Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

14.12.2022. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
vrijednosni papiri

Ovim Pravilnikom bliže se propisuje sadržaj, način i rokovi dostavljanja izvještaja, objavljivanja izvještaja i informacija emitenata, ovlaštenih učesnika na tržištu vrijednosnih papira, berze odnosno drugog uređenog javnog tržišta, Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH

Službene novine Federacije BiH, broj 99/22, 14.12.2022.

 

Na osnovu člana 10. i 11. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), člana 209., člana 231. stav (2), člana 237., 238., 239. stav (1), člana 240. stav (2), člana 241. stav (2) i (5), člana 243. stav (1) tačka e) i stav (2), člana 244. stav (4), člana 245., 246. i 247. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH (u daljem tekstu: Komisija), na 50. sjednici održanoj dana 29.11.2022. godine, donijela je 

 

PRAVILNIK 

O OBJAVLJIVANJU INFORMACIJA I IZVJEŠTAVANJU NA TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Član 1. 
 

(1) Ovim Pravilnikom bliže se propisuje sadržaj, način i rokovi dostavljanja izvještaja, objavljivanja izvještaja i informacija emitenata, ovlaštenih učesnika na tržištu vrijednosnih papira, berze odnosno drugog uređenog javnog tržišta, Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH i samoregulirajuće organizacije kao i sadržaj obavještenja o transakcijama na osnovu povlaštenih informacija. 

(2) Objavljivanje informacija i izvještavanje društva za upravljanje fondovima i investicijskog fonda uređuje se posebnim propisom. 
 

Član 2. 
 

Izrazi koji se koriste u Pravilniku o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (u daljem tekstu: Pravilnik) imaju sljedeće značenje: 

a) Emitent je društvo u smislu Zakona o tržištu vrijednosnih papira (u daljem tekstu: ZTVP), 

b) Ovlašteni učesnik u smislu ovog Pravilnika je profesionalni posrednik i banka koja obavlja poslove iz člana 67. ZTVP, 

c) Berza odnosno drugo uređeno javno tržište, Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH (u daljem tekstu: Registar) su učesnici na tržištu u smislu ZTVP, 

d) Emitent otvoreno dioničko društvo je društvo definisano članom 179. ZTVP, i 

e) Emitent koji nije otvoreno dioničko društvo je društvo koje ne ispunjava uslove iz tačke d) stav (1) ovog člana i/ili društvo koje emitira vrijednosne papire, a nije oblika "dioničko društvo". 
 

II. IZVJEŠTAVANJE I OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA EMITENATA 

 

Član 3. 

 

(1) Emitenti su obavezni dostavljati Komisiji, radi objavljivanja, godišnji izvještaj o poslovanju, revizorski izvještaj i izvještaje o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje emitenta, na način i u rokovima propisanim ZTVP i ovim Pravilnikom. 

(2) Emitenti otvorena dionička društva su obavezna dostavljati Komisiji, radi objavljivanja, i polugodišnji izvještaj o poslovanju na način i u rokovima propisanim ZTVP i ovim Pravilnikom. 
 

Član 4. 

 

(1) Godišnji izvještaj o poslovanju, te polugodišnji izvještaj kada su u pitanju otvorena dionička društva, emitenti unose u za to predviđene obrasce dostupne na internetskoj stranici Komisije. 

(2) Emitenti privredna društva dostavljaju izvještaje na obrascima OEI-PD, banke na obrascima OEI-BA, a osiguravajuća društva na obrascima OEI-OS. 

(3) U PDF formatu emitent Komisiji dostavlja: 

a) godišnji izvještaj ovjeren od strane Finansijsko-informatičke agencije, 

b) revizorski izvještaj sa ovjerom Finansijsko-informatičke agencije, 

c) izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta. 

(4) U svrhu unosa izvještaja iz stava (1) i (3) ovog člana na intemetsku stranicu Komisije, Komisija će svakom korisniku izdati jedinstveni pristupni identifikacijski račun. 
 

Član 5. 

 

Izvještaji iz člana 3. ovog Pravilnika dostavljaju se u rokovima, i to: 

a) godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije do 15.3. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu; 

b) polugodišnji izvještaj o poslovanju najkasnije do 31.7. u tekućoj godini, 

c) revizorski izvještaj o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju emitenta u roku od osam dana od dana usvajanja na skupštini, a najkasnije do 8.7. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu; 

d) Izvještaji o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje, u roku od osam dana od dana događaja. 
 

Član 6. 

 

(1) U slučaju da skupština emitenta ne usvoji godišnji izvještaj o poslovanju koji uključuje i revizorski izvještaj emitent je dužan odluku skupštine o neusvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju objaviti na način propisan za objavljivanje izvještaja o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje, u roku od osam dana od dana donošenja odluke. 

(2) Po konačnom usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju, emitent je dužan objaviti odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja na način propisan za objavljivanje izvještaja o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje, u roku od osam dana od dana donošenja odluke. 
 

Član 7. 

 

Za tačnost podataka unesenih u propisane obrasce odgovoran je zakonski zastupnik emitenta. 
 

Član 8. 

 

Nezavisno od odredbi ovog Pravilnika, Komisija ima pravo tražiti, a subjekti imaju obavezu dostaviti, bilo koji elektronski dokument i u štampanom obliku. 
 

III. OBAVJEŠTAVANJE KOD SUMNJE NA TRANSAKCIJE NA OSNOVU POVLAŠTENIH INFORMACIJA 

 

Član 9. 

 

Emitent (čijim vrijednosnim papirima je izvršena transakcija) i profesionalni posrednik dužni su obavijestiti Komisiju bez odgađanja o svakoj transakciji na osnovu povlaštenih informacija, a najkasnije naredni dan od dana saznanja ili kada je prema okolnostima mogao imati saznanja o ovim zaključenim transakcijama. 
 

Član 10. 

 

(1) Obavještenje Komisiji iz prethodnog člana ovog Pravilnika sadrži: 

a) razloge zbog kojih podnosilac obavještenja smatra da bi ova transakcija ili grupa transakcija mogla predstavljati transakciju iz člana 220. Zakona; 

b) ime, prezime i adresu za fizičko lice odnosno firmu i sjedište za pravno lice ili bilo koju identifikaciju za lice za čiji je račun obavljena transakcija, kao i za lica uključena u transakciju; 

c) vrsta transakcije (na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu ili van njega); 

d) datum i vrijeme transakcije; 

e) podatke o vrijednosnom papiru; 

f) obim transakcije (količina i cijena); 

g) sve druge podatke i dokumentaciju koji mogu biti od značaja za provjeru transakcije. 

(2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana može se dostaviti u pisanoj formi, putem fax-a i elektronske pošte. 
 

IV. IZVJEŠTAVANJE I OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA BERZE I DRUGOG UREĐENOG JAVNOG TRŽIŠTA 

 

Član 11. 

 

Berza ili drugo uređeno javno tržište je dužno da objavi izvještaj o poslovanju, revizorski izvještaj i izvještaje o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje na svojoj intemetskoj stranici, te dostavi isto Komisiji u rokovima i sadržaju propisanim odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na emitente otvorena dionička društva. 
 

Član 12. 

 

Berza ili drugo uređeno javno tržište dužno je na svojoj intemetskoj stranici objavljivati i dostaviti na objavu u sredstvima javnog informisanja informacije o prometu vrijednosnim papirima koji se obavi na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu u vidu kursnih lista vrijednosnih papira, a najkasnije do kraja radnog vremena na dan na koji se kursna lista odnosi. 
 

Član 13. 

 

Kursna lista vrijednosnih papira kojima se trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu sadrži sljedeće podatke za pojedini vrijednosni papir: 

a) simbol vrijednosnog papira; 

b) naziv emitenta vrijednosnog papira; 

c) oznaku sistema trgovanja koji se primjenjuje za vrijednosni papir; 

d) ponderisani prosječni kurs vrijednosnog papira za dan na koji se kursna lista odnosi; 

e) procenat promjene ponderisanog prosječnog kursa vrijednosnog papira u odnosu na prethodni dan u kojem se obavio promet tim vrijednosnim papirom; 

f) aukcijski kurs vrijednosnog papira, ukoliko se vrijednosnim papirom trguje aukcijskim sistemom, odnosno zaključni kurs vrijednosnog papira, ukoliko se vrijednosnim papirom trguje u kontinuiranom sistemu, za dan na koji se kursna lista odnosi; 

g) najvišu kupovnu cijenu vrijednosnog papira, uspostavljenu po osnovu naloga za kupovinu primljenih nakon prethodno objavljene kursne liste; 

h) najnižu prodajnu cijenu vrijednosnog papira, uspostavljenu po osnovu naloga za kupovinu primljenih nakon prethodno objavljene kursne liste; 

i) najviši i najniži kurs po kojem se obavio promet vrijednosnim papirom u periodu od šest mjeseci prije dana na koji se kursna lista odnosi; 

j) količinu vrijednosnog papira kojom se obavio promet u danu na koji se kursna lista odnosi; 

k) vrijednost prometa vrijednosnog papira koji se obavio u danu na koji se kursna lista odnosi. 
 

Član 14. 

 

Berza ili drugo uređeno javno tržište dužno je sve objavljene kursne liste stalno održavati dostupnim na svojoj intemetskoj stranici na način koji omogućava njihovu nesmetanu upotrebu i štampanje. 
 

Član 15. 

 

Berza ili drugo uređeno javno tržište dužni su isti dan proslijediti ovlaštenim učesnicima informacije o objavljenim ponudama za preuzimanje, kao i o svim događajima koji imaju uticaja na cijenu vrijednosnih papira. 
 

Član 16. 

 

Berza ili drugo uređeno javno tržište dužni su sačiniti izvještaje o zaključenim transakcijama vrijednosnim papirima na vanberzanskom tržištu - OTC za svaki dan u kojem se obavio promet vrijednosnim papirima, a koji sadrže najmanje sljedeće podatke za svaku transakciju: 

a) datum i vrijeme izvršenja zaključene transakcije (prijenosa kod Registra); 

b) simbol vrijednosnih papira, količina, cijena i vrijednost transakcije; 

c) oznaku profesionalnog posrednika, kupca i prodavca u transakciji. 
 

Član 17. 

 

(1) Berza ili drugo uređeno javno tržište dužno je izvještaj o zaključenim transakcijama, bez naknade i do kraja radnog vremena, na dan koji se izvještaj odnosi, dostaviti profesionalnim posrednicima, bankama depozitarima profesionalnih posrednika/bankama skrbnicima i Registru, u elektronskom obliku. 

(2) Izvještaji iz stava 1. ovog člana, koji se dostavljaju ovlaštenim učesnicima koji obavljaju poslove iz člana 67. stav (1) tačka a) do g) ZTVP, sadrže pregled transakcija koje je zaključio taj ovlašteni učesnik. 

(3) Izvještaj iz stava 1. ovog člana koji se dostavlja Registru sadrži i pregled svih transakcija koje su zaključene u danu na koji se izvještaj odnosi. 
 

Član 18. 

 

Berza ili drugo uređeno javno tržište dužno je Komisiji osigurati praćenje prometa vrijednosnih papira i prijavljenih vanberzanskih transakcija, na način koji odredi Komisija. 
 

Član 19. 

 

Pored informacija i izvještaja koje dostavlja ili objavljuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, berza ili drugo uređeno javno tržište može uz naknadu sačinjavati, dostavljati i objavljivati i druge informacije, izvještaje i analize u vezi sa prometom vrijednosnih papira. 
 

Član 20. 

 

(1) Berza i drugo uređeno javno tržište dužni su Komisiju izvještavati i o sljedećem: 

a) prijemu ili isključenju iz članstva; 

b) prijemu ili isključenju vrijednosnih papira iz trgovanja; 

c) svakoj obustavi prometa; 

d) izmjeni rasporeda trgovanja, sa obrazloženjem o razlozima izmjene rasporeda trgovanja; 

e) izmjeni satnice trgovanja, odnosno zaustavljanju trgovanja pojedinim vrijednosnim papirom; 

f) nepravilnosti u radu berzanskog sistema trgovanja sa objašnjenjem razloga; 

g) svakoj povredi propisa i općih akata u trgovini i izrečenoj mjeri članu berze odnosno drugog uređenog javnog tržišta; 

h) svakom raskidu pravnog posla i transakciji koja se nije mogla izvršiti; 

i) svakom sporu i ishodu spora u kojem je berza ili drugo uređeno javno tržište stranka osim sporovima koji se vode zbog potraživanja po osnovu njenih neizmirenih obaveza; 

j) svakoj izrečenoj mjeri berzi ili drugom uređenom javnom tržištu od strane nadležnog organa. 

(2) Izvještaj iz stava 1. tačka. a), b), c), g), h) i) i j) ovog člana dostavlja se Komisiji naredni dan od dana nastanka događaja, a izvještaj pod d), e) i f) odmah po nastanku događaja. 

(3) Berza i drugo uređeno javno tržište dužni su dostaviti Komisiji i bilo koji drugi podatak koji ona zatraži u vršenju svojih nadležnosti, u roku i na način koji odredi, a isto tako po nalogu Komisije dužni su i javno objaviti neki od podataka navedenih u stavu 1. ovog člana. 
 

Član 21. 

 

(1) Berza je obavezna obavijestiti Komisiju o provedenim berzanskim nadzorima, slučajevima kršenja odredbi zakona, pravila i drugih akata berze, nepravilnostima u poslovanju s vrijednosnim papirima od strane članova berze i brokera, pokrenutim postupcima prema prekršiocima, preduzetim mjerama protiv prekršilaca, te podacima o nepravilnostima u kojima su učestvovala fizička ili pravna lica koji nisu članovi berze ili brokeri. 

(2) Podatke iz stava 1. ovog člana berza dostavlja Komisiji do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec. 
 

V. IZVJEŠTAVANJE I OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA 

 

Član 22. 

 

Registar je dužan da objavi izvještaj o poslovanju, revizorski izvještaj i izvještaje o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje na svojoj intemetskoj stranici, te dostavi isto Komisiji u rokovima i sadržaju propisanim odredbama ovog Pravilnika koji se odnose na emitente otvorena dionička društva. 
 

Član 23. 

 

(1) Pored izvještaja propisanih ZTVP i drugim općim aktima Komisije, Registar je dužan dostavljati Komisiji i izvještaje o sljedećem: 

a) prijemu odnosno isključenju iz članstva ili bilo kojoj drugoj mjeri izrečenoj članovima Registra; 

b) upisu emitovanih vrijednosnih papira i brisanju vrijednosnih papira; 

c) prijenosima koji se vrše između zbirnih skrbničkih računa; 

d) promjenama u iznosu vlasništva (procenti) iz člana 248. ZTVP. 

e) svim prijenosima vrijednosnih papira (po svim osnovima za prijenos) i promjenama statusa vrijednosnih papira uključujući i prijenose na osnovu pravnih poslova, sudskih odluka i odluka nadležnih organa; 

f) o upisima i brisanju prava trećih lica na vrijednosnim papirima kao i upisima i brisanju zabrane prava raspolaganja na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka nadležnih organa, 

g) svakom sporu i ishodu spora u kojem je Registar bio stranka, osim sporova po osnovu potraživanja Registra zbog neplaćanja Registru, 

h) svakoj izrečenoj mjeri Registru od strane nadležnog organa; 

i) o vlasničkoj strukturi (prvih 20 vlasnika) zatvorenih investicijskih fondova na datume 1. i 15. u mjesecu. 

(2) Izvještaj iz stava 1. tačka a), b), c) i i) ovog člana Registar je dužan dostaviti Komisiji najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka događaja na koji se odnosi izvještaj, a izvještaj iz stava 1. tačka f), g) i h) ovog člana najkasnije do petog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. 

(3) Izvještaj iz stava 1. tačka d) i e) ovog člana Registar dostavlja Komisiji elektronskom porukom narednog dana od dana nastale promjene, a u pisanom obliku najkasnije do petog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. 
 

Član 24. 

 

(1) Registar je obavezan na svojoj intemetskoj stranici izvještavati javnost o najvećim dioničarima emitenata (prvih deset dioničara), odnosno obavezan je objaviti podatke o dioničarima koji imaju više od 5 % vlasništva u pojedinom emitentu i listu otvorenih dioničkih društava. 

(2) Registar je dužan berzi dostavljati izvještaje o izvršenim vanberzanskim prijenosima iz člana 23. stav (1) ovog Pravilnika. 

(3) Registar je dužan učiniti dostupnim javnosti sve informacije za koje je to određeno Zakonom, općim aktima Komisije i aktima Registra. 
 

VI. IZVJEŠTAVANJE I OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA OVLAŠTENIH UČESNIKA 

 

Član 25. 

 

Profesionalni posrednik je dužan da objavi izvještaj o poslovanju, revizorski izvještaj i izvještaje o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje na svojoj internetskoj stranici, te dostavi isto Komisiji u rokovima i sadržaju propisanim odredbama ovog Pravilnika koji se odnose na emitente otvorena dionička društva. 
 

Član 26. 

 

Profesionalni posrednik je dužan izvještaje iz člana 243. stav (1) tačka b) ZTVP objaviti na svojoj intemetskoj stranici i dostaviti ih Komisiji u roku od osam dana od dana događaja. 
 

Član 27. 

 

(1) Pored izvještaja propisanih Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Komisije, profesionalni posrednik je dužan dostavljati Komisiji i izvještaje o sljedećem: 

a) pokretanju likvidacije ili stečaja; 

b) promjenama članova uprave i nadzornog odbora, kao i revizora; 

c) svakoj skupštini dioničara/udjeličara; 

d) svakom sporu i ishodu spora u kojem je profesionalni posrednik bio stranka; 

e) svakoj izrečenoj mjeri profesionalnom posredniku od strane nadležnog organa; 

f) ostalim događajima koji mogu uticati na poslovanje profesionalnog posrednika i njegov finansijski položaj. 

(2) Izvještaji iz stava (1) ovoga člana se dostavljaju najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka događaja na koji se izvještaj odnosi. 

(3) Ovlašteni učesnik u obavljanju brokerskih i skrbničkih poslova je dužan dostavljati Komisiji i izvještaje o realizovanim nalozima po osnovu skrbništva koji minimalno sadrže informacije o broju naloga, datumu davanja naloga, datumu realizacije naloga, imenu i prezimenu/nazivu stvarnog davaoca naloga, tipu naloga, oznaci vrijednosnog papira, realizovanoj količini vrijednosnih papira, cijeni kupovine/prodaje, nazivu ovlaštenog učesnika za obavljanje brokerskih i skrbničkih poslova, i to do petog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. 

(4) Profesionalni posrednik dostavlja sudsko rješenje kojim se vrši upis izmijenjenih podataka u sudskom registru, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke suda o upisu promjene podataka. 

(5) Ovlašteni učesnik je dužan dostaviti Komisiji i bilo koji drugi podatak koji ona zatraži u vršenju svojih nadležnosti, u roku i na način koji odredi Komisija. 

(6) Ovlašteni učesnik je dužan po nalogu Komisije objaviti i druge podatke koji mogu biti dostupni javnosti. 
 

VII. IZVJEŠTAVANJE I OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA SAMOREGULIRAJUĆE ORGANIZACIJE 

 

Član 28. 

 

(1) Samoregulirajuća organizacija je dužna na svojoj internetskoj stranici objaviti, i Komisiji dostaviti, podatke iz člana 247. ZTVP kao i svaku promjenu ovih podataka u roku od osam dana od dana nastanka promjene. 

(2) Osim podataka iz stava (1) ovog člana, samoregulirajuća organizacija dužna je Komisiji dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju i zapisnik sa skupštine u roku od osam dana od dana njihovog sačinjavanja. 
 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 29. 

 

U slučaju povrede odredbi ovog Pravilnika Komisija može prema odgovornim licima preduzeti mjere u skladu sa zakonom i propisima Komisije. 
 

Član 30. 

 

Obavještenja i informacije sačinjene po općim aktima Komisije koji su važili prije datuma primjene ovog Pravilnika objavit će se i dostaviti Komisiji u skladu s tim općim aktima. 
 

Član 31. 

 

Obrasci OEI-PD, OEI-BA i OEI-OS čine sastavni dio ovog Pravilnika. 
 

Član 32. 

 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivati će se od 1.1.2023. godine. 

(2) Danom primjene ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/13 i 65/19). 
 

Broj 01-02-2282/22
4. decembra 2022. godine
Sarajevo 


Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine
Adnan Zukić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.