Odluka o izmjenama i dopunama

Odluka o kursnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine

17.01.2023. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
kursna lista

(1) U Odluci o kursnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 83/20) u tabeli člana 2. riječ: “Jedinice” zamjenjuje se riječju: “Jedinica”, a riječi: “Kineski yuan” zamjenjuju se riječima: “Kineski juan renminbi”.

Na osnovu člana 2. stav 3. t. a. i d, člana 7. tačke b), i  čl. 32. i 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03,  9/05, 76/06 i 32/07), Upravno vijeće Centralne banke Bosne  i Hercegovine, na 17. sjednici, održanoj 27.12.2022. godine,  donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KURSNOJ LISTI

CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

(1) U Odluci o kursnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 83/20) u tabeli člana 2.

riječ: “Jedinice” zamjenjuje se riječju: “Jedinica”, a riječi: “Kineski yuan” zamjenjuju se riječima: “Kineski juan renminbi”.

(2) U tabeli člana 2. briše se red koji glasi:.

Republika Hrvatsk

a Hrvatska kuna

HRK

191

100

 

Član 2.

Član 3. mijenja se i glasi:

 

“Član 3.

(1) Službeni devizni kurs za valutu Bosne i Hercegovine je jedna konvertibilna marka za 0,511292 eura, odnosno jedan euro iznosi 1,955830 konvertibilnih maraka.

(2) Na kursnoj listi se kao osnov za utvrđivanje odnosa valuta prema KM te utvrđivanje srednjeg kursa koriste  posljednji referentni kursevi Evropske centralne banke (u  daljem tekstu: ECB) koje je ECB objavila na fi nansijskom  servisu Refi nitiv oko 16.00 sati.

(3) Za valute koje se ne nalaze na referentnoj listi kurseva ECB, koriste se posljednji dostupni srednji kursevi koje  su nacionalne centralne banke objavile prema euru na istom  fi nansijskom servisu do termina preuzimanja kursne liste  ECB-a.

(4) Kada ECB i Refi nitiv prestane da objavljuje kurseve defi nisane stavovima (2) i (3) koristi se srednji tržišni

Refi nitiv’s FX Blended Spot Composite kurs u terminu preuzimanja kursne liste ECB-a.

(5) Ukoliko se odnos valute prema KM utvrđuje u skladu sa stavom (4) ovog člana, pored takve valute na kursnoj  listi se obavezno navodi da se prilikom utvrđivanja kursa te  valute koristio srednji tržišni Refi nitiv’s FX Blended Spot  Composite zbog nedostupnosti relevantnih podataka kursa te  valute prema euru na fi nansijskom servisu Refinitiv.

(6) Kao osnov za utvrđivanje kursa SDR prema konvertibilnoj marki koristi se posljednji kurs SDR u eurima koji je

Međunarodni monetarni fond objavio na fi nansijskom servisu Refi nitiv do termina preuzimanja  kursne liste ECB-a.”

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

 

Član 4.

Ova odluka će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku Republike  Srpske” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

 

Predsjedavajući

 Upravnog vijeća

Centralne banke BiH,

Dr. Senad Softić, s.r

 

Broj: UV-122-01-1-2182-6/22

Sarajevo 27. decembra 2022. godine guverner,

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.