Uredba o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

25.01.2023. 16:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
novac

U Uredbi o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem Službeni glasnik Republike Srpske, br. 86/12 i 10/14. u članu 3. u stavu 1. tačka b. briše se.

Skužbeni glasnik Republike Srpske broj 07, 25.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 43. st. 1. i 2. Zakona o Vladi Republike  Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08)  i člana 25. stav 4. Zakona o unutrašnjem platnom prometu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 52/12, 92/12,  58/19 i 38/22), Vlada Republike Srpske, na Trećoj sjednici,  održanoj 12.1.2023. godine, donosi

 

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA I

NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

 

Član 1.

U Uredbi o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 86/12 i 10/14) u  članu 3. u stavu 1. tačka b) briše se.

Dosadašnje t. v), g), d), đ), e), ž) i z) postaju t. b), v), g),  d), đ), e) i ž).

U dosadašnjoj tački đ), koja postaje tačka d), riječi: “200  KM” zamjenjuju se riječima: “500 KM po jednom računu”.

 

Dosadašnja tačka z), koja postaje tačka ž), mijenja se i  glasi:

“ž) isplate dobitaka fi zičkim licima, ostvarenih učešćem u igrama na sreću koje se priređuju u skladu sa propisima  kojima se uređuju igre na sreću, ako njihov pojedinačni iznos  ne prelazi visinu dobitka na koji se ne plaća porez na dobitke  od igara na sreću”.

 

Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“(4) Poslovni subjekti vrše isplate akontacije na ime troškova službenog putovanja u skladu sa propisom kojim se uređuju  vrste i visina naknada troškova za službena putovanja u zemlji i  inozemstvu za zaposlene u Republici Srpskoj”.

 

Član 2.

Član 6. mijenja se i glasi:

“(1) Poslovnim subjektima čiji su računi blokirani u skladu sa Zakonom zabranjeno je da izmiruju svoje obaveze gotovim novcem i zadržavaju gotov novac u blagajni.

(2) Poslovni subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da

ukupan priliv gotovog novca u blagajni, ostvaren obavljanjem registrirane djelatnosti, uplate na svoj račun otvoren  kod ovlašćene organizacije isti radni dan kada je priliv ostvaren, a najkasnije naredni radni dan”.

 

Član 3.

U članu 8. u stavu 1. poslije riječi: “i” dodaju se riječi:  “gotov novac, iznad visine blagajničkog maksimuma,”.

Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi: “(3) U smislu stava 1. ovog člana, uplatom gotovog  novca smatra se i bezgotovinska uplata na račun poslovnog  subjekta izvršena po osnovu usluge plaćanja sa povratom  gotovine, a ta usluga je pružena tog radnog dana u skladu sa  odredbama Zakona”.

 

Član 4.

U članu 9. u stavu 2. poslije riječi: “Republike Srpske”  dodaju se zarez i riječi: “organi nadležni za inspekcijski nadzor u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad inspekcija u  Republici Srpskoj”.

 

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-56/23

Banjaluka 12. januara 2023. godine,

 

Predsjednik Vlade Radovan

Višković, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.