Izmjena i dopuna Pravilnika

Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca elekt. energijom

24.03.2023. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
energija

U Pravilniku o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/14 i 84/19), u članu 3., iza definicije "Operator distributivnog sistema" dodaje se nova definicija koja glasi: "Operator sistema znači operatora distributivnog ili prenosnog sistema."

Službene novine Federacije BiH, broj 21/23, 24.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 13., člana 15., člana 16., člana 21. stav (1) tačka 2), tačka 3), tačka 6) i tačka 16) i stav (2), člana 22. tačka 1) i tačka 11), člana 57. i člana 59. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), člana 10., člana 11., člana 23. stav (1) i stav (2) Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/14 i 91/15) i člana 32. stav (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/14, 31/16 i 84/19), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na V redovnoj sjednici održanoj 10.03.2023. godine donijela

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SNABDIJEVANJU KVALIFIKOVANIH KUPACA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I POSTUPKU PROMJENE SNABDJEVAČA

 

Član 1.

U Pravilniku o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/14 i 84/19), u članu 3., iza definicije "Operator distributivnog sistema" dodaje se nova definicija koja glasi:

"Operator sistema znači operatora distributivnog ili prenosnog sistema."

 

Član 2.

U članu 6. stav (6) riječ "distributivnog" briše se.

 

Član 3.

 (1) U članu 15. stav (4) riječi "distributivnog" brišu se.

(2) U stavu (5) riječ "distributivnog" briše se.

(3) U stavu (7) riječ "distributivnog" briše se.

 (4) U stavu (8) riječ "distributivnog" i riječi "distributivne" brišu se.

 (5) U stavu (9) riječ "distributivnog" briše se.

 (6) U stavu (10) riječ "distributivnog" briše se.

 (7) U stavu (11) riječ "distributivnog" briše se.

 (8) U stavu (13) riječ "distributivnog" briše se.

 

Član 4.

 (1) U članu 16. stav (2) riječ "distributivnog" briše se.

 (2) U stavu (3) riječ "distributivnog" briše se.

 (3) U stavu (4) riječ "distributivnog" briše se.

 (4) U stavu (5) riječi "distributivnog" brišu se.

 (5) U stavu (6) riječ "distributivnog" briše se.

 

Član 5.

 (1) U Prilogu 1. Metodologija za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH u članu 4. stav (4) riječi ",s tim da postupak nabavke najmanje 50% potreba za energijom kupaca koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge mora biti završen najkasnije do 15.10. u godini koja prethodi godini u kojoj se pruža univerzalna usluga" brišu se.

 (2) U stavu (5) riječi ",s tim što ista ne može biti veća od ponderisane cijene nabavljene električne energije u prvoj fazi" brišu se.

 

Član 6.

U Prilogu 1. Metodologija za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH u članu 8. stav (4) riječi ",a iste moraju biti u skladu sa dizajnom tarifnih stavova za korištenje distributivnog sistema" brišu se.

 

Član 7.

U Prilogu 2. Metodologija za utvrđivanje cijena usluge rezervnog snabdjevača u Federaciji BiH u članu 4. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Rezervni snabdjevač je obavezan da na zahtjev FERK-a dostavi i opravda sve troškove koji ulaze u cijene usluge rezervnog snabdjevača."

 

Član 8.

Zadužuje se Sektor za pravne poslove da u roku od 60 dana od dana donošenja ovog pravilnika izradi Prečišćeni tekst Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača.

 

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 07-02-1-158-8/23

Mostar10. marta 2023. godine

 

V. d. predsjednika FERK-a

Mile Srdanović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.