Izmjena Zakona

Zakon o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske

20.02.2023. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
visokoobrazovanje

Zakonu o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 67/20) u članu 16. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase: “(3) Akreditacija studijskih programa se provodi korištenjem različitih mehanizama obezbjeđenja kvaliteta i modela akreditacije studijskih programa: recenzije, klasterske akreditacije i pojedinačne akreditacije.

Službeni glasnik RS broj 16, 20.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike

Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI

ZAKONA O OBEZBJEĐENJU KVALITETA U VISOKOM

OBRAZOVANJU REPUBLIKE SRPSKE

 

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na  Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8. februara 2023. godine,  a Vijeće naroda 16. februara 2023. godine konstatiralo da se  usvojeni Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju  kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih  naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-846/23

17. februara 2023. godine

 

Predsjednik Republike,

Banjaluka Milorad Dodik, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBEZBJEĐENJU

KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU

REPUBLIKE SRPSKE

 

Član 1.

U Zakonu o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  broj 67/20) u članu 16. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3.  i 4, koji glase:

“(3) Akreditacija studijskih programa se provodi korištenjem različitih mehanizama obezbjeđenja kvaliteta i modela  akreditacije studijskih programa: recenzije, klasterske akreditacije i pojedinačne akreditacije.

(4) Akreditacija studijskih programa se može provoditi u  okviru akreditacije visokoškolske ustanove i/ili kao poseban  postupak”.

Dosadašnji st. 3, 4, 5, 6. i 7. postaju st. 5, 6, 7, 8. i 9.

 

Član 2.

U članu 24. stav 6. mijenja se i glasi:

“(6) Na rješenje iz stava 4. ovog člana imalac kvalifi kacije može uložiti žalbu Upravnom odboru Agencije u roku od  15 dana od dana prijema rješenja”.

Poslije stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

“(7) Odluka Upravnog odbora je konačna i protiv nje se  tužbom može pokrenuti upravni spor”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Dosadašnji stav 8, koji postaje stav 9, mijenja se i glasi:

“(9) Visina naknade troškova postupka profesionalnog  priznavanja i oslobađanja od plaćanja naknade troškova postupka propisuje se Pravilnikom o određivanju visine naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije i vrstama i  načinu raspodjele vlastitih prihoda”.

 

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-102/23

Banjaluka 8. februara 2023. godine,

 

 

Predsjednik Narodne skupštine

Dr. Nenad Stevandić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.