Odluka o visini tržišne vrijednosti

Visina referentne tržišne cijene električne energije u sistemu podsticaja

08.02.2023. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
energija

Ovom odlukom utvrđuje se visina referentne tržišne cijene koja se koristi u sistemu podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za obračun premije proizvođačima koji su ostvarili pravo na podsticaj u skladu sa propisima.

Službeni glasnik RS, broj 12, 08.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 31. stav 5. Zakona o obnovljivim izvorima energije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/22)  i člana 33. stav 1. tačka v) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 61. redovnoj sjednici, održanoj 18.  januara 2023. godine, u Trebinju, donijela je

 

ODLUKU

O VISINI REFERENTNE TRŽIŠNE CIJENE ELEKTRIČNE

ENERGIJE U SISTEMU PODSTICAJA

 

I.

Ovom odlukom utvrđuje se visina referentne tržišne cijene koja se koristi u sistemu podsticaja proizvodnje električne  energije iz obnovljivih izvora za obračun premije proizvođačima koji su ostvarili pravo na podsticaj u skladu sa propisima.

 

II.

Referentna tržišna cijena utvrđuje se u iznosu od 0,4341  KM/kWh i ne sadrži porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

III.

Referentnu tržišnu cijenu iz tačke II. primjenjuje Operator sistema podsticaja za obračun premije za električnu  energiju:

1. proizvedenu u malom postrojenju koju proizvođač,  koji je ostvario pravo na podsticaj, prodaje na tržištu ili koju  koristi za sopstvene potrebe,

2. obračun tržišne premije za električnu energiju proizvedenu u velikim postrojenjima za ponuđače izabrane u postupku aukcije i

3. za obračun premije za proizvodna postrojenja koja su  ostvarila pravo na podsticaj u vidu premije za potrošnju električne energije za vlastite potrebe ili za prodaju na tržištu do  30. juna 2022. godine, pri čemu se premija utvrđuje kao razlika između odgovarajuće garantirane otkupne cijene i referentne tržišne cijene iz  tačke I. ove odluke.

 

IV.

Referentna tržišna cijena iz tačke I. primjenjuje se za  obračun premije za električnu energiju proizvedenu u I.  kvartalu 2023. godine, odnosno u periodu od 1. januara  2023. godine do 31. marta 2023. godine.

 

V.

Početkom primjene ove odluke prestaje se primjenjivati tržišna referentna cijena utvrđena Odlukom o visini  referentne tržišne cijene električne energije u sistemu  podsticaja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  72/22).

 

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje  se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na internet  stranici Regulatorne komisije.

 

Obrazloženje

Na osnovu odredbe člana 31. stav 5. Zakona o obnovljivim izvorima energije (u daljem tekstu: Zakon), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem

tekstu: Regulatorna komisija) nadležna je da utvrđuje referentnu tržišnu cijenu kao prosječnu ostvarenu veleprodajnu   cijenu ostvarenu u prethodnom kvartalu u Bosni i Hercegovini i/ili na dvije berze u zemljama u  okruženju.

Na 61. redovnoj sjednici, održanoj 18. januara 2023. godine, Regulatorna komisija je razmotrila Prijedlog odluke o  visini referentne tržišne cijene električne energije u sistemu  podsticaja.

Odredbama člana 31. st. 4. i 5. Zakona propisano je  da Operator sistema podsticaja primjenjuje referentnu  tržišnu cijenu kod obračuna premije za električnu energiju proizvedenu u malom postrojenju koju proizvođač prodaje na tržištu ili koju koristi za sopstvene potrebe.

Premije za električnu energiju utrošenu za vlastite potrebe  i električnu energiju prodatu na tržištu su promjenljive i  utvrđuju se kao razlika između garantirane otkupne cijene  koja je na snazi u momentu zaključenja prvog ugovora o  podsticaju sa Operatorom sistema podsticaja i referentne  tržišne cijene.

Odredbama člana 35. st. 1. i 2. Zakona propisano je da Operator sistema podsticaja primjenjuje referentnu tržišnu  cijenu za obračun tržišne premije za električnu energiju  proizvedenu u velikim postrojenjima za ponuđače izabrane  u postupku aukcije. U ovom slučaju tržišna premija je također promjenljiva i izračunava se kao  razlika između prodajne cijene električne energije ponuđača iz postupka aukcije i  referentne tržišne cijene.

Pored toga, referentnu tržišnu cijenu primjenjuje  Operator sistema podsticaja i za obračun premije za električnu energiju proizvedenu u postrojenjima za koje je  podsticaj u vidu premije za potrošnju električne energije  za vlastite potrebe ili za prodaju na tržištu ostvaren do  30. juna 2022. godine, u skladu sa odredbama Zakona  o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 39/13, 108/13,  79/15 i 26/19).

Obračun referentne tržišne cijene zasniva se na odredbi  člana 31. stav 5. Zakona, kojom je propisano da se referentna  tržišna cijena utvrđuje kao prosječna ostvarena veleprodajna  cijena ostvarena u prethodnom kvartalu u Bosni i Hercegovini i/ili na dvije berze u zemljama u okruženju.

Korisnici dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom, izdatih od strane Regulatorne komisije, kroz redovno izvještavanje dostavljaju podatke o ostvarenom prometu i prosječnoj ostvarenoj cijeni, podaci o ostvarenom prometu i prosječnoj cijeni  za korisnike dozvole za snabdijevanje II. reda koju izdaje  Regulatorna komisija u Federaciji Bosne i Hercegovine  (FERK) dostupni su na internet stranici FERK-a, a podaci o  ostvarenom obimu trgovine i prosječnoj cijeni bazne energije na berzama dostupni su na internet stranicama berzi iz  okruženja.

U skladu sa navedenim, te na bazi podataka o ostvarenom obimu trgovine (MWh) i prosječnoj cijeni (KM/MWh)  u prethodna tri mjeseca, i to: korisnika dozvole za trgovinu  i snabdijevanje koju izdaje Regulatorna komisija, korisnika  dozvole za snabdijevanje II. reda koju izdaje Regulatorna  komisija u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK), dnevnih i mjesečnih izvještaja o ostvarenom obimu trgovine i  prosječnoj cijeni bazne energije, na tržištu dan unaprijed, na  berzama električne energije u Srbiji (SEEPEX), Hrvatskoj  (CROPEX) i Mađarskoj (HUPX) utvrđena je referentna tržišna cijena u visini od 0,4341 KM/kWh.

Referentna tržišna cijena iz ove odluke primjenjuje se  za obračun premije za električnu energiju proizvedenu u  prvom kvartalu 2023. godine, odnosno u periodu od 1.

januara 2023. godine do 31. marta 2023. godine.

S obzirom na navedeno, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

Broj: 01-21-1/23/P-61-2

Trebinje 18. januara 2023. godine

 

Predsjednik,

Vladislav Vladičić, s.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.