Odluka o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2023. godinu

16.11.2022. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
kratkoročno zaduživanje

Odobrava se kratkoročno zaduživanje Republike Srpske na osnovu emisija kratkoročnih hartija od vrijednosti - trezorskih zapisa za 2023. godinu.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 112, 16.11.2022.

 

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, člana 17. stav 1. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 i 90/21) i člana 177. stav 2. i člana 181. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset sedmoj posebnoj sjednici, održanoj 2. novembra2022.godine, donijela je

 

ODLUKU

O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRPSKE EMISIJOM TREZORSKIH ZAPISA ZA 2023. GODINU

 

I

Odobrava se kratkoročno zaduživanje Republike Srpske na osnovu emisija kratkoročnih hartija od vrijednosti - trezorskih zapisa za 2023. godinu.

II

Sredstva pribavljena kratkoročnim zaduživanjem biće upotrijebljena u skladu sa namjenama propisanim članom 13. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

III

Zaduživanje po osnovu emitovanih trezorskih zapisa, tokom budžetske godine, može se vršiti u skladu sa sljedećim kriterijumima:

- maksimalan iznos kratkoročnog duga u toku 2023. godine može biti najviše do 8% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini,

- kamatna stopa za zaduživanje emisijom trezorskih zapisa može biti maksimalno relevantni Euribor + 1,5% (ukoliko bi relevantni Euribor bio negativan, pri utvrđivanju maksimalnog iznosa kamatne stope računaće se da iznosi 0%),

- rok dospijeća trezorskih zapisa može biti najduže do godinu dana.

IV

Akta o načinu i uslovima za svako pojedinačno zaduživanje, u skladu sa ovom odlukom, donosi i potpisuje ministar finansija.

V

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

VI

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-1099/22

2. novembra 2022. godine 

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.