Naknade za ambalažu i električne proizvode

Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za ambalažu

30.12.2022. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
ambalaža

Ovom uredbom utvrđuje se način raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za upravljanje ambalažnim otpadom i električnim i elektronskim otpadom (u daljem tekstu: naknada za upravljanje otpadom) i uslovi za dodjelu sredstava.

Službene novine Federacije BiH, broj 104/22. 30.12.2022. godine

 

Na osnovu člana 18a. stav (5) i člana 58. stav (3) Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17), a na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 345. sjednici, održanoj 29.12.2022. godine, donosi

 

UREDBU

O NAČINU RASPODJELE I ULAGANJA PRIKUPLJENIH NAKNADA ZA AMBALAŽU I ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE PROIZVODE

 

Član 1.

(Predmet Uredbe

Ovom uredbom utvrđuje se način raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za upravljanje ambalažnim otpadom i električnim i elektronskim otpadom (u daljem tekstu: naknada za upravljanje otpadom) i uslovi za dodjelu sredstava.

 

Član 2

(Raspodjela naknada)

 (1) Naknada za upravljanje otpadom iz člana 1. ove uredbe uplaćuju se Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fond).

 (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana prikupljena sa područja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije BiH) u Fondu biće raspoređena između Federacije BiH i kantona u odnosu 30% spram 70%, gdje se Fondu označava 30% i fondu za zaštitu okoliša kantona 70%, a ukoliko nisu uspostavljeni fondovi za zaštitu okoliša kantona sredstva će se raspoređivati budžetima kantona.

 (3) Osnova za obračun sredstava koja će se raspoređivati u skladu sa stavom (2) ovog člana, su ukupno prikupljena sredstva iz svakog kantona posebno.

 (4) Fond doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj raspodjeli iz stava (2) ovog člana raspodjeljuje za aktivnosti praćenja nastanka i kretanja otpada, kao i projekte upravljanja ambalažnim i elektronskim i elektroničkim otpadom (u daljem tekstu: posebnim kategorijama otpada) od važnosti za Federaciju BiH.

 (5) Fond za zaštitu okoliša kantona doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj raspodjeli iz st. (2) i (3) ovog člana raspodjeljuje za ulaganje u projekte i aktivnosti upravljanja posebnim kategorijama otpada na nivou kantona.

 (6) Kantoni u kojima nije uspostavljen Fond za zaštitu okoliša, doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj raspodjeli iz st. (2) i (3) ovog člana raspodjeljuje putem kantonalnog ministarstva nadležnog za okoliš za ulaganje u projekte i aktivnosti upravljanja posebnim kategorijama otpada na nivou kantona.

 

Član 3.

(Sredstva za aktivnosti praćenja nastanka i kretanja otpada, kao i projekte upravljanja otpadom od važnosti za Federaciju BiH)

 

(1) Sredstva iz člana 2. stav (2) ove uredbe će se koristiti unutar Fonda za aktivnosti praćenja nastanka i kretanja otpada kroz informacioni sistem upravljanja otpadom, kao i projekte upravljanja posebnim kategorijama otpada od važnosti za Federaciju BiH.

 (2) Ulaganje sredstava u projekte upravljanja posebnim kategorijama otpada od važnosti za Federaciju podrazumjeva dodjelu sredstava putem javnog konkursa Fonda iz Revolving fonda u skladu sa Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o dodjeli sredstava iz Revolving fonda za projekte zaštite voda i reciklaže otpada ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/17).

 (3) Revolving fond je fond određenih novčanih sredstava izdvojenih iz sredstava definiranih članom 2. stav (2) ove uredbe, uspostavljen od strane Fonda za finansiranje projekata reciklaže otpada pod uslovima definisanim posebnim provedbenim propisima Fonda.

 

Član 4.

(Sredstva za projekte na nivou kantona)

 (1) Sredstva predviđena za ulaganje u projekte i aktivnosti upravljanja posebnim kategorijama otpada na nivou kantona iz člana 2. stav (2) ove uredbe, dodjeljuje Fond za zaštitu okoliša kantona ili kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš putem javnog konkursa, a u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

(2) Sredstva su prvenstveno namijenjena za jačanje sistema odvojenog prikupljanja otpada i njegove reciklaže na nivou kantona i općina s konačnim ciljem uspostavljanja integralnog sistema upravljanja otpadom.

 

Član 5.

(Plan upravljanja otpadom operatera sistema)

Plan upravljanja otpadom operatera sistema uređuje način obavljanja poslova u periodu od pet godina u skladu sa utvrđenom obavezom ispunjenja određenog cilja za sakupljanje i reciklažu otpada.

 

Član 6.

(Ulaganje sredstava operatera sistema)

Sredstva koja operater sistema ostvari kao dobit na kraju poslovne godine u obavezi je da uloži u:

a) poboljšanje i unapređenje postojećeg sistema sakupljanja, transporta i povrata komponenti iz otpada,

b) investicije u novu infrastrukturu i pogone za povrat komponenti iz otpada,

c) edukativno-promotivne projekte usmjerene na dizanje svijesti građana o značaju sortiranja i reciklaže otpada.

 

Član 7.

(Izvještavanje o utrošku sredstava)

 (1) Fond je dužan dostaviti godišnji izvještaj o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu naknada za posebne kategorije otpada Federalnom ministarstvu i Odboru za nadzor i kontrolu do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu uključujući i izvještaje iz stava (2) ovog člana.

 

(2) Fond za zaštitu okoliša kantona ili kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš dužno je da dostavi godišnji izvještaj Federalnom ministarstvu i Fondu o utrošku sredstava iz člana 4. ove uredbe do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.

 (3) Operater sistema je dužan dostavljati godišnji izvještaj o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu naknada za posebne kategorije otpada Federalnom ministarstvu i Odboru za nadzor i kontrolu do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.

 (4) Obaveza izvještavanja iz st.(1) i (2) i (3) ovog člana ne zastarijeva.

 

Član 8.

(Upravni nadzor)

Upravni nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Federalni urbanističko-ekološki i tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 

Član 9.

(Kaznene odredbe)

 (1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 40.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako ne dostavi Federalnom ministarstvu redovni godišnji izvještaj iz člana 7. stav (3) ove uredbe, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 KM do 100.000,00 KM;

 (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 KM do 10.000,00 KM.

 

Član 10.

(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2023. godine.

 

V. broj 1874/2022

Sarajevo29. decembra 2022. godine

 

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.