Turizam

Zakon o izmjenama Zakona o turizmu

20.02.2023. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
turizam

U Zakonu o turizmu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 45/17) u članu 2. u stavu 1. u tački 19 riječi: “(turističke organizacije gradova/općina, subagenti, tur-operateri, hotelijeri i drugi javni i privatni subjekti) i” zamjenjuju se riječima: “(turističke organizacije gradova/općina, turističke agencije i ugostitelji koji pružaju usluge smještaja, ishrane i pića, kao i drugi javni i privatni subjekti),”.

Službeni glasnik RS broj 16, 20.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike  Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O TURIZMU

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o  turizmu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila  na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8. februara 2023. godine,  a Vijeće naroda 16. februara 2023. godine konstatiralo da se  usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu ne  odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih  naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-847/23

Banjaluka 17. februara 2023. godine

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU

 

Član 1.

U Zakonu o turizmu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 45/17) u članu 2. u stavu 1. u tački 19) riječi: “(turističke organizacije gradova/općina, subagenti, tur-operateri, hotelijeri i drugi javni i privatni subjekti) i” zamjenjuju se  riječima: “(turističke organizacije gradova/općina, turističke  agencije i ugostitelji koji pružaju usluge smještaja, ishrane i  pića, kao i drugi javni i privatni subjekti),”.

U tački 20) poslije riječi: “radi” dodaju se riječi: “fi nansiranja redovnih aktivnosti,” i poslije riječi: “poslovanje”  dodaje se zarez.

Poslije tačke 20) dodaje se nova tačka 21), koja glasi:

“21) destinacija za održivi razvoj turizma je područje  jedinice lokalne samouprave ili uža prostorna cjelina na području jedinice lokalne samouprave koja ispunjava uvjete za  održivi turizam iz člana 4. stav 3. ovog zakona”.

 

Član 2.

U članu 4. poslije stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6, 7. i  8, koji glase:

“(4) Ministarstvo trgovine i turizma (u daljem tekstu:  Ministarstvo) daje saglasnost na standarde održivog turizma  koji su destinacijama za održivi razvoj turizma ili poslovnim  subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva dodijeljeni od  strane međunarodnih organizacija za održivi turizam.

(5) Saglasnost iz stava 4. ovog člana ministar trgovine i  turizma (u daljem tekstu: ministar) daje rješenjem koje donosi na zahtjev jedinice lokalne samouprave, pravnog lica  koje upravlja prostornom cjelinom na području jedinice lokalne samouprave i poslovnog subjekta u oblasti turizma i  ugostiteljstva.

 (6) Subjekti iz stava 5. ovog člana obavezni su uz zahtjev  dostaviti dodijeljeni standard održivog turizma.

(7) Ministar donosi rješenje iz stava 5. ovog člana u roku

od dva dana od dana prijema urednog zahtjeva.

(8) Rješenje iz stava 5. ovog člana je konačno i protiv  njega nije dozvoljena žalba, ali se može tužbom pokrenuti  upravni spor pred nadležnim sudom”.

 

Član 3.

U članu 6. u stavu 2. riječ: “pet” zamjenjuje se riječju:  “sedam”.

Stav 3. mijenja se i glasi:

“(3) Strategija sadrži:

1) metodološki pristup izradi Strategije,

2) situacionu analizu,

3) SWOT analizu i strateško fokusiranje,

4) viziju razvoja,

5) strateške ciljeve sa indikatorima,

6) prioritete i mjere sa indikatorima,

7) ključne strateške projekte,

8) ocjenu usklađenosti sa drugim strateškim dokumentima,

9) okvirni fi nansijski plan provođenja Strategije,

10) okvir za provođenje, praćenje, izvještavanje i vrednovanje strategije razvoja”.

 

Član 4.

Član 7. briše se.

 

Član 5.

U članu 10. u stavu 4. poslije riječi: “tome” dodaju se  riječi: “najmanje jedanput godišnje”.

 

Član 6.

U članu 13. u stavu 3. riječi: “trgovine i turizma (u daljem tekstu: ministar)” brišu se.

 

Član 7.

U nazivu člana 14. riječ: “kategorizaciju” zamjenjuje se  riječju: “proglašenje”.

 

Član 8.

U članu 22. tačka 3) mijenja se i glasi:

“3) posredovanje u organizaciji i prodaji turističkih putovanja iz t. 1) i 2) ovog člana u zemlji i inozemstvu,”.

 

 

Kompletan tekst izmjene Zakona se nalazi u attachment-u

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
72.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.