Odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2023. godinu

16.11.2022. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
dugoročno zaduživanje

Odobrava se dugoročno zaduživanje Republike Srpske za 2023. godinu u maksimalnom iznosu do 1.080.000.000 KM.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 112, 16.11.2022.

 

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, člana 17. stav 1. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 i 90/21) i člana 181. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset sedmoj posebnoj sjednici, održanoj 2. novembra 2022. godine, donijela je

 

ODLUKU

O DUGOROČNOM ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRPSKE ZA 2023. GODINU

 

I

1) Odobrava se dugoročno zaduživanje Republike Srpske za 2023. godinu u maksimalnom iznosu do 1.080.000.000 KM.

2) Sredstva iz podtačke 1) ove tačke biće upotrijebljena u skladu sa namjenama propisanim članom 14. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

3) Priliv sredstava po ovom osnovu planiran je Budže- tom Republike Srpske za 2023. godinu u okviru Finansiranja, na poziciji 921000 - primici od zaduživanja.

II

Način i izvori obezbjeđenja sredstava iz tačke I ove odluke mogu biti:

- emisija dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: obveznica) na domaćem finan- sijskom tržištu,

- kreditno zaduženje kod domaćih kreditora, 

- kreditno zaduženje, odnosno zajam (u daljem tekstu: kredit) kod međunarodnih kreditora, odnosno zajmodavaca, međunarodnih organizacija, međunarodnih finansijskih institucija i stranih vlada,

- emisija obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu.

III

Okvirni uslovi za dugoročno zaduživanje Republike Srpske su sljedeći:

1) Emisijom obveznica na domaćem finansijskom tržištu:

- maksimalan rok otplate: do 15 godina;

- maksimalna kamatna stopa: šestomjesečni ili dvanaestomjesečni Euribor + fiksna marža do maksimalno 4% godišnje (ukoliko bi relevantni Euribor bio negativan, pri utvrđivanju maksimalnog iznosa kamatne stope računaće se da iznosi 0%);

- način otplate glavnice:

a) u više jednakih rata sve do dospijeća obveznica ili

b) jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća obveznica;

- kamatna stopa: fiksna ili varijabilna;

- način otplate kamate: mjesečno/kvartalno/polugodišnje/godišnje;

- realizacija zaduženja: kroz jednu ili više sukcesivnih emisija;

- uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja. 

2) Kreditno zaduženje kod domaćih kreditora:

- maksimalan prosječan rok otplate: do 15 godina;

- maksimalna kamatna stopa: šestomjesečni ili dvanaestomjesečni Euribor + fiksna marža do maksimalno 4% godišnje (ukoliko bi relevantni Euribor bio negativan, pri utvrđivanju maksimalnog iznosa kamatne stope računaće se da iznosi 0%);

- način otplate glavnice:

a) u više jednakih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita ili

b) jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća kredita;

- kamatna stopa: fiksna ili varijabilna;

- način otplate kamate: mjesečno/kvartalno/polugodišnje/godišnje;

- uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja.

3) Krediti kod međunarodnih kreditora, odnosno zajmodavaca, međunarodnih organizacija, međunarodnih fi- nansijskih institucija i stranih vlada:

- maksimalan prosječan rok otplate: do petnaest godi- na;

- maksimalna kamatna stopa: šestomjesečni ili dva- naestomjesečni Euribor + fiksna marža do maksimalno 5,5% godišnje (ukoliko bi relevantni Euribor bio negativan, pri utvrđivanju maksimalnog iznosa kamatne stope računaće se da iznosi 0%);

- način otplate glavnice:

a) u više jednakih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita ili

b) jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća kredita;

- kamatna stopa: fiksna ili varijabilna;

- način otplate kamate: mjesečno/kvartalno/polugodišnje/godišnje;

- uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja.

4) Emisijom obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu:

- maksimalan rok otplate: do 15 godina;

- maksimalna kamatna stopa: šestomjesečni ili dvanaestomjesečni Euribor + fiksna marža do maksimalno 7,5% godišnje (ukoliko bi relevantni Euribor bio negativan, pri utvrđivanju maksimalnog iznosa kamatne stope računaće se da iznosi 0%);

- način otplate glavnice:

a) u više jednakih rata sve do dospijeća obveznica ili

b) jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća obveznica;

- kamatna stopa: fiksna ili varijabilna;

- način otplate kamate: polugodišnje/godišnje;

- realizacija zaduženja: kroz jednu ili više sukcesivnih emisija;

- uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja.

Stanje duga prema preliminarnim podacima na dan 30. septembar 2022. godine:

- ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 6.145.910.541,67 KM, tj. 43,85% BDP-a,

- javni dug koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 5.119.393.827,00 KM, tj. 36,52% BDP-a.

IV

1) Vlada Republike Srpske donosi pojedinačne odluke o zaduženjima iz tačke III ove odluke do iznosa određenog tačkom I podtačkom 1) ove odluke.

2) Pojedinačnim odlukama o zaduženju detaljno će se definisati uslovi svakog kreditnog zaduženja i uslovi pod kojima se vrše emisije obveznica.

3) Uslovi zaduživanja iz pojedinačnih odluka o zaduženju obavezno su u skladu sa okvirnim uslovima za dugo- ročno zaduživanje Republike Srpske definisanim tačkom III ove odluke.

V

Vlada Republike Srpske je u obavezi da vrši izbor između različitih oblika zaduživanja i izvora finan- siranja na način da se sredstva iz tačke I podtačka 1) ove odluke osiguraju blagovremeno i uz minimalne troškove i prihvatljiv nivo rizika.

VI

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

VII

Ovlašćuje se ministar finansija da, nakon dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srpske, potpiše ugovore i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju zaduženja:

- putem emisije obveznica na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu,

- po osnovu kredita uzetih od domaćih i međunarodnih kreditora, odnosno zajmodavaca, međunarodnih organizacija, međunarodnih finansijskih institucija i stranih vlada.

VIII

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-1098/22

2. novembra 2022. godine 

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.