troškove amortizacije,

b) troškove rada i održavanja i

v) troškove gubitaka prirodnog gasa.

(3) Regulisani energetski subjekt je dužan da troškove poslovne aktivnosti evidentira na računima u skladu sa pravilima kojim se propisuju vođenje knjigovodstvene evi- dencije i regulatorni kontni plan.

Član 12.

(Ocjena opravdanosti troškova)

(1) Regulatorna komisija ocjenjuje opravdanost svih troškova regulisane djelatnosti radi njihovog uključi- vanja u regulatorni potrebni prihod imajući u vidu rele- vantne činjenice o prirodi i vremenu nastanka troškova.

(2) Troškovi poslovne aktivnosti za obavljanje djelat- nosti utvrđuju se na osnovu dokumentacije dostavljene u

tarifnom postupku i dokumentacije kojom raspolaže Re- gulatorna komisija.

(3) Opravdanost troška ocjenjuje se, rukovodeći se na- čelima ovog pravilnika, prema prirodi troška analizom svrsishodnosti, analizom količine i cijene i uporednim analizama, vodeći računa o specifičnostima regulisane djelatnosti.

(4) Regulisani energetski subjekt je dužan da dosta- vi svu propisanu dokumentaciju, kao i ostalu relevantnu dokumentaciju, te da obrazloži opravdanost svih stavki troškova poslovne aktivnosti, kao i razloge njihovog od- stupanja u odnosu na troškove odobrene u prethodnom ta- rifnom postupku.

(5) U opravdane troškove poslovanja ne uključuju se troškovi koji su posljedica propusta, troškovi koji nisu u funkciji obavljanja djelatnosti, kao ni troškovi koje je kroz naknadu za priključenje ili druge usluge već platio korisnik sistema, odnosno prihod po ovom osnovu ulazi u ostali prihod koji predstavlja odbitnu stavku u odobre- nom potrebnom prihodu.

Član 13.

(Podjela troškova poslovne aktivnosti)

Troškove poslovne aktivnosti, u svrhu utvrđivanja regulatornog potrebnog prihoda i stvaranja uslova za po- većanje efikasnosti, dijelimo na:

a) kontrolisane troškove poslovne aktivnosti na koje energetski subjekt može uticati,

b) nekontrolisane troškove poslovne aktivnosti na koje energetski subjekt ne može uticati i

v) djelimično kontrolisane troškove poslovne aktiv- nosti.

Član 14.

(Kontrolisani troškovi poslovne aktivnosti)

Kontrolisani troškovi poslovne aktivnosti su:

a) troškovi amortizacije i

b) kontrolisani troškovi rada i održavanja: troško- vi materijala (nabavka materijala, troškovi materijala za izradu, troškovi režijskog materijala, troškovi goriva i energije), troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi rezer- visanja, troškovi vertikalno integrisanog subjekta i dio nematerijalnih troškova na koje energetski subjekt može uticati.

Član 15. (Troškovi amortizacije)

(1) Troškovi amortizacije utvrđuju se za stalnu imo- vinu koja je u funkciji obavljanja djelatnosti na osnovu korisnog vijeka upotrebe stalne imovine, u skladu sa ra- čunovodstvenom politikom energetskog subjekta.

(2) Troškovi amortizacije se utvrđuju na osnovu na- bavne vrijednosti stalne imovine na kraju godine koja prethodi godini vođenja tarifnog postupka uvećane za troškove amortizacije sredstava koja će biti aktivirana u godini tarifnog postupka i godinama tarifnog perio- da, te umanjena za troškove amortizacije sredstava koja će biti rashodovana u godini tarifnog postupka i godinama tarifnog perioda.

(3) Vrijednost amortizacije stalne imovine u pripre- mi koja će biti aktivirana u godini vođenja tarifnog po- stupka (t) i godinama tarifnog perioda (t+n) utvrđuje se za stalnu imovinu koja je uključena u regulativnu osnovu u skladu sa članom 9. ovog pravilnika.

(4) Amortizacija imovine dobijene bez naknade (dona- cije) priznaje se u trošak amortizacije.

(5) Troškovi amortizacije za prvu godinu regulator- nog perioda utvrđuju se prema sljedećoj formuli:

At+1 = At-1 + (AAIt + AAIt+1) - (ARIt + ARIt+1)

 

22

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 111 11.11.2022. gdje je:

 gdje su:

At-1 - amortizacija imovine na kraju godine koja pretho- di godini vođenja tarifnog postupka,

AAIt - amortizacija imovine koja će biti aktivirana u godini t vođenja tarifnog postupka,

AAIt+1 - amortizacija imovine koja će biti aktivirana u prvoj godini tarifnog perioda,

ARIt - amortizacija imovine koja će biti rashodovana u godini t vođenja tarifnog postupka,

ARIt+1 - amortizacija imovine koja će biti rashodovana u prvoj godini tarifnog perioda.

(6) Troškovi amortizacije za drugu godinu regulator- nog perioda utvrđuju se prema sljedećoj formuli:

At+2 = At+1 + AAIt+2 - ARIt+2

gdje su:

AAIt+2 - amortizacija imovine koja će biti aktivirana u drugoj godini tarifnog perioda,

ARIt+2 - amortizacija imovine koja će biti rashodovana u drugoj godini tarifnog perioda.

(7) Troškovi amortizacije za treću godinu regulator- nog perioda utvrđuju se prema sljedećoj formuli:

At+3 = At+2 + AAIt+3 - ARIt+3

gdje su:

AAIt+3 - amortizacija imovine koja će biti aktivirana u trećoj godini tarifnog perioda,

ARIt+3 - amortizacija imovine koja će biti rashodovana u trećoj godini tarifnog perioda.

(8) Troškovi amortizacije za regulatorni period At utvrđuju se kao prosječna vrijednost troškova amortiza- cije izračunatih na osnovu st. (5), (6) i (7) prema sljedećoj formuli:

A = (At+1 + At+2 + At+3) / 3.

Član 16.

(Kontrolisani troškovi rada i održavanja)

(1) Kontrolisani troškovi rada i održavanja, te rezer- visanja koji se priznaju u odobrenom potrebnom prihodu, odnosno kontrolisani troškovi poslovanja bez amortiza- cije (TRO) odobravaju se polazeći od odobrenih troškova iz prethodnog tarifnog postupka, stope inflacije, koefi- cijenta efikasnosti i korekcije zbog odstupanja ostvare- nja u odnosu na odobreno u prethodnom tarifnom postupku.

(2) Kontrolisani troškovi rada i održavanja za prvu godinu regulatornog perioda utvrđuju se prema sljedećoj formuli:

TROt +1 = (TROod + ΔTROT) * (1+It+1/100) gdje su:

It+2 - planirana godišnja stopa inflacije za drugu go- dinu tarifnog perioda (%).

(5) Kontrolisani troškovi rada i održavanja za treću godinu regulatornog perioda utvrđuju se prema sljedećoj formuli:

TROt+3 = TROt+2 * (1+It+3/100) gdje je:

It+3 - planirana godišnja stopa inflacije za treću go- dinu tarifnog perioda (%).

(6) Kontrolisani troškovi rada i održavanja za re- gulatorni period utvrđuju se kao prosječna vrijednost troškova rada i održavanja iz st. (2), (3) i (4) korigovana za jednokratnu korekciju uz primjenu koeficijenta efika- snosti na sljedeći način:

TRO = (TROt+1 + TROt+2 + TROt+3) /3 * (1-Kef/100)

gdje su:

TRO - godišnji troškovi rada i održavanja za tarifni period (KM) i

Kef - koeficijent efikasnosti u procentima (%).

(7) Koeficijent efikasnosti predstavlja mjeru efika- snosti postignutu primjenom novih tehnologija, odnosno mjeru smanjenja troškova zbog primjene novih tehnologija i time postignutih ušteda.

(8) Energetski subjekt je dužan da posebno evidentira i dokumentuje troškove rada i održavanja koji proističu korišćenjem stalne imovinu koja nije u njegovom vlasni- štvu.

Član 17.

(Troškovi vertikalno integrisanog subjekta)

(1) U kontrolisane troškove rada i održavanja iz čla- na 16. ovog pravilnika mogu se uključiti troškovi poslo- va koje obavlja vertikalno integrisani subjekt.

(2) Energetski subjekt je dužan da dokumentuje i obra- zloži troškove iz stava (1) ovog člana.

Član 18.

(Nekontrolisani troškovi rada i održavanja)

(1) Nekontrolisani troškovi rada i održavanja su troškovi koji su neizbježni u poslovanju, na čiji iznos se ne može direktno uticati, a odnose se na dio nematerijal- nih troškova: troškove neproizvodnih usluga, troškove premije i osiguranja, troškove platnog prometa, troškove članarina, troškove poreza i doprinosa, troškove regu- latorne naknade i ostale nematerijalne troškove.

(2) Nekontrolisani troškovi rada i održavanja utvr- đuju se prema sljedećoj formuli:

TRO

gulatornog perioda (KM),

TROnk od - nekontrolisani troškovi rada i održavanja odobreni u prethodnom tarifnom postupku i

ΔTROnk - promjena nekontrolisanih troškovi rada i održavanja za naredni tarifni period.

Član 19.

(Djelimično kontrolisani troškovi poslovanja - trošak gubitaka prirodnog gasa)

(1) U opravdane troškove distributivnog sistema pri- rodnog gasa uključuju se i troškovi gubitaka prirodnog gasa.

(2) Nivo odobrenih gubitaka prirodnog gasa utvrđuje se u procentima od preuzete količine prirodnog gasa.

(3) Prilikom priznavanja nivoa odobrenih gubitaka u distributivnom sistemu prirodnog gasa koriste se podaci o strukturi i stanju sistema i mjernih uređaja, strukturi potrošnje, uporedne analize drugih sličnih distributiv- nih sistema i drugi raspoloživi podaci.

(4) Troškovi za nadoknadu gubitaka prirodnog gasa u distributivnom sistemu priznaju se u visini potrebnoj za

t+1

- troškovi rada i održavanja za prvu godinu re-

TRO

hodnom tarifnom postupku (KM),

od

- troškovi rada i održavanja odobreni u pret-

ΔTROT - trajna promjena kontrolisanih troškova rada i održavanja nastala u tekućem regulatornom periodu usljed okolnosti na koje se nije moglo uticati (KM) i

It+1 - planirana godišnja stopa inflacije (indeks opšteg rasta cijena) u Republici Srpskoj za prvu godinu tarifnog perioda (%).

(3) Vrijednosti korekcije troškova rada i održavanja ΔTROT iz stava (1) ovog člana, koje se predlažu, Regulator- na komisija utvrđuje na osnovu podataka, obrazloženja i dokumentacije dostavljene u tarifnom postupku.

(4) Kontrolisani troškovi rada i održavanja za drugu godinu regulatornog perioda utvrđuju se prema sljedećoj formuli:

TROt+2 = TROt+1 * (1+It+2/100)

gdje su:

TROnk = TROnk od + ΔTROnk

 

11.11.2022. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 111 23

 pokrivanje odobrenih gubitaka, a prema prosječnoj cijeni nabavke prirodnog gasa za pokrivanje gubitaka prirodnog gasa za tarifni period.

Odjeljak V. Povrat na kapital

Član 20. (Povrat na kapital)

(1) Povrat na kapital (PK) je dio prihoda koji se ostva- ruje po osnovu uloženog kapitala potrebnog za finansi- ranje regulativne osnove, izražava se u KM i izračunava se sljedećom formulom:

PK = RO * SPK

gdje su:

RO - regulativna osnova i

SPK - stopa povrata na kapital (%).

Član 21.

(Stopa povrata na kapital)

(1) Stopa povrata na kapital, prije oporezivanja, utvrđuje se kao ponderisani prosjek troška kapitala koji uključuje trošak sopstvenog kapitala i trošak pozajmlje- nog kapitala, ponderisanih prema njihovom udjelu u ukup- nom kapitalu distributivnog sistema, i izračunava se prema sljedećoj formuli:

SPK = (CSK * SK/UK + CPZK * PZK/UK) * Krr gdje su:

SPK - stopa povrata na kapital (%), SK - sopstveni kapital (KM),

CSK - cijena sopstvenog kapitala (%), PZK - pozajmljeni kapital (KM),

CPZK - cijena pozajmljenog kapitala (%), Krr - koeficijent korekcije,

UK = SK + PZK - ukupan kapital (KM).

(2) Cijena sopstvenog kapitala određuje se na način koji odražava specifični rizik energetskog subjekta i preovlađujuće uslove pribavljanja kapitala na finan- sijskom tržištu u tarifnom periodu na sljedeći način:

Sti - stepen iskorišćenja distributivnog sistema u procentima.

Odjeljak G. Ostali prihodi

Član 22. (Ostali prihodi)

(1) Odobreni potrebni prihod operatera sistema, utvrđen u skladu sa odredbama ovog pravilnika, umanjuje se za iznos ostalih prihoda koje ostvaruje energetski subjekt sa stalnom imovinom čiji su troškovi priznati u troško- vima poslovne aktivnosti.

(2) U ostale prihode iz stava (1) ovog člana uključuju se prihodi od aktiviranja vlastitih učinaka, razgraniče- ni dio prihoda perioda po osnovu realizacije doniranih sredstava, prihodi od prodaje sredstava i drugi prihodi ostvareni stalnom imovinom koja je uključena u regula- tivnu osnovu.

(3) Ostali prihod za tarifni period utvrđuje se kao prosječna vrijednost ostalog prihoda za sve godine tarif- nog perioda.

Odjeljak D. Korekcija prihoda

Član 23. (Utvrđivanje korekcije prihoda)

(1) Osnov za korekciju regulatornog potrebnog prihoda za naredni tarifni period su odstupanja, pozitivna ili negativna, ostvarenog prihoda od regulatornog prihoda utvrđenog u prethodnom tarifnom postupku, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) Korekcija prihoda izračunava se analizom svih troškova koji ulaze u regulatorni potreban prihod prema sljedećoj formuli:

K = KA + KTRO + KTROnk + KTG + KPK + Kop + KEEB gdje su:

KA - korekcija amortizacije zbog odstupanja ostvarenja u odnosu na odobreno u prethodnom tarifnom postupku,

KTRO - korekcija kontrolisanih troškova rada i odr- žavanja nastala u prethodnom regulatornom periodu usljed okolnosti na koje energetski subjekt nije mogao uticati,

KTROnk - korekcija nekontrolisanih troškova rada i održavanja zbog odstupanja ostvarenja u odnosu na odobre- no u prethodnom tarifnom postupku,

KTG - korekcija troškova gubitaka prirodnog gasa zbog nepredviđenih promjena na tržištu,

KPK - korekcija povrata na kapital po osnovu odstu- panja vrijednosti regulativne osnove u odnosu na odobre- no u prethodnom tarifnom postupku,

Kop - korekcija ostalog prihoda zbog odstupanja ostva- renja u odnosu na odobreno u prethodnom tarifnom postup- ku i

KEEB - korekcija prihoda zbog odstupanja ostvarenja po- trošnje prirodnog gasa od potrošnje planirane u prethod- nom tarifnom postupku.

(3) Iznos korekcije prihoda utvrđuje se analizom razloga koji su doveli do odstupanja svakog pojedi- načnog troška, vodeći računa o opravdanosti troška, materijalnosti i potrebi podsticanja energetskog su- bjekta na smanjenje troškova poslovanja i unapređenje usluga.

(4) Korekcija troškova rada i održavanja prouzrokova- na elementarnim nepogodama hidrometeorološkog ili ge- ološkog porijekla uzrokovane djelovanjem prirodnih sila (zemljotres, požar, poplave, lavine, klizišta, odroni, atmosferska pražnjenja, olujni vjetar, prekomjerni led i snijeg, veliki mrazevi) i/ili društvenim pojavama (nalo- zi nadležnih organa, rat, terorizam i sl.) može se razgra- ničiti na određeni vremenski period u slučaju da bi njeno jednokratno priznavanje značajno uticalo na promjenu re- gulatornog potrebnog prihoda.

gdje su:

CSK = Rf + ß* (Rm-Rf)

Rf - bezrizična kamatna stopa na državne obveznice na period od pet do 10 godina na Banjalučkoj finansijskoj berzi,

ß - beta koeficijent predstavlja odnos rizika energet- skog subjekta sa rizikom ukupnog portfolija finansijskog tržišta, odnosno odnos ukupnog prinosa na akcije regu- lisanog subjekta i ukupnog prinosa na sve akcije na fi- nansijskom tržištu, koji se dobija na osnovu Damodaron baza podataka sa Banjalučke finansijske berze,

Rm - tržišna premija rizika, višak prinosa koju vla- snik očekuje da ostvari kao naknadu za izloženost riziku.

(3) Cijena pozajmljenog kapitala za finansiranje regu- lativne osnove određuje se na osnovu ponderisane prosječ- ne kamatne stope na pozajmljeni kapital u tarifnom pe- riodu.

(4) Koeficijent korekcije Krr utvrđuje se u rasponu od 1 do vrijednosti koja se dobije prema sljedećoj formuli:

Krr = (1 - Rrr/RO)

gdje je:

Rrr - realizovane revalorizacione rezerve.

(5) U slučaju da je iskorišćenost distributivnog si- stema po maksimalnom dnevnom godišnjem kapacitetu u odnosu na maksimalni tehnički kapacitet distributivnog sistema manja od 50%, povrat na kapital se koriguje prema sljedećoj formuli:

PKk = PK*Sti/50 PKk - korigovani povrat na kapital i

gdje su:

 

24 SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 111 11.11.2022.

 (5) Korekcija regulatornog potrebnog prihoda neće se vršiti za odstupanja troškova koji su rezultat ušteda energetskog subjekta.

DIO TREĆI - TARIFNI SISTEM ZA PRISTUP I KORIŠĆENjE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA

Član 24.

(Kategorije korisnika distributivnog sistema)

(1) Korisnici distributivnog sistema se svrstavaju u sljedeće kategorije:

a) industrijski krajnji kupci (kupci koji koriste pri- rodni gas tokom cijele godine) čiji je priključni kapaci- tet veći od 100 kWh/h,

b) krajnji kupci koji prirodni gas koriste sezonski čiji je priključni kapacitet veći od 100 kWh/h,

v) krajnji kupci koji koriste prirodni gas priključnog kapaciteta do 100 kWh/h,

g) sistemi daljinskog grijanja, uključujući blokovske kotlovnice koje služe za zagrijavanje stanova u zgradama za kolektivno stanovanje,

d) domaćinstva.

(2) Sezonska potrošnja prirodnog gasa odnosi se na korisnike distributivnog sistema čija je potrošnja pri- rodnog gasa za prva tri mjeseca i zadnja tri mjeseca veća od 70% ukupne godišnje potrošnje prirodnog gasa prethodne godine. Za novog korisnika sezonska potrošnja utvrđuje se na osnovu plana potrošnje prirodnog gasa za naredni pe- riod korišćenja distributivnog sistema.

(3) Unutar kategorija korisnika distributivnog si- stema operator distributivnog sistema može formirati tarifne grupe prema tipu priključka koji je određen mak- simalnim kapacitetom mjernog uređaja ili godišnjom pot- rošnjom prirodnog gasa.

Član 25.

(Tarifni elementi za pristup distributivnom sistemu)

Tarifni elementi za koje operater distributivnog si- stema obračunava tarife za obavljanje djelatnosti distri- bucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog gasa su:

- kapacitet (izražen u kWh/dan/godina),

- potrošnja (izražena u kWh) i

- mjerno mjesto (izraženo u fiksnom iznosu KM).

Član 26.

(Utvrđivanje obračunske vrijednosti tarifnih elemenata)

(1) Obračunska vrijednost tarifnog elementa kapa- citet za korisnike distributivnog sistema iz kategorija korisnika jednaka je istovremenoj maksimalnoj dnevnoj po- trošnji, koja je utvrđena na osnovu ostvarene ili izvede- ne maksimalne dnevne potrošnje u prethodnoj godini ili planirane potrošnje u narednim godinama.

(2) Obračunska vrijednost tarifnog elementa kapa- citet za korisnike distributivnog sistema iz kategorija korisnika utvrđuje se na osnovu maksimalnog kapaciteta priključka, odnosno mjernog uređaja.

(3) Obračunska vrijednost tarifnog elementa potro- šnja prirodnog gasa utvrđuje se mjerenjem.

(4) Obračunska vrijednost tarifnog elementa mjerno mjesto jednaka je broju aktivnih mjernih mjesta korisnika distributivnog sistema.

Član 27.

(Raspodjela troškova distributivnog sistema na tarifne elemente)

(1) Na tarifi elemenat kapacitet raspoređuju se fik- sni troškovi, kao i povrat na kapital, te se ovaj iznos ra- spoređuje na kategorije korisnika distributivnog sistema srazmjerno učešću maksimalne dnevne potrošnje određene

kategorije korisnika u maksimalnoj dnevnoj potrošnji svih kategorija korisnika imajući u vidu istovremenost.

(2) Na tarifni elemenat potrošnja raspoređuju se va- rijabilni troškovi, kao što su troškovi gubitaka pri- rodnog gasa u distributivnom sistemu, troškovi odori- zacije i troškovi tehnološkog prirodnog gasa i slično.

(3) Na tarifni element mjerno mjesto raspoređuju se troškovi održavanja priključka, uključujući mjerne uređaje.

(4) Troškovi pripisani tarifnom elementu kapaci- tet distributivnog sistema za svaku kategoriju korisnika mogu se preraspodijeliti (realocirati) na tarifni ele- menat potrošnja ili mjerno mjesto, vodeći računa o sti- mulisanju ravnomjerne potrošnje i vremenu korišćenja maksimalnog kapaciteta i drugim pokazateljima u vezi sa karakteristikama potrošnje date kategorije kupaca.

Član 28.

(Energetski bilans za distributivni sistem)

Tarife za pristup distributivnom sistemu računaju se na osnovu energetskog bilansa operatera distributiv- nog sistema, i to:

a) kapacitet po kategorijama korisnika (kWh/dan) i

b) plan potrošnje gasa prirodnog gasa po kategorijama i grupama korisnika (kWh).

Član 29.

(Utvrđivanje tarifa za korisnike distributivnog sistema)

(1) Tarife za korisnike distributivnog sistema pri- rodnog gasa utvrđuju se na osnovu potrebnog prihoda za djelatnost distribucije prirodnog gasa raspoređenog na tarifne elemente i kategorije korisnika i tarifne grupe.

(2) Tarife se utvrđuju za svaki od tarifnih elemenata i svaku kategoriju korisnika i tarifnih grupa iz čl. 25. i 26. ovog pravilnika.

(3) Tarifa za kapacitet za sve kategorije korisnika i ta- rifne grupe izračunava se kao količnik potrebnog godišnjeg prihoda operatera distributivnog sistema prirodnog gasa, raspoređenog na tarifni element kapacitet za svaku katego- riju korisnika i tarifnu grupu i utvrđene godišnje obra- čunske vrijednosti tarifnog elementa kapacitet i izražava se u KM po jedinici kapaciteta (KM/kWh/dan).

(4) Tarifa za potrošnju za sve kategorije korisnika i tarifne grupe izračunava se kao količnik potrebnog go- dišnjeg prihoda operatera distributivnog sistema pri- rodnog gasa, raspoređenog na tarifni element potrošnja za svaku kategoriju korisnika i tarifnu grupu i planira- ne vrijednosti tarifnog elementa potrošnja i izražava se u KM po jedinici potrošnje (KM/kWh).

(5) Tarife za mjerno mjesto za sve kategorije korisnika i tarifne grupe izračunavaju se kao količnik potrebnog godišnjeg prihoda operatera distributivnog sistema pri- rodnog gasa, raspoređenog na tarifni element mjerno mje- sto i broja mjernih mjesta u svakoj kategoriji korisnika i tarifnoj grupi, a izražava se kao fiksni iznos u KM za mjerno mjesto za obračunski period (KM/MM).

Član 30.

(Tarife u zavisnosti od vremena potrošnje)

Energetski subjekt može definisati tarifne stavove prema vremenu potrošnje s ciljem da se stimulišu mode- li potrošnje kojim se ublažava prekomjerno opterećenje sistema.

DIO ČETVRTI - ODREĐIVANjE TARIFA ZA KORISNIKE ZATVORENOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA

Član 31.

(Zatvoreni distributivni sistemi)

(1) Operator zatvorenog distributivnog sistema utvrđuje tarife za korisnike zatvorenog distributivnog

 

11.11.2022. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 111 25

 sistema po principima i kriterijumima za utvrđivanje potrebnog prihoda u skladu sa ovim pravilnikom.

(2) Tarife za korisnike zatvorenog distributivnog si- stema utvrđuju se i odobravaju u skladu sa propisima za tarife za korisnike distributivnog sistema.

(3) Tarife za korisnike zatvorenog distributivnog sistema utvrđuju se tako da se na tarife za korisnike di- stributivnog sistema u Republici Srpskoj za kategoriju potrošnje i tarifnu grupu na kojoj se prirodni gas pre- daje operatoru zatvorenog distributivnog sistema dodaju tarife proistekle iz troškova rada operatora zatvorenog distributivnog sistema.

(4) Operator zatvorenog distributivnog sistema dužan je da postupak izračunavanja tarifa proisteklih iz tro- škova rada operatora zatvorenog distributivnog sistema dokumentuje, dostavi Regulatornoj komisiji radi davanja saglasnosti, te učini dostupnim korisnicima zatvorenog distributivnog sistema prije početaka njihove primjene.

(5) Regulatorna komisija može odlučiti o izuzećima prema operateru zatvorenog distributivnog sistema u skladu sa Zakonom.

DIO PETI - TARIFNI POSTUPAK

Član 32. (Pokretanje tarifnog postupka)

(1) Regulatorni potrebni prihod regulisanih energet- skih subjekata i tarife utvrđuju se u tarifnom postupku.

(2) Tarifni postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva za odobrenje regulatornog potrebnog prihoda i tarifa (u daljem tekstu: zahtjev) od strane regulisanog energetskog subjekta.

(3) Regulisani energetski subjekt je dužan da najkasni- je do 30. aprila posljednje godine tekućeg tarifnog perio- da podnese novi zahtjev, osim u slučaju novog operatora distributivnog sistema ili podnošenja zahtjeva u toku 2022. godine.

Član 33.

(Vođenje tarifnog postupka)

(1) Regulatorna komisija vodi tarifni postupak i odlučuje na način utvrđen odredbama ovog pravilnika i pravilnika kojim se uređuje način javnog razmatranja u konkretnim postupcima koje sprovodi Regulatorna komi- sija.

(2) Teret dokazivanja u tarifnom postupku je na podno- siocu zahtjeva.

(3) Radi zaštite interesa korisnika sistema i pravič- nog vođenja postupka, tarifni postupci pred Regulator- nom komisijom su javni.

(4) Energetski subjekt ima pravo na zaštitu povjerlji- vih informacija u skladu sa odredbama Pravilnika o po- vjerljivim informacijama Regulatorne komisije.

Član 34. (Dostavljanje zahtjeva)

(1) Zahtjev za odobrenje tarifa od strane regulisanog energetskog subjekta podnosi se na obrascima propisanim od strane Regulatorne komisije, koji su dostupni na inter- net stranici Regulatorne komisije.

(2) Podnosilac zahtjeva, uz popunjeni obrazac zahtjeva, dostavlja i popunjene propisane obrasce i ostalu potrebnu dokumentaciju kao što je propisano Pravilnikom o izvje- štavanju Regulatorne komisije, te druge dokumente koje sma- tra relevantnim za dokazivanje podataka iz zahtjeva.

(3) Zahtjev, obrasci i dokumentacija iz stava (1) ovog člana dostavljaju se u pisanoj formi, ovjereni i potpisa- ni od strane lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca u jednom primjerku i u elektronskoj formi, u prikladnim formatima (*.doc, *.xls, *.pdf, itd.).

(4) Izjava o tačnosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka pod punom materijalnom i krivičnom odgovor-

nošću potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva.

(5) Regulatorna komisija neće razmotriti obrasce i do- kumentaciju koji su dostavljeni suprotno odredbama st. (3) i (4) ovog člana.

(6) Podnosilac zahtjeva koji je prethodno dostavio Regulatornoj komisiji propisane obrasce i prateću doku- mentaciju u okviru redovnog izvještavanja korisnika do- zvole u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju Regulator- ne komisije nije obavezan iste obrasce i dokumentaciju dostavljati prilikom podnošenja zahtjeva.

Član 35. (Dopuna zahtjeva)

(1) Ako zahtjev sadrži nedostatak koji sprečava postu- panje po njemu, podnosilac zahtjeva se u pismenoj formi obavještava o nedostatku i upozorava se na posljedice u slučaju neotklanjanja nedostataka ili nedostavljanja do- datne dokumentacije ili informacija.

(2) Podnosilac zahtjeva je dužan da u roku od 15 dana postupi po obavještenju iz stava (1) ovog člana.

(3) Nakon isteka perioda iz stava (2) ovog člana Regu- latorna komisija nastavlja tarifni postupak i vrši pro- cjenu nedostajućih podataka.

Član 36. (Obavještavanje o podnesenom zahtjevu)

(1) Regulisani energetski subjekt je dužan da, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, obavijesti snabdje- vače i javnost, putem javnih medija i internet stranice, o podnijetom zahtjevu.

(2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana sadrži:

a) zahtijevani procenat promjene potrebnog prihoda odobrenog u prethodnom tarifnom postupku,

b) procijenjeni procenat promjene troškova za krajnjeg kupca po kategorijama korisnika i grupama kupaca,

v) osnovne razloge za zahtijevane promjene,

g) informaciju da su rasprave u toku tarifnog postup- ka otvorene za javnost i

d) ostale relevantne informacije.

Član 37. (Javno razmatranje)

(1) Regulatorna komisija donosi odluku o vrsti, broju, mjestu i vremenu održavanja javnih rasprava koje će odr- žati u toku javnog razmatranja, o čemu, putem obavještenja, obavještava stranke u postupku i zainteresovana lica o podnesenom zahtjevu, predmetu rasprave, načinu i rokovi- ma dostavljanja komentara javnosti, voditelju postupka, a kada je u pitanju formalna rasprava, utvrđuje kriterijume i rok zainteresovanim licima za sticanje statusa stranke u tarifnom postupku.

(2) Regulatorna komisija može organizovati opštu, stručnu i formalnu raspravu u tarifnom postupku u skla- du sa pravilnikom kojim se uređuje javno razmatranje.

(3) U tarifnom postupku obavezno se održava for- malna rasprava s ciljem neposrednog izvođenje dokaza, te potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja.

Član 38. (Obavještenje za javnost)

(1) O podnesenom zahtjevu i javnom razmatranju Regu- latorna komisija objavljuje obavještenje za javnost, koje sadrži:

a) mjesto i vrijeme održavanja rasprave, b) naziv podnosioca zahtjeva,

v) predmet rasprave,

g) osnovne elemente zahtjeva,

d) procijenjene promjene tarifa za korisnike sistema u Republici Srpskoj koje proističu iz zahtjeva regulisa- nog energetskog subjekta,

 

26 SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 111 11.11.2022.

 đ) kriterijume i rok za podnošenje zahtjeva za sticanje statusa stranke u postupku i

e) način i rok za dostavljanje komentara zainteresova- nih lica.

(2) Obavještenje za javnost objavljuje se u dnevnim no- vinama koje su dostupne na cijeloj teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Regulatorne komisije.

(3) Javnosti se ne mogu dati na uvid informacije koje su, na zahtjev podnosioca, zaštićene klauzulom povjerljivosti.

Član 39.

(Dodatni podaci i činjenice)

(1) U toku tarifnog postupka Regulatorna komisija može zahtijevati dostavljanje dodatnih podataka i infor- macija od značaja za utvrđivanje tarifa za pristup.

(2) Podnosilac zahtjeva je dužan na zahtjev Regulator- ne komisije da dostavi na uvid sve zahtijevane podatke i činjenice kojima raspolaže.

Član 40. (Procjena podataka)

(1) Regulatorna komisija vrši procjenu u slučaju ne- dostavljanja potrebnih podataka u skladu sa odredbama ovog pravilnika ili u slučaju da dostavljeni podaci nisu relevantni, usaglašeni i pouzdani.

(2) Procjena se radi po načelu obazrivosti i svrsi- shodnosti, koristeći istorijske i iskustvene podatke, te uporednu analizu relevantnih podataka drugih operatera sistema iz Republike Srpske i okruženja.

(3) Regulatorna komisija može naručiti izradu procje- ne stalne imovine od kvalifikovanog procjenitelja, pri čemu troškove takve procjene snosi podnosilac zahtjeva.

Član 41. (Ocjena dokaza)

(1) U toku tarifnog postupka odlučne činjenice se utvrđuju na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog do- kaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezul- tata cjelokupnog postupka.

(2) Na osnovu prikupljenih dokaza:

a) razmatra se i verifikuje sva stalna imovina koja je predložena da bude dio regulativne osnove, te se pojedi- ne stavke prihvataju, odbijaju u cijelosti ili djelimično ili preinačuju vrijednosti bilo koje od stavki,

b) razmatraju se i verifikuju svi troškovi i prihodi dostavljeni kao osnova za tarifne stavove, te prihvataju, odbijaju u cijelosti ili djelimično ili preinačuje bilo koja stavka koja nije opravdana i

v) prihvata se, odbija u cijelosti ili djelimično ili preinačuje svaka veličina ili analiza korišćena za izra- čunavanje zahtijevanog potrebnog prihoda ili potrebna za utvrđivanje tarifnih stavova.

(3) Izuzetno, Regulatorna komisija može ograničiti relativne promjene tarifnih stavova u jednom tarifnom postupku s ciljem izbjegavanja naglih promjena i zaštite krajnjih kupaca.

Član 42.

(Izvještaj voditelja postupka)

(1) Nakon javnog razmatranja, voditelj postupka sačinjava izvještaj u pisanoj formi sa preporukom za donošenje odlu- ke o tarifnom postupku, koji dostavlja podnosiocu zahtjeva i određuje mu rok za podnošenje komentara na izvještaj.

(2) Izvještaj voditelja postupka sa stavom po podnese- nim komentarima dostavlja se Regulatornoj komisiji radi donošenja konačne odluke.

Član 43.

(Odluke)

(1) Konačna odluka o davanju saglasnosti na tarife u skladu sa Pravilnikom donosi se se najkasnije do 30. no- vembra tekuće godine za naredni tarifni period.

(2) Odluka Regulatorne komisije je konačna i protiv iste se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Član 44. (Objavljivanje)

(1) Odluka Regulatorne komisije donesena u tarifnom postupku objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na internet stranici Regulatorne komisije.

(2) Operater distributivnog sistema objavljuje utvrđe- ne tarife na svojoj internet stranici i u “Službenom gla- sniku Republike Srpske”.

DIO ŠESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45. (Privremene tarife)

(1) Novi operater distributivnog sistema koji ima pravo obavljanja probnog rada na izgrađenom sistemu, u skladu sa članom 9. stav (5) Zakona o gasu, a prije priba- vljanja dozvole za rad od Regulatorne komisije, primjenjuje privremene tarifne stavove za pristup distributivnom sistemu koji se izračunavaju kao prosjek odobrenih tarif- nih stavova drugih operatora distributivnih sistema u Republici Srpskoj.

(2) Privremene tarifne stavove utvrđuje Regulatorna komisija na zahtjev operatera distributivnog sistema iz stava (1) ovog člana, koji se podnosi prije početka distri- bucije prirodnog gasa.

(3) Operater distributivnog sistema iz stava (1) ovog člana dužan je Regulatornoj komisiji podnijeti zahtjev za odobrenje tarifnih stavova u skladu sa odredbama ovog pravilnika najkasnije u roku od 90 dana od dana priba- vljanja dozvole Regulatorne komisije.

Član 46. (Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- vljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 47. (Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju prirodnog gasa i snabdijevanja prirodnim gasom (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 51/14 i 30/18).

 

Broj: 01-302-6/22/P-49-307

15. septembra 2022. godine

Trebinje

 

Predsjednik, Vladislav Vladičić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.