Općina Novi Grad Sarajevo

Odluka o visini komunalnih taksi općine Novi Grad Sarajevo

25.01.2023. 12:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
komunalne takse

Ovom odlukom utvrđuju se vrste komunalnih taksi, obveznik plaćanja, kriteriji, zone i visina takse, način plaćanja, oslobađanja od plaćanja, način prijave, naplate takse i povrat takse za obveznike na području Općine Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina), u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 8/22), (u daljem tekstu Zakon).

Na osnovu člana 6. Zakona o komunalnim taksama („Službene novine Kantona Šarajevo“ broj: 8/22), člana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine41 broj: 49/06 i 51/09) i člana 33. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/09-novi prečišćeni tekst), Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo na 16. sjednici, održanoj dana 30.06.2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU 

O VISINI KOMUNALNIH TAKSI OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

 

I  OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovom odlukom utvrđuju se vrste komunalnih taksi, obveznik plaćanja, kriteriji, zone i visina takse, način plaćanja, oslobađanja od plaćanja, način prijave, naplate takse i povrat takse za obveznike na području Općine Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina), u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 8/22), (u daljem tekstu Zakon).

 

Član 2.

(Definiranje pojmova)

(1) Pojmovi u smislu ove odluke:

a) istaknuta firma podrazumjeva oznaku, obilježje ili natpis na radnim i drugim prostorijama, na fasadi građevine u kojoj se nalaze radne prostorije ili van gabarita te građevine, na ulaznim vratima, izlozima/portalima ili unutar izloga radnih prostorija, kojim se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje;

b) sredstva za igre na sreću (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado, aparati za posebne igre na sreću i si.) podrazumjevaju mehaničke, elektronske ili slične uređuje čije korištenje od jednog ili više učesnika u konačnici donosi mogućnost ostvarenja određenog dobitka;

c) poslovni prostor u kojem sc priređuju klasične igre na sreću i posebne igre na sreću podrazumjeva svaki prostor u kojem se organizuju i priređuju klasične igre na sreću i/ili posebne igre na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću (’’Službene novine Federacije BiH, broj: 48/15 i 60/15);

d)  držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima podrazumjeva povremeno ili svakodnevno izvođenje muzičkog programa uz pružanje ugostiteljskih usluga;

e)  isticanje objava, oglasa i saopćenja na javnim mjestima;

i)  korištenje prostora na javnim mjestima za kampove (šatore, prikolice, motorna vozila svih kategori ja), deponije materijala i drugu privremenu upotrebu;

g)  postavljunje uređaja za isplatu i naplatu gotovine (bankomata), podrazumjeva svako zauzimanje površine radi postavljanja i instaliranja ovakvih uređaja u svrhu pružanja uslugu prema konzumentima;

h) postavljanje uređaja koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu, ili posredstvom telekom operatera (kafemati, parkomati i si.) podrazumjeva se postavljanje navedenih uređaja koji automatskom obradom podataka obračunavaju i naplaćuju razne vrste usluga bez osobnog posredovanja konzumenta sa pružaocem usluga koji može biti registrovan kao fizička ili pravna osoba.

 

II OSNOV I POČETAK NASTANKA OBAVEZE

Član 3.

(Osnov za plaćanje takse)

(1) Na području Općine Novi Grad Sarajevo utvrđuje se i naplaćuje komunalna taksa za: 

a)Svaka istaknuta finna podrazumijeva naziv pod kojim posluje pravno ili fizičko lice i to postavljena kao označavanje sjedišta odnosno poslovne jedinice na mjestu poslovanja;

b) Držanje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, videoigre, pikado, aparati za posebne igre na sreću i si.) podrazumijeva svaki uređaj kojim se naplaćuje provedeno vrijeme jednog ili više konzumenata takvih uređaja;

c) Poslovni prostor u kojem se priređuju klasične igre na sreću i posebne igre na sreću, podrazumijeva svaki prostor u kojem se priređuju klasične igre na sreću i/ili posebne igre na sreću;

d) Držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima podrazumijeva povremeno ili svakodnevno izvođenje muzičkog programa uz pružanje ugostiteljskih usluga;

e) Isticanje objava, oglasa i saopćenja podrazumijeva postavljanje stalnih ili privremenih banera, plakata, panoa, na javnim mjestima u štampanoj ili elektronskoj formi. Ovdje se svakako podrazumijeva reklamiranje brendova, proizvoda ili usluga koje pružaju pravne ili fizičke osobe, ili koje imaju svrhu putokaza prema mjestu sjedišta sponzora koji ih je postavio;

f) Svako korištenje prostora na mjestima za kampove (šatore, prikolice i motorna vozila svih kategorija) podrazumijeva zauzimanje prostora za privremeni boravak od strane jedne ili više osoba;

g) Postavljanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine (bankomata) podrazumijeva svako zauzimanje površine radi postavljanja i instaliranja ovakvih uređaja u svrhu pružanja usluga prema konzumentima;

h)  Postavljanje svi drugih uređaja koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu ili posredstvom telekom operatera (kafemati, parkomati i si.). U ovom slučaju se podrazumijeva postavljanje navedenih uređaja koji automatskom obradom podataka obračunavaju i naplaćuju razne vrste usluga bez osobnog posredovanja konzumenta sa pružaocem usluga koji može biti registriran kao fizička ili pravna osoba.

(2) Izuzetno od odredbi stava (1) tačke a) ovog člana, taksa se ne plaća za istaknutu firmu čija tabla odnosno oznaka ne prelazi dimenzije 200x300 milimetara.

 

Član 4.

(Isticanje firme)

1)  Pravna ili fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa, dužna su na vidnom mjestu svih prostora (sjedište i poslovne jedinice) gdje obavljaju djelatnost, istaknuti naziv firme.

 

2)  Pod nazivom firme se podrazumijeva:

a)  naziv firme pod kojim je takseni obveznik registrovan kod nadležnog organa, odnosno naziv poslovne jedinice kada se firma ističe na poslovnoj jedinici,

b)  sjedište lica i broj,

3)  Firma se ističe najkasnije danom početka obavljanja djelatnosti.

 

Član 5.

(Početak nastanka obaveze)

1)  Taksena obaveza iz člana 3. stav (1) tačka a) ove Odluke nastaje danom izdavanja iješenja o registraciji fizičkog i pravnog lica.

2) Taksena obaveza iz člana 3. stav (1) tački b) do h) ove Odluke nastaje od trenutka otpočinjanja pružanja usluga, korištenja uređaja ili prostora za čije korištenje je ovom odlukom propisano plaćanje komunalne takse.

Član 6.

(Obveznici plaćanja takse)

1) Takseni obveznici su sva pravna i fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti koja posluju na području nadležnosti Općine Novi Grad Sarajevo, odnosno lica koja koriste predmet, prostor ili pružaju usluge za čije je korištenje propisano plaćanje takse. 

2) Ako za istu taksu postoje dva ili više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

 

III  NAČIN PRIJAVE I NAPLATA

Član 7.

(Podnošenje prijave za razrez taksene obveze)

1)  Obveznik plaćanja lakše je svako pravno ili fizičko lice koje obavlja djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa na području Općine odnosno koje ima istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim prostorijama i objektima kojim se označava da ista obavljaju djelatnost ili zanimanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kao i posjednik uređaja iz člana 3. stav (1) tač. g) i h) ove odluke.

2)  Prijavu za razrez komunalne takse iz člana 3. stav (1) tačke a), b) i g) porezni obveznik je dužan podnijeti Poreznoj upravi, Ispostava Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Porezna uprava) do kraja februara tekuće godine, prema stanju na dan 01. januar tekuće godine za koju se razrez vrši, odnosno u roku od 15 dana od datuma izdavanja rješenja o registraciji ukoliko je porezni obveznik registrovao djelatnost u toku poslovne godine.

3) Pravno lice kao obveznik komunalne takse dužan je Poreznoj upravi podnijeti prijavu za komunalnu taksu isključivo elektronski, dok fizička lica mogu i putem Obrasca.

4) Prijavu za razrez komunalne takse iz člana 3. stav (1) tačke c), d) i h) porezni obveznik je dužan podnijeti nadležnoj službi Općine 5 dana prije nastanka taksene obaveze.

5)  Ukoliko takseni obveznik vrši prijavu u skladu sa odredbama člana 3. stav (2), dužan je dostaviti Poreznoj upravi ovjerenu izjavu o veličini oznake do 200x300 milimetara.

6) Izuzetno, prijava za razrez takse za 2022. godinu podnosi se do kraja aprila 2022. godine, a prema stanju na dan 01. januar 2022. godine.

7) Ukoliko takseni obveznik u propisanom roku ne podnese prijavu ili dostavi netačne podatke, prijavu takse će izvršiti Porezna uprava u roku od 15 dana nakon isteka zakonskog roka u skladu sa odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bili i podzakonskim aktima.

 

Član 8.

(Obračun i naćin plaćanja)

1)  Taksa iz člana 3. ove odluke se obračunava i plaća na način iz:

a)  Tačke a), b), c), g) i h) - jednom u toku kalendarske godine u roku od 15 dana po isteku roka za prijavljivanje takse;

b) Tačke d), e), i f) po podnošenju prijave nadležnoj Općinskoj službi.

2) Taksa na istaknutu firmu pravne ili fizičke osobe koja je na osnovu rješenja nadležnog organa prestala obavljati djelatnost u toku obračunskog perioda će se obračunati za hroj mjeseci i dana u kojima je obavljala djelatnost.

 

Član 9.

(Otpis takse)

1) U slučaju smrti taksenog obveznika fizičkog lica i trajnog prestanka obavljanja re.gistrovanc djelatnosti iza kojeg nije ostala pokretna i nepokretna imovina iz koje bi se mogla naplatili taksa, Općinsko vijeće ua prijedlog Općinskog načelnika otpisuje taksu.

2)  Zahtjev za otpis takse Općini Novi Grad Sarajevo podnosi nasljednik taksenog obveznika.

 

IVTARIFNI SISTEM

Član 10.

(Zone)

a)  EXTRA ZONA:

ULICE: Bulevar Meše Selimovića, Kurta Šorka i Ante Babica 

b)  I ZONA:

ULICE: Gradačačka, Ilije Engela, Milana Preloga, Antuna Branka Šimića, Žilava fašizma, Brčanska, Ive Andrića, Bajrama Zenunija, Trg međunarodnog prijateljstva, Trg solidarnosti, Lukavička cesta, Džemala Bijedića, Bulevar branilaca Dobrinje, Alije Ručukalića i Malezijskog-Bosanskog prijateljstva.

c)  II ZONA:

ULICE: Aleja Bosne Srebrne, Adija Mulabegovića, Srđana Aleksića, Nerkeza Smailagića, Semira Frašte, Trg ZAVNOBiH-a, Bosanska, Geteova, Trg nezavisnosti, Olimpijska, Trg Barcelone, Hasana Sućeske, Teheranski trg, Safeta Hadžića, Safeta Zajke, Omladinskih radnih brigada, Trg djece Dobrinje, Bulevar Mimara Sinana, Sulejmana Filipovića, Dobrinjske bolnice, Salke Lagumdžije, Esada Pašalića, Hamdije Kapidžića, Nurije Pozderca, Braće Mulić, Ramiza Salčina, Prijedorska, Gatačka, Kraljice Jelene, Prvomajska, Majdanska, Halilovići, Rajlovačka cesta, Adema Buće od 1-102.

d) Ш ZONA:

Ostale ulice sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, a koje nisu obuhvaćene naprijed navedenim zonama.

 

Član 11.

(Visina komunalne takse)

1)   Visina takse se određuje u zavisnosti od zone i koeficijenta veličine pravne osobe ili djelatnosti koju obavljaju fizička lica.

2)   Koeficijent veličine pravne osobe u smislu kriterija o razvrstavanju piavnili osoba na osnovu člana 4. Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FRiH” broj: 15/21) određenje u tarifnom broju 1 i 7 Tarife takse sa oznakom (KV) pravne osobe sa posljednjim završnim obračunom kod Finansijsko - informatičke agencije (FIA) Federacije BiH.

Član 12.

(Tarifni brojevi)

Tarifni broj 1.

Obveznik plaćanja taksije svako pravno ili fizičko lice (registrirano u nadležnoj općinskoj službi, kod nadležnog ministarstva ili nadležnog suda), koja ima istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim prostorijama i objektima, kao i uređaje iz člana 3. Stav (1), tački g) i h) ove Odluke koji se označava da ista obavljaju djelatnost ili zanimanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

1)     Fizička lica koja obavljaju izvjesnu privrednu djelalnosl ili zanimanje, a koja su registrirana u nadležnoj općinskoj službi ili kod nadležnog ministarstva, za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim prostorijama i objektima obračunava зс i naplaćuje godišnja taksa na način;

R/B

R.

FIZIČKA LICA

EKSTRA

ZONA

I

ZONA

II

ZONA

III

ZONA

KM

KM

KM

KM

1.

Nije PDV obveznik

100,00

90,00

80,00

70,00

2.

PDV obveznik

170,00

160,00

150,00

140,00

 

Obaveznici takse koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtničkim, a kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, obavezni su platiti godišnje, taksu na istaknutu firmu:

- u iznosu od 70% od iznosa utvrđenog za zonu u kojoj posluju obaveznici koji obavljaju obrtničke djelatnosti i djelatnosti koje su srodne obrtničkim, sami bez zapošljavanja drugih lica, 

-  u iznosu od 30% od iznosa utvrđenog za zonu u kojoj posluju obaveznici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate,

-  u iznosu od 50% od iznosa utvrđenog za zonu u kojoj posluju obaveznici koji obavljaju prijevoz putnika samo sa jednim sredstvom prevoza,

- u iznosu od 70% od iznosa utvrđenog za zonu u kojoj posluju obaveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice.

1) Pravne osobe za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim prostorijama i objektima, kojima se označava da određena pravna osoba obavlja izvjesnu privrednu djelatnost ili zanimanje obračunava se i naplaćuje godišnja taksa.

Razvrstavanje pravnih osoba će se vršiti u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj: 15/21).

 

R/BR.

VELIČINA PRAVNE OSOBE

EKSTRA

ZONA

1

ZONA

II

ZONA

III

ZONA

KM

KM

KM

KM

1.

M

IKRO

 

 

 

 

a)

Nije PDV obveznik

150,00

140,00

130,00

120,00

b)

PDV obveznik

200,00

190,00

180,00

170,00

2.

м

ALO

900,00

850,00

800,00

750,00

3.

SREDNJE (sjedište)

3.000,00

2.800,00

2.600,00

2.400,00

4.

VELIKO (sjedište)

5.000,00

4.800,00

4.600,00

4.400,00

 

a)  Pravnim licima (srednja i velika) koja na području Općine Novi Grad Sarajevo imaju jednu ili više poslovnica, taksa se razrczujc za svaki poslovni prostor u iznosu od 20% od iznosa utvrđenog za zonu u kojoj obavlja djelatnost,

b) Ako za istu taksu postoje dva ili više obveznika njihova taksa je solidarna.

Tarifni broj 2.

a)  Za držanje sredstava za igm (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado, aparati za posebne igre na sreću i si.) plaća se komunalna taksa godišnje po jednom sredstvu u iznosu od 400,00 KM;

b)  Za držanje sredstava za igru na sreću koja donose novac plaća se taksa godišnje po jednom sredstvu u iznosu od 3.000,00 KM;

c)  Poslovni prostor u kojem se priređuju klasične igre na sreću i posebne igre na sreću, priređivač igara na sreću dužan je platiti, godišnje komunalnu taksu u iznosu kako slijedi:

 

R/B

R.

Poslovni prostor u kojem se priređuju klasične i posebne igre na sreću

EKSTRA

ZONA

1

ZONA

TI

ZONA

ITT

ZONA

KM

KM

KM

K1VI

1.

Iznos takse:

20.000,00

19.000.00

18.000,00

17.000,00

 

Tarifni broj 3.

a)  Za priređivanje muzike uživo u ugostiteljskim objektima plaća se komunalna taksa dnevno u iznosu od 100,00 KM;

b) Za priređivanje koncerata, proslava i si. manifestacija u zatvorenom prostoru plaća se taksa u iznosu od 2,00 KM/m2;

c)  Za priređivanje koncerata, proslava i si. manifestacija na otvorenom prostoru plaća se taksa u iznosu od 3,00 KM/m2;

Tarifni broj 4.

Za isticanje objava, oglasa plakata, panoa i saopćenja na javnim mjestima određenim za te namjene plaća se jednokratno taksa, i to za: 

a)  Seriju do 100 kom

b)  Seriju preko 100 kom

c)  Postavljanje stalnih panoa i displeja po lm

Tarifni broj 5.

Za postavljanje kampova na javnim mjestima (šatora, prikolica, motornih vozila svih kategorija) deponije materijala i drugu privremenu upotrebu plaća se dnevna taksa:

a)   Za svaki šator    2,00      KM

b)   Za kamp prikolicu          1,00      KM

c)  Za motorno vozilo          1,00      KM

Tarifni broj 6.

Za postavljanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine (bankomati i si.) plaća se taksa godišnje po jednom uređaju u iznosu kako slijedi:

 

R/B

R.

Za svaki uređaj za isplatu i naplatu gotovine (bankomati)

EKSTRA

ZONA

I

ZONA

II

ZONA

III

ZONA

KM

KM

KM

KM

1.

Iznos takse:

1.300,00

1.100,00

800,00

600,00

 

 

Tarifni broj 7.

Za postavljanje uređaja koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu ili posredstvom telekom operatera (kafemati, parkomati i si.) plaća se taksa godišnje po jednom uređaju u iznosu 300,00 KM.

Član 13.

(Pripadnost i uplata takse)

Taksa iz člana 3. stav 1. ove Odluke se uplaćuje na Depozitni račun Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo, šifra Općine 108, sa naznakom vrste prihoda 722321 i poziv na broj 0000000000 u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih Prihoda budžeta i izvanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Komunalne takse su prihod Općine Novi Grad Sarajevo.

Izuzetno od stava (2) ovog člana općine koje čine Grad Sarajevo i Grad Sarajevo dijele prihod od takse. Općine koje čine Grad Sarajevo i Grad Sarajevo će nakon stupanja na snagu Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo posebnim sporazumom utvrditi raspodjelu prihoda po osnovu takse.

 

V  OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA T POVRAT TAKSE

Član 14.

(Oslobađanje od plaćanja komunalne takse)

(1) Od plaćanja takse oslobođeni su:

a)  institucije Bosne i Hercegovine,

b)  organi, organizacije i javne ustanove Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona, općina sa područja Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva,

c)   sve crkve i vjerske zajednice koje su upisane u jedinstveni registar za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovim koji vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,

d)   humanitarne i dobrotvorne organizacije iz osnovne djelatnosti,

e)   udruženja koja ne obavljaju privrednu djelatnost,

f)   vojni invalidi od plaćanja takse iz člana 3. stav (1) tačka a) ove odluke,

g)  lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i civilne žrtve rata,

h)  privredna društva za zapošljavanje lica sa invaliditetom i zaštitna radionica,

i)  privredna društva koja se bave poljoprivrednom djelatnošću, 

j)   pravno ili fizičko lice koje prvi put registruje djelatnost na području Općine Novi Grad Sarajevo oslobođeno je plaćanja takse po Tarifnom broju 1. u prvoj godini poslovanja,

(2) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja takse iz stava (1) tačka h) ovog člana podnosi se Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni porezni ured Sarajevo - Porezna ispostava Novi Grad Sarajevo.

 

Član 15.

(Povrat pogrešno ili više uplaćene takse)

1)  Obveznik od kojeg je taksa naplaćena, a koju nije bio dužan platiti ili je više uplatio, ima pravo na povrat.

2)  Zahtjev za povrat se podnosi Poreznoj upravi koja je nadležna za utvrđivanje takse.

3)  Porezna uprava je dužna da u roku od 20 (dvadeset) dana od dana prijema zahtjeva odluči o zahtjevu.

 

Član 16.

(Nadzor i kontrola prijave)

1)  Nadzor i kontrola prijave, obračuna i plaćanja općinske komunalne takse vrši Porezna uprava u saradnji sa Službom za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

2)  Obavezuje se Porezna uprava da u roku od 15 dana od dana isteka roka dostavi nadležnoj službi Općine Novi Grad Sarajevo izvještaj o poreznim obveznicima koji su izvršili prijavu takse.

3)  Porezna uprava će Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo redovno (dva puta u toku kalendarske godine do 31. jula i do 31. januara) dostavljati evidencije o realizaciji izvršenih uplaćivanja taksenih obveznika.

 

Član 17.

(Započeti neokončani postupci)

Postupci razreza visine iznosa takse koji nisu pravosnažno okončani do dana stupanja na snagu ove Odluke, biće okončani prema odredbama ove Odluke o komunalnim taksama.

 

Član 18.

(Prestanak važenja ranijih propisa)

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti: Odluka o visini komalnih taksa (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:l/13), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksa (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 2/1*1), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksa (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 6/18), i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksa (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 2/19).

 

Član 19.

(Primjena zakonskih odredbi)

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo.

 

Član 20.

(Stvarno nadležni organi za provođenje ove Odluke)

Ovu Odluku provodi Porezna uprava, Služba za fmansije, Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj i Služba za inspekcijske poslove Općine Novi Grad Sarajevo, svaka u okviru svojih nadležnosti. 

 

Član 21.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

 

Broj: 01-02-15130/22

Sarajevo, 11.07.2022. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.