Dopuna Pravilnika

Kriteriji i postupak za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima

23.03.2023. 15:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
audio

U Pravilniku o kriterijima i postupku za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 84/22 i 2/23) u članu 14. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi: “(3) Uz narativni i fi nansijski izvještaj iz stava 2. ovog člana dobitnik sredstava dostavlja i ostalu prateću dokumentaciju kao što su fotografi je, izvještaji medija i druga relevantna dokumentacija za praćenje postignutih efekata podržanih projekata od strane Centra”.

Službeni glasnik RS, broj 28, 23.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 50. stav 9. Zakona o audio-vizuelnim  djelatnostima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  56/22), direktor Javne ustanove Audio-vizuelni centar Republike Srpske, 16. marta 2023. godine,  donosi

 

P R AV I L N I K

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I

POSTUPKU ZA IZBOR PROJEKATA U AUDIO-VIZUELNIM

DJELATNOSTIMA

 

Član 1.

U Pravilniku o kriterijima i postupku za izbor projekata u  audio-vizuelnim djelatnostima (“Službeni glasnik Republike  Srpske”, br. 84/22 i 2/23) u članu 14. poslije stava 2. dodaje  se novi stav 3, koji glasi:

“(3) Uz narativni i fi nansijski izvještaj iz stava 2. ovog  člana dobitnik sredstava dostavlja i ostalu prateću dokumentaciju kao što su fotografi je, izvještaji medija i druga relevantna dokumentacija za praćenje postignutih efekata podržanih  projekata od strane Centra”.

Dosadašnji st. 3, 4, 5, 6. i 7. postaju st. 4, 5, 6, 7. i 8.

 

Član 2.

Poslije člana 14. dodaje se novi član 14a, koji glasi:

“Član 14a.

S ciljem praćenja postignutih efekata dodijeljenih sredstava po osnovu javnih konkursa koje raspisuje Centar, kao  izvori verifi kacije koriste se dostavljeni narativni izvještaji iz  člana 14. stav 2. ovog pravilnika sa svim pratećim dostavljenim materijalima, kao i zabilješke sa događaja kojima mogu  prisustvovati predstavnici Centra”.

 

Član 3.

Poslije člana 15. dodaju se novi čl. 15a. i 15b, koji glase:

“Član 15a.

(1) Dobitnik sredstava dužan je pribaviti pismeno odobrenje Centra prije nego što napravi trošak koji će povećati  troškove u budžetskoj kategoriji (budžet naveden u dokumentaciji koja je priložena uz prijavu na javni konkurs) za  više od 15% od iznosa odobrenog za tu kategoriju.

(2) U slučaju podešavanja između budžetskih kategorija  iz stava 1. ovog člana, dobitnik sredstava mora ostati u okviru prvobitno odobrenog budžeta.

 

Član 15b.

Dobitnik sredstava je odgovoran za plaćanje i snosi sve  troškove plaćanja poreza, doprinosa i ostalih obaveza koje  proističu iz poslovanja po osnovu ugovora kojim se reguliraju uvjeti, način, rokovi, isplata i namjensko korištenje odobrenih sredstava, koji direktor Centra zaključuje sa dobitnikom kome su odobrena sredstva za sufi nansiranje projekta”.

 

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 2-106/23

Banja Luka 16. marta 2023. godine

 

 

V.d. direktora,

Anja Ilić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.