Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama

28.12.2022. 14:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
djelatnosti

Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija

Službene novine Federacije BiH broj 103/22 (28.12.2022.)

 

Na osnovu člana 10. stav (1) i člana 85. stav 1. tačka c) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva donosi 
 

PRAVILNIK 

O POPISU DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA I IZVAN POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA 


 

Član 1. 
(Sadržaj) 

Ovim pravilnikom propisuje se popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, kao i izvan poslovnih i stambenih prostorija i uslovi za njihovo obavljanje u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21) - (u daljnjem tekstu Zakon) na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva. 

Član 2. 
(Popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama) 

(1) Popis djelatnosti po vrstama koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11) dat je u prilogu ovog pravilnika i njegov je sastavni dio. 

(2) Detaljan opis djelatnosti i poslova koji se mogu obavljati u okviru jedne djelatnosti definisane šifrom djelatnosti propisan je Strukturom KD BiH 2010 sa objašnjenjima ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10). 

Član 3. 
(Popis djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija) 

(1) Popis djelatnosti po vrstama koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11) dat je u prilogu ovog pravilnika i njegov je sastavni dio. 

(2) Detaljan opis djelatnosti i poslova koji se mogu obavljati u okviru jedne djelatnosti definisane šifrom djelatnosti propisan je Strukturom KD BiH 2010 sa objašnjenjima ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10). 

Član 4. 
(Uslovi za obavljanje djelatnosti) 

(1) Za obavljanje obrta, u skladu sa članom 5. i 6. Zakona, potrebno je ispunjavati opšte i posebne uslove. Sjedište obrta je mjesto u kojem se obrt obavlja, u skladu sa članom 14. stav (1) Zakona. Ukoliko se djelatnost obavlja izvan poslovnih i stambenih prostorija, kao sjedište obrta utvrđuje se adresa prebivališta obrtnika. 

(2) Za obavljanje obrta potrebno je da obrtnik ima završenu srednju školsku spremu trećeg ili četvrtog stepena ili školsku spremu višeg stepena od propisanog, ukoliko posebnim propisom, zavisno od djelatnosti, nije drugačije propisano. 

(3) Ukoliko je posebnim propisom, zavisno od djelatnosti koja se istim uređuje, za određeno zanimanje propisana najmanje osnovna škola ili odgovarajuća stručna sprema, ti uslovi moraju biti ispunjeni. 

(4) Izuzetno, obrtnici kojima je odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato do dana stupanja na snagu Zakona, mogu nastaviti sa obavljanjem obrta, iako ne ispunjavaju potreban uslov stručne spreme. 

Član 5. 
(Zamjena obrtnika) 

(1) U skladu sa članom 23. Zakona, član zajedničkog domaćinstva može mijenjati obrtnika u slučaju službenog odsustva, bolovanja ili godišnjeg odmora uz predočavanje validnog dokaza o razlozima odsustvovanja obrtnika (putni nalog, dokazi o bolovanju, rješenje o godišnjem odmoru). 

Zamjena obrtnika iz ovog člana se ne može primjeniti na obrtničke djelatnosti za koje je posebnim propisom utvrđeno da se obavljaju uz prethodno ispunjenje predviđenih uslova, koji su isključivo vezani za obrtnika. 

(2) Zamjena obrtnika može trajati najduže 14 (četrnaest) dana u toku jedne kalendarske godine, u skladu sa Poslovnikom o radu obrta ili srodne djelatnosti. 

Član 6. 
(Promet obrta i srodnih djelatnosti) 

Promet obrta i srodnih djelatnosti koji su propisani ovim pravilnikom, može se obavljati u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. 

Član 7. 
(Prestanak važenja) 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/09 i 12/12) i Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/09 i 12/12). 

Član 8. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 07-02-103/22
23. decembra 2022. godine
Mostar 

 


Ministar
Amir Zukić, s. r.  

POPIS 
 


DJELATNOSTI KOJI SE MOGU OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA

 

Brojčana oznaka iz KDBIH 2010

Naziv obrta

 

 

C. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

C/13.20

Tkanje tekstila

 

C/13.30

Dovršavanje tekstila 

 

C/13.91

Proizvodnja pletenih i heklanih tkanina 

 

C/13.92

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće 

 

C/13.96

Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda

 

C/13.99

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n.

 

C/14.11

Proizvodnja kožne odjeće

 

C/14.13

Proizvodnja ostale vanjske odjeće 

 

C/14.14

Proizvodnja veša

 

C/14.19

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

 

C/14.20

Proizvodnja proizvoda od krzna

 

C/14.31

Proizvodnja pletenih i heklanih čarapa

 

C/14.39

Proizvodnja ostale pletene i heklane odjeće

 

C/15.12

Proizvodnja putnih i ručnih torba i sličnih proizvoda, sedlarskih i kaišarskih proizvoda (samo ručnim radom)

 

C/15.20

Proizvodnja obuće (samo ručnim radom)

 

C/16.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala (samo ručnim radom)

 

C/17.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (samo ručnim radom)

 

C/18.20

Umnožavanje snimljenih zapisa

 

C/22.19

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume (samo ručnim radom)

 

C/22.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa (samo ručnim radom)

 

C/23.13

Proizvodnja šupljeg stakla (samo ručnim radom)

 

C/23.19

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke proizvode od stakla (samo ručnim radom)

 

C/23.41

Proizvodnja keramičkih proizvoda za domaćinstvo i ukrasnih predmeta (samo ručnim radom)

 

C/23.69

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa (samo ručnim radom)

 

C/32.12

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

 

C/32.13

Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

 

C/32.20

Proizvodnja muzičkih instrumenata

 

C/32.30

Proizvodnja sportske opreme

 

C/32.40

Proizvodnja igara i igračaka

 

C/32.91

Proizvodnja metala i četaka

 

C/32.99

Ostala prerađivačka industrija, d. n.

 

C/33.12

Popravak mašina

 

C/33.19

Popravak ostale opreme

 

J. INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

 

J/58.11

Izdavanje knjiga ("on-line")...

 

J/58.12

Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa ("on-line")...

 

J/58.13

Izdavanje novina ("on-line")...

 

J/58.14

Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija ("on-line")...

 

J/58.19

Ostala izdavačka djelatnost ("on-line")...

 

J/58.21

Izdavanje računalnih igara ("on-line")...

 

J/58.29

Izdavanje ostalog softvera ("on-line")...

 

J/59.20

Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa

 

J/62.01

Računarsko programiranje

 

J/62.02

Savjetovanje u vezi s računarima

 

J/62.03

Upravljanje računarskom opremom i sistemom

 

J/62.09

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima

 

J/63.11

Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima

 

J/63.12

Internetski portali

 

J/63.99

Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.

 

K. FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

 

K/65.12

Ostalo osiguranje

 

K/66.12

Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

 

K/66.21

Procjena rizika i štete

 

K/66.22

Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja

 

K/66.29

Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

 

L. POSLOVANJE NEKRETNINAMA

 

L/68.10

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

 

L/68.20

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

 

L/68.32

Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora

 

M. STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

 

M/69.20

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

 

M/70.21

Odnosi s javnošću i djelatnosti saopštavanja

 

M/70.22

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 

 

M/71.12

Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

 

M/73.11

Agencije za promociju (reklamu i propagandu)

 

M/73.12

Oglašavanje putem medija

 

M/73.20

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

 

M/74.10

Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

 

M/74.30

Prevodilačke djelatnosti i usluge tumača

 

M/74.90

Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n.

 

N. ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

N/77.21

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekraciju i sport

 

N/77.22

Iznajmljivanje videokaseta i diskova

 

N/77.29

Iznajmljivanje i davanje u zakup ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

 

N/79.90

Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima

 

N/81.21

Osnovno čišćenje zgrada

 

N/81.22

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata

 

N/81.29

Ostale djelatnosti čišćenja

 

N/82.11

Kombinirane kancelarijske administrativne uslužne djelatnosti

 

N/82.19

Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomoćne djelatnosti

 

N/82.30

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

 

N/82.91

Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih kancelarija

 

N/82.92

Djelatnosti pakovanja

 

N/82.99

Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

 

P. OBRAZOVANJE

 

P/85.51

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

 

P/85.52

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

 

P/85.59

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

 

P/85.60

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

 

Q. DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI

 

Q/88.10

Djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

 

Q/88.91

Djelatnosti dnevne brige o djeci

 

Q/88.99

Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d. n.

 

R. UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

 

R/90.01

Izvođačka umjetnost

 

R/90.02

Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

 

R/90.03

Umjetničko stvaralaštvo

 

S. OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

S/95.11

Popravak računara i periferne opreme

 

S/95.12

Popravak komunikacijske opreme

 

S/95.21

Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju

 

S/95.22

Popravak aparata za domaćinstvo, te opreme za kuću i vrt

 

S/95.23

Popravak obuće i proizvoda od kože

 

S/95.25

Popravak satova i nakita

 

S/95.29

Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

 

S/96.01

Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

 

S/96.02

Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

 

S/96.04

Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

 

 

 

 

 

 

 


Napomena:


Šifre djelatnosti su upisane u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik BiH" broj 47/10). 

 

 

 


 

POPIS 
DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI IZVAN POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA 

 

Brojčana oznaka iz KDBIH 2010

Naziv obrta

 

 

A. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

 

A/01.11

Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i sjemenja uljarica

 

A/01.12

Uzgoj riže

 

A/01.13

Uzgoj povrća

 

A/01.14

Uzgoj šećerne trske

 

A/01.15

Uzgoj duhana 

 

A/01.16

Uzgoj tekstilnih biljaka 

 

A/01.19

Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva 

 

A/01.21

Uzgoj grožđa

 

A/01.22

Uzgoj tropskog i suptropskog voća 

 

A/01.23

Uzgoj agruma

 

A/01.24

Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća 

 

A/01.25

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

 

A/01.26

Uzgoj plodova uljarica

 

A/01.27

Uzgoj biljaka za pripremanje napitaka 

 

A/01.28

Uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja

 

A/01.29

Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva 

 

A/01.30

Gajenje bilja za potrebe rasađivanja ili ukrašavanja

 

A/01.61

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva 

 

A/01.63

Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna tržišta)

 

A/01.64

Dorada sjemena za sjemenski materijal

 

A/01.70

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

 

A/02.20

Sječa drveta (iskorištavanje šuma)

 

A/02.30

Skupljanje nekultiviranih šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata 

 

A/02.40

Pomoćne usluge u šumarstvu

 

A/03.11

Morski ribolov 

 

A/03.12

Slatkovodni ribolov

 

A/03.21

Morska akvakultura

 

A/03.22

Slatkovodna akvakultura 

 

B. VAĐENJE RUDA I KAMENA

 

B/08.11

Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, krečnjaka, gipsa, krede i škriljevca

 

B/08.12

Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina

 

B/08.92

Vađenje treseta

 

B/09.90

Pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena

 

C. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

C/33.12

Popravak mašina

 

E/OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

 

E/38.11

Sakupljanje neopasnog otpada

 

E/38.31

Rastavljanje olupina

 

E/38.32

Reciklaža posebno izdvojenih materijala

 

E/39.00

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale usluge upravljanja otpadom

 

F - GRAĐEVINARSTVO

 

F/41.10

Organizacija izvođenja građevinskih projekata

 

F/41.20

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

 

F/42.22

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

 

F/42.91

Gradnja hidrograđevinskih objekata

 

F/42.99

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

 

F/43.11

Uklanjanje građevina

 

F/43.12

Pripremni radovi na gradilištu

 

F/43.13

Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem

 

F/43.21

Elektroinstalaterski radovi

 

F/43.22

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju

 

F/43.29

Ostali građevinski instalaterski radovi 

 

F/43.31

Fasadni i štukaturski radovi

 

F/43.32

Ugradnja stolarije

 

F/43.33

Postavljanje podnih i zidnih obloga

 

F/43.34

Bojenje i staklarski radovi

 

F/43.39

Ostali završni građevinski radovi

 

F/43.91

Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

 

F/43.99

Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n.

 

H. PREVOZ I SKLADIŠTENJE

 

H/49.31

Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika: (samo vanlinijski prijevoz putnika čije je obavljanje propisano odredbama Zakona o cestovnom prevozu Federacije BiH)

 

H/49.32

Taksi služba

 

H/49.39

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. (samo vanlinijski prijevoz putnika čije je obavljanje propisano odredbama Zakona o cestovnom prevozu Federacije BiH)

 

H/49.41

Cestovni prijevoz robe

 

H/49.42

Usluge preseljenja

 

H/50.10

Pomorski i priobalni prijevoz putnika

 

H/50.20

Pomorski i priobalni prijevoz robe

 

H/50.30

Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putevima

 

H/50.40

Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putevima

 

H/52.21

Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prevozom

 

H/52.22

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

 

H/52.24

Pretovar tereta

 

H/52.29

Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu: 

 

N - ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

N/80.20

Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema

 

N/80.30

Istražne djelatnosti

 

N/81.10

Pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama

 

N/81.21

Osnovno čišćenje zgrada

 

N/81.22

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata

 

N/81.29

Ostale djelatnosti čišćenja

 

N/81.30

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina

 

N/82.30

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

 

N/82.99

Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

 

R/UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

 

R/90.04

Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata

 

R/93.19

Ostale sportske djelatnosti

 

R/93.21

Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

 

R/93.29

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

 

 

 

 

 

 

S . OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

S/95.11

Popravak računara i periferne opreme

S/95.22

Popravak aparata za domaćinstvo, te opreme za kuću i vrt

S/95.23

Popravak obuće i proizvoda od kože

S/95.29

Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

S/96.09

Ostale lične uslužne djelatnosti, d. n.

 


Napomena:


Šifre djelatnosti su upisane u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10). 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.