Pravilnik o metodologiji za provođenje formalno-pravne, računske i logičke kontrole FI

21.12.2022. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
izvještaji

Ovim pravilnikom propisuje se metodologija za provođenje formalno-pravne, računske i logičke kontrole finansijskih izvještaja kod zaprimanja i obrade finansijskih izvještaja obveznika izrade i predaje finansijskih izvještaja, kao i način i rokovi za ispravku grešaka otkrivenih u postupku kontrole.

Službene novine Federacije BiH, broj 101, 21.12.2022

 

Na osnovu člana 10. stav (2) tačka 7. podtačka a. Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), člana 9. stav (7) Zakona o Registru finansijskih izvještaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/21) i člana 19. stav (2) tačka 2. Statuta Finansijsko-informatičke agencije (Odluka o davanju saglasnosti na Statut Finansijsko-informatičke agencije V. broj: 85/2013 od 24.01.2013. godine), na prijedlog direktorice, Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije, na 26. sjednici održanoj 13.12.2022. godine, donosi 
 

PRAVILNIK 

O METODOLOGIJI ZA PROVOĐENJE FORMALNO-PRAVNE, RAČUNSKE I LOGIČKE KONTROLE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 


 

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE 

 

Član 1. 
 

Ovim pravilnikom propisuje se metodologija za provođenje formalno-pravne, računske i logičke kontrole finansijskih izvještaja kod zaprimanja i obrade finansijskih izvještaja obveznika izrade i predaje finansijskih izvještaja, kao i način i rokovi za ispravku grešaka otkrivenih u postupku kontrole. 

Član 2. 
 

Finansijski izvještaji obveznika trebaju ispuniti formalno-pravne, računske i logičke zahtjeve tačnosti koji proizilaze iz kontrola propisanih ovim pravilnikom. 

Član 3. 
 

(1) Formalno-pravna kontrola finansijskih izvještaja podrazumijeva provjeru postojanja propisanih elemenata u obrascima finansijskih izvještaja, ispravnost potpisivanja i ovjeravanja finansijskih izvještaja, ispravnost razvstavanja pravnih lica, provjeru postojanja izjave o primijenjenom standardu finansijskog izvještavanja, kao i postojanje svih obavezujućih obrazaca finansijskih izvještaja i drugih propisanih dokumenata. 

(2) Računska kontrola finansijskih izvještaja podrazumijeva provjeru računske tačnosti finansijskih izvještaja po pojedinim AOP pozicijama, odnosno kolonama i redovima finansijskih izvještaja, primjenom odgovarajućih računskih operacija i funkcija. 

(3) Logička kontrola finansijskih izvještaja podrazumijeva provjeru logičke ispravnosti finansijskih izvještaja između pojedinih AOP pozicija, odnosno kolona i redova finansijskih izvještaja, primjenom odgovarajućih ograničenja, odnosno uslova jednakost ili nejednakosti. 

Član 4. 
 

Finansijsko-informatička agencija (u daljem tekstu: Agencija) provodi kontrole iz člana 3. ovog pravilnika prilikom obrade zaprimljenih finansijskih izvještaja. 

DIO DRUGI – FORMALNO-PRAVNA KONTROLA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 

 

Član 5. 
 

Provođenje formalno-pravne kontrole finansijskih izvještaja podrazumijeva provjeru postojanja propisanih podataka na propisanim obrascima finansijskih izvještaja za: 

a) privredna društva, 

b) neprofitne organizacije, 

c) investicijske fondove, 

d) finansijske organizacije, 

e) društva za osiguranje i 

f) budžetske korisnike. 

Član 6. 
 

Finansijski izvještaji obveznika su formalno-pravno ispravni ukoliko sadrže ispravno popunjene podatke na propisanim obrascima finansijskih izvještaja za privredna društva, neprofitne organizacije, finansijske organizacije i društva za osiguranje i to sljedećeg minimalnog sadržaja: 

a) naziv pravnog lica, 

b) sjedište i adresa pravnog lica, 

c) djelatnost, 

d) naziv banke, 

e) broj računa, 

f) identifikacioni broj za direktne poreze, 

g) identifikacioni broj za indirektne poreze, 

h) šifra djelatnosti po KD BiH 2010, 

i) šifra djelatnosti po SKD, 

j) šifra općine, 

k) godina izvještavanja, 

l) period izvještavanja, 

m) ime i prezime certificiranog računovođe, 

n) broj licence certificiranog računovođe, 

o) ime i prezime ovlaštene osobe u pravnom licu. 

Član 7. 
 

Finansijski izvještaji investicijskih fondova su formalno-pravno ispravni ukoliko sadrže ispravno popunjene podatke na propisanim obrascima i to sljedećeg minimalnog sadržaja: 

a) naziv investicijskog fonda, 

b) sjedište i adresa investicijskog fonda, 

c) naziv društva za upravljanje, 

d) matični broj i JIB društva za upravljanje, 

e) registarski broj fonda, 

f) identifikacioni broj za direktne poreze, 

g) identifikacioni broj za indirektne poreze, 

h) šifra djelatnosti po KD BiH 2010, 

i) šifra djelatnosti po SKD, 

j) šifra općine, 

k) naziv banke, 

l) broj računa, 

m) godina izvještavanja, 

n) period izvještavanja, 

o) ime i prezime certificiranog računovođe, 

p) broj licence certificiranog računovođe, 

q) ime i prezime zakonskog zastupnika društva za upravljanje. 

Član 8. 
 

Finansijski izvještaji budžetskih korisnika su formalno-pravno ispravni ukoliko sadrže ispravno popunjene podatke na propisanim obrascima i to sljedećeg minimalnog sadržaja: 

a) nadležno ministarstvo (naziv), 

b) potrošačka jedinica – glava (naziv), 

c) sjedište potrošačke jedinice – glave, 

d) identifikacioni broj, 

e) godina izvještavanja, 

f) obračunski period, 

g) vrsta izvještavanja (pojedinačni obrasci, konsolidovani) 

h) ime i prezime certificiranog računovođe, 

i) broj licence certificiranog računovođe, 

j) ime i prezime ovlaštene osobe. 

Član 9. 
 

(1) Obveznici izrade i predaje finansijskih izvještaja, izuzev budžetskih korisnika, uz finansijske izvještaje predaju i sljedeće dokumente: 

a) odluku o utvrđivanju finansijskog izvještaja, 

b) odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka, 

c) obavijest o razvrstavanju i 

d) izjavu o primijenjenom standardu finansijskog izvještavanja. 

(2) Izjava o primijenjenom standardu finansijskog izvještavanja podrazumijeva provjeru postojanja podatka o primijenjenom standardu finansijskog izvještavanja. 

(3) Obrazac izjave o primijenjenom standardu finansijskog izvještavanja utvrđuje i objavljuje Agencija na svojoj internet stranici. 

(4) Dokumenti iz stava (1) ovog člana se ne predaju uz finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije. 

Član 10. 
 

Obveznici izrade i predaje konsolidovanih finansijskih izvještaja uz iste finansijske izvještaje će predati dokument obavijest o razvrstavanju. 

Član 11. 
 

(1) Bar kod i kontrolni broj koriste se isključivo radi obezbjeđenja istovjetnosti papirne i elektronske verzije finansijskih izvještaja i drugih dokumenata koji se predaju uz finansijske izvještaje. 

(2) Osnovni podaci se koriste u svrhu tehničkog olakšanja prilikom popunjavanja općih podataka obveznika u obrascima finansijskih izvještaja i drugih dokumenata koji se predaju uz finansijske izvještaje, kao i zahvata drugih podataka korisnih za statističke potrebe. 

(3) Agencija zadržava pravo izmjene podataka korisnih za statističke potrebe u osnovnim podacima. 

Član 12. 
 

(1) Razvrstavanje pravnih lica, odnosno grupa pravnih lica, podrazumijeva kontrolu tačnosti razvrstavanja (privrednih društava i neprofitnih organizacija) prema kriterijima: prosječna vrijednost poslovne imovine, visina ukupnog prihoda i prosječan broj zaposlenih korištenjem iskazanih vrijednosti u finansijskim izvještajima, odnosno konsolidovanim finansijskim izvještajima, za tekuću poslovnu godinu. 

(2) Prosječna vrijednost poslovne imovine izračunava se tako što se sabere neto knjigovodstvena vrijednost poslovne imovine na početku i na kraju obračunskog perioda i podijeli sa brojem dva. 

(3) Prosječan broj zaposlenih izračunava se tako što se ukupan zbir zaposlenih krajem svakog mjeseca, uključujući i zaposlene izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine, podijeli sa brojem mjeseci u obračunskom periodu. 

Član 13. 
 

(1) Kriteriji i način izračuna vrijednosti kriterija prilikom razvrstavanja obveznika koji finansijske izvještaje predaju u propisanoj formi, utvrđeni su u tabelama iz tač. a), b) i c), i to za: 

a) mikro privredna društva 

Kriterij

Obrazac

Način izračuna

Prosječna vrijednost imovine

Bilans stanja

= (kolona 5 (AOP 017) + kolona 6 (AOP 017)) / 2

Ukupan godišnji prihod

Bilans uspjeha

= kolona 5 (AOP 101 + AOP 114* + AOP 115* + AOP 116* + AOP 117* + AOP 118 + AOP 120)

Prosječan broj zaposlenih

Posebni podaci

= AOP 915 (kolona 5)

 * ulazi u zbir ukupnih godišnjih prihoda pod uslovom da je iznos iskazan na AOP poziciji > 0 

b) mala, srednja i velika privredna društva 

Kriterij

Obrazac

Način izračuna

Prosječna vrijednost imovine

Bilans stanja

= (kolona 5 (AOP 060) + kolona 6 (AOP 060)) / 2

Ukupan godišnji prihod

Bilans uspjeha

= AOP 252 (kolona 5)

Prosječan broj zaposlenih

Posebni podaci

= AOP 915 (kolona 5)

 

 

 c) neprofitne organizacije: 

Kriterij

Obrazac

Način izračuna

Prosječna vrijednost imovine

Bilans stanja

= (kolona 5 (AOP 016) + kolona 6 (AOP 016)) / 2

Ukupan godišnji prihod

Bilans uspjeha

= kolona 5 (AOP 107 + AOP 118* + AOP 119* + AOP 120*)

Prosječan broj zaposlenih

Posebni podaci

= AOP 915 (kolona 5)

 

 

 * ulazi u zbir ukupnih godišnjih prihoda pod uslovom da je AOP pozicija > 0 

(1) Formalno pravna kontrola razvrstavanja obveznika predaje finansijskih izvještaja u skladu sa načinom izračuna kriterija iz stava (1) tač. a), b) i c) ovog člana vrši se na sljedeći način: 

R.B.

Kriterij

Uslov

Onda je

Veličina

1.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

MIKRO

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

2.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

MIKRO

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

3.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

MIKRO

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

4.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

MIKRO

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

5.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

MIKRO

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 20.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

6.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

MIKRO

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

7.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

MIKRO

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

8.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

9.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

10.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

11.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

12.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

13.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

14.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

 

> 49

≤ 249

15.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

 

> 9

≤ 49

16.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

17.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

18.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

19.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

20.

Prosječna vrijednost imovine

 

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

MALO

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

21.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

22.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

23.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

24.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

25.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

26.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

27.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

28.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

29.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

30.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

31.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

32.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposleni

> 9

≤ 49

33.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

34.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

35.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

36.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

37.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

38.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

39.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

40.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

41.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

42.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

43.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

44.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

45.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

46.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

47.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

48.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

49.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

50.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

51.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

52.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

53.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

54.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJE

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

55.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

VELIKO

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

56.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 350.000

=

VELIKO

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

57.

Prosječna vrijednost imovine

> 350.000

≤ 4.000.000

=

VELIKO

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

58.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

VELIKO

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

59.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

VELIKO

Ukupan godišnji prihod

≤ 700.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

60.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

VELIKO

Ukupan godišnji prihod

> 700.000

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

61.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

VELIKO

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

62.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

VELIKO

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 9

63.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

VELIKO

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 9

≤ 49

64.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

VELIKO

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

 

> 49

≤ 249

 

 

 (2) Na privredna društva razvrstana u skladu sa stavom (1) tačka a) ovog člana, isključivo se primjenjuju redni brojevi od 1 do 7. 

(3) Na privredna društva razvrstana u skladu sa članom (1) tačka b) ovog člana, isključivo se primjenjuju redni brojevi od 8 do 64. 

Član 14. 
 

(1) Kriteriji i način izračuna vrijednosti kriterija prilikom razvrstavanja grupa pravnih lica utvrđeni su u tabelama iz tač. a), b) i c) zavisno da li je matično pravno lice privredno društvo razvrstano kao: 

a) mikro: 

Kriterij

Obrazac

Način izračuna

Prosječna vrijednost imovine

Bilans stanja

= (kolona 5 (AOP 017) + kolona 6 (AOP 017)) / 2

Ukupan godišnji prihod

Bilans uspjeha

= kolona 5 (AOP 101 + AOP 114* + AOP 115*

+ AOP 116* + AOP 117* + AOP 118 + AOP 120)

Prosječan broj zaposlenih

Posebni podaci

= AOP 915 (kolona 5)

 

 

 * ulazi u zbir ukupnih godišnjih prihoda pod uslovom da je iznos iskazan na AOP poziciji > 0 

b) malo, srednje ili veliko: 

Kriterij

Obrazac

Način izračuna

Prosječna vrijednost imovine

Bilans stanja

= (kolona 5 (AOP 060) + kolona 6 (AOP 060)) / 2

Ukupan godišnji prihod

Bilans uspjeha

= AOP 252 (kolona 5)

Prosječan broj zaposlenih

Posebni podaci

= AOP 915 (kolona 5)

 

 

 c) neprofitna organizacija: 

Kriterij

Obrazac

Način izračuna

Prosječna vrijednost imovine

Bilans stanja

= (kolona 5 (AOP 016) + kolona 6 (AOP 016)) / 2

Ukupan godišnji prihod

Bilans uspjeha

= kolona 5 (AOP 107 + AOP 118* + AOP 119* + AOP 120*)

Prosječan broj zaposlenih

Posebni podaci

= AOP 915 (kolona 5)

 

 

 * ulazi u zbir ukupnih godišnjih prihoda pod uslovom da da je iznos iskazan na AOP poziciji > 0 

vrijednosti kriterija iz stava (1) tač. a), b) i c) ovog člana vrši se na sljedeći način: 

R.B.

Kriterij

Uslov

Onda je

Veličina grupe

1.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 4.000.000

=

MALA

Ukupan godišnji prihod

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 49

2.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

MALA

Ukupan godišnji prihod

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 49

3.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 4.000.000

=

MALA

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 49

4.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 4.000.000

=

MALA

Ukupan godišnji prihod

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

5.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

6.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 4.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

7.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

8.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

9.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

10.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 49

11.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

12.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

13.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

 

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 49

14.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 4.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

15.

Prosječna vrijednost imovine

 

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 49

16.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 4.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

 

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

17.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

SREDNJA

Ukupan godišnji prihod

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

18.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

VELIKA

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

19.

Prosječna vrijednost imovine

≤ 4.000.000

=

VELIKA

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

20.

Prosječna vrijednost imovine

> 4.000.000

≤ 20.000.000

=

VELIKA

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

21.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

VELIKA

Ukupan godišnji prihod

≤ 8.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

22.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

VELIKA

Ukupan godišnji prihod

 

> 8.000.000

≤ 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 249

23.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

VELIKA

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

≤ 49

24.

Prosječna vrijednost imovine

> 20.000.000

=

VELIKA

Ukupan godišnji prihod

> 40.000.000

Prosječan broj zaposlenih

> 49

≤ 249

 

 

 

 

DIO TREĆI – RAČUNSKE I LOGIČKE KONTROLE FINANSIJSKIH I POSEBNIH IZVJEŠTAJA ZA MIKRO PRIVREDNA DRUŠTVA 

 

Član 15. 
 

(1) Računske i logičke kontrole finansijskih i posebnih izvještaja za mikro privredna društva podrazumijevaju provođenje odgovarajućih kontrolnih aktivnosti na finansijskim i posebnim izvještajima koje obveznici predaju u propisanoj formi za mikro privredna društva i obuhvataju sljedeće obrasce: 

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), 

b) Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), 

c) Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, 

d) Aneks – dodatni računovodstveni izvještaj za mikro privredna društva, 

e) Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV – 01). 

(2) Pored obrazaca iz stava (1) ovog člana obveznici su dužni pripremiti i bilješke. 

(3) Računske i logičke kontrole primjenjuje se za: 

a) finansijske izvještaje, 

b) konsolidovane finansijske izvještaje, 

c) finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, 

d) finansijske izvještaje sačinjene u slučaju otvaranja i zaključenja postupka stečaja, 

e) finansijske izvještaje sačinjene u slučaju otvaranja i zaključenja postupka likvidacije, 

f) izvještaje za statističke potrebe. 

(4) Izuzeci od primjene računskih i logičkih kontrola iz stava (3) ovog člana utvrđeni su u članu 19. stav (2), članu 20. stav (2), članu 21. stav (2) i članu 22. st. (2), (3) i (4) ovog pravilnika. 

Član 16. 
 

(1) Kod svih obrazaca unos podataka na pojedine pozicije vrši se upisom cijelobrojnih iznosa u konvertibilnim markama, bez decimalnih mjesta. 

(2) U svim AOP pozicijama obrazaca: 

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), 

b) Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, 

c) Aneks - dodatni računovodstveni izvještaj 

postoji ograničenje negativnosti koje podrazumijeva nemogućnost iskazivanja negativnih iznosa, izuzev iz stava (2) tačka a) ovog člana na pozicijama Revalorizacione rezerve (AOP 023) i Ukupno kapital (AOP 030). 

Član 17. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) podrazumijevap rovođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 5 i 6 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

Iznos tekuće godine

Iznos prethodne godine (početno stanje)

2

4

5

6

IMOVINA

 

 

 

Dugoročna imovina

001

= AOP 002 + AOP 003 + AOP 004 + AOP 005 + AOP 006 + AOP 007 + AOP 008

= AOP 002 + AOP 003 + AOP 004 + AOP 005 + AOP 006 + AOP 007 + AOP 008

Kratkoročna imovina

009

= AOP 010 + AOP 011 + AOP 012 + AOP 013 + AOP 014 + AOP 015 + AOP 016

= AOP 010 + AOP 011 + AOP 012 + AOP 013 + AOP 014 + AOP 015 + AOP 016

UKUPNO IMOVINA

017

= AOP 001 + AOP 009

= AOP 001 + AOP 009

UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

019

= AOP 017 + AOP 018

= AOP 017 + AOP 018

KAPITAL

 

 

 

Dobit

024

= AOP 025 + AOP 026

= AOP 025 + AOP 026

Gubitak

027

= AOP 028 + AOP 029

= AOP 028 + AOP 029

UKUPNO KAPITAL

030

= AOP 020 + AOP 021 + AOP 022 + AOP 023 + AOP 024 -AOP 027

= AOP 020 + AOP 021 + AOP 022 + AOP 023 + AOP 024 - AOP 027

OBAVEZE

 

 

 

Dugoročne obaveze

031

= AOP 032 + AOP 033 + AOP 034

= AOP 032 + AOP 033 + AOP 034

Kratkoročne obaveze

035

= AOP 036 + AOP 037 + AOP 038 + AOP 039 + AOP 040

= AOP 036 + AOP 037 + AOP 038 + AOP 039 + AOP 040

UKUPNO OBAVEZE

041

= AOP 031 + AOP 035

= AOP 031 + AOP 035

UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE

042

= AOP 030 + AOP 041

= AOP 030 + AOP 041

UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA

044

= AOP 042 + AOP 043

= AOP 042 + AOP 043

 

 

 

 

Član 18. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 5 i 6 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

____ do ____

tekuće godine

_____ do _____

prethodne godine

2

4

5

6

DOBIT ILI GUBITAK PERIODA

 

 

 

Prihod iz ugovora s kupcima

101

= AOP 102 + AOP 103 + AOP 104

= AOP 102 + AOP 103 + AOP 104

Poslovni rashodi

105

= AOP 106 + AOP 107 + AOP 108 + AOP 109 + AOP 110 + AOP 111 + AOP 112

= AOP 106 + AOP 107 + AOP 108 + AOP 109 + AOP 110 + AOP 111

+ AOP 112

Ostali prihodi i rashodi

113

= AOP 114 + AOP 115 + AOP 116 + AOP 117 + AOP 118 – AOP 119 + AOP 120 – AOP 121

= AOP 114 + AOP 115 + AOP 116 + AOP 117 + AOP 118 – AOP 119

+ AOP 120 – AOP 121

Dobit prije oporezivanja

122

Ako je

AOP 101 – AOP 105

+ AOP 113 ≥ 0,

onda

AOP 101 – AOP 105

+ AOP 113

Ako je

AOP 101 – AOP 105

+ AOP 113 ≥ 0,

onda

AOP 101 – AOP 105

+ AOP 113

Gubitak prije oporezivanja

123

Ako je

AOP 101 – AOP 105

+ AOP 113 < 0,

onda

AOP 101 – AOP 105

+ AOP 113

Ako je

AOP 101 – AOP 105

+ AOP 113 < 0,

onda

AOP 101 – AOP 105

+ AOP 113

Porez na dobit

124

= AOP 125 + AOP 126

= AOP 125 + AOP 126

Dobit

127

Ako je

AOP 122 ≥ 0,

onda

AOP 122 – AOP 124

Ako je

AOP 122 ≥ 0,

onda

AOP 122 – AOP 124

Gubitak

128

Ako je

AOP 123 > 0,

onda

AOP 123 + AOP 124

Ako je

AOP 123 > 0,

onda

AOP 123 + AOP 124

IZVJEŠTAJ O OSTALOM

UKUPNOM REZULTATU

 

 

 

Ostali ukupni rezultat

129

= AOP 130 + AOP 131 + AOP 132 – AOP 133

= AOP 130 + AOP 131 + AOP 132 – AOP 133

UKUPNI REZULTAT

134

= AOP 127 – AOP 128 + AOP 129

= AOP 127 – AOP 128 + AOP 129

 

 

 

 

Član 19. 
 

(1) Provođenje računskih kontrola kod obrasca Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 4 i 5 u propisanom obrascu. 

(2) Računske kontrole se ne primjenjuju za finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije i izvještaje za statističke potrebe. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

Prethodna godina

Tekuća godina

2

3

4

5

Svega plaće i naknade

903

= AOP 901 + AOP 902

= AOP 901 + AOP 902

Svega doprinosi

907

= AOP 905 + AOP 906

= AOP 905 + AOP 906

Svega

908

= AOP 903 + AOP 904 + AOP 907

= AOP 903 + AOP 904 + AOP 907

Svega

913

= AOP 909 + AOP 910 + AOP 911 + AOP 912

= AOP 909 + AOP 910 + AOP 911 + AOP 912

Svega neto plaće, naknade plaća i učešća u dobiti 

914

= AOP 903 + AOP 909

= AOP 903 + AOP 909

 

 

 

 

Član 20. 
 

(1) Provođenje računskih kontrola kod obrasca Aneks – dodatni računovodstveni izvještaj za mikro privredna društva podrazumijevaju provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 5 i 6 u propisanom obrascu. 

(2) Računske kontrole se ne primjenjuju za finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije i izvještaje za statističke potrebe. 

Redni broj

Pozicija

AOP

Računska kontrola (operacija)

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

4

5

6

1.

PRIHODI IZ UGOVORA S KUPCIMA

601

= AOP 602 + AOP 606 + AOP 610 

= AOP 602 + AOP 606 + AOP 610 

2.

PRIHODI OD PRODAJE 

602

= AOP 603 + AOP 604 + AOP 605

= AOP 603 + AOP 604 + AOP 605

6.

PRIHODI OD PRODAJE GOTOVIH PRIZVODA 

606

= AOP 607 + AOP 608 + AOP 609

= AOP 607 + AOP 608 + AOP 609

10.

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

610

= AOP 611 + AOP 612 + AOP 613

= AOP 611 + AOP 612 + AOP 613

14.

OSTALI PRIHODI I DOBICI

614

= AOP 615 + AOP 618 + AOP 619 + AOP 620 + AOP 621 + AOP 622 + AOP 623 + AOP 624 + AOP 625 + AOP 626 + AOP 627

= AOP 615 + AOP 618 + AOP 619 + AOP 620 + AOP 621 + AOP 622 + AOP 623 + AOP 624 + AOP 625 + AOP 626 + AOP 627

28.

TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH FIZIČKIH LICA

628

= AOP 629 + AOP 630 + AOP 631 + AOP 632 + AOP 633 + AOP 634 + AOP 635 + AOP 636 + AOP 637

= AOP 629 + AOP 630 + AOP 631 + AOP 632 + AOP 633 + AOP 634 + AOP 635 + AOP 636 + AOP 637

38.

TROŠKOVI PRIZVODNIH USLUGA

638

= AOP 639 + AOP 640 + AOP 641 + AOP 642 + AOP 643 + AOP 644 + AOP 645 + AOP 646 + AOP 647

= AOP 639 + AOP 640 + AOP 641 + AOP 642 + AOP 643 + AOP 644 + AOP 645 + AOP 646 + AOP 647

48.

NEMATERIJALNI TROŠKOVI

648

= AOP 649 + AOP 650 + AOP 651 + AOP 652 + AOP 653 + AOP 654 + AOP 655 + AOP 656

= AOP 649 + AOP 650 + AOP 651 + AOP 652 + AOP 653 + AOP 654 + AOP 655 + AOP 656

60.

OSTALI RASHODI I GUBICI

659

= AOP 660 + AOP 661 + AOP 662 + AOP 663

= AOP 660 + AOP 661 + AOP 662 + AOP 663

 

 

 

Član 21. 
 

(1) Provođenje računskih kontrola kod obrasca Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV – 01) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih pozicija u propisanom obrascu. 

(2) Računske kontrole se ne primjenjuju za finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije. 

Tabela 1. Izvršene isplate za investicije u stalna sredstva po izvorima finansiranja

Redni broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

1.

Isplaćeno za investicije po izvorima

= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6

1.2

iz udruženih sredstava

= 1.21 + 1.22

1.3

iskorišteni finansijski krediti

= 1.31 + 1.32 + 1.33

 

 

 

 

Tabela 2. Vremenska razgraničenja između isplata za investicije i ostvarenih investicija sa stanjem na 31.12. 

Redni broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

2.1

Isplaćeno za investicije

= 2.11 + 2.12

2.3

Vrijednost ostvarenih investicija

= 2.11 + 2.2

 

 

 

 

Tabela 3. Tehnička struktura ostvarenih investicija u stalna sredstva

Redni

broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

Kolona

3.

Vrijednost ostvarenih investicija u stalna sredstva 

= 3.1 + 3.3 + 3.5 + 3.6 + 3.7

od 3 do 6

3.1

Građevinski objekti i prostori

= 3.11 + 3.2

od 3 do 6

3.2

Ostali građevinski radovi (kolone 3 i 4)

= 3.21 + 3.22 + 3.23

3 i 4

3.2

Ostali građevinski radovi (kolone 5 i 6)

= 3.21 + 3.22

5 i 6

3.3

Strojevi, oprema i transportna sredstva – domaća i uvozna

= 3.31 + 3.32

od 3 do 6

3.31

Strojevi i oprema

= 3.311 + 3.312 + 3.313 + 3.314

+ 3.315 + 3.316 + 3.317 + 3.318

+ 3.319

od 3 do 6

3.32

Transportna sredstva 

= 3.321 + 3.322 + 3.323

od 3 do 6

3.5

Biološka sredstva 

= 3.51 + 3.52

od 3 do 6

3.6

Nematerijalna stalna sredstva

= 3.61 + 3.62 + 3.63 + 3.64 + 3.65

od 3 do 6

3.63

Softveri i baze podataka

= 3.631 + 3.632 + 3. 633 + 3.634

od 3 do 6

 

 

 *Kolona 3 = kolona 4 + kolona 5 (osim za redne brojeve 3.23, 3.4, 3.7 i 3.10) 

Tabela 4. Investicije u nova stalna sredstva po namjeni ulaganja i teritoriji

Redni broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

4.1

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

= 4.11 + 4.12 + 4.13

4.1

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

= 4.14 + 4.15 + 4.16 + 4.17 + 4.18 + 4.19

 

 

 

 

Član 22. 
 

(1) Provođenje logičkih kontrola podrazumijeva zadovoljenje odgovarajućih uslova između pojedinih pozicija u propisanim obrascima. 

(2) Na finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije primijenjuju se isključivo logičke kontrole unutar Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja). 

(3) Na izvještaje koji se predaju za statističke potrebe primijenjuju se logičke kontrole unutar Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) i Godišnjeg izvještaja o investicijama (Obrazac INV-01). 

(4) Na konsolidovane finansijske izvještaje primijenjuju se logičke kontrole unutar Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), Aneksa – dodatnog računovodstvenog izvještaja za mikro privredna društva i Godišnjeg izvještaja o investicijama (Obrazac INV-01). 

Logičke kontrole unutar Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja)

Naziv logičke kontrole

Pozicija

AOP

Logička funkcija

AOP

Pozicija

Jednakost ukupne imovine i

ukupnog kapitala i obaveza

– tekuća godina

Ukupno imovina

017

(kolona 5)

=

042

(kolona 5)

Ukupno kapital i obaveze

Jednakost vanbilansne evidencije – tekuća godina

Vanbilansna evidencija

018

(kolona 5)

=

043

(kolona 5)

Vanbilansna evidencija

Jednakost ukupne imovine ivanbilansne evidencije

i ukupnog kapitala, obaveza i vanbilansne evidencije

– tekuća godina

Ukupno imovina i vanbilansna evidencija

019

(kolona 5)

=

044

(kolona 5)

Ukupno kapital, obaveze i vanbilansna evidencija

Jednakost ukupne imovine i

ukupnog kapitala i obaveza

– prethodna godina

Ukupno imovina

017

(kolona 6)

=

042

(kolona 6)

Ukupno kapital i obaveze

Jednakost vanbilansne evidencije – prethodna godina

Vanbilansna evidencija

018

(kolona 6)

=

043

(kolona 6)

Vanbilansna evidencija

Jednakost ukupne imovine i vanbilansne evidencije

i ukupnog kapitala, obaveza i vanbilansne evidencije

– prethodna godina

Ukupno imovina i vanbilansna evidencija

019

(kolona 6)

=

044

(kolona 6)

Ukupno kapital, obaveze i vanbilansna evidencija

 

 

 

 

Logičke kontrole unutar Aneksa – dodatnog računovodstvenog izvještaja

za mikro privredna društva

Naziv logičke kontrole

Pozicija

AOP

Logička funkcija

AOP

Pozicija

Uslovljeni odnos prihoda od premija, subvencija, poticaja i sl.

i zbira prihoda iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode i za ostale namjene

– tekuća godina

Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl.

615

(kolona 5)

616 + 617

(kolona 5)

Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode

+

Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija za ostale namjene 

Uslovljeni odnos prihoda od premija, subvencija, poticaja i sl. i

zbira prihoda iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode i za ostale namjene

– prethodna godina

Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl.

615

(kolona 6)

616 + 617

(kolona 6)

Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode

+

Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija za ostale namjene

Uslovljeni odnos dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i troškova službenih putovanja zaposlenih

– tekuća godina

Dnevnice za službena putovanja

u zemlji i inostranstvu

634

(kolona 5)

633

(kolona 5)

Troškovi

službenih

putovanja

zaposlenih

Uslovljeni odnos dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i troškova službenih putovanja zaposlenih

– prethodna godina

Dnevnice za službena putovanja

u zemlji i inostranstvu

634

(kolona 6)

633

(kolona 6)

Troškovi

službenih

putovanja

zaposlenih

Uslovljeni odnos rashoda od kamata za imovinu s pravom korištenja – operativni najam/lizing

i rashoda od kamata

– tekuća godina

Rashodi od kamata za imovinu s pravom korištenja – operativni najam/lizing

658

(kolona 5)

660

(kolona 5)

Rashodi

od kamata

Uslovljeni odnos rashoda od kamata za imovinu s pravom korištenja – operativni najam/lizing

i rashoda od kamata

– prethodna godina

Rashodi od kamata za imovinu s pravom korištenja – operativni najam/lizing

658

(kolona 6)

660

(kolona 6)

Rashodi

od kamata

 

 

 

 

Logičke kontrole unutar Godišnjeg izvještaja o investicijama (Obrazac INV-01)

Naziv logičke kontrole

Pozicija

Redni

broj

Logička funkcija

Redni

broj

Pozicija

Uslovljeni odnos investicija po

izvorima iz drugih izvora i strane

humanitarne pomoći

i donacija

Isplaćeno za investicije po izvorima iz drugih izvora

1.61

Tabela 1.

1.6

Tabela 1.

Isplaćeno za investicije po izvorima iz drugih izvora od toga: strana humanitarna pomoć i donacije

Jednakost

vrijednosti isplaćenih

investicije po izvorima 

Isplaćeno za investicije

2.1

Tabela 2.

=

1.

Tabela 1.

Isplaćeno

za investicije

po izvorima

Jednakost

vrijednosti investicija

u stalna sredstva 

Vrijednost ostvarenih

investicija

2.3

Tabela 2.

=

3.

(kolona 3)

Tabela 3.

Vrijednost ostvarenih investicija u

stalna sredstva

Uslovljeni odnos vrijednosti uvezene opreme i vrijednosti strojeva, opreme

i transportnih sredstva – domaća i uvozna

Vrijednost

uvezene opreme 

3.4.

(kolona 4)

Tabela 3.

3.3.

(kolona 4)

Tabela 3.

Strojevi, oprema

i transportna sredstva – domaća

i uvozna

Jednakost

vrijednosti

uvezene opreme 

Vrijednost

uvezene

opreme

3.4.

(kolona 3)

Tabela 3.

=

3.4.

(kolona 4)

Tabela 3.

Vrijednost

uvezene

opreme

Jednakost

troškova prijenosa

vlasništva zemljišta 

Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta

 

3.7.

(kolona 3)

Tabela 3.

=

 

3.7.

(kolona 4)

Tabela 3.

 

Troškovi prijenosa

vlasništva zemljišta

Jednakost

vrijednosti

zemljišta

Zemljište

3.10.

(kolona 3)

Tabela 3.

=

3.10.

(kolona 5)

Tabela 3.

 

Zemljište

Jednakost vrijednosti

investicija u nova

stalna sredstva

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

4.1

Tabela 4.

=

3.

(kolona 4)

Tabela 3.

Vrijednost ostvarenih investicija u

stalna sredstva

Jednakost vrijednosti

investicija za zaštitu

životne sredine

Investicije

za zaštitu

životne sredine

4.0

Tabla 4.

4.1

Tabela 4.

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

Jednakost vrijednosti

stambenih zgrada i prostora za stanovanje

Stambene zgrade

i prostori za stanovanje

4.14

Tabla 4.

=

3.11

(kolona 4)

Tabela 3.

Stambene zgrade

i prostori za stanovanje

Jednakost

vrijednosti ostalih

građevinskih radova

Ostali

građevinski

radovi

4.15

Tabla 4.

=

3.2

(kolona 4)

Tabela 3.

Ostali

građevinski

radovi

Jednakost

vrijednosti

strojeva, oprema i

transportnih sredstva

Strojevi, oprema

i transportna sredstva

4.16

Tabla 4.

=

3.3

(kolona 4)

Tabela 3.

Strojevi, oprema

i transportna sredstva – domaća

i uvozna

Jednakost vrijednosti bioloških sredstava

Biološka sredstva

4.17

Tabla 4.

=

3.5

(kolona 4)

Tabela 3.

Biološka sredstva

Jednakost vrijednosti

nematerijalnih

stalnih sredstva

Nematerijalna stalna sredstva

4.18

Tabla 4.

=

3.6

(kolona 4)

Tabela 3.

Nematerijalna stalna sredstva

Jednakost

troškovi prijenosa

vlasništva zemljišta

Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta

4.19

Tabla 4.

=

3.7

(kolona 4)

Tabela 3.

Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta

Uslovljeni odnos vrijednosti stalnih sredstava i investicija u nova stalana sredstva

Vrijednost aktivnih stalnih sredstava + Stalna sredstva u izgradnji (pripremi)

4.2 + 4.3

Tabla 4.

4.1

Tabla 4.

Ostvarene investicije

u nova stalna sredstva

 

 

 

 

Logičke kontrole između obrazaca

Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha) i

Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih

 

Izvještaj o ukupnom rezultatu za period

(Bilans uspjeha)

 

Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih

Naziv logičke kontrole

Pozicija

AOP

Logička funkcija

AOP

Pozicija

Kontrola iskazanih

troškova plaća

– tekuća godina

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

110

(kolona 5)

=

908

(kolona 5)

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

Kontrola iskazanih

troškova plaća

– prethodna godina

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

110

(kolona 6)

=

908

(kolona 4)

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

 

 

 

 

Logičke kontrole između obrazaca

Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih i Aneksa – dodatnog računovodstvenog izvještaja za mikro privredna društva

 

Posebni podaci o

plaćama i

broju zaposlenih

 

Aneks – dodatni računovodstveni izvještaj

za mikro privredna društva

Naziv logičke kontrole

Pozicija

AOP

Logička funkcija

AOP

Pozicija

Kontrola prosječnog broja zaposlenih

– tekući period

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada

915

(kolona 5)

=

667

(kolona 5)

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada

Kontrola prosječnog broja zaposlenih

– prethodni period

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada

915

(kolona 4)

=

667

(kolona 6)

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada

 

 

 

 

DIO ČETVRTI – RAČUNSKE I LOGIČKE KONTROLE FINANSIJSKIH I POSEBNIH IZVJEŠTAJA ZA MALA, SREDNJA I VELIKA PRIVREDNA DRUŠTVA 

 

Član 23. 
 

(1) Računske i logičke kontrole finansijskih i posebnih izvještaja za mala privredna društva podrazumijevaju provođenje odgovarajućih kontrolnih aktivnosti na finansijskim i posebnim izvještajima koje obveznici predaju u propisanoj formi za mala, srednja i velika privredna društva i obuhvataju sljedeće obrasce: 

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), 

b) Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), 

c) Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, 

d) Aneks – dodatni računovodstveni izvještaj, 

e) Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV – 01). 

(2) Računske i logičke kontrole finansijskih i posebnih izvještaja za srednja i velika privredna društva podrazumijevaju provođenje odgovarajućih kontrolnih aktivnosti na finansijskim i posebnim izvještajima koje obveznici predaju u propisanoj formi za mala, srednja i velika privredna društva i obuhvataju sljedeće obrasce: 

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), 

b) Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), 

c) Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima) direktna metoda, 

d) Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima) indirektna metoda, 

e) Izvještaj o promjenama na kapitalu, 

f) Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, 

g) Aneks – dodatni računovodstveni izvještaj, 

h) Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV – 01). 

(3) Pored obrazaca iz st. (1) i (2) ovog člana obveznici su dužni pripremiti i bilješke. 

(4) Izvještaj o poslovanju će pripremiti obveznici, razvrstani kao srednji i veliki, isključivo uz finansijske izvještaje, odnosno konsolidovani izvještaj o poslovanju uz konsolidovane finansijske izvještaje. 

(5) Računske i logičke kontrole primjenjuje se za: 

a) finansijske izvještaje, 

b) konsolidovane finansijske izvještaje, 

c) finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, 

d) finansijske izvještaje sačinjene u slučaju otvaranja i zaključenja postupka stečaja, 

e) finansijske izvještaje sačinjene u slučaju otvaranja i zaključenja postupka likvidacije, 

f) izvještaje za statističke potrebe. 

(6) Izuzeci od primjene računskih i logičkih kontrola iz stava (4) ovog člana utvrđeni su u članu 27. stav (2), članu 28. stav (2), članu 29. stav (2), članu 30. stav (2), članu 31. stav (2), članu 32. stav (2) i članu 33. st. (2), (3) i (4) ovog pravilnika. 

Član 24. 
 

(1) Kod svih obrazaca unos podataka na pojedine pozicije vrši se upisom cijelobrojnih iznosa u konvertibilnim markama, bez decimalnih mjesta. 

(2) U svim AOP pozicijama obrazaca: 

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), 

b) Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, 

c) Aneks - dodatni računovodstveni izvještaj 

postoji ograničenje negativnosti koje podrazumijeva nemogućnost iskazivanja negativnih iznosa, izuzev iz stava (2) tačka a) ovog člana na pozcijama: Revalorizacine rezerve (AOP 111), Kapital koji pripada vlasnicima matičnog drštva (AOP 121) i Ukupno kapital (AOP 123). 

Član 25. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 5 i 6 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

Iznos tekuće

godine

Iznos prethodne godine

(početno stanje)

2

4

5

6

IMOVINA

 

 

 

Dugoročna imovina

001

= AOP 002 + AOP 009 + AOP 014 + AOP 015 + AOP 020 + AOP 021 + AOP 022 + AOP 023 + AOP 024 + AOP 025 + AOP 028 + AOP 033 + AOP 034

= AOP 002 + AOP 009 + AOP 014 + AOP 015 + AOP 020 + AOP 021 + AOP 022 + AOP 023 + AOP 024 + AOP 025 + AOP 028 + AOP 033 + AOP 034

Nekretnine, postrojenja i oprema

002

= AOP 003 + AOP 004 + AOP 005 + AOP 006 + AOP 007 + AOP 008

= AOP 003 + AOP 004 + AOP 005 + AOP 006 + AOP 007 + AOP 008

Imovina s pravom korištenja

009

= AOP 010 + AOP 011 + AOP 012 + AOP 013

= AOP 010 + AOP 011 + AOP 012 + AOP 013

Nematerijalna imovina

015

= AOP 016 + AOP 017 + AOP 018 + AOP 019

= AOP 016 + AOP 017 + AOP 018 + AOP 019

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

025

= AOP 026 + AOP 027

= AOP 026 + AOP 027

Finansijska imovina po amortizovanom trošku

028

= AOP 029 + AOP 030 + AOP 031 + AOP 032

= AOP 029 + AOP 030 + AOP 031 + AOP 032

Kratkoročna imovina

036

= AOP 037 + AOP 043 + AOP 044 + AOP 045

+ AOP 049 + AOP 054 + AOP 055 + AOP 056 + AOP 057 + AOP 058 + AOP 059

= AOP 037 + AOP 043 + AOP 044 + AOP 045

+ AOP 049 + AOP 054 + AOP 055 + AOP 056 + AOP 057 + AOP 058 + AOP 059

Zalihe

037

= AOP 038 + AOP 039 + AOP 040 + AOP 041 + AOP 042

= AOP 038 + AOP 039 + AOP 040 + AOP 041 + AOP 042

Potraživanja od kupaca

045

= AOP 046 + AOP 047 + AOP 048

= AOP 046 + AOP 047 + AOP 048

Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku

049

= AOP 050 + AOP 051 + AOP 052 + AOP 053

= AOP 050 + AOP 051 + AOP 052 + AOP 053

UKUPNO IMOVINA

060

= AOP 001 + AOP 035 + AOP 036

= AOP 001 + AOP 035 + AOP 036

UKUPNO IMOVINA I

VANBILANSNA EVIDENCIJA

062

= AOP 060 + AOP 061 

= AOP 060 + AOP 061

KAPITAL

 

 

 

Vlasnički kapital

101

= AOP 102 + AOP 103 + AOP 104 + AOP 105 + AOP 106 

= AOP 102 + AOP 103 + AOP 104 + AOP 105 + AOP 106

Rezerve

108

= AOP 109 + AOP 110 

= AOP 109 + AOP 110

Revalorizacione rezerve 

111

= AOP 112 + AOP 113 + AOP 114

= AOP 112 + AOP 113 + AOP 114

Dobit

115

= AOP 116 + AOP 117

= AOP 116 + AOP 117

Gubitak

118

= AOP 119 + AOP 120 

= AOP 119 + AOP 120 

Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva

121

= AOP 101 + AOP 107

+ AOP 108 + AOP 111

+ AOP 115 – AOP 118

= AOP 101 + AOP 107

+ AOP 108 + AOP 111

+ AOP 115 – AOP 118

UKUPNO KAPITAL

123

= AOP 121 + AOP 122

= AOP 121 + AOP 122

OBAVEZE

 

 

 

Dugoročne obaveze

124

= AOP 125 + AOP 130 + AOP 131 + AOP 132

= AOP 125 + AOP 130 + AOP 131 + AOP 132

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

125

= AOP 126 + AOP 127 + AOP 128 + AOP 129

= AOP 126 + AOP 127 + AOP 128 + AOP 129

Kratkoročne obaveze

134

= AOP 135 + AOP 142 + AOP 143 + AOP 144 + AOP 145 + AOP 146 + AOP 147

= AOP 135 + AOP 142 + AOP 143 + AOP 144 + AOP 145 + AOP 146 + AOP 147

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

135

= AOP 136 + AOP 137 + AOP 138 + AOP 139 + AOP 140 + AOP 141

= AOP 136 + AOP 137 + AOP 138 + AOP 139 + AOP 140 + AOP 141

UKUPNO OBAVEZE

148

= AOP 124 + AOP 133 + AOP 134

= AOP 124 + AOP 133 + AOP 134

UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE

149

= AOP 123 + AOP 148

= AOP 123 + AOP 148

UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA

151

= AOP 149 + AOP 150

= AOP 149 + AOP 150

 

 

 

 

Član 26. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 5 i 6 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

____ do ____

tekuće godine

_____ do _____

prethodne godine

2

4

5

6

BILANS USPJEHA

 

 

 

Prihodi iz ugovora s kupcima

201

= AOP 202 + AOP 206

+ AOP 210 

= AOP 202 + AOP 206

+ AOP 210

Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama

202

= AOP 203 + AOP 204

+ AOP 205

= AOP 203 + AOP 204

+ AOP 205

Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu

206

= AOP 207 + AOP 208

+ AOP 209

= AOP 207 + AOP 208

+ AOP 209

Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu

210 

= AOP 211 + AOP 212

+ AOP 213

= AOP 211 + AOP 212

+ AOP 213

Ostali prihodi i dobici

214

= AOP 215 + AOP 230

+ AOP 241 + AOP 242

+ AOP 243 + AOP 244

+ AOP 245 + AOP 246

+ AOP 247 + AOP 251 

= AOP 215 + AOP 230

+ AOP 241 + AOP 242

+ AOP 243 + AOP 244

+ AOP 245 + AOP 246

+ AOP 247 + AOP 251

Dobici od dugoročne

nefinansijske imovine

215

= AOP 216 + AOP 217

+ AOP 218 + AOP 219

+ AOP 220 + AOP 221

+ AOP 222 + AOP 223

+ AOP 224 + AOP 225

+ AOP 226 + AOP 227

+ AOP 228 + AOP 229

= AOP 216 + AOP 217

+ AOP 218 + AOP 219

+ AOP 220 + AOP 221

+ AOP 222 + AOP 223

+ AOP 224 + AOP 225

+ AOP 226 + AOP 227

+ AOP 228 + AOP 229

Dobici od finansijske imovine

230

= AOP 231 + AOP 232

+ AOP 233 + AOP 234

+ AOP 235 + AOP 236

+ AOP 237 + AOP 238

+ AOP 239 + AOP 240 

= AOP 231 + AOP 232

+ AOP 233 + AOP 234

+ AOP 235 + AOP 236

+ AOP 237 + AOP 238

+ AOP 239 + AOP 240

Finansijski prihodi

247

= AOP 248 + AOP 249

+ AOP 250

= AOP 248 + AOP 249

+ AOP 250

Ukupni prihodi

252

= AOP 201 + AOP 214

= AOP 201 + AOP 214

Poslovni rashodi

253

= AOP 254 + AOP 255

+ AOP 256 + AOP 257

+ AOP 258 + AOP 262

+ AOP 269 + AOP 270

= AOP 254 + AOP 255

+ AOP 256 + AOP 257

+ AOP 258 + AOP 262

+ AOP 269 + AOP 270

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

258

= AOP 259 + AOP 260

+ AOP 261

= AOP 259 + AOP 260

+ AOP 261

Amortizacija

262

= AOP 263 + AOP 264

+ AOP 265 + AOP 266

+ AOP 267 + AOP 268

= AOP 263 + AOP 264

+ AOP 265 + AOP 266

+ AOP 267 + AOP 268

Ostali rashodi i gubici

271

= AOP 272 + AOP 287

+ AOP 298 + AOP 299

+ AOP 300 + AOP 301

+ AOP 302 + AOP 303

+ AOP 304 + AOP 308

= AOP 272 + AOP 287

+ AOP 298 + AOP 299

+ AOP 300 + AOP 301

+ AOP 302 + AOP 303

+ AOP 304 + AOP 308

Gubici od dugoročne nefinansijske imovine

272

= AOP 273 + AOP 274

+ AOP 275 + AOP 276

+ AOP 277 + AOP 278

+ AOP 279 + AOP 280

+ AOP 281 + AOP 282

+ AOP 283 + AOP 284

+ AOP 285 + AOP 286

= AOP 273 + AOP 274

+ AOP 275 + AOP 276

+ AOP 277 + AOP 278

+ AOP 279 + AOP 280

+ AOP 281 + AOP 282

+ AOP 283 + AOP 284

+ AOP 285 + AOP 286

Gubici od finansijske imovine

287

= AOP 288 + AOP 289

+ AOP 290 + AOP 291

+ AOP 292 + AOP 293

+ AOP 294 + AOP 295

+ AOP 296 + AOP 297 

= AOP 288 + AOP 289

+ AOP 290 + AOP 291

+ AOP 292 + AOP 293

+ AOP 294 + AOP 295

+ AOP 296 + AOP 297 

Finansijski rashodi

304

= AOP 305 + AOP 306

+ AOP 307

= AOP 305 + AOP 306

+ AOP 307

Ukupni rashodi

309

= AOP 253 + AOP 271

= AOP 253 + AOP 271

Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja

310

Ako je

AOP 252 – AOP 309 ≥ 0,

onda

AOP 252 – AOP 309

Ako je

AOP 252 – AOP 309 ≥ 0,

onda

AOP 252 – AOP 309

Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja

311

Ako je

AOP 252 – AOP 309 < 0, onda

AOP 309 – AOP 252

Ako je

AOP 252 – AOP 309 < 0, onda

AOP 309 – AOP 252

Porez na dobit

312

= AOP 313 + AOP 314

= AOP 313 + AOP 314

Odgođeni porez na dobit

314

= AOP 315 – AOP 316

+ AOP 317 – AOP 318

= AOP 315 – AOP 316

+ AOP 317 – AOP 318

Dobit iz redovnog poslovanja

319

Ako je

AOP 310 ≥ 0,

onda

AOP 310 - AOP 312

Ako je

AOP 310 ≥ 0,

onda

AOP 310 - AOP 312

Gubitak iz redovnog poslovanja

320

Ako je

AOP 311 > 0,

onda

AOP 311 + AOP 312

Ako je

AOP 311 > 0,

onda

AOP 311 + AOP 312

Dobit

322

Ako je

AOP 319 ≥ 0,

onda

AOP 319 + AOP 321

Ako je

AOP 319 ≥ 0,

onda

AOP 319 + AOP 321

Gubitak

323

Ako je

AOP 320 > 0,

onda

AOP 320 - AOP 321

Ako je

AOP 320 > 0,

onda

AOP 320 - AOP 321

Ostali ukupni rezultat

324

= AOP 325 + AOP 331

= AOP 325 + AOP 331

Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha

325

= AOP 326 + AOP 327

+ AOP 328 + AOP 329

- AOP 330

= AOP 326 + AOP 327

+ AOP 328 + AOP 329

- AOP 330

Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha

331

= AOP 332 + AOP 333

+ AOP 334 + AOP 335

+ AOP 336 + AOP 337

- AOP 338

= AOP 332 + AOP 333

+ AOP 334 + AOP 335

+ AOP 336 + AOP 337

- AOP 338

UKUPNI REZULTAT

339

= AOP 322 – AOP 323

+ AOP 324

= AOP 322 – AOP 323

+ AOP 324

 

 

 

 

Član 27. 
 

(1) Provođenje računskih kontrola kod obrasca Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 4 i 5 u propisanom obrascu. 

(2) Računske kontrole se ne primjenjuju za finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije i izvještaje za statističke potrebe. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

Prethodna godina

Tekuća godina

2

3

4

5

Svega plaće i naknade

903

= AOP 901 + AOP 902

= AOP 901 + AOP 902

Svega doprinosi

907

= AOP 905 + AOP 906

= AOP 905 + AOP 906

Svega

908

= AOP 903 + AOP 904 + AOP 907

= AOP 903 + AOP 904 + AOP 907

Svega

913

= AOP 909 + AOP 910 + AOP 911 + AOP 912

= AOP 909 + AOP 910 + AOP 911 + AOP 912

Svega neto plaće, naknade plaća i učešća u dobiti 

914

= AOP 903 + AOP 909

= AOP 903 + AOP 909

 

 

 

 

Član 28. 
 

(1) Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima) (Direktna metoda) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 6 i 7 u propisanom obrascu. 

(2) Privredna društva razvrstana kao mala nisu dužna predavati obrazac iz stava (1) ovog člana. 

(3) Računske kontrole se ne primjenjuju za finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije i izvještaje za statističke potrebe. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

____ do ____

tekuće godine

_____ do _____

prethodne godine

2

5

6

7

GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

 

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima

408

= AOP 401 + AOP 402 + AOP 403 + AOP 404 + AOP 405 + AOP 406 + AOP 407

= AOP 401 + AOP 402 + AOP 403 + AOP 404 + AOP 405 + AOP 406 + AOP 407

GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

 

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima

438

= AOP 409 + AOP 410 + AOP 411 + AOP 412 + AOP 413 + AOP 414 + AOP 415 + AOP 416 + AOP 417 + AOP 418 + AOP 419 + AOP 420 + AOP 421 + AOP 422 + AOP 423 + AOP 424 + AOP 425 + AOP 426 + AOP 427 + AOP 428 + AOP 429 + AOP 430 + AOP 431 + AOP 432 + AOP 433 + AOP 434 + AOP 435 + AOP 436 + AOP 437

= AOP 409 + AOP 410 + AOP 411 + AOP 412 + AOP 413 + AOP 414 + AOP 415 + AOP 416 + AOP 417 + AOP 418 + AOP 419 + AOP 420 + AOP 421 + AOP 422 + AOP 423 + AOP 424 + AOP 425 + AOP 426 + AOP 427 + AOP 428 + AOP 429 + AOP 430 + AOP 431 + AOP 432 + AOP 433 + AOP 434 + AOP 435 + AOP 436 + AOP 437

GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

 

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima

452

= AOP 439 + AOP 440 + AOP 441 + AOP 442 + AOP 443 + AOP 444 + AOP 445 + AOP 446 + AOP 447 + AOP 448 + AOP 449 + AOP 450 + AOP 451 

= AOP 439 + AOP 440 + AOP 441 + AOP 442 + AOP 443 + AOP 444 + AOP 445 + AOP 446 + AOP 447 + AOP 448 + AOP 449 + AOP 450 + AOP 451

NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA 

453

= AOP 408 + AOP 438 + AOP 452

= AOP 408 + AOP 438 + AOP 452

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA

456

= AOP 453 + AOP 454

+ AOP 455

= AOP 453 + AOP 454

+ AOP 455

 

 

 

 

Član 29. 
 

(1) Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima) (Indirektna metoda) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 6 i 7 u propisanom obrascu. 

(2) Privredna društva razvrstana kao mala nisu dužna predavati obrazac iz stava (1) ovog člana. 

(3) Računske kontrole se ne primjenjuju za finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije i izvještaje za statističke potrebe. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

____ do ____

tekuće godine

_____ do _____

prethodne godine

2

5

6

7

GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

 

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima

534

= AOP 501 + AOP 502 + AOP 503 + AOP 504 + AOP 505 + AOP 506 + AOP 507 + AOP 508 + AOP 509 + AOP 510 + AOP 511 + AOP 512 + AOP 513 + AOP 514 + AOP 515 + AOP 516 + AOP 517 + AOP 518 + AOP 519 + AOP 520 + AOP 521 + AOP 522 + AOP 523 + AOP 524 + AOP 525 + AOP 526 + AOP 527 + AOP 528 + AOP 529 + AOP 530 + AOP 531 + AOP 532 + AOP 533 

= AOP 501 + AOP 502 + AOP 503 + AOP 504 + AOP 505 + AOP 506 + AOP 507 + AOP 508 + AOP 509 + AOP 510 + AOP 511 + AOP 512 + AOP 513 + AOP 514 + AOP 515 + AOP 516 + AOP 517 + AOP 518 + AOP 519 + AOP 520 + AOP 521 + AOP 522 + AOP 523 + AOP 524 + AOP 525 + AOP 526 + AOP 527 + AOP 528 + AOP 529 + AOP 530 + AOP 531 + AOP 532 + AOP 533

GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

 

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima

564

= AOP 535 + AOP 536 + AOP 537 + AOP 538 + AOP 539 + AOP 540 + AOP 541 + AOP 542 + AOP 543 + AOP 544 + AOP 545 + AOP 546 + AOP 547 + AOP 548 + AOP 549 + AOP 550 + AOP 551 + AOP 552 + AOP 553 + AOP 554 + AOP 555 + AOP 556 + AOP 557 + AOP 558 + AOP 559 + AOP 560 + AOP 561 + AOP 562 + AOP 563

= AOP 535 + AOP 536 + AOP 537 + AOP 538 + AOP 539 + AOP 540 + AOP 541 + AOP 542 + AOP 543 + AOP 544 + AOP 545 + AOP 546 + AOP 547 + AOP 548 + AOP 549 + AOP 550 + AOP 551 + AOP 552 + AOP 553 + AOP 554 + AOP 555 + AOP 556 + AOP 557 + AOP 558 + AOP 559 + AOP 560 + AOP 561 + AOP 562 + AOP 563

GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

 

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima

578

= AOP 565 + AOP 566 + AOP 567 + AOP 568 + AOP 569 + AOP 570 + AOP 571 + AOP 572 + AOP 573 + AOP 574 + AOP 575 + AOP 576 + AOP 577

= AOP 565 + AOP 566 + AOP 567 + AOP 568 + AOP 569 + AOP 570 + AOP 571 + AOP 572 + AOP 573 + AOP 574 + AOP 575 + AOP 576 + AOP 577

NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA 

579

= AOP 534 + AOP 564

+ AOP 578

= AOP 534 + AOP 564

+ AOP 578

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA

582

= AOP 579 + AOP 580

+ AOP 581

= AOP 579 + AOP 580

+ AOP 581

 

 

 

 

Član 30. 
 

(1) Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o promjenama na kapitalu podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama od 3 do 12 u propisanom obrascu. 

(2) Računske kontrole za kolone 11 i 12 primijenjuju se isključivo za konsolidovane finansijske izvještaje. 

(3) Privredna društva razvrstana kao mala nisu dužna predavati obrazac iz stava (1) ovog člana. 

(4) Računske kontrole se ne primjenjuju za finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije i izvještaje za statističke potrebe. 

Pozicija

AOP

Računska kontrola (operacija)

 

1

2

od 3 do 9

10

11

12

1. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.20xx. godine

901

 

= AOP 901 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7

+ kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 901 (kolona 10

+ kolona 11)

2. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika

902

 

= AOP 902 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7

+ kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 902 (kolona 10

+ kolona 11)

3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8

903

 

= AOP 903 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 903 (kolona 10

+ kolona 11)

4. Ponovno iskazano stanje na početku perioda 01.01.20xx. godine

904

= AOP 901 + AOP 902 + AOP 903

= AOP 904 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

= AOP 901 + AOP 902 + AOP 903

= AOP 904 (kolona 10

+ kolona 11)

5. Dobit/(gubitak) za period

905

 

= AOP 905 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 905 (kolona 10

+ kolona 11)

6. Ostali ukupni rezultat za period

906

 

= AOP 906 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 906 (kolona 10

+ kolona 11)

7. Ukupni rezultat

907

= AOP 905 + AOP 906

= AOP 907 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

= AOP 905 + AOP 906

= AOP 907 (kolona 10

+ kolona 11)

8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala

908

 

= AOP 908 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 908 (kolona 10

+ kolona 11)

9. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala

909

 

= AOP 909 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 909 (kolona 10

+ kolona 11)

10. Objavljene dividende

910

 

= AOP 910 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 910 (kolona 10

+ kolona 11)

11. Drugi oblici raspoda dobiti i pokriće gubitka

911

 

= AOP 911 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 911 (kolona 10

+ kolona 11)

12. Ostale promjene

912

 

= AOP 912 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 912 (kolona 10

+ kolona 11)

13. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.20xx. godine

913

= AOP 904 + AOP 907 + AOP 908

+ AOP 909

+ AOP 910

+ AOP 911

+ AOP 912

= AOP 913 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

= AOP 904 + AOP 907 + AOP 908

+ AOP 909

+ AOP 910

+ AOP 911

+ AOP 912

= AOP 913 (kolona 10

+ kolona 11)

14. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika

914

 

= AOP 914 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 914 (kolona 10

+ kolona 11)

15. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8

915

 

= AOP 915 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 915 (kolona 10

+ kolona 11)

16.Stanje na kraju perioda na dan 01.01.20xx. godine

916

= AOP 913 + AOP 914 + AOP 915

= AOP 916 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

= AOP 913 + AOP 914 + AOP 915

= AOP 916 (kolona 10

+ kolona 11)

17. Dobit/(gubitak) za period

917

 

= AOP 917 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 917 (kolona 10

+ kolona 11)

18. Ostali ukupni rezultat za period

918

 

= AOP 918 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 918 (kolona 10

+ kolona 11)

19.Ukupni rezultat

919

= AOP 917 + AOP 918

= AOP 919 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

= AOP 917 + AOP 918

 

= AOP 919 (kolona 10

+ kolona 11)

20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala 

920

 

= AOP 920 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 920 (kolona 10

+ kolona 11)

21.Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala

921

 

= AOP 921 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 921 (kolona 10

+ kolona 11)

22.Objavljene dividende

922

 

= AOP 922 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 922 (kolona 10

+ kolona 11)

23.Drugi oblici raspoda dobiti i pokriće gubitka

923

 

= AOP 923 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 923 (kolona 10

+ kolona 11)

24. Ostale promjene

924

 

= AOP 924 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

 

= AOP 924 (kolona 10

+ kolona 11)

25.Stanje na kraju perioda na dan 31.12.20xx. godine

925

= AOP 916 + AOP 919 + AOP 920 + AOP 921 + AOP 922 + AOP 923 + AOP 924

= AOP 925 (kolona 3

+ kolona 4 + kolona 5

+ kolona 6 + kolona 7 + kolona 8 + kolona 9)

= AOP 916 + AOP 919 + AOP 920 + AOP 921 + AOP 922 + AOP 923 + AOP 924

= AOP 925 (kolona 10

+ kolona 11)

 

 

 

 

Član 31. 
 

(1) Provođenje računskih kontrola kod obrasca Aneks – dodatni računovodstveni izvještaj za mala, srednja i velika privredna društva podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 5 i 6 u propisanom obrascu. 

(2) Računske kontrole se ne primjenjuju za finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije i izvještaje za statističke potrebe. 

Redni broj

Pozicija

AOP

Računska kontrola (operacija)

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

4

5

6

1.

OSTALI PRIHODI I DOBICI

601

= AOP 602 + AOP 605 + AOP 606 + AOP 607 + AOP 608 + AOP 609 + AOP 610 + AOP 611 + AOP 612

= AOP 602 + AOP 605 + AOP 606 + AOP 607 + AOP 608 + AOP 609 + AOP 610 + AOP 611 + AOP 612

13.

TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH FIZIČKIH LICA

613

= AOP 614 + AOP 615 + AOP 616 + AOP 617 + AOP 618 + AOP 620 + AOP 621 + AOP 622

= AOP 614 + AOP 615 + AOP 616 + AOP 617 + AOP 618 + AOP 620 + AOP 621 + AOP 622

23.

TROŠKOVI PRIZVODNIH USLUGA

623

= AOP 624 + AOP 625 + AOP 626 + AOP 627 + AOP 628 + AOP 629 + AOP 630 + AOP 631 + AOP 632

= AOP 624 + AOP 625 + AOP 626 + AOP 627 + AOP 628 + AOP 629 + AOP 630 + AOP 631 + AOP 632

33.

NEMATERIJALNI TROŠKOVI

633

= AOP 634 + AOP 635 + AOP 636 + AOP 637 + AOP 638 + AOP 639 + AOP 640 + AOP 641

= AOP 634 + AOP 635 + AOP 636 + AOP 637 + AOP 638 + AOP 639 + AOP 640 + AOP 641

45.

OSTALI RASHODI I GUBICI

644

= AOP 645 + AOP 646 + AOP 647

= AOP 645 + AOP 646 + AOP 647

 

 

 

Član 32. 
 

(1) Provođenje računskih kontrola kod obrasca Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV – 01) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih pozicija u propisanom obrascu. 

(2) Računske kontrole se ne primjenjuju za finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije. 

Tabela 1. Izvršene isplate za investicije u stalna sredstva po izvorima finansiranja

Redni broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

1.

Isplaćeno za investicije po izvorima

= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6

1.2

iz udruženih sredstava

= 1.21 + 1.22

1.3

iskorišteni finansijski krediti

= 1.31 + 1.32 + 1.33

 

 

 

Tabela 2. Vremenska razgraničenja između isplata za investicije i ostvarenih investicija sa stanjem na 31.12. 

Redni broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

2.1

Isplaćeno za investicije

= 2.11 + 2.12

2.3

Vrijednost ostvarenih investicija

= 2.11 + 2.2

 

 

 

Tabela 3. Tehnička struktura ostvarenih investicija u stalna sredstva

Redni

broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

Kolona

3.

Vrijednost ostvarenih investicija u stalna sredstva 

= 3.1 + 3.3 + 3.5 + 3.6 + 3.7

od 3 do 6

3.1

Građevinski objekti i prostori

= 3.11 + 3.2

od 3 do 6

3.2

Ostali građevinski radovi (kolone 3 i 4)

= 3.21 + 3.22 + 3.23

3 i 4

3.2

Ostali građevinski radovi (kolone 5 i 6)

= 3.21 + 3.22

5 i 6

3.3

Strojevi, oprema i transportna sredstva – domaća i uvozna

= 3.31 + 3.32

od 3 do 6

3.31

Strojevi i oprema

= 3.311 + 3.312 + 3.313 + 3.314

+ 3.315 + 3.316 + 3.317 + 3.318

+ 3.319

od 3 do 6

3.32

Transportna sredstva 

= 3.321 + 3.322 + 3.323

od 3 do 6

3.5

Biološka sredstva 

= 3.51 + 3.52

od 3 do 6

3.6

Nematerijalna stalna sredstva

= 3.61 + 3.62 + 3.63 + 3.64 + 3.65

od 3 do 6

3.63

Softveri i baze podataka

= 3.631 + 3.632 + 3. 633 + 3.634

od 3 do 6

 

 

 *Kolona 3 = kolona 4 + kolona 5 (osim za redne brojeve 3.23, 3.4, 3.7 i 3.10) 

Tabela 4. Investicije u nova stalna sredstva po namjeni ulaganja i teritoriji

Redni broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

4.1

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

= 4.11 + 4.12 + 4.13

4.1

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

= 4.14 + 4.15 + 4.16 + 4.17 + 4.18 + 4.19

 

 

 

 

Član 33. 
 

(1) Provođenje logičkih kontrola podrazumijeva zadovoljenje odgovarajućih uslova između pojedinih pozicija u propisanim obrascima. 

(2) Na finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije primijenjuju se isključivo logičke kontrole unutar Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja). 

(3) Na izvještaje koji se predaju za statističke potrebe primijenjuju se logičke kontrole unutar Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) i Godišnjeg izvještaja o investicijama (Obrazac INV-01). 

(4) Na konsolidovane finansijske izvještaje primijenjuju se logičke kontrole unutar Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), Aneksa – dodatnog računovodstvenog izvještaja za mala, srednja i velika privredna društva, Izvještaja o promjenama na kapitalu, Godišnjeg izvještaja o investicijama (Obrazac INV-01), kao i logičke kontrole između Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) i Izvještaja o promjenama na kapitalu. 

Logičke kontrole unutar Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja)

Naziv logičke kontrole

Pozicija

AOP

Logička funkcija

AOP

Pozicija

Jednakost ukupne imovine i

ukupnog kapitala i obaveza

– tekuća godina

Ukupno imovina

060

(kolona 5)

=

149

(kolona 5)

Ukupno kapital i obaveze

Jednakost vanbilansne evidencije – tekuća godina

Vanbilansna evidencija

061

(kolona 5)

=

150

(kolona 5)

Vanbilansna evidencija

Jednakost ukupne imovine i vanbilansne evidencije

i ukupnog kapitala, obaveza i vanbilansne evidencije

– tekuća godina

Ukupno imovina i vanbilansna evidencija

062

(kolona 5)

=

151

(kolona 5)

Ukupno kapital, obaveze i vanbilansna evidencija

Jednakost ukupne imovine i

ukupnog kapitala i obaveza

– prethodna godina

Ukupno imovina

060

(kolona 6)

=

149

(kolona 6)

Ukupno kapital i obaveze

Jednakost vanbilansne evidencije – prethodna godina

Vanbilansna evidencija

061

(kolona 6)

=

150

(kolona 6)

Vanbilansna evidencija

Jednakost ukupne imovine i vanbilansne evidencije

i ukupnog kapitala, obaveza i vanbilansne evidencije

– prethodna godina

Ukupno imovina i vanbilansna evidencija

062

(kolona 6)

=

151

(kolona 6)

Ukupno kapital, obaveze i vanbilansna evidencija

 

 

 

Logičke kontrole unutar Izvještaja o promjenama na kapitalu

Naziv logičke kontrole

Pozicija

AOP

Logička funkcija

AOP

Pozicija

Jednakost zbirova

po redovima i kolonama

u koloni 10

Kapital

AOP 904 (kolona 3

+ kolona 4

+ kolona 5

+ kolona 6

+ kolona 7

+ kolona 8

+ kolona 9)

=

AOP 901 (kolona 10)

Kapital

Jednakost zbirova

po redovima i kolonamau koloni 12

Ukupni kapital

AOP 904 (kolona 10

+ kolona 11)

=

AOP 904* (kolona 12)

Ukupni kapital

Jednakost zbirova

po redovima i kolonama

u koloni 10

Kapital

AOP 907 (kolona 3

+ kolona 4

+ kolona 5

+ kolona 6

+ kolona 7

+ kolona 8

+ kolona 9)

=

AOP 907 (kolona 10)

Kapital

Jednakost zbirova

po redovima i kolonama

u koloni 12

Ukupni kapital

AOP 907 (kolona 10

+ kolona 11)

=

AOP 907* (kolona 12)

Ukupni kapital

Jednakost zbirova

po redovima i kolonama

u koloni 10

Kapital

AOP 913

(kolona 3

+ kolona 4

+ kolona 5

+ kolona 6

+ kolona 7

+ kolona 8

+ kolona 9)

=

AOP 913 (kolona 10)

Kapital

Jednakost zbirova

po redovima i kolonama

u koloni 12

Ukupni kapital

AOP 913 (kolona 10

+ kolona 11)

=

AOP 913*

(kolona 12)

Ukupni kapital

Jednakost zbirova

po redovima i kolonama

u koloni 10

Kapital

AOP 916

(kolona 3

+ kolona 4

+ kolona 5

+ kolona 6

+ kolona 7

+ kolona 8

+ kolona 9)

=

AOP 916 (kolona 10)

Kapital

Jednakost zbirova

po redovima i kolonama

u koloni 12

Ukupni kapital

AOP 916 (kolona 10

+ kolona 11)

=

AOP 916*

(kolona 12)

Ukupni kapital

Jednakost zbirova

po redovima i kolonama

u koloni 10

Kapital

AOP 919

(kolona 3

+ kolona 4

+ kolona 5

+ kolona 6

+ kolona 7

+ kolona 8

+ kolona 9)

=

AOP 919 (kolona 10)

Kapital

Jednakost zbirova

po redovima i kolonama

u koloni 12

Ukupni kapital

AOP 919 (kolona 10

+ kolona 11)

=

AOP 919*

(kolona 12)

Ukupni kapital

Jednakost zbirova

po redovima i kolonama

u koloni 10

Kapital

AOP 925

(kolona 3

+ kolona 4

+ kolona 5

+ kolona 6

+ kolona 7

+ kolona 8

+ kolona 9)

=

AOP 925 (kolona 10)

Kapital

Jednakost zbirova

po redovima i kolonama

u koloni 12

Ukupni kapital

AOP 925 (kolona 10

+ kolona 11)

=

AOP 925*

(kolona 12)

Ukupni kapital

 

 

 

 

Logičke kontrole unutar Aneksa – dodatnog računovodstvenog izvještaja

za mala, srednja i velika privredna društva

Naziv logičke kontrole

Pozicija

AOP

Logička funkcija

AOP

Pozicija

Uslovljeni odnos prihoda od premija, subvencija, poticaja i sl.

i zbira prihoda iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode i za ostale namjene

– tekuća godina

Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl.

602

(kolona 5)

603 + 604

(kolona 5)

Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode

+

Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija za ostale namjene 

Uslovljeni odnos prihoda od premija, subvencija, poticaja i sl. i

zbira prihoda iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode i za ostale namjene

– prethodna godina

Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl.

602

(kolona 6)

603 + 604

(kolona 6)

Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode

+

Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija za ostale namjene

Uslovljeni odnos dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i troškova službenih putovanja zaposlenih

– tekuća godina

Dnevnice za službena putovanja

u zemlji i inostranstvu

619

(kolona 5)

618

(kolona 5)

Troškovi

službenih

putovanja

zaposlenih

Uslovljeni odnos dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i troškova službenih putovanja zaposlenih

– prethodna godina

Dnevnice za službena putovanja

u zemlji i inostranstvu

619

(kolona 6)

618

(kolona 6)

Troškovi

službenih

putovanja

zaposlenih

 

 

 

 

Logičke kontrole unutar Godišnjeg izvještaja o investicijama (Obrazac INV-01)

Naziv logičke kontrole

Pozicija

Redni

broj

Logička funkcija

Redni

broj

Pozicija

Uslovljeni odnos investicija po

izvorima iz drugih izvora i strane

humanitarne pomoći

i donacija

Isplaćeno za investicije po izvorima iz drugih izvora

1.61

Tabela 1.

1.6

Tabela 1.

Isplaćeno za investicije po izvorima iz drugih izvora od toga: strana humanitarna pomoć i donacije

Jednakost

vrijednosti isplaćenih

investicije po izvorima 

Isplaćeno za investicije

2.1

Tabela 2.

=

1.

Tabela 1.

Isplaćeno

za investicije

po izvorima

Jednakost

vrijednosti investicija

u stalna sredstva 

Vrijednost ostvarenih

investicija

2.3

Tabela 2.

=

3.

(kolona 3)

Tabela 3.

Vrijednost ostvarenih investicija u

stalna sredstva

Uslovljeni odnos vrijednosti uvezene opreme i vrijednosti strojeva, opreme

i transportnih sredstva – domaća i uvozna

Vrijednost

uvezene opreme 

3.4.

(kolona 4)

Tabela 3.

3.3.

(kolona 4)

Tabela 3.

Strojevi, oprema

i transportna sredstva – domaća

i uvozna

Jednakost

vrijednosti

uvezene opreme 

Vrijednost

uvezene

opreme

3.4.

(kolona 3)

Tabela 3.

=

3.4.

(kolona 4)

Tabela 3.

Vrijednost

uvezene

opreme

Jednakost

troškova prijenosa

vlasništva zemljišta 

Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta

 

3.7.

(kolona 3)

Tabela 3.

=

 

3.7.

(kolona 4)

Tabela 3.

Troškovi prijenosa

vlasništva zemljišta

Jednakost

vrijednosti

zemljišta

Zemljište

3.10.

(kolona 3)

Tabela 3.

=

3.10.

(kolona 5)

Tabela 3.

Zemljište

Jednakost vrijednosti

investicija u nova

stalna sredstva

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

4.1

Tabela 4.

=

3.

(kolona 4)

Tabela 3.

Vrijednost ostvarenih investicija u

stalna sredstva

Jednakost vrijednosti

investicija za zaštitu

životne sredine

Investicije

za zaštitu

životne sredine

4.0

Tabla 4.

4.1

Tabela 4.

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

Jednakost vrijednosti

stambenih zgrada i prostora za stanovanje

Stambene zgrade

i prostori za stanovanje

4.14

Tabla 4.

=

3.11

(kolona 4)

Tabela 3.

Stambene zgrade

i prostori za stanovanje

Jednakost

vrijednosti ostalih

građevinskih radova

Ostali

građevinski

radovi

4.15

Tabla 4.

=

3.2

(kolona 4)

Tabela 3.

Ostali

građevinski

radovi

Jednakost

vrijednosti

strojeva, oprema i

transportnih sredstva

Strojevi, oprema

i transportna sredstva

4.16

Tabla 4.

=

3.3

(kolona 4)

Tabela 3.

Strojevi, oprema

i transportna sredstva – domaća

i uvozna

Jednakost vrijednosti bioloških sredstava

Biološka sredstva

4.17

Tabla 4.

=

3.5

(kolona 4)

Tabela 3.

Biološka sredstva

Jednakost vrijednosti

nematerijalnih

stalnih sredstva

Nematerijalna stalna sredstva

4.18

Tabla 4.

=

3.6

(kolona 4)

Tabela 3.

Nematerijalna stalna sredstva

Jednakost

troškovi prijenosa

vlasništva zemljišta

Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta

4.19

Tabla 4.

=

3.7

(kolona 4)

Tabela 3.

Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta

Uslovljeni odnos vrijednosti stalnih sredstava i investicija u nova stalana sredstva

Vrijednost aktivnih stalnih sredstava + Stalna sredstva u izgradnji (pripremi)

4.2 + 4.3

Tabla 4.

4.1

Tabla 4.

Ostvarene investicije

u nova stalna sredstva

 

 

 *Logičke kontrole se isključivo primijenjuju na konsolidovane finansijske izvještaje. 

Logičke kontrole između obrazaca

Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja)

i Izvještaja o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima)

 

Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja)

 

Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima)

Naziv logičke kontrole

Pozicija

AOP

Logička funkcija

AOP

Pozicija

Kontrola iskazane gotovine i gotovinskih ekvivalenata

– tekuća tekuća

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

057

(kolona 5)

=

456

(kolona 6)

Gotovina i

gotovinski ekvivalenti

na kraju perioda

– direktna metoda

Kontrola iskazane gotovine i gotovinskih ekvivalenata

– prethodna tekuća

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

057

(kolona 6)

=

456

(kolona 7)

Gotovina i

gotovinski ekvivalenti na kraju perioda

– direktna metoda

Kontrola iskazane gotovine i gotovinskih ekvivalenata

– tekuća tekuća

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

057

(kolona 5)

=

582

(kolona 6)

Gotovina i

gotovinski ekvivalenti na kraju perioda

– direktna metoda

Kontrola iskazane gotovine i gotovinskih ekvivalenata

– prethodna tekuća

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

057

(kolona 6)

=

582

(kolona 7)

Gotovina i

gotovinski ekvivalenti na kraju perioda

– direktna metoda

 

 

 

 

Logičke kontrole između obrazaca

Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja)

i Izvještaja o promjenama na kapitalu

 

Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja)

 

Izvještaja o

promjenama

na kapitalu

Naziv logičke kontrole

Pozicija

AOP

Logička funkcija

AOP

Pozicija

Kontrola iskazanog ukupnog kapitala

– tekuća godina

Ukupno kapital

123

(kolona 5)

=

925

(kolona 10)

Ukupno

Kontrola iskazanog ukupnog kapitala

– prethodna godina

Ukupno kapital

123

(kolona 6)

=

916

(kolona 10)

Ukupno

Kontrola iskazanog ukupnog kapitala

– tekuća godina

Ukupno kapital

123

(kolona 5)

=

925*

(kolona 12)

Ukupni

kapital

Kontrola iskazanog ukupnog kapitala

– prethodna godina

Ukupno kapital

123

(kolona 6)

=

916*

(kolona 12)

Ukupni

kapital

 

 

 *Logičke kontrole se isključivo primijenjuju na konsolidovane finansijske izvještaje. 

Logičke kontrole između obrazaca

Izvještaja o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha)

i Izvještaja o promjenama na kapitalu

 

Izvještaja o ukupnom rezultatu za period

(Bilans uspjeha) 

 

Izvještaja o

promjenama

na kapitalu

Naziv logičke kontrole

Pozicija

AOP

Logička funkcija

AOP

Pozicija

Kontrola iskazane dobiti/gubitka

- tekući period

Ukupni rezultat

339

(kolona 5)

=

919 (kolona 9)

Akumulirana neraspoređena dobit / (nepokriveni gubitak)

Kontrola iskazane dobiti/gubitka

- prethodni period

Ukupni rezultat

339

(kolona 6)

=

907

(kolona 9)

Akumulirana neraspoređena dobit / (nepokriveni gubitak)

 

 

 

 

Logičke kontrole između obrazaca

Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih i Aneksa – dodatnog računovodstvenog izvještaja za mala, srednja i velika privredna društva

 

Posebni podaci o

plaćama i

broju zaposlenih

 

Aneks – dodatni računovodstveni izvještaj

za mikro privredna društva

 

Naziv logičke kontrole

Pozicija

AOP

Logička funkcija

AOP

Pozicija

Kontrola prosječnog broja zaposlenih – tekući period

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada

915

(kolona 5)

=

651

(kolona 5)

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada

Kontrola prosječnog broja zaposlenih – prethodni period 

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada

915

(kolona 4)

=

651

(kolona 6)

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada

 

 

 

 

DIO PETI – RAČUNSKE I LOGIČKE KONTROLE FINANSIJSKIH I POSEBNIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE 

 

Član 34. 
 

(1) Računske i logičke kontrole finansijskih i posebnih izvještaja za neprofitne oganizacije podrazumijevaju provođenje odgovarajućih kontrolnih aktivnosti na finansijskim i posebnim izvještajima koje obveznici predaju u propisanoj formi za neprofitne organizacije i obuhvataju sljedeće obrasce: 

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), 

b) Izvještaj o prihodima i rashodima, 

c) Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, 

d) Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV – 01). 

(2) Pored obrazaca iz stava (1) ovog člana obveznici su dužni pripremiti i bilješke. 

(3) Izvještaj o poslovanju će pripremiti obveznici, razvrstani kao srednji i veliki, isključivo za finansijske izvještaje, odnosno konsolidovani izvještaj o poslovanju uz konsolidovane finansijske izvještaje. 

(4) Računske i logičke kontrole primjenjuju se za: 

a) finansijske izvještaje, 

b) konsolidovane finansijske izvještaje, 

c) finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, 

d) finansijske izvještaje sačinjene u slučaju otvaranja i zaključenja postupka stečaja, 

e) finansijske izvještaje sačinjene u slučaju otvaranja i zaključenja postupka likvidacije. 

(5) Izuzeci od primjene računskih i logičkih kontrola iz stava (4) ovog člana utvrđeni su u članu 38. stav (2), članu 39. stav (2) i članu 40. st. (2) i (3) ovog pravilnika. 

Član 35. 
 

(1) Kod svih obrazaca unos podataka na pojedine pozicije vrši se upisom cijelobrojnih iznosa u konvertibilnim markama, bez decimalnih mjesta. 

(2) U svim AOP pozicijama obrazaca: 

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), 

b) Izvještaj o prihodima i rashodima, 

c) Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih 

postoji ograničenje negativnosti koje podrazumijeva nemogućnost iskazivanja negativnih iznosa, izuzev kod tačke a) na pozicijama Trajni izvori (AOP 017) i Revalorizacijske rezerve (AOP 020). 

Član 36. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 5 i 6 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

Iznos tekuće godine

Iznos prethodne godine

2

4

5

6

IMOVINA

 

 

 

Dugoročna imovina

001

= AOP 002 + AOP 003

+ AOP 004 + AOP 005

+ AOP 006 + AOP 007

+ AOP 008

= AOP 002 + AOP 003

+ AOP 004 + AOP 005

+ AOP 006 + AOP 007

+ AOP 008

Kratkoročna imovina

009

= AOP 010 + AOP 011

+ AOP 012 + AOP 013

+ AOP 014 + AOP 015

= AOP 010 + AOP 011

+ AOP 012 + AOP 013

+ AOP 014 + AOP 015

UKUPNO IMOVINA

016

= AOP 001 + AOP 009

= AOP 001 + AOP 009

TRAJNI IZVORI I OBAVEZE

 

 

 

Trajni izvori

017

= AOP 018 + AOP 019

+ AOP 020 + AOP 021

- AOP 022

= AOP 018 + AOP 019

+ AOP 020 + AOP 021

- AOP 022

Dugoročne obaveze

023

= AOP 024 + AOP 025

+ AOP 026

= AOP 024 + AOP 025

+ AOP 026

Kratkoročne obaveze

027

= AOP 028 + AOP 029

+ AOP 030 + AOP 031

= AOP 028 + AOP 029

+ AOP 030 + AOP 031

UKUPNO TRAJNI IZVORI I OBAVEZE

032

= AOP 017 + AOP 023 + AOP 027

= AOP 017 + AOP 023

+ AOP 027

 

 

 

 

Član 37. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o prihodima i rashodima podrazumijevaprovođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 5 i 6 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

____ do ____

tekuće godine

_____ do _____

prethodne godine

2

4

5

6

PRIHODI

 

 

 

Ukupno prihodi

107

= AOP 101 + AOP 102 + AOP 103

+ AOP 104 + AOP 105 + AOP 106

= AOP 101 + AOP 102 + AOP 103

+ AOP 104 + AOP 105 + AOP 106

RASHODI

 

 

 

Ukupno rashodi

115

= AOP 108 + AOP 109 + AOP 110

+ AOP 111 + AOP 112 + AOP 113

+ AOP 114

= AOP 108 + AOP 109 + AOP 110

+ AOP 111 + AOP 112 + AOP 113

+ AOP 114

Višak prihoda nad rashodima

116

Ako je

AOP 107 - AOP 115 ≥ 0,

onda je

AOP 107 - AOP 115

Ako je

AOP 107 - AOP 115 ≥ 0,

onda je

AOP 107 - AOP 115

Višak rashoda nad prihodima

117

Ako je

AOP 107 - AOP 115 < 0,

onda je

AOP 115 - AOP 107

Ako je

AOP 107 - AOP 115 < 0,

onda je

AOP 115 - AOP 107

OSTALI DOBICI I GUBICI

 

 

 

Ukupno Ostali dobici i gubici

121

= AOP 118 + AOP 119 + AOP 120

= AOP 118 + AOP 119 + AOP 120

Ukupni višak prihoda nad rashodima

122

Ako je

AOP 116 + AOP 121 ≥ 0,

onda je

= AOP 116 + AOP 121

ili

ako je

AOP 117 – AOP 121 < 0

onda je

= AOP 121 - AOP 117 

Ako je

AOP 116 + AOP 121 ≥ 0,

onda je

= AOP 116 + AOP 121

ili

ako je

AOP 117 – AOP 121 < 0

onda je

= AOP 121 - AOP 117

Ukupni višak rashoda nad prihodima

123

Ako je

AOP 117 - AOP 121 > 0,

onda je

= AOP 117 - AOP 121

ili

ako je

AOP 116 + AOP 121 < 0

onda je

= AOP 121 - AOP 116

Ako je

AOP 117 - AOP 121 > 0,

onda je

= AOP 117 - AOP 121

ili

ako je

AOP 116 + AOP 121 < 0

onda je

= AOP 121 - AOP 116

 

 

 

 

Član 38. 
 

(1) Provođenje računskih kontrola kod obrasca Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 4 i 5 u propisanom obrascu. 

(2) Računske kontrole se ne primjenjuju za finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

Prethodna godina

Tekuća godina

2

3

4

5

Svega plaće i naknade

903

= AOP 901 + AOP 902

= AOP 901 + AOP 902

Svega doprinosi

907

= AOP 905 + AOP 906

= AOP 905 + AOP 906

Svega

908

= AOP 903 + AOP 904 + AOP 907

= AOP 903 + AOP 904 + AOP 907

Svega

913

= AOP 909 + AOP 910 + AOP 911 + AOP 912

= AOP 909 + AOP 910 + AOP 911 + AOP 912

Svega neto plaće, naknade plaća i učešća u dobiti 

914

= AOP 903 + AOP 909

= AOP 903 + AOP 909

 

 

 

 

Član 39. 
 

(1) Provođenje računskih kontrola kod obrasca Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV – 01) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih pozicija u propisanom obrascu. 

(2) Računske kontrole se ne primjenjuju za finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije. 

Tabela 1. Izvršene isplate za investicije u stalna sredstva po izvorima finansiranja

Redni broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

1.

Isplaćeno za investicije po izvorima

= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6

1.2

iz udruženih sredstava

= 1.21 + 1.22

1.3

iskorišteni finansijski krediti

= 1.31 + 1.32 + 1.33

 

 

 

 

Tabela 2. Vremenska razgraničenja između isplata za investicije i ostvarenih investicija sa stanjem na 31.12. 

Redni broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

2.1

Isplaćeno za investicije

= 2.11 + 2.12

2.3

Vrijednost ostvarenih investicija

= 2.11 + 2.2

 

 

 

Tabela 3. Tehnička struktura ostvarenih investicija u stalna sredstva

Redni

broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

Kolona

3.

Vrijednost ostvarenih investicija u stalna sredstva 

= 3.1 + 3.3 + 3.5 + 3.6 + 3.7

od 3 do 6

3.1

Građevinski objekti i prostori

= 3.11 + 3.2

od 3 do 6

3.2

Ostali građevinski radovi (kolone 3 i 4)

= 3.21 + 3.22 + 3.23

3 i 4

3.2

Ostali građevinski radovi (kolone 5 i 6)

= 3.21 + 3.22

5 i 6

3.3

Strojevi, oprema i transportna sredstva – domaća i uvozna

= 3.31 + 3.32

od 3 do 6

3.31

Strojevi i oprema

= 3.311 + 3.312 + 3.313 + 3.314

+ 3.315 + 3.316 + 3.317 + 3.318

+ 3.319

od 3 do 6

3.32

Transportna sredstva 

= 3.321 + 3.322 + 3.323

od 3 do 6

3.5

Biološka sredstva 

= 3.51 + 3.52

od 3 do 6

3.6

Nematerijalna stalna sredstva

= 3.61 + 3.62 + 3.63 + 3.64 + 3.65

od 3 do 6

3.63

Softveri i baze podataka

= 3.631 + 3.632 + 3. 633 + 3.634

od 3 do 6

 

 

 *Kolona 3 = kolona 4 + kolona 5 (osim za redne brojeve 3.23, 3.4, 3.7 i 3.10) 

Tabela 4. Investicije u nova stalna sredstva po namjeni ulaganja i teritoriji

Redni broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

4.1

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

= 4.11 + 4.12 + 4.13

4.1

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

= 4.14 + 4.15 + 4.16 + 4.17 + 4.18 + 4.19

 

 

 

 

Član 40. 
 

(1) Provođenje logičkih kontrola podrazumijeva zadovoljenje odgovarajućih uslova između pojedinih pozicija u propisanim obrascima. 

(2) Na finansijske izvještaje sačinjene u slučaju statusne promjene, otvaranja i zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije primijenjuju se isključivo logičke kontrole unutar Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja). 

(3) Na konsolidovane finansijske izvještaje primijenjuju se logičke kontrole unutar Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) i Godišnjeg izvještaja o investicijama (Obrazac INV-01). 

Logičke kontrole unutar Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja)

Naziv logičke kontrole

Stavka

AOP pozicija

Logička funkcija

AOP pozicija

Stavka

Jednakost ukupne imovine i ukupnih trajnih izvora i obaveza – tekuća godina

Ukupna imovina

AOP 016

(kolona 5)

=

AOP 032

(kolona 5)

Ukupni trajni izvori i obaveze

Jednakost ukupne imovine i ukupnih trajnih izvora i obaveza – prethodna godina

Ukupna imovina

AOP 016

(kolona 6)

=

AOP 032

(kolona 6)

Ukupni trajni izvori i obaveze

 

 

 

Logičke kontrole unutar Godišnjeg izvještaja o investicijama (Obrazac INV-01)

Naziv logičke kontrole

Pozicija

Redni

broj

Logička funkcija

Redni

broj

Pozicija

Uslovljeni odnos investicija po

izvorima iz drugih izvora i strane

humanitarne pomoći

i donacija

Isplaćeno za investicije po izvorima iz drugih izvora

1.61

Tabela 1.

1.6

Tabela 1.

Isplaćeno za investicije po izvorima iz drugih izvora od toga: strana humanitarna pomoć i donacije

Jednakost

vrijednosti isplaćenih

investicije po izvorima 

Isplaćeno za investicije

2.1

Tabela 2.

=

1.

Tabela 1.

Isplaćeno

za investicije

po izvorima

Jednakost

vrijednosti investicija

u stalna sredstva 

Vrijednost ostvarenih

investicija

2.3

Tabela 2.

=

3.

(kolona 3)

Tabela 3.

Vrijednost ostvarenih investicija u

stalna sredstva

Uslovljeni odnos vrijednosti uvezene opreme i vrijednosti strojeva, opreme

i transportnih sredstva – domaća i uvozna

Vrijednost

uvezene opreme 

3.4.

(kolona 4)

Tabela 3.

3.3.

(kolona 4)

Tabela 3.

Strojevi, oprema

i transportna sredstva – domaća

i uvozna

Jednakost

vrijednosti

uvezene opreme 

Vrijednost

uvezene

opreme

3.4.

(kolona 3)

Tabela 3.

=

3.4.

(kolona 4)

Tabela 3.

Vrijednost

uvezene

opreme

Jednakost

troškova prijenosa

vlasništva zemljišta 

Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta

3.7.

(kolona 3)

Tabela 3.

=

 

3.7.

(kolona 4)

Tabela 3.

Troškovi prijenosa

vlasništva zemljišta

Jednakost

vrijednosti

zemljišta

Zemljište

3.10.

(kolona 3)

Tabela 3.

=

3.10.

(kolona 5)

Tabela 3.

Zemljište

Jednakost vrijednosti

investicija u nova

stalna sredstva

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

4.1

Tabela 4.

=

3.

(kolona 4)

Tabela 3.

Vrijednost ostvarenih investicija u

stalna sredstva

Jednakost vrijednosti

investicija za zaštitu

životne sredine

Investicije

za zaštitu

životne sredine

4.0

Tabla 4.

4.1

Tabela 4.

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

Jednakost vrijednosti

stambenih zgrada i prostora za stanovanje

Stambene zgrade

i prostori za stanovanje

4.14

Tabla 4.

=

3.11

(kolona 4)

Tabela 3.

Stambene zgrade

i prostori za stanovanje

Jednakost

vrijednosti ostalih

građevinskih radova

Ostali

građevinski

radovi

4.15

Tabla 4.

=

3.2

(kolona 4)

Tabela 3.

Ostali

građevinski

radovi

Jednakost

vrijednosti

strojeva, oprema i

transportnih sredstva

Strojevi, oprema

i transportna sredstva

4.16

Tabla 4.

=

3.3

(kolona 4)

Tabela 3.

Strojevi, oprema

i transportna sredstva – domaća

i uvozna

Jednakost vrijednosti bioloških sredstava

Biološka sredstva

4.17

Tabla 4.

=

3.5

(kolona 4)

Tabela 3.

Biološka sredstva

Jednakost vrijednosti

nematerijalnih

stalnih sredstva

Nematerijalna stalna sredstva

4.18

Tabla 4.

=

3.6

(kolona 4)

Tabela 3.

Nematerijalna stalna sredstva

Jednakost

troškovi prijenosa

vlasništva zemljišta

Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta

 

4.19

Tabla 4.

=

3.7

(kolona 4)

Tabela 3.

Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta

Uslovljeni odnos vrijednosti stalnih sredstava i investicija u nova stalana sredstva

Vrijednost aktivnih stalnih sredstava + Stalna sredstva u izgradnji (pripremi)

4.2 + 4.3

Tabla 4.

4.1

Tabla 4.

Ostvarene investicije

u nova stalna sredstva

 

 

 

 

Logičke kontrole između obrazaca 

Izvještaj o prihodima i rashodima i Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih

 

Izvještaj o ukupnom rezultatu za period

(Bilans uspjeha)

 

Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih

Naziv logičke kontrole

Pozicija

AOP

Logička funkcija

AOP

Pozicija

Kontrola iskazanih

troškova plaća

– tekuća godina

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

109

(kolona 5)

=

908

(kolona 5)

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

Kontrola iskazanih

troškova plaća

– prethodna godina

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

109

(kolona 6)

=

908

(kolona 4)

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

 

 

 

 

DIO ŠESTI – RAČUNSKE I LOGIČKE KONTROLE FINANSIJSKIH I POSEBNIH IZVJEŠTAJA ZA INVESTICIJSKE FONDOVE 

 

Član 41. 
 

(1) Računske i logičke kontrole finansijskih i posebnih izvještaja za investicijske fondove podrazumijevaju provođenje odgovarajućih kontrolnih aktivnosti na finansijskim i posebnim izvještajima koje obveznici predaju u propisanoj formi za investicijske fondove i obuhvataju sljedeće obrasce: 

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), 

b) Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), 

c) Izvještaj o promjenama neto imovine, 

d) Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima), 

e) Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, 

f) Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV – 01). 

(2) Pored obrazaca iz stava (1) ovog člana obveznici su dužni pripremiti bilješke i izvještaj o poslovanju. 

(3) Računske i logičke kontrole primjenjuju se za finansijske izvještaje. 

Član 42. 
 

Kod svih obrazaca unos podataka na pojedine pozicije vrši se upisom cijelobrojnih iznosa u konvertibilnim markama, bez decimalnih mjesta. 

Član 43. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 5 i 6 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

Iznos tekuće

godine

Iznos prethodne godine

2

4

5

6

IMOVINA

 

 

 

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

002

= AOP 003 + AOP 004

= AOP 003 + AOP 004

Finasijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

005

= AOP 006 + AOP 007

= AOP 006 + AOP 007

Finansijska imovina po amortizovanom trošku

008

= AOP 009 + AOP 010 + AOP 011 + AOP 012 + AOP 013

= AOP 009 + AOP 010 + AOP 011 + AOP 012 + AOP 013

Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja

017

= AOP 018 + AOP 019 + AOP 020 + AOP 021

= AOP 018 + AOP 019 + AOP 020 + AOP 021

UKUPNO IMOVINA

022

= AOP 001 + AOP 002 + AOP 005 + AOP 008 + AOP 014 + AOP 015 + AOP 016 + AOP 017

= AOP 001 + AOP 002 + AOP 005 + AOP 008 + AOP 014 + AOP 015 + AOP 016 + AOP 017

OBAVEZE

 

 

 

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

024

= AOP 025 + AOP 026

= AOP 025 + AOP 026

Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja

030

= AOP 031 + AOP 032 + AOP 033 + AOP 034 + AOP 035

= AOP 031 + AOP 032 + AOP 033 + AOP 034 + AOP 035

UKUPNO OBAVEZE

036

= AOP 023 + AOP 024 + AOP 027 + AOP 028 + AOP 029 + AOP 030

= AOP 023 + AOP 024 + AOP 027 + AOP 028 + AOP 029 + AOP 030

NETO IMOVINA

 

 

 

Vlasnički kapital

037

= AOP 038 + AOP 039

= AOP 038 + AOP 039

Rezerve

041

= AOP 042 + AOP 043

= AOP 042 + AOP 043

Revalorizacione rezerve

044

= AOP 045 + AOP 046 + AOP 047

= AOP 045 + AOP 046 + AOP 047

Dobit

048

= AOP 049 + AOP 050

= AOP 049 + AOP 050

Gubitak 

051

= AOP 052 + AOP 053

= AOP 052 + AOP 053

UKUPNO NETO IMOVINA

054 

= AOP 037 + AOP 040 + AOP 041 + AOP 044 + AOP 048 – AOP 051

= AOP 037 + AOP 040 + AOP 041 + AOP 044 + AOP 048 – AOP 051

NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELI

056

= AOP 054 / AOP 055

= AOP 054 / AOP 055

 

 

 

 

Član 44. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 5 i 6 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

____ do ____

tekuće godine

_____ do _____

prethodne godine

2

4

5

6

BILANS USPJEHA

 

 

 

Prihodi

201

= AOP 202 + AOP 206

+ AOP 207 + AOP 212

+ AOP 216 + AOP 217

= AOP 202 + AOP 206

+ AOP 207 + AOP 212

+ AOP 216 + AOP 217

Prihodi od kamata

202

= AOP 203 + AOP 204

+ AOP 205

= AOP 203 + AOP 204

+ AOP 205

Realizovani neto dobici od prodaje ulaganja

207

= AOP 208 + AOP 209

+ AOP 210 + AOP 211

= AOP 208 + AOP 209

+ AOP 210 + AOP 211

Nerealizovani neto dobici po osnovu promjene fer vrijednosti 

212 

= AOP 213 + AOP 214

+ AOP 215

= AOP 213 + AOP 214

+ AOP 215

Rashodi

218

= AOP 219 + AOP 220

+ AOP 221 + AOP 222

+ AOP 223 + AOP 224

+ AOP 225 + AOP 230

+ AOP 234 + AOP 235

+ AOP 236

= AOP 219 + AOP 220

+ AOP 221 + AOP 222

+ AOP 223 + AOP 224

+ AOP 225 + AOP 230

+ AOP 234 + AOP 235

+ AOP 236

Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja

225

= AOP 226 + AOP 227

+ AOP 228 + AOP 229

= AOP 226 + AOP 227

+ AOP 228 + AOP 229

Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti

230

= AOP 231 + AOP 232

+ AOP 233

= AOP 231 + AOP 232

+ AOP 233

Dobit prije oporezivanja

237

Ako je

AOP 201 – AOP 218 ≥ 0,

onda

AOP 201 – AOP 218

Ako je

AOP 201 – AOP 218 ≥ 0,

onda

AOP 201 – AOP 218

Gubitak prije oporezivanja

238

Ako je

AOP 201 – AOP 218 < 0,

onda

AOP 218 – AOP 201

Ako je

AOP 201 – AOP 218 < 0,

onda

AOP 218 – AOP 201

Porez na dobit

239

= AOP 240 + AOP 241 

= AOP 240 + AOP 241

Dobit

242

Ako je

AOP 237 ≥ 0,

onda

AOP 237 – AOP 239

Ako je

AOP 237 ≥ 0,

onda

AOP 237 – AOP 239

Gubitak 

243

Ako je

AOP 238 > 0,

onda

AOP 238 + AOP 239

Ako je

AOP 238 > 0,

onda

AOP 238 + AOP 239

Ostali ukupni rezultat 

244

= AOP 245 + AOP 250 

= AOP 245 + AOP 250

Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha 

245

= AOP 246 + AOP 247

+ AOP 248 – AOP 249

= AOP 246 + AOP 247

+ AOP 248 – AOP 249

Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha

250

= AOP 251 + AOP 252

- AOP 253

= AOP 251 + AOP 252

- AOP 253

POVEĆANJE / (SMANJENJE)

NETO IMOVINE

 

 

 

Povećanje neto imovine fonda

254

Ako je

AOP 242 + AOP 244 ≥ 0,

onda je

= AOP 242 + AOP 244

ili

ako je

AOP 243 – AOP 244 < 0

onda je

= AOP 244 - AOP 243

Ako je

AOP 242 + AOP 244 ≥ 0,

onda je

= AOP 242 + AOP 244

ili

ako je

AOP 243 – AOP 244 < 0

onda je

= AOP 244 - AOP 243

Smanjenje neto imovine fonda

255

Ako je

AOP 243 - AOP 244 > 0,

onda je

= AOP 243 - AOP 244

ili

ako je

AOP 242 + AOP 244 < 0

onda je

= AOP 244 - AOP 242

Ako je

AOP 243 - AOP 244 > 0,

onda je

= AOP 243 - AOP 244

ili

ako je

AOP 242 + AOP 244 < 0

onda je

= AOP 244 - AOP 242

 

 

 

 

Član 45. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o promjenama neto imovine (kapitala) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicijau kolonama 3 i 4 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

Iznos tekuće

godine

Iznos prethodne godine

1

2

3

4

Ponovno iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda 

304

= AOP 301 + AOP 302 + AOP 303

= AOP 301 + AOP 302 + AOP 303

Ukupni rezultat

307

= AOP 305 + AOP 306

= AOP 305 + AOP 306

Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda 

311

= AOP 304 + AOP 307 + AOP 308 – AOP 309 + AOP 310

= AOP 304 + AOP 307 + AOP 308 – AOP 309 + AOP 310

 

 

 

 

Član 46. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 6 i 7 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

____ do ____

tekuće godine

_____ do _____

prethodne godine

2

5

6

7

GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

 

Neto gotovinski tok koji je generisan / (korišten) u poslovnim aktivnostima

420

= AOP 401 + AOP 402 – AOP 403 + AOP 404 – AOP 405 + AOP 406 – AOP 407 + AOP 408 – AOP 409 + AOP 410 – AOP 411 – AOP 412

– AOP 413 – AOP 414

– AOP 415 – AOP 416

– AOP 417 + AOP 418 – AOP 419

= AOP 401 + AOP 402 – AOP 403 + AOP 404 – AOP 405 + AOP 406 – AOP 407 + AOP 408 – AOP 409 + AOP 410 – AOP 411 – AOP 412 – AOP 413 – AOP 414 – AOP 415 – AOP 416 – AOP 417 + AOP 418 – AOP 419

GOTOVINSKI TOK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

 

Neto gotovinski tok koji je generisan / (korišten) u finansijskim aktivnostima

427

= AOP 421 – AOP 422 – AOP 423 – AOP 424 + AOP 425 – AOP 426

= AOP 421 – AOP 422 – AOP 423 – AOP 424 + AOP 425 – AOP 426

NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA

428

= AOP 420 + AOP427

= AOP 420 + AOP427

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA

431

= AOP 428 + AOP 429 + AOP 430

= AOP 428 + AOP 429 + AOP 430

 

 

 

 

Član 47. 
 

Provođenje računskih kontrola kod obrasca Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 4 i 5 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

Prethodna godina

Tekuća godina

2

3

4

5

Svega plaće i naknade

903

= AOP 901 + AOP 902

= AOP 901 + AOP 902

Svega doprinosi

907

= AOP 905 + AOP 906

= AOP 905 + AOP 906

Svega

908

= AOP 903 + AOP 904 + AOP 907

= AOP 903 + AOP 904 + AOP 907

Svega

913

= AOP 909 + AOP 910 + AOP 911 + AOP 912

= AOP 909 + AOP 910 + AOP 911 + AOP 912

Svega neto plaće, naknade plaća i učešća u dobiti 

914

= AOP 903 + AOP 909

= AOP 903 + AOP 909

 

 

 

 

Član 48. 
 

Provođenje računskih kontrola kod obrasca Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV – 01) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih pozicija u propisanom obrascu. 

Tabela 1. Izvršene isplate za investicije u stalna sredstva po izvorima finansiranja

Redni broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

1.

Isplaćeno za investicije po izvorima

= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6

1.2

iz udruženih sredstava

= 1.21 + 1.22

1.3

iskorišteni finansijski krediti

= 1.31 + 1.32 + 1.33

 

 

 

 

Tabela 2. Vremenska razgraničenja između isplata za investicije i ostvarenih investicija sa stanjem na 31.12. 

Redni broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

2.1

Isplaćeno za investicije

= 2.11 + 2.12

2.3

Vrijednost ostvarenih investicija

= 2.11 + 2.2

 

 

 

 

Tabela 3. Tehnička struktura ostvarenih investicija u stalna sredstva

Redni

broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

Kolona

3.

Vrijednost ostvarenih investicija u stalna sredstva 

= 3.1 + 3.3 + 3.5 + 3.6 + 3.7

od 3 do 6

3.1

Građevinski objekti i prostori

= 3.11 + 3.2

od 3 do 6

3.2

Ostali građevinski radovi (kolone 3 i 4)

= 3.21 + 3.22 + 3.23

3 i 4

3.2

Ostali građevinski radovi (kolone 5 i 6)

= 3.21 + 3.22

5 i 6

3.3

Strojevi, oprema i transportna sredstva – domaća i uvozna

= 3.31 + 3.32

od 3 do 6

3.31

Strojevi i oprema

= 3.311 + 3.312 + 3.313 + 3.314

+ 3.315 + 3.316 + 3.317 + 3.318

+ 3.319

od 3 do 6

3.32

Transportna sredstva 

= 3.321 + 3.322 + 3.323

od 3 do 6

3.5

Biološka sredstva 

= 3.51 + 3.52

od 3 do 6

3.6

Nematerijalna stalna sredstva

= 3.61 + 3.62 + 3.63 + 3.64 + 3.65

od 3 do 6

3.63

Softveri i baze podataka

= 3.631 + 3.632 + 3. 633 + 3.634

od 3 do 6

 

 

 *Kolona 3 = kolona 4 + kolona 5 (osim za redne brojeve 3.23, 3.4, 3.7 i 3.10) 

Tabela 4. Investicije u nova stalna sredstva po namjeni ulaganja i teritoriji

Redni broj

Pozicija 

Računska kontrola (operacija)

4.1

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

= 4.11 + 4.12 + 4.13

4.1

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

= 4.14 + 4.15 + 4.16 + 4.17 + 4.18 + 4.19

 

 

 

 

Član 49. 
 

Provođenje logičkih kontrola podrazumijeva zadovoljenje odgovarajućih uslova između pojedinih pozicija u propisanim obrascima, kako je to navedeno u nastavku: 

Logičke kontrole unutar Godišnjeg izvještaja o investicijama (Obrazac INV-01)

Naziv logičke kontrole

Pozicija

Redni

broj

Logička funkcija

Redni

broj

Pozicija

Uslovljeni odnos investicija po

izvorima iz drugih izvora i strane

humanitarne pomoći

i donacija

Isplaćeno za investicije po izvorima iz drugih izvora

1.61

Tabela 1.

1.6

Tabela 1.

Isplaćeno za investicije po izvorima iz drugih izvora od toga: strana humanitarna pomoć i donacije

Jednakost

vrijednosti isplaćenih

investicije po izvorima 

Isplaćeno za investicije

2.1

Tabela 2.

=

1.

Tabela 1.

Isplaćeno

za investicije

po izvorima

Jednakost

vrijednosti investicija

u stalna sredstva 

Vrijednost ostvarenih

investicija

2.3

Tabela 2.

=

3.

(kolona 3)

Tabela 3.

Vrijednost ostvarenih investicija u

stalna sredstva

Uslovljeni odnos vrijednosti uvezene opreme i vrijednosti strojeva, opreme

i transportnih sredstva – domaća i uvozna

Vrijednost

uvezene opreme 

3.4.

(kolona 4)

Tabela 3.

3.3.

(kolona 4)

Tabela 3.

 

Strojevi, oprema

i transportna sredstva – domaća

i uvozna

Jednakost

vrijednosti

uvezene opreme 

Vrijednost

uvezene

opreme

3.4.

(kolona 3)

Tabela 3.

=

3.4.

(kolona 4)

Tabela 3.

Vrijednost

uvezene

opreme

Jednakost

troškova prijenosa

vlasništva zemljišta 

Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta

3.7.

(kolona 3)

Tabela 3.

=

3.7.

(kolona 4)

Tabela 3.

 

Troškovi prijenosa

vlasništva zemljišta

Jednakost

vrijednosti

zemljišta

Zemljište

3.10.

(kolona 3)

Tabela 3.

=

3.10.

(kolona 5)

Tabela 3.

 

Zemljište

Jednakost vrijednosti

investicija u nova

stalna sredstva

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

4.1

Tabela 4.

=

3.

(kolona 4)

Tabela 3.

Vrijednost ostvarenih investicija u

stalna sredstva

Jednakost vrijednosti

investicija za zaštitu

životne sredine

Investicije

za zaštitu

životne sredine

4.0

Tabla 4.

 

4.1

Tabela 4.

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva

Jednakost vrijednosti

stambenih zgrada i prostora za stanovanje

Stambene zgrade

i prostori za stanovanje

4.14

Tabla 4.

=

3.11

(kolona 4)

Tabela 3.

Stambene zgrade

i prostori za stanovanje

Jednakost

vrijednosti ostalih

građevinskih radova

Ostali

građevinski

radovi

4.15

Tabla 4.

=

3.2

(kolona 4)

Tabela 3.

Ostali

građevinski

radovi

Jednakost

vrijednosti

strojeva, oprema i

transportnih sredstva

Strojevi, oprema

i transportna sredstva

4.16

Tabla 4.

=

3.3

(kolona 4)

Tabela 3.

Strojevi, oprema

i transportna sredstva – domaća

i uvozna

Jednakost vrijednosti bioloških sredstava

Biološka sredstva

4.17

Tabla 4.

=

3.5

(kolona 4)

Tabela 3.

 

Biološka sredstva

Jednakost vrijednosti

nematerijalnih

stalnih sredstva

Nematerijalna stalna sredstva

4.18

Tabla 4.

=

3.6

(kolona 4)

Tabela 3.

 

Nematerijalna stalna sredstva

Jednakost

troškovi prijenosa

vlasništva zemljišta

Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta

 

4.19

Tabla 4.

=

3.7

(kolona 4)

Tabela 3.

 

Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta

Uslovljeni odnos vrijednosti stalnih sredstava i investicija u nova stalana sredstva

Vrijednost aktivnih stalnih sredstava + Stalna sredstva u izgradnji (pripremi)

4.2 + 4.3

Tabla 4.

4.1

Tabla 4.

Ostvarene investicije

u nova stalna sredstva

 

 

 

 

Logičke kontrole između Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) i Izvještaja o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima)

Naziv logičke kontrole

Stavka

AOP pozicija

Logička funkcija

AOP pozicija

Stavka

Jednakost gotovine – tekuća godina

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

AOP 001

(kolona 5)

=

AOP 431

(kolona 6)

Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda

– tekuća godina

Jednakost gotovine – prethodna godina

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

AOP 001

(kolona 6)

=

AOP 431

(kolona 7)

Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda

– prethodna godina

 

 

 

 

Logičke kontrole između Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) i Izvještaja o promjenama neto imovine (kapitala) investicijskog fonda

Naziv logičke kontrole

Stavka

AOP pozicija

Logička funkcija

AOP pozicija

Stavka

Jednakost neto imovine

– tekuća godina

Ukupna neto imovina

AOP 054

(kolona 5)

=

AOP 311

(kolona 3)

Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda

– tekuća godina

Jednakost neto imovine

– prethodna godina

Ukupna neto imovina

AOP 054

(kolona 6)

=

AOP 311

(kolona 4)

Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda

– prethodna godina

 

 

 

 

DIO SEDMI – RAČUNSKE I LOGIČKE KONTROLE FINANSIJSKIH I POSEBNIH IZVJEŠTAJA ZA FINANSIJSKE ORGANIZACIJE 

 

Član 50. 
 

(1) Računske i logičke kontrole finansijskih i posebnih izvještaja za finansijske organizacije podrazumijevaju provođenje odgovarajućih kontrolnih aktivnosti na finansijskim i posebnim izvještajima koje obveznici predaju u propisanoj formi za finansijske organizacije i obuhvataju sljedeće obrasce: 

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), 

b) Vanbilansna evidencija, 

c) Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), 

d) Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima), 

e) Izvještaj o promjenama na kapitalu, 

f) Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, 

g) Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV – 01). 

(2) Pored obrazaca iz stava (1) ovog člana obveznici su dužni pripremiti i bilješke. 

(3) Izvještaj o poslovanju će pripremiti obveznici isključivo za finansijske izvještaje, odnosno konsolidovani izvještaj o poslovanju uz konsolidovane finansijske izvještaje. 

(4) Računska i logička kontrola obrazaca iz stava (1) ovog člana primjenjuje se za: 

a) finansijske izvještaje, 

b) konsolidovane finansijske izvještaje, 

c) finansijske izvještaje za statusne promjene, 

d) finansijske izvještaje prilikom otvaranja i zaključenja stečaja, 

e) finansijske izvještaje prilikom otvaranja i zaključenja likvidacije, 

(5) Izuzeci od primjene računskih i logičkih kontrola iz stava (4) ovog člana utvrđeni su u članu 57. stav (2), članu 58. stav (2) i članu 59. st. (2) i (3) ovog pravilnika. 

Član 51. 
 

(1) Kod svih obrazaca unos podataka na pojedine pozicije vrši se upisom cijelobrojnih iznosa u konvertibilnim markama, bez decimalnih mjesta. 

(2) U svim AOP pozicijama obrazaca: 

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), 

b) Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, 

postoji ograničenje negativnosti koje podrazumijeva nemogućnost iskazivanja negativnih iznosa, izuzev kod tačke a) u pozicijama Revalorizacione rezerve (AOP 127), Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opreme (AOP 128), Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (AOP 129) i Ostale revalorizacione rezerve (AOP 130). 

Član 52. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 5 i 6 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

Iznos

tekuće

godine

Iznos

prethodne godine

(početno stanje)

2

4

5

6

IMOVINA

 

 

 

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

002

= AOP 003 + AOP 004 + AOP 005

= AOP 003 + AOP 004 + AOP 005

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

006

= AOP 007 + AOP 008

= AOP 007 + AOP 008

Finansijske imovina po amortizovanom trošku

009

= AOP 010 + AOP 011 + AOP 012 + AOP 013

= AOP 010 + AOP 011 + AOP 012 + AOP 013

UKUPNO IMOVINA

028

= AOP 001 + AOP 002 + AOP 006 + AOP 009 + AOP 014 + AOP 015 + AOP 016 + AOP 017 + AOP 018 + AOP 019 + AOP 020 + AOP 021 + AOP 022 + AOP 023 + AOP 024 + AOP 025 + AOP 026 + AOP 027

= AOP 001 + AOP 002 + AOP 006 + AOP 009 + AOP 014 + AOP 015 + AOP 016 + AOP 017 + AOP 018 + AOP 019 + AOP 020 + AOP 021 + AOP 022 + AOP 023 + AOP 024 + AOP 025 + AOP 026 + AOP 027

UKUPNO IMOVINA I

VANBILANSNA IMOVINA

030

= AOP 028 + AOP 029

= AOP 028 + AOP 029

OBAVEZE

 

 

 

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

102

= AOP 103 + AOP 104 + AOP 105 + AOP 106 + AOP 107 + AOP 108

= AOP 103 + AOP 104 + AOP 105 + AOP 106 + AOP 107 + AOP 108

Rezervisanja

112

= AOP 113 + AOP 114 + AOP 115

= AOP 113 + AOP 114 + AOP 115

UKUPNO OBAVEZE 

117

= AOP 101 + AOP 102 + AOP 109 + AOP 110 + AOP 111 + AOP 112 + AOP 116

= AOP 101 + AOP 102 + AOP 109 + AOP 110 + AOP 111 + AOP 112 + AOP 116

KAPITAL

 

 

 

Dionički kapital 

118

= AOP 119 + AOP 120 – AOP 121

= AOP 119 + AOP 120 – AOP 121

Rezerve

123

= AOP 124 + AOP 125 + AOP 126

= AOP 124 + AOP 125 + AOP 126

Revalorizacione rezerve

127

= AOP 128 + AOP 129 + AOP 130

= AOP 128 + AOP 129 + AOP 130

Dobit

131

= AOP 132 + AOP 133

= AOP 132 + AOP 133

Gubitak

134

= AOP 135 + AOP 136

= AOP 135 + AOP 136

Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva

137

= AOP 118 + AOP 122 + AOP 123 + AOP 127 + AOP 131 – AOP 134

= AOP 118 + AOP 122 + AOP 123 + AOP 127 + AOP 131 – AOP 134

UKUPNO KAPITAL 

139

= AOP 137 + AOP 138

= AOP 137 + AOP 138

UKUPNO OBAVEZE I KAPITAL

140

= AOP 117 + AOP 139

= AOP 117 + AOP 139

UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I VANBILANSNA EVIDENCIJA

142

= AOP 140 + AOP 141

= AOP 140 + AOP 141

 

 

 

 

Član 53. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Vanbilansne evidencije podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih pozicija u kolonama 3, 4, 5, 6, 7 i 8 u propisanom obrascu. 

Redni broj

Pozicija

Računska kontrola

(operacija)

1

2

od 3 do 8 

1.

Akreditivi

= r.b. 2.1. + r.b. 2.2.

2.

Izdate garancije

= r.b. 3.1. + r.b. 3.2. + r.b. 3.3.

3.

UKUPNO

= r.b. 1 + r.b. 2 + r.b. 3. + r.b. 4

 

 

 

 

Član 54. 
 

Provođenje računskih kontrola kod Izvještaja o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha) podrazumijeva provođenje odgovarajućih računskih operacija i funkcija između pojedinih AOP pozicija u kolonama 5 i 6 u propisanom obrascu. 

Pozicija 

AOP

Računska kontrola (operacija)

____ do ____

tekuće godine

_____ do _____

prethodne godine

2

4

5

6

BILANS USPJEHA

 

 

 

Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi