Izmjena i dopuna pravilnika

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije

24.03.2023. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
elektricna energija

U Pravilniku o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/14, 100/14 i 82/21) u članu 2. iza broja: "94/15" dodaje se znak zareza, briše se riječ: "i", te se iza broja: "54/19" stavlja znak zareza i dodaju brojevi i riječ: "1/22 i 61/22".

Službene novine Federacije BiH, broj 21/23, 24.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 22. tačka 11) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), člana 25. stav (8) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13 i 5/14), člana 11. stav (1) i člana 23. stav (1) i stav (2) Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/14 i 91/15) i člana 32. stav (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/14, 31/16 i 84/19), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na V redovnoj sjednici, održanoj u Mostaru 10.03.2023. godine, donijela

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

Član 1.

U Pravilniku o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/14, 100/14 i 82/21) u članu 2. iza broja: "94/15" dodaje se znak zareza, briše se riječ: "i", te se iza broja: "54/19" stavlja znak zareza i dodaju brojevi i riječ: "1/22 i 61/22".

 

Član 2.

U članu 3. stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Referentnu cijenu električne energije utvrđuje FERK najmanje jednom u periodu od 36 mjeseci, odnosno najmanje jednom u dva uzastopna ciklusa izračuna garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije."

 

Član 3.

Zadužuje se Sektor za pravne poslove da u roku od 60 dana od dana donošenja ovog pravilnika izradi pročišćeni tekst Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije.

 

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 07-02-1-159-5/23

Mostar10. marta 2023. godine

 

 

 

V. d. predsjednika FERK-a

Mile Srdanović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.