Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski

28.12.2022. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
sezonski

Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje

Službene novine Federacije BiH broj 103/22 (28.12.2022.)

 

Na osnovu člana 9. stav (3) i člana 85. stav (1) tačka b) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, na prijedlog kantonalnih ministarstva nadležnih za oblast obrtništva, donosi 
 

PRAVILNIK 

O POPISU DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI SEZONSKI I USLOVI ZA NJIHOVO OBAVLJANJE 


 

Član 1. 
(Sadržaj) 

Ovim pravilnikom propisuje se popis djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslove za njihovo obavljanje u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21)-(u daljnjem tekstu Zakon) na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva. 

Član 2. 
(Popis djelatnosti) 

(1) Popis djelatnosti po vrstama koje se mogu obavljati sezonski u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11) dat je u prilogu ovog pravilnika i njegov je sastavni dio. 

(2) Detaljan opis djelatnosti i poslova koji se mogu obavljati u okviru jedne djelatnosti definisane šifrom djelatnosti propisan je Strukturom KD BiH 2010 sa objašnjenjima ("Službeni glasnik BiH" broj 47/10). 

Član 3. 
(Uslovi za obavljanje djelatnosti) 

(1) Za obavljanje obrta, u skladu sa članom 5. i 6. Zakona, potrebno je ispunjavati opšte i posebne uslove. Sjedište obrta je mjesto u kojem se obrt obavlja, u skladu sa članom 14. stav (1) Zakona. Ukoliko se djelatnost obavlja izvan poslovnih i stambenih prostorija, kao sjedište obrta utvrđuje se adresa prebivališta obrtnika. 

(2) Za obavljanje obrta potrebno je da obrtnik ima završenu srednju školsku spremu trećeg ili četvrtog stepena ili školsku spremu višeg stepena od propisanog, ukoliko posebnim propisom, zavisno od djelatnosti, nije drugačije propisano. 

(3) Ukoliko je posebnim propisom, zavisno od djelatnosti koja se istim uređuje, za određeno zanimanje propisana najmanje osnovna škola ili odgovarajuća stručna sprema, ti uslovi moraju biti ispunjeni. 

(4) Izuzetno, obrtnici kojima je odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato do dana stupanja na snagu Zakona, mogu nastaviti sa obavljanjem obrta, iako ne ispunjavaju potreban uslov stručne spreme. 

Član 4. 
(Zamjena obrtnika) 

(1) U skladu sa članom 23. Zakona, član zajedničkog domaćinstva može mijenjati obrtnika u slučaju službenog odsustva, bolovanja ili godišnjeg odmora uz predočavanje validnog dokaza o razlozima odsustvovanja obrtnika (putni nalog, dokazi o bolovanju, rješenje o godišnjem odmoru). 

Zamjena obrtnika iz ovog člana se ne može primjeniti na obrtničke djelatnosti za koje je posebnim propisom utvrđeno da se obavljaju uz prethodno ispunjenje predviđenih uslova, koji su isključivo vezani za obrtnika. 

(2) Zamjena obrtnika može trajati najduže 14 (četrnaest) dana u toku jedne kalendarske godine, u skladu sa Poslovnikom o radu obrta ili srodne djelatnosti. 

Član 5. 
(Promet obrta i srodnih djelatnosti) 

Promet obrta i srodnih djelatnosti koji su popisani ovim pravilnikom, može se obavljati u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. 

Član 6. 
(Prestanak važenja) 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski ("Službene novine Federacije BiH", br.: 61/09 i 12/12). 

Član 7. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 07-02-105/22
23. decembra/prosinca 2022. godine
Mostar 

 


Ministar
Amir Zukić, s. r.  


 

POPIS  

 


DJELATNOSTI KOJI SE MOGU OBAVLJATI SEZONSKI

 

Brojčana oznaka iz KDBIH 2010

Naziv obrta

 

 

A – POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

 

A/01.11

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i sjemenja uljarica

 

A/01.12

Uzgoj riže

 

A/01.13

Uzgoj povrća

 

A/01.14

Uzgoj šećerne trske

 

A/01.15

Uzgoj duhana

 

A/01.16

Uzgoj tekstilnih biljaka

 

A/01.19

Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva

 

A/01.21

Uzgoj grožđa

 

A/01.22

Uzgoj tropskog i suptropskog voća

 

A/01.23

Uzgoj agruma

 

A/01.24

Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

 

A/01.25

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

 

A/01.26

Uzgoj plodova uljarica

 

A/01.27

Uzgoj biljaka za pripremanje napitaka

 

A/01.28

Uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja

 

A/01.29

Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva

 

A/01.30

Gajenje bilja za potrebe rasađivanja ili ukrašavanja

 

A/01.61

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

 

A/01.63

Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna tržišta)

 

A/01.64

Dorada sjemena za sjemenski materijal

 

A/01.70

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

 

A/02.20

Sječa drveta (iskorištavanje šuma)

 

A/02.30

Skupljanje nekultiviranih šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

 

A/02.40

Pomoćne usluge u šumarstvu

 

A/03.11

Morski ribolov

 

A/03.12

Slatkovodni ribolov

 

A/03.21

Morska akvakultura

 

A/03.22

Slatkovodna akvakultura

 

C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

C/10.11

Prerada i konzerviranje mesa

 

C/10.12

Prerada i konzerviranje mesa peradi

 

C/10.13

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

 

C/10.20

Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i mekušaca

 

C/10.31

Prerada i konzerviranje krompira

 

C/10.32

Proizvodnja sokova od voća i povrća 

 

C/10.39

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

 

C/10.41

Proizvodnja ulja i masti

 

C/10.42

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

 

C/10.51

Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira

 

C/10.52

Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa 

 

C/10.61

Proizvodnja mlinskih proizvoda

 

C/10.62

Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda

 

C/11.02

Proizvodnja vina od grožđa

 

C/11.04

Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

 

C/11.05

Proizvodnja piva

 

C/11.07

Proizvodnja osvježavajućih pića; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda

 

C/13.94

Proizvodnja užadi, konopaca, upletenog konca i mreža

 

C/13.96

Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda

 

C/13.99

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n.

 

C/14.13

Proizvodnja ostale vanjske odjeće 

 

C/14.19

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

 

C/14.20

Proizvodnja proizvoda od krzna

 

C/14.31

Proizvodnja pletenih i heklanih čarapa

 

C/14.39

Proizvodnja ostale pletene i heklane odjeće

 

C/15.12

Proizvodnja putnih i ručnih torba i sličnih proizvoda, sedlarskih i kaišarskih proizvoda

 

C/16.10

Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta

 

C/16.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

 

C/17.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (samo ručnim radom)

 

C/20.53

Proizvodnja eteričnih ulja

 

C/22.19

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume (samo ručnim radom)

 

C/22.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa (samo ručnim radom)

 

C/23.13

Proizvodnja šupljeg stakla (samo ručnim radom)

 

C/23.19

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke proizvode od stakla (samo ručnim radom)

 

C/23.41

Proizvodnja keramičkih proizvoda za domaćinstvo i ukrasnih predmeta (samo ručnim radom)

 

C/23.69

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa (samo ručnim radom)

 

C/23.70

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena (samo ručnim radom)

 

C/25.99

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. (samo ručnim radom)

 

C/32.12

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda (samo ručnim radom)

 

C/32.13

Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda (samo ručnim radom)

 

C/32.20

Proizvodnja muzičkih instrumenata (samo ručnim radom)

 

C/32.30

Proizvodnja sportske opreme (samo ručnim radom)

 

C/32.40

Proizvodnja igara i igračaka (samo ručnim radom)

 

C/32.50

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora (samo ručnim radom)

 

C/32.91

Proizvodnja metla i četaka (samo ručnim radom)

 

C/32.99

Ostala prerađivačka industrija, d. n. 

 

E – OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

 

E/38.11

Sakupljanje neopasnog otpada

 

E/38.31

Rastavljanje olupina

 

E/38.32

Reciklaža posebno izdvojenih materijala

 

F – GRAĐEVINARSTVO

 

F/41.20

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

 

F/42.21

Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove

 

F/42.22

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

 

F/42.91

Gradnja hidrograđevinskih objekata

 

F/42.99

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

 

F/43.11

Uklanjanje građevina

 

F/43.12

Pripremni radovi na gradilištu

 

F/43.13

Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem

 

F/43.21

Elektroinstalaterski radovi

 

F/43.22

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju

 

F/43.29

Ostali građevinski instalaterski radovi

 

F/43.31

Fasadni i štukaturski radovi

 

F/43.32

Ugradnja stolarije

 

F/43.33

Postavljanje podnih i zidnih obloga

 

F/43.34

Bojenje i staklarski radovi

 

F/43.39

Ostali završni građevinski radovi

 

F/43.91

Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

 

F/43.99

Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n.

 

H – PREVOZ I SKLADIŠTENJE

 

H/49.39

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.: (samo vanlinijski prijevoz putnika čije je obavljanje propisano odredbama Zakona o cestovnom prevozu Federacije BiH)

 

H/50.10

Pomorski i priobalni prijevoz putnika

 

H/50.20

Pomorski i priobalni prijevoz robe

 

H/50.30

Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putevima

 

H/50.40

Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putevima

 

H/52.22

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

 

J – INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

 

J/62.01

Računarsko programiranje

 

J/62.02

Savjetovanje u vezi s računarima

 

J/62.03

Upravljanje računarskom opremom i sistemom

 

J/62.09

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima

 

J/63.11

Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima

 

J/63.12

Internetski portali

 

J/63.99

Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.

 

L – POSLOVANJE NEKRETNINAMA

 

L/68.10

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

 

L/68.20

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

 

L/68.31

Agencije za poslovanje nekretninama

 

L/68.32

Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora

 

M – STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

 

M/70.21

Odnosi s javnošću i djelatnosti saopštavanja

 

M/70.22

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

 

M/71.12

Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

 

M/71.20

Tehničko ispitivanje i analiza

 

M/72.19

Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

 

M/72.20

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama

 

M/73.11

Agencije za promociju (reklamu i propagandu)

 

M/73.12

Oglašavanje putem medija

 

M/73.20

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

 

M/74.10

Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

 

M/74.30

Prevodilačke djelatnosti i usluge tumača

 

M/74.90

Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n.

 

N – ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

N/77.21

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekraciju i sport

 

N/77.22

Iznajmljivanje videokaseta i diskova

 

N/77.29

Iznajmljivanje i davanje u zakup ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

 

N/77.31

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih mašina i opreme za šumarstvo, bez rukovaoca

 

N/77.32

Iznajmljivanje i davanje u zakup mašina i opreme za građevinarstvo

 

N/77.33

Iznajmljivanje i davanje u zakup kancelarijskih mašina i opreme (uključujući računare)

 

N/77.39

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d. n.

 

N/79.11

Djelatnosti putničkih agencija

 

N/79.12

Djelatnosti turoperatora

 

N/79.90

Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima

 

N/81.21

Osnovno čišćenje zgrada

 

N/81.22

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata

 

N/81.29

Ostale djelatnosti čišćenja

 

N/81.30

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina

 

P – OBRAZOVANJE

 

P/85.51

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

 

P/85.52

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

 

P/85.53

Djelatnosti vozačkih škola

 

Q – DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI

 

Q/88.10

Djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

 

Q/88.91

Djelatnosti dnevne brige o djeci

 

Q/88.99

Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d. n.

 

R – UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

 

R/90.01

Izvođačka umjetnost

 

R/90.02

Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

 

R/93.19

Ostale sportske djelatnosti

 

R/93.21

Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

 

R/93.29

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

 

S – OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

S/95.11

Popravak računara i periferne opreme

 

S/95.12

Popravak komunikacijske opreme

 

S/95.21

Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju

 

S/95.22

Popravak aparata za domaćinstvo, te opreme za kuću i vrt

 

S/95.23

Popravak obuće i proizvoda od kože

 

S/95.24

 

Popravak namještaja i pokućstva

 

S/95.25

Popravak satova i nakita

 

S/95.29

Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

 

S/96.01

Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

 

S/96.02

Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

 

S/96.04

Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

 

S/96.09

Ostale lične uslužne djelatnosti, d. n.

 

 

 


NAPOMENA:


Šifre djelatnosti su upisane u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10). 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.