Korištenje priobalnog pojasa

Pravilnik o visini naknade i načinu plaćanja priobalnog pojasa uređenih vodotoka

05.12.2022. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Priobalni pojas

Foto: naknade

Ovim pravilnikom utvrđuje se pravo na podnošenje zahtjeva za izdavanje saglasnosti za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka, postupak izdavanja saglasnosti, visina naknade i način plaćanja korištenja uređenih vodotoka na području Grada Sarajeva

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 1/23, 05.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 1. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - prečišćeni tekst) i člana 7. stav 2. Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/07), Gradonačelnica Grada Sarajeva donosi

 

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE I NAČINU PLAĆANJA ZA KORIŠTENJE PRIOBALNOG POJASA UREĐENIH VODOTOKA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se pravo na podnošenje zahtjeva za izdavanje saglasnosti za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka, postupak izdavanja saglasnosti, visina naknade i način plaćanja korištenja uređenih vodotoka na području Grada Sarajeva, a u svrhu postavljanja reklamnih panoa i drugih vrsta reklamnog materijala, postavljanje znakova informacija, objekata komunalne infrastrukture i urbanog mobilijara, objekata privremenog karaktera (kiosci, ljetne bašte, drugih prodajnih i reklamnih objekata), te za sport i rekreaciju na vodama.

 

Član 2.

Uređenim vodotokom na području grada Sarajeva smatraju se vodotoci iz člana 3. Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/07).

 

Član 3.

(1) Pravo na podnošenje pismenih zahtjeva za izdavanje odobrenja za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka imaju sva pravna i fizička lica (u daljnjem tekstu: podnosioc zahtjeva).

(2) Pismeni zahtjev podnosi se gradonačelnici Grada Sarajeva na obrascu BI (vidjeti web stranicu ,,www.sarajevo.ba") i treba da sadrži:

a) Ovjerena kopija/original aktuelnog izvoda iz sudskog registra za pravna lica ili ovjerena kopija rješenja/odobrenja za obavljanje djelatnosti za obrt, odnosno ovjerena kopija lične karte i važeća prijavnica mjesta boravka za fizička lica, sve ne starije od 15 dana;

b) ID broj i PDV broj (za obveznika PDV sistema);

c) Mikrolokacija na kojoj se traži odobrenje za korištenje:

- fotomontaža postavljenog objekta,

 

d) Namjena za koju se namjerava koristiti mikrolokacija (billboard, reklamna vitrina...), dimenzije, jednostrano/dvostrano sa naznačenim traženim periodom korištenja i lokacija;

e) Uvjerenje Službe finansija Grada Sarajeva o izmirenim obavezama.

 

Član 4.

 (1) Zahtjevi se obavezno predaju na pisarnici Grada Sarajeva.

 (2) Lokacije se dodjeljuju javnim oglasom, a po podnesenim zahtjevima za dodjelu tražene lokacije postupa Komisija, u skladu sa članom 8.

 (3) Podnosioc zahtjeva koji već ima u zakupu površine koje su predmet ovog Pravilnika i koji je redovno u skladu sa pravosnažnim Rješenjem o davanju saglasnosti za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka izmirivao svoje obaveze prema Gradu Sarajevu, ima pravo podnijeti zahtjev za ponovnu dodjelu iste lokacije najkasnije 15 dana po isteku važenja pravosnažnog Rješenja o davanju saglasnosti za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka, uz obaveznu dostavu urbanističke saglasnosti od nadležne općine.

 (4) Podnosioc zahtjeva koja već ima u zakupu površine koje su predmet ovog Pravilnika, ukoliko nije pravovremeno (definisano stavom (3) ovog člana), podnio zahtjev za produženje saglasnosti, gubi pravo navedeno u stavu (3) ovog člana, te se predmetna lokacija smatra slobodnom i ista će se ponuditi svim zainteresovanim subjektima putem javnog oglasa, a u skladu sa stavom (2) ovog člana.

 (5) Postupak i pravila licitacije određuje gradonačelnica posebnim aktom.

 (6) Zahtjevi za izdavanje saglasnosti za korištenje priobalnog pojasa u pogledu lokacija koje su zauzete ili lokacija koje nisu predviđene Plan mogućih lokacija reklamnih i dugih objekata u priobalnom području uređenih vodotoka, će se odbiti.

 

Član 5.

 (1) Grad Sarajevo podnosiocu zahtjeva izdaje Rješenje o prethodnoj saglasnosti za privremeno korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka radi podnošenja zahtjeva za urbanističku saglasnost kod nadležne općine.

 (2) Podnosilac zahtjeva kome je izdato Rješenje o prethodnoj saglasnosti za privremeno korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka dužan je u roku od 30 dana podnjeti zahtjev kod nadležne općine za izdavanje urbanističe saglasnosti.

 (3) Po izdavanju Rješenja o prethodnoj saglasnosti iz stava (1), podnosioc zahtjeva je obavezen ishodovati rješenje o urbanističkoj saglasnosti kod nadležne općine.

 (4) Podnosioc zahtjeva po ishodovanju pravosnažne urbanističke saglasnosti kod nadležne općine, dužan je ovjerenu kopiju iste dostaviti Gradu Sarajevu, koji izdaje Rješenje o saglasnosti za privremeno korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka kojim se defmiše plaćanje naknade.

 (5) Za korištenje uređenog vodotoka i priobalnog pojasa u svrhu obavljanja sportskih, kulturnih, rekreativnih i turističkih aktivnosti, te hortikultumo uređenje, donosi Rješenje.

 

(6) Registar izdanih rješenja koji će bit javno dostupan putem zvanične web stranice Grada Sarajeva

 

Član 6.

Saglasnost na korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka, na osnovu zahtjeva iz člana 3. ovog Pravilnika, može trajati najviše godinu dana od dana pravosnažnosti rješenja iz stava (3) člana 5.

 

Član 7.

(1) Za podnosioca zahtjeva za kojeg se u toku postupka razmatranja zahtjeva utvrdi da od ranije ima dospjele, a neizmirene obaveze, zahtjev će se odbiti.

 

Član 8.

 (1) Gradonačelnica Grada Sarajeva će pismene zahtjeve iz člana 3. ovog pravilnika dostaviti na daljnje postupanje Komisiji za ocjenu prihvatljivosti zahtjeva za izdavanje saglasnosti za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka (u daljnjem tekstu: Komisija).

 (2) Komisija iz stava (1) ovog člana ima ukupno 6 članova, i to 3 stalna i 3 zamjenska člana, a sastavljena je od uposlenika Grada Sarajeva i formira je Gradonačelnica Grada Sarajeva Rješenjem.

 (3) Zadatak komisije je da razmatra zahtjeve za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka vodeći računa da li se tražena lokacija slobodna i da li se dodjeljuje javnim oglasom, odnosno licitacijom ili se radi o urednom zahtjevu za produženje saglasnosti, uzimajući u razmatranje vrijeme predaje zahtjeva, te po potrebi izlazi na teren radi utvrđivanja prethodne eventualne zauzetosti lokacije i ostalih bitnih elemenata vodeći se odredbama propisa višeg reda i ovog Pravilnika.

 (4) Komisija nadležnoj Službi dostavlja Mišljenje o prihvatljivosti zahtjeva za izdavanje saglasnosti za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka.

 (5) Nadležna Služba na osnovu Mišljenja iz stava (4) ovoga člana i formalno-pravnih propisa rješava konkretan zahtjev za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka u formi rješenja.

 

II. ZONE UREĐENIH VODOTOKA

Član 9.

Ovim Pravilnikom utvrđene su slijedeće zone, i to:

I. zona - uređeni vodotok rijeke Miljacke od Bentbaše do mosta u ulici Hamdije Ćemerlića (općina Novo Sarajevo) i uređeni otvoreni dio Koševskog potoka i Bistričkog potoka.

II. zona - uređeni vodotok rijeke Miljacke od mosta u ulici Hamdije Ćemerlića (općina Novo Sarajevo) do završetka regulisanog dijela rijeke Miljacke i regulisani dio rijeke Dobrinje, kao i regulisani dio rijeke Mošćanice.

 

III. PLAN MOGUĆIH LOKACIJA

Član 10.

 (1) Do usvajanja Elaborata o postavljanju reklamnih panoa i drugih objekata (u daljem tekstu: Elaborat) Grad Sarajevo će koristiti "Plan mogućih lokacija reklamnih i dugih objekata u priobalnom području uređenih vodotoka" (u daljnjem tekstu: Plan) koji izrađuje Grad Sarajevo.

 (2) Razmatrat će se zahtjevi za korištenje lokacija reklamnih i dugih objekata u priobalnom području uređenih vodotoka utvrđenih Planom, a zahtjevi za korištenje lokacija koje nisu utvrđene planom će se odbiti.

 (3) Plan će biti dostupan na web stranici Grada Sarajeva.

 

IV. VISINA I NAČIN PLAĆANJA NAKNADA

Član 11.

(1) Korisnici priobalnog pojasa uređenih vodotoka plaćaju jednokratnu naknadu u iznosu utvrđenu u ovom Pravilniku.

 (2) Prikupljena naknada pripada Gradu Sarajevu i usmjerava se za održavanje uređenih korita i obala vodotoka u skladu sa zakonom i Odlukom o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih orita i obala vodotoka na području grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/07).

 (3) Visina mjesečne naknade zavisi od zone u kojoj se nalazi traženi lokalitet.

 

Član 12.

Visina mjesečne naknade za postavljanje znakova informacija:

I zona 66 KM/m²,

II zona 44 KM/m².

 

Član 13.

Visina mjesečne naknade za postavljanje reklamnih panoa i drugih vrsta reklamnog materijala:

I zona (jednostrani reklamni panoi, vitrine) 11 KM/m²

I zona (dvostrani reklamni panoi, vitrine) 13 KM/m²

II zona (jednostrani reklamni panoi, vitrine) 9 KM/m²

II zona (dvostrani reklamni panoi, vitrine) 11 KM/m²

 

Član 14.

Visina mjesečne naknade za postavljanje objekata komunalne infrastrukture i urbanog mobilijara:

I zona 22 KM/m²

II zona 17 KM/m²

 

Član 15.

Visina mjesečne naknade za postavljanje urbanog mobilijara koji se koristi u reklamne svrhe iznosi:

I zona 6,5 KM/m² reklamne površine,

II zona 4,5 KM/m² reklamne površine.

 

Član 16.

Visina mjesečne naknade za postavljanje objekata privremenog karaktera (kiosci, ljetne bašte, drugih prodajnih i reklamnih objekata):

 

1. Visina naknade za postavljanje kioska:

I zona 88 KM/m²

II zona 77 KM/m²

 

2. Visina naknade za postavljanje ljetne bašte:

I zona (do 50 m²) 39 KM/m²

I zona (preko 50 m²) 27 KM/m²

II zona (do 50 m²) 33 KM/m²

II zona (preko 50 m²) 22 KM/m²

 

3. Visina naknade za postavljanje drugih prodajnih i reklamnih objekata:

Naknada za postavljanje pojedinih stolova/tezgi u dane državnih, vjerskih i drugih praznika u periodu od 7 (sedam) dana po jednom prodajnom mjestu maksimalne površine 3m²:

u I zoni 33 KM/m²

u II zoni 22 KM/m²

 

Član 17.

(1) Visina mjesečne naknade za sport i rekreaciju na vodama iznosi 440 KM godišnje.

 (2) Aktivnosti u smislu stava (1) koje traju kraće od 10 dana se ne naplaćuju.

 

Član 18.

Smanjenje cijene zakupa može odobriti Gradonačelnica Grada Sarajeva u slučaju važenja stanja prirodne ili druge nesreće, odnosno vanrednog stanja uz prethodnu saglasnost Gradskog vijeća.

 

Član 19.

(1) Visine naknada iz ovog Pravilnika prikazane su bez PDV-a, a teret plaćanja PDV-a snosi korisnik.

 (2) Naknada se plaća unaprijed za cijeli odobreni period na osnovu računa ispostavljenog najkasnije do 10-og za prethodni mjesec.

 (3) Naknada za korištenje priobalnog pojasa uređenih korita vodotoka uplaćuje se na jedan od bankovnih računa Grad Sarajeva s naznakom "Naknada za korištenje priobalnog pojasa uređenih korita vodotoka".

 

V. NAKNADA ŠTETE

Član 20.

 (1) Ukoliko podnosic zahtjeva kojem je data predhodna saglasnost definisana stavom (1) član 5. postavi reklamni ili drugi objekt, a ne postupi po stavu (3) člana 5., Grad Sarajevo ima pravo pokrenuti sudski postupak radni naknade nastale štete, uzevši u obzir dan pravosnažnosti Rješenja o urbanističkoj saglasnosti izdate od nadležne općine.

 

(2) Podnosic zahtjeva iz stava (1) ovog člana gubi pravo podnošenja zahtjeva za korištenje priobalnog pojasa uređenih korita vodotoka na 5 period od godina.

 

VI. NADZOR

Član 21.

(1) Poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem ovog Pravilnika vrši Gradski inspektorat.

 (2) U provođenju nadzora Gradski inspektor ovlašten je:

a) Narediti fizičkim i pravnim osobama radnje ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno od ovog Pravilnika i Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih vodotoka na području grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/07);

b) Naložiti uklanjanje privremenog objekta-sadržaja postavljenog bez pravosnažne saglasnosti;

c) Naložiti uklanjanje privremenog objekta-sadržaja nakon isteka roka na koji je data saglasnost;

d) Pokrenuti prekršajni postupak;

e) Pregledati jesu li ispunjeni uslovi u skladu sa izdanim rješenjima;

f) Poduzimati i druge radnje i mjere za koje je ovlašten u skladu sa Odlukom o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih vodotoka na području grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/07).

 

VI. STUPANJE NA SNAGU

Član 22.

 (1) Pravilnik stupa na snagu od 01.01.2023. godine.

(2) Pravilnik će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01/09-04-8463/22

Sarajevo23. decembra 2022. godine

 

Gradonačelnica

Doc. dr. Benjamina Karić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.