Pravilnik o obaveznoj dokumentaciji za izdavanje rješenja za privremenu izmjenu režima saobraćaja

17.11.2022. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
saobraćajnice

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način podnošenja zahtjeva i obavezna dokumentacija koja je potrebna za izdavanje rješenja za privremenu izmjenu režima saobraćaja na saobraćajnicama u Kantonu Sarajevu utvrđenim članom 8. stav (2) Zakona o cestama Kantona Sarajevo

Službene novine Kantona Sarajevo broj 46/22 (17.11.2022.)

 

Na osnovu čl. 66. i 67. stav (3) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i čl. 52. stav (11) i 102. stav (2) tačka k) Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/17,46/17 i 1/22), ministar saobraćaja Kantona Sarajevo donosi 

 

PRAVILNIK 

O NAČINU PODNOŠENJA I OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI KOJA JE POTREBNA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA PRIVREMENU IZMJENU REŽIMA SAOBRAĆAJA NA SAOBRAĆAJNICAMA U KANTONU SARAJEVO 


 

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE 

 

Član 1. 
(Sadržaj i primjena Pravilnika) 

 

(1) Ovim pravilnikom bliže se propisuje način podnošenja zahtjeva i obavezna dokumentacija koja je potrebna za izdavanje rješenja za privremenu izmjenu režima saobraćaja na saobraćajnicama u Kantonu Sarajevu utvrđenim članom 8. stav (2) Zakona o cestama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 1/22). 

(2) Privremena izmjena režima saobraćaja predstavlja organizaciju saobraćaja koja ima privremeni karakter, a koju je prethodno odobrilo Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), pod određenim uslovima. 

 

Član 2. 
(Razlozi za privremenu izmjenu režima saobraćaja) 

 

(1) Ministarstvo izdaje rješenja o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na saobraćajnicama iz sljedećih razloga: 

a) izvođenje radova koji uzrokuju promjenu regulacije saobraćaja na saobraćajnim površinama; 

b) organizacija javnih manifestacija i događaja; 

c) ostali opravdani slučajevi koje cijeni Ministarstvo. 

(2) Ministarstvo može izdati rješenje o privremenoj izmjeni režima saobraćaja po službenoj dužnosti. 

 

POGLAVLJE II - IZMJENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U CILJU IZVOĐENJA RADOVA NA SAOBRAĆAJNIM POVRŠINAMA 

 

Član 3. 
(Privremena izmjena režima saobraćaja u slučaju izvođenja radova na saobraćajnim površinama) 

 

(1) Pod radovima na saobraćajnim površinama u smislu ovog pravilnika, podrazumjevaju se radovi rekonstrukcije, rehabilitacije i izgradnje objekata za čije izvođenje je neophodno privremeno izmjeniti režim saobraćaja na saobraćajnici, dijelu saobraćajnice ili dionici saobraćajnice. 

(2) Podnosilac zahtjeva u smislu ovog člana Pravilnika je izvođač radova kojem je privremena izmjena režima saobraćaja neophodna za olakšano izvođenje ugovorenih radova. 

(3) Zahtjev za izmjenu režima saobraćaja u smislu ovog člana podnosi se na obrascu (Obrazac broj 1. Pravilnika) i to najmanje sedam dana prije planiranog početka radova. 

(4) Uz zahtjev iz stava (3) ovog člana prilaže se sljedeća dokumentacija: 

a) ugovor ili dokument koji se smatra nalogom za izvođenje radova, 

b) odobrenje za izvođenje radova osim za radove sanacije i rehabilitacije, 

c) odobrenje za prokopavanje javnih površina, 

d) dinamika izvođenja radova, 

e) elaborat privremene regulacije saobraćaja u toku izvođenja radova na javnoj cesti urađen u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu, sadržaju i ovlaštenju za izradu elaborata privremene regulacije saobraćaja u toku izvođenja radova na javnoj cesti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/18). 

(5) Ukoliko se radovi iz stava (1) ovog člana vrše u periodu od 01.11. tekuće do 01.04. naredne godine podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti saglasnost Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/04, 22/05, 30/08). 

 

Član 4. 
(Privremena izmjena režima saobraćaja u slučaju redovnog održavanja i hitnih intervencija na saobraćajnim površinama) 

 

(1) U slučaju hitne intervencije (oticanje vode, curenje plina, odliv kanalizacije i sl.,) na javnoj cesti, u cilju otklanjanja kvara na instalacijama, preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti, prije početka izvođenja radova, dužni su da postave privremenu saobraćajnu signalizaciju i obezbijede mjesto na kojem se radovi izvode, da u toku radova održavaju saobraćajnu signalizaciju i organizuju bezbjedan saobraćaj na mjestu izvođenja radova, te nakon završetka radova uklone sa javnog puta ostatke materijala, sredstava za rad, privremenu saobraćajnu signalizaciju i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvođenja radova. 

(2) Organizacija privremene izmjene režima saobraćaja provodi se u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba ("Službeni glasnik BiH", br. 16/07 i 61/07). 

(3) Za radove redovnog održavanja saobraćajnih površina ne izdaje se rješenje o posebnom režimu odvijanja saobraćaja, s tim da je izvođač radova dužan o radovima obavijestiti Ministarstvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: MUP), sedam dana prije početka planiranih radova. 

 

POGLAVLJE III - IZMJENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U CILJU ORGANIZACIJE JAVNIH MANIFESTACIJA I DOGAĐAJA 

 

Član 5. 
(Definicija, uslovi i dokumentacija) 

 

(1) Pod javnim manifestacijama i događajima u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se organizacija sportskih i kulturnih događaja, protesta, memorijalnih obilježavanja, događaja značajnih za obogaćivanje i promociju turističke ponude i ostalih oblika javnog okupljanja na saobraćajnim površinama, koji zahtjevaju izmjenu režima saobraćaja. 

(2) Podnosilac zahtjeva u smislu ovog člana je organizator manifestacije: registrovano pravno lice ili neformalna grupa građana sa najmanje 40 učesnika. 

(3) U slučaju da se mijenja režim saobraćaja po osnovu organizacije javne manifestacije ili događaja, za druge učesnike u saobraćaju mora biti osiguran alternativni pravac odvijanja saobraćaja. 

(4) Izuzetno od odredbi stava (3) ovoga člana, održavanje javne manifestacije na cesti može se odobriti i kada nije osiguran alternativni pravac, ali samo u vrijeme kada je na predmetnoj saobraćajnici najmanji intenzitet saobraćaja. U tom slučaju saobraćaj se može zabraniti najduže dva sata. 

(5) Ukoliko je za održavanja javne manifestacije iz stava (1) ovog člana potrebno obustaviti saobraćaj na važnijim saobraćajnim pravcima, ili ako bi održavanje navedenih aktivnosti u većoj mjeri ugrozilo ili ometalo saobraćaj na putu, zahtjev za izdavanje odobrenja može biti odbijen. 

(6) Ukoliko odobrena izmjena režima saobraćaja utiče na održavanje registrovanih redova vožnje javnog linijskog prijevoza putnika, operateri će uskladiti održavanje registrovanih redova vožnje u skladu sa odobrenom izmjenom režima saobraćaja, te izvršiti blagovremeno obavještavanje putnika o nastaloj promjeni putem sredstava javnog informisanja kao i postavljanja obavijesti na terminalima. 

(7) Putem sredstava javnog informisanja, te na sve druge načine, organizator je dužan izvjestiti javnost o privremenoj izmjeni režima saobraćaja najkasnije 48 sati prije planiranog početka javnog događaja. 

(8) Protekom roka utvrđenog u rješenju za privremenu izmjenu režima saobraćaja, organizator manifestacije dužan je ukloniti rekvizite, pomagala i druga korištena sredstva za održavanje manifestacije, te dovesti saobraćajnicu u prethodno stanje. 

(9) Potpuna obustava saobraćaja u smislu izmjenjenog režima saobraćaja podrazumjeva potpunu obustavu saobraćaja i/ili obustavu parkiranja na jednoj ili više saobraćajnica ili dionica saobraćajnice uz obavezu usmjeravanja saobraćaja na alternativne pravce. 

(10) Etapna obustava saobraćaja u smislu izmjene režima saobraćaja podrazumjeva kratkotrajnu potpunu obustavu saobraćaja na jednoj ili više saobraćajnica po etapama gdje se saobraćaj obustavlja na dionici saobraćajnice za vrijeme prolaska učesnika javne manifestacije kada se nakon prolaska učesnika manifestacije uspostavlja redovan režim saobraćaja. 

(11) Zahtjev za izmjenu režima saobraćaja u smislu ovog člana podnosi se na obrascu (Obrazac broj 2. Pravilnika), nakon podnesene prijave MUP-u i to najmanje pet dana prije planiranog događaja. 

(12) Uz zahtjev iz stava (11) ovog člana prilaže se sljedeća dokumentacija: 

a) dokaz o podnošenju prijave za izdavanje odobrenja MUP-u; 

b) opis događaja koji se organizuje, sa opisom karaktera događaja, učesnici i razlog/ciljevi koji se žele postići organizacijom istog; 

c) u cilju efikasnije organizacije saobraćaja, Ministarstvo će zatražiti od podnosioca zahtjeva izradu Elaborata privremene regulacije saobraćaja u toku održavanja manifestacije sa ucrtanom trasom kretanja učesnika manifestacije, definisanim alternativnim pravcima ukoliko se vrši obustava saobraćaja na saobraćajnici ili dijelu saobraćajnice kao i kompletnim opisom organizacije događaja od strane organizatora, te planiranu saobraćajnu signalizaciju kojom će se učesnici u saobraćaju informisati o dionicama i terminima održavanja događaja na putu. 

(13) Izuzetno od stava (11) ovog člana, uz opravdano obrazloženje kada su u pitanju protestna okupljanja, zahtjev može biti podnesen dva radna dana prije planiranih protesta. 

 

POGLAVLJE IV - IZMJENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U OSTALIM OPRAVDANIM SLUČAJEVIMA 

 

Član 6. 
(Definicija, uslovi i dokumentacija) 

 

(1) Pod izmjenom režima saobraćaja u ostalim slučajevima podrazumijevaju se posebni specifični slučajevi (radovi i manifestacije) koji nisu obuhvaćeni čl. 3., 4. i 5. Pravilnika za čiju realizaciju je potrebna izmjena režima saobraćaja. 

(2) Podnosilac zahtjeva u smislu ovog člana može biti pravno ili fizičko lice koje organizuje i/ili realizuje aktivnosti iz stava (1) ovog člana. 

(3) U specifičnim slučajevima iz stava (1) ovog člana moguća je izmjena režim saobraćaja bez potpune obustave saobraćaja na predmetnoj saobraćajnici. 

(4) Izuzetno od odredbi stava (3) ovoga člana, može se odobriti i obustava saobraćaja ali samo u vrijeme najmanjeg intenziteta saobraćaja. U tom slučaju saobraćaj se može zabraniti najduže dva sata. 

(5) Podnosilac zahtjeva kojem je data saglasnost za privremenu izmjenu režima saobraćaja iz stava (1) ovog člana dužan je da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju i obezbijedi mjesto na kojem je izmijenjen režim saobraćaja te prestankom razloga za izmjenom režima saobraćaja, ukloni sa javnog puta ostatke materijala, sredstva za rad, privremenu saobraćajnu signalizaciju i druge predmete koje su postavljeni za vrijeme izmjene režima saobraćaja. 

(6) Privremena izmjena režima saobraćaja provodi se u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba. 

(7) Zahtjev za izmjenu režima saobraćaja u smislu ovog člana podnosi se na obrascu (Obrazac broj 3. Pravilnika), najmanje tri dana prije planirane aktivnosti. 

 

POGLAVLJE V - ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 7. 
(Rodna ravnopravnost) 

 

Izrazi koji su u ovom pravilniku radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu, bez diskriminacije se odnose i na muški i na ženski rod. 
 

Član 8. 
(Stupanje na snagu) 

 

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". 
 

Broj 04-04-33846/22
08. novembra 2022. godine
Sarajevo 


Ministar
Adnan Šteta, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.