Zakon o izmjenama i dopunama

Zakon o prijevozu u cestovnom saobraćaju Republike Srpske

22.02.2023. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
prevoz

Zakonu o prijevozu u cestovnom saobraćaju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 47/17) u članu 4. u stavu 1. u tački 8 riječ: “i” briše se i dodaje se zarez. U tački 9 poslije riječi: “stvari” dodaju se zarez i nove t. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17

Službeni glasnik RS, broj 17, 22.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike  Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM SAOBRAĆAJU

REPUBLIKE SRPSKE

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o  prijevozu u cestovnom saobraćaju Republike Srpske, koji je  Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8. februara 2023. godine, a Vijeće  naroda 16. februara 2023. godine konstatiralo da se usvojeni  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom saobraćaju Republike Srpske ne odnosi na vitalni  nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-844/23

Banjaluka 17. februara 2023. godine

 

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U

CESTOVNOM SAOBRAĆAJU REPUBLIKE SRPSKE

 

Član 1.

U Zakonu o prijevozu u cestovnom saobraćaju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 47/17)  u članu 4. u stavu 1. u tački 8) riječ: “i” briše se i dodaje se  zarez.

U tački 9) poslije riječi: “stvari” dodaju se zarez i nove t.  10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) i 17), koje glase:

“10) kašnjenje predstavlja vremensku razliku između vremena predviđenog polaska u javnom linijskom prijevozu lica  prema utvrđenom redu vožnje i vremena stvarnog polaska,

11) lice sa invaliditetom ili lice smanjene pokretljivosti  je bilo koje lice čija je pokretljivost pri korištenju prijevoza  smanjena radi fi zičkog invaliditeta (čulnog ili motoričkog,  trajnog ili privremenog), intelektualnog invaliditeta ili oštećenja, ili bilo kojeg drugog uzroka invaliditeta, ili radi starosti, te čija situacija zahtijeva odgovarajuću pažnju i prilagođavanje njenim posebnim potrebama da bi dobila uslugu koja je dostupna svim putnicima,

12) otkazivanje predstavlja neizvršavanje prethodno planiranog linijskog prijevoza lica,

13) provizija za prodaju karata je naknada za izvršenu  uslugu prodaje vozne karte,

14) putnik je lice koje, na osnovu ugovora ili druge odgovarajuće isprave, ima pravo na prijevoz,

15) Registar legitimacija za vozača motornog vozila je  pregled svih vozača koji posjeduju legitimaciju za vozača  motornog vozila, a koji je javno dostupan posredstvom objave na internet stranici Ministarstva,

16) rezervacija je rezerviranje sjedišta u autobusu u linijskom prijevozu lica na registriranom redu vožnje,

17) ugovor o prijevozu je ugovor koji zaključuju prijevoznik i putnik u javnom linijskom prijevozu lica (vozna karta)  ili ugovor koji zaključuju prijevoznik i naručilac prijevoza

u javnom vanlinijskom prijevozu lica za pružanje jednog ili  više prijevoza”.

 

Kompletan Zakon se nalazi u attachment-u

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
31-38.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.