dodaje se nova tačka

Zakon o dopunama Zakona o doprinosima

30.12.2022. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
dopirinosi

U Zakonu o doprinosima (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 114/17, 112/19, 49/21, 119/21 i 56/22) u članu 4. u tački 3. tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova tačka 4

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 132, (30.12. 2022. godine)

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike  Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O

DOPRINOSIMA

 

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o doprinosima,  koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 27. decembra 2022. godine, a  Vijeće naroda 29. decembra 2022. godine konstatiralo da se  usvojeni Zakon o dopunama Zakona o doprinosima ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih  naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-5548/22

Banjaluka 29. decembra 2022. godine

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

 

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

 

Član 1.

U Zakonu o doprinosima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 114/17, 112/19, 49/21, 119/21 i 56/22) u članu  4. u tački 3) tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova  tačka 4), koja glasi:

“4) korisnik prava na novčano primanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava nezaposlenih roditelja četvoro i više djece u Republici Srpskoj”.

 

Član 2.

Poslije člana 16a. dodaje se novi član 16b, koji glasi:

“Član 16b.

Osnovica doprinosa za lica iz člana 4. tačka 4) ovog zakona je bruto novčano primanje koje ostvaruje korisnik prava”.

 

Član 3.

U članu 24. u stavu 1. poslije riječi: “člana 16. stav 1.”  dodaju se zarez i riječi: “čl. 16a. i 16b.”.

U stavu 2. poslije riječi: “člana 16. stav 1.” dodaju se riječi: “i člana 16a.”.

 

Član 4.

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

 

Broj: 02/1-021-1291/22 Predsjednik

Banjaluka 27. decembra 2022. godine

 

Narodne skupštine,

Dr. Nenad Stevandić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.